Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o fotovoltaických systémech při požáru z pohledu jednotek PO. Následují rozbory dvou požárů, výrobní haly a zemědělského objektu. Seznámíme vás s poznatky z Mezinárodní konference Požární ochrany 2020 v Ostravě. Jak lépe zdolat lesní požáry? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme se systémem eCall. V Josefově údolí hasiči odstřelili desetitunový balvan. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o tom, jak mobilní elektrocentrály mohou nahradit dodávky elektřiny v případě katastrof. Příslušníci radiologické laboratoře IOO se zúčastnili mezinárodního cvičení. Dále vás seznámíme s pojmem „tísňové informování obyvatelstva“. Navážeme článkem o experimentálních zkouškách koncových prvků JSVV. Únik ropy, lesní požáry a požár v uprchlickém táboře, mimořádné události řešené na úrovni EU. V rubrice INFORMACE přinášíme příběh hasičské rodiny Draských. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Druhý stupeň požárního poplachu a postupné nasazení deseti jednotek požární ochrany (PO) si vyžádal noční požár zemědělského objektu v obci Rusín na Bruntálsku. Na operační a informační středisko hasičů byl požár s již viditelnými vysokými plameny ohlášen 27. června 2020 dvě minuty před čtvrtou hodinou ranní.

Popis objektu
Požárem zasaženým objektem byla zemědělská budova na ploše přibližně 60 × 30 m v obci Rusín části Hrozová lokalita Osoblažského výběžku. Šlo o objekt haly, který je členěn na dvě části tvořící jeden požární úsek. Větší část objektu byla využívána k uskladnění zemědělské techniky (kombajn, traktory, nakladač a další), pohonných hmot (PHM), pneumatik a jako dílna. Ve zbývající části se nacházela technologie pro sušení pícnin a jejich uskladnění, kotelna včetně uskladněného paliva (uhlí, dřevo). Na části střechy bylo umístěno 56 fotovoltaických panelů (FV panelů) ve třech řadách. Dvě horní řady měly 19 panelů, spodní řada 18 panelů.

Hala byla tvořena převážně ocelovou konstrukcí s opláštěním z vlnitého plechu, část obvodových stěn byla zděná. Střešní konstrukce ocelová s plechovou střešní krytinou, krytina pod FV panely byla v provedení eternit. Objekt měl jednoduché dispoziční řešení, byl připojen na sítě technického vybavení – elektřinu. Kolem objektu vede obslužná komunikace. Prostor na obou stranách této komunikace byl využíván k uložení zemědělských strojů, rovněž zde byly zásobníky na zemědělské plodiny. Zasažený objekt se nacházel v okrajové části obce ve vzdálenosti přibližně 60 m od obytných domů. Příjezd byl možný z hlavní cesty po zpevněné komunikaci délky 200 m.

Průběh zásahu
Požár zemědělského objektu byl ohlášen v sobotu 27. června 2020 v 03.58 hodin na linku tísňového volání hasičů operačního a informačního střediska HZS Moravskoslezského kraje (KOPIS HZS MSK). Na místo události byly v první fázi vyslány jednotky PO v I. stupni požárního poplachového plánu kraje. První jednotka SDH Slezské Rudoltice (CAS 25) dorazila k hlášenému požáru v čase 04.09 hodin. Postupně se na místo události dostavily jednotky ze stanice Krnov (CAS 20), SDH Město Albrechtice (CAS 30) a SDH Osoblaha (CAS 32) zařazené v I. stupni požárního poplachového plánu. Prvotním průzkumem bylo jednotkou PO zjištěno, že se celý objekt nachází ve III. fázi rozvoje požáru. Poměrná část ocelové střešní konstrukce byla vlivem požáru zřícená do vnitřní části objektu. Velitel dobrovolné jednotky ihned po průzkumu informoval KOPIS HZS MSK o rozsahu požáru a žádal o další síly a prostředky. Na základě předaných informací byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Zasahující hasiči dobrovolné jednotky odpojili objekt od přívodu elektrické energie a zahájili hasební práce pomocí dvou proudů C. Průzkumem objektu hasiči zjistili, že na části střechy jsou umístěny FV panely.

Po příjezdu jednotky ze stanice Krnov si její velitel převzal velení zásahu. Po vyhodnocení situace na místě samém nařídil vypnutí jističů u měniče FV systému a určil bezpečné ustavení požární techniky. Vzhledem k rozsahu požáru a riziku úrazu elektrickým proudem dále rozhodl o nehašení části střechy s FV panely. Byla vyčleněna jednotka, která měla za úkol hlídat vyhořívání panelů a hasit střešní krytinu, která působením požáru praskala a odlétávala. Vytěžením majitelů objektu bylo zjištěno, že se vyjma FV systému v objektu nachází svařovací souprava na CO2, acetylenová souprava a desetikilová PB lahev. Místo požáru bylo rozděleno na dva bojové úseky. Dvě jednotky PO zajišťovaly hašení ze severní strany objektu a další dvě hasily objekt na jižní straně. Celkem bylo nasazeno šest vodních proudů a jeden proud s těžkou pěnou určený na hašení zemědělské mobilní techniky a uskladněných PHM, pneumatik a sypkých materiálů. Všechny práce probíhaly v izolačních dýchacích přístrojích.

Hasiči ve spolupráci s majitelem objektu společnými silami přesunuli zaparkované zemědělské stroje, které se nacházely ve venkovním prostoru v přímém dosahu požáru, čímž tuto techniku uchránili. Pro možné zřícení žárem oslabených nosných konstrukcí probíhaly hasební práce pouze z vnějšku budovy. Hasičům se podařilo vizuálně lokalizovat tlakové nádoby s nebezpečnými plyny a chladit je z dálky kompaktními proudy. Teplota těchto nádob byla kontrolována termokamerou. Po lokalizaci a částečném uhašení požáru byly tlakové nádoby vyneseny a umístěny do samonosných nádrží s vodou. V průběhu požáru také docházelo k výbuchům pneumatik u zemědělských strojů, které byly doprovázeny silnými akustickými projevy.

Hasební zásah významně komplikoval nedostatek vody. V obci a v jejím blízkém okolí není situován zdroj požární vody. Nejbližším zdrojem požární vody byla požární nádrž ve Slezských Rudolticích vzdálená asi 4 km od místa zásahu. Proto velitel zásahu (VZ) rozhodl o kyvadlové dopravě vody z obce Slezské Rudoltice do obce Rusín části Hrozová. Čerpací stanoviště obsluhovaly jednotky SDH Slezské Rudoltice a Liptáň s pomocí dvou PS 12 (přenosná motorová stříkačka). Z důvodu úzké příjezdové cesty vedoucí k zasaženému objektu, na které nebyl prostor pro otáčení požárních vozidel, byla vytvořena dálková doprava vody pomocí dvou hadic B, a to od hlavní komunikace procházející částí Hrozová k cisternám rozmístěným u objektu. Pro hasební práce byly vyčleněny čtyři CAS, které byly rozmístěny u místa požáru, z nichž jedna byla napojena na vedení dálkové dopravy vody a vodu dále rozdělovala dalším. Zvýšená potřeba požární vody byla zapříčiněna plochou hašení a nutností ochlazovat tlakové nádoby s nebezpečnými plyny. Celkem bylo k hasebním pracím použito 128 400 l vody.

V čase 05.38 hodin byla VZ oznámena lokalizace požáru a byla provedena redukce počtu jednotek PO na místě zásahu a probíhalo jejich střídání. V průběhu dne hasiči dohašovali ohniska požáru. Z důvodu rozebírání zřícených konstrukcí povolal VZ výškovou techniku ze stanice Krnov a jednotky SDH Města Albrechtic. Následující den se na místo zásahu dostavili vyšetřovatelé požárů HZS MSK, výjezdová skupina MV- generálního ředitelství HZS ČR a Policie ČR, kteří zahájili ohledání místa požáru. Na jejich pokyn bylo prováděno řízené vyklízení vyhořelého materiálu. VZ oznámil na KOPIS HZS MSK likvidaci požáru a místo zásahu bylo předáno majiteli objektu.

Událost negativně zapůsobila na majitele objektu, který se zjevně pod vlivem akutní stresové reakce opakovaně pokoušel dostat během hasebních prací do hořícího objektu. Byl z místa zásahu vykázán a odveden příslušníky Policie ČR, byla mu poskytnuta první psychická pomoc členem týmu posttraumatické péče z řad hasičů. Pomoc spočívala v dialogu s postiženým, během kterého dotyčný upustil od úmyslu vniknout do objektu a narušovat tak zásah jednotek PO.

Příčina vzniku požáru a následky požáru
Materiální škody na objektu a technice byly vyčísleny předběžně na 24,6 mi­lionů Kč. Jednotky PO zásahem uchránily hodnoty v minimální výši 2 mi­liony Kč. V den požáru i v následujících dnech probíhaly další úkony nezbytné ke zjištění bližších okolností a mechanismu vzniku požáru. Na požářišti byly v době ohledání zajištěny celkem dvě stopy, které jsou v současné době podrobeny dalšímu zkoumání. Příčina vzniku tohoto požáru je momentálně v šetření, stanovené pracovní verze příčiny vzniku požáru jsou prověřovány ve spolupráci s MV-­ generálním ředitelstvím HZS ČR, Technickým ústavem požární ochrany a Policií ČR.

Specifika požáru

 • velký rozsah požáru,
 • více specifických rizik na jednom místě (tlakové láhve, FV panely, PHM, sypké zemědělské materiály, dopravní prostředky, technologie pro zpracování pícnin),
 • velká intenzita dodávky hasební látky,
 • požár s účastí deseti jednotek PO.


Pozitiva

 • vysoké nasazení a disciplinovanost zasahujících jednotek PO a složek IZS,
 • vybavenost jednotek SDH moderní technikou a její kompatibilita s prostředky HZS MSK,
 • efektivní organizace velení u místa zásahu,
 • místní znalost jednotek SDH,
 • samostatně stojící zemědělský objekt v dostatečné vzdálenosti od okolních budov,
 • podání prvotních informací od majitelů objektu,
 • rychlé nalezení tlakových nádob s nebezpečnými plyny,
 • spolupráce při ohledání místa požáru s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR, Technickým ústavem požární ochrany a Policií ČR,
 • zásah proveden bez zranění.


Negativa

 • umístění objektu v příhraniční části s velkými dojezdovými vzdálenostmi,
 • fyzicky náročný zásah,
 • přítomnost tlakových nádob s nebezpečnými plyny,
 • obec, včetně její části, bez výskytu vodního zdroje v blízkém okolí,
 • hořlavé kapaliny mající vliv na šíření a rychlost požáru,
 • dlouhá doba zpozorování – objekt nebyl vybaven zařízením pro požární signalizaci.


Závěr
U požáru zasahovalo celkem deset jednotek PO a jedna hlídka Policie ČR. Pět jednotek PO se přímo podílelo na hasebních pracích a zbylé zajišťovaly dálkovou dopravu vody. Objekt se nacházel v příhraniční části Osoblažského výběžku s velkými dojezdovými vzdálenostmi a bez zdroje požární vody v blízkém okolí. Hasičům se povedlo uchránit pouze část zemědělské techniky zaparkované kolem objektu. Většina cenné techniky byla uložena v objektu a zničena požárem. Při zásahu bylo nutné zohlednit více specifických rizik a činnost jednotek PO rizikům přizpůsobit. Požár se podařilo dostat pod kontrolu přibližně za jednu hodinu od příjezdu prvních jednotek PO. Další dvě hodiny trvalo vyhořívání FV panelů. Dohašování a rozebírání konstrukcí prováděla nová směna jednotky HZS MSK ze stanice Krnov během následujícího dne až do večerních hodin.


plk. Ing. Jiří PATROVSKÝ, mjr. Ing. Antonín UŠELA, nprap. Ing. Jaromír TULIS, HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje

vytisknout  e-mailem