Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

V roce 2019 byla u HZS Královéhradeckého kraje zpracována šablona Karta obce jako nový nástroj pro efektivní plnění povinností z oblasti analýzy rizik obce a analýzy možného ohrožení obce. Následně byl obsah šablony podroben hodnocení, ze kterého vyplynul požadavek na rozšíření šablony o oblast opatření ochrany obyvatelstva (OO). Realizovanou kompletací dvou oblastí z oboru krizového řízení a OO vznikla Krizová karta obce.

Kartu obce jsme prezentovali v časopise 112, 9/2019, v článku „Analýza rizik obcí v Královéhradeckém kraji“. Ve zkratce je Karta obce jednostránkový dokument formátu A4, jehož obsahem jsou následující kapitoly: základní informace o obci, kontaktní údaje na zástupce obce, tísňové linky a přehled významných zdrojů možného ohrožení obce rozdělený do dvou skupin. V první skupině jsou analyzovány stacionární a geograficky definovatelné zdroje možného ohrožení a ve druhé skupině jsou obecně charakterizovány ostatní významné zdroje možného ohrožení (např. extrémní vítr, epidemie). Hlavním účelem dokumentu Karta obce je podpora orgánů obce při plnění povinnosti dané zákonem o integrovaném záchranném systému, a to povinnosti seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení.

Opatření ochrany obyvatelstva
Další povinností orgánů obce, respektive obecního úřadu, je seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s ochranou obyvatelstva. Tu definuje Terminologický slovník krizového řízení jako plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. V rámci této definice jsou jasně vymezená opatření OO, která mohou být na území obce realizovaná.

Krizová karta obce
Krizová karta obce je dvoustránkový dokument formátu A4 vytvořený v Microsoft Office Excel. První strana obsahuje původně vytvořenou Kartu obce a druhá strana zahrnuje především vybraná opatření OO.

Konkrétně druhá strana Krizové karty obce obsahuje tato opatření:

  • varování a informování, náhradní způsob;
  • Kapitola obsahuje soupis koncových prvků varování, jejich umístění a základní charakteristiku;
  • evakuace, nouzové ubytování a nouzové stravování obyvatelstva;
    Při dlouhodobé evakuaci zajišťují orgány obce nouzové ubytování a nouzové stravování postiženého obyvatelstva. Z tohoto důvodu je kapitola spojena do jednoho tematického bloku, který obsahuje obecné informace k evakuaci, možnosti zajištění hromadné přepravy osob a návrhy míst pro zabezpečení nouzového ubytování a nouzového stravování;
  • služby pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí;

Kapitola obsahuje:
a) přehled organizací zajištujících základní havarijní služby (elektřina, voda, plyn) doplněný o další důležité organizace pro řešení velkého procenta mimořádných událostí,
b) přehled provozovatelů poskytujících nouzové základní služby obyvatelstvu a humanitární pomoc,
c) stručný soupis materiálu humanitární pomoci uloženého ve skladech HZS Královéhradeckého kraje.


Mimo opatření OO druhá strana obsahuje:

  • významné objekty v obci,
  • a kontakt na zpracovatele Krizové karty obce.

Doplňující komentář
Při zpracování dokumentu (šablony) se kolektiv autorů zabýval některými doposud nepopsanými problémy. V první řadě je v dokumentu snaha minimalizovat množství telefonních čísel z důvodu krátkodobé aktuálnosti těchto dat. Také neexistence portálu krizového řízení a ochrany obyvatelstva neumožňuje zástupce obcí odkázat na jednotný veřejně dostupný mapový podklad a zdroj dalších informací. Tento problém byl nově částečně vyřešen virtuálním uložištěm Hasičského záchranného sboru ČR. Posledním zásadním problémem byla otázka „Jaký obsah vložit na dvě strany A4?“, samozřejmě pokud se taková podmínka stanoví. To bylo vyřešeno následovně. Na přehled zdrojů možného ohrožení obce bylo aplikováno Paretovo pravidlo, a tím zredukován počet typů nebezpečí z 50 na 11. A dále při tvorbě návrhu druhé strany dokumentu byl metodou brainstorming vytvořen komplexní seznam položek k zapracování. Každou položku skupina hodnotitelů obodovala, a tím vznikl přehled položek s nejvyšším bodovým ohodnocením, tedy s nejvyšší prioritou. Po drobné úvaze vznikla konečná podoba druhé strany Krizové karty obce, kde došlo k zapracování především opatření OO. Například v dokumentu není uvedena povodňová komise obce, evakuační komise, krizový štáb obce a kontakty na okolní obce, případně obec s rozšířenou působností.

Závěr
Původní plán zpracovat a distribuovat Krizovou kartu obce 448 obcím Královéhradeckého kraje v roce 2020 byl vzhledem k mimořádným úkolům spojených s probíhající pandemií covidu-19 odložen na rok 2021. Nově se v rámci distribuce dokumentu plánuje požádat zástupce obcí o zpětnou odezvu na předložený materiál. Zřejmě půjde o dotazníkové šetření. Podle jeho výsledku budou přijaty úpravy pro další aktualizaci Krizové karty obce.


por. Bc. Ondřej SLEZÁK, HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem