Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o fotovoltaických systémech při požáru z pohledu jednotek PO. Následují rozbory dvou požárů, výrobní haly a zemědělského objektu. Seznámíme vás s poznatky z Mezinárodní konference Požární ochrany 2020 v Ostravě. Jak lépe zdolat lesní požáry? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme se systémem eCall. V Josefově údolí hasiči odstřelili desetitunový balvan. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o tom, jak mobilní elektrocentrály mohou nahradit dodávky elektřiny v případě katastrof. Příslušníci radiologické laboratoře IOO se zúčastnili mezinárodního cvičení. Dále vás seznámíme s pojmem „tísňové informování obyvatelstva“. Navážeme článkem o experimentálních zkouškách koncových prvků JSVV. Únik ropy, lesní požáry a požár v uprchlickém táboře, mimořádné události řešené na úrovni EU. V rubrice INFORMACE přinášíme příběh hasičské rodiny Draských. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Před více než rokem se příslušníci radiologické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva zúčastnili mezinárodního cvičení (International In­ situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise „Straz 2019“) mobilních skupin zaměřené na monitorování radiační situace.

Ve dnech 17. až 20. června 2019 se ve Stráži pod Ralskem uskutečnilo mezinárodní cvičení (International In­ situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise „Straz 2019“) mobilních skupin zaměřené na monitorování radiač­ní situace, které pořádal Státní ústav ra­diač­ní ochrany (SÚRO). Všech pět chemických laboratoří HZS ČR je součástí radiační monitorovací sítě, kterou zřizuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Výjezdové skupiny chemických laboratoří plní funkci mobilních skupin, které provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu a odběry vzorků složek životního prostředí. Letošního cvičení, které bylo zaměřeno především na in­ situ gama spektrometrii (určení aktivity jednotlivých radionuklidů přímo v terénu), se zúčastnili odborníci z radiologické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva (IOO). Za Českou republiku se cvičení dále zúčastnili zástupci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, SÚRO a pracovníci laboratoří radiační kontroly okolí elektrárny Dukovany a Temelín. Ze zahraničí se cvičení zúčastnili zástupci Bundesamt für Strahlenschutz, Federal Office for Radiation Protection, Německo; Deutscher Wetterdienst, Offenbach, Německo; Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH, Rakousko a odborníci z Institutu „Jožef Stefan“ ze Slovinska.

Úkolem všech osmi týmů bylo během dvou měřicích dní provést předepsaná měření a podrobně zmonitorovat tři místa, jež byla nějakým způsobem ovlivněna těžbou uranu. Dodnes lze v okolí Stráže pod Ralskem najít místa touto těžbou dotčená, kde je vyšší obsah radionuklidů uranové řady v důsledku těžby a zpracování uranové rudy.

Prvním měřicím stanovištěm byla těžko přístupná a vysokou travou zarostlá údolní niva řeky Ploučnice. Nejprve bylo nutné na místo transportovat všechny měřicí přístroje, trojnožky, počítač a elektrocentrálu. Poté jsme provedli pěší detailní monitorování dávkového příkonu záření gama v sedimentech okolo řeky Ploučnice, jehož výsledkem byla mapa dávkových příkonů daného území. Vedle toho se na pěti vybraných místech provádělo detailní in­ situ gama spektrometrické stanovení aktivity přírodních radionuklidů (­thoriová rozpadová řada, uranová rozpadová řada, draslík 40 K) a cesia (137Cs). Při tomto typu měření se gama spektrometr umístí na trojnožku 1 metr nad zem a provádí se měření dávkového příkonu gama za účelem získání energetického spektra. Z polohy jednotlivých čar/píků ve spektru jsme schopni určit, o jaký radionuklid jde, a z plochy pod píkem jsme schopni odhadnout aktivitu (jak hodně daný radionuklid přispívá k celkovému dávkovému příkonu.

Odkaliště závodu Diamo, s.p.Odkaliště závodu Diamo, s.p.Druhým měřicím místem bylo bývalé odkaliště závodu DIAMO, s.p., které ještě jako jedno z mála neprošlo finální rekultivací, a proto bylo možné naměřit celkem vysoké dávkové příkony, které v 1 m nad zemí dosahovaly hodnot okolo 8 µGy/h (běžné pozadí v ČR je přibližně 50× nižší). I zde jsme nejprve mapovali dávkový příkon a posléze provedli několik detailních spektrometrických měření za účelem určení jednotlivých radionuklidů.

Posledním měřicím místem v terénu byl starý produktovod (železná roura o průměru asi 50 cm), kterým se dopravovala uranová ruda rozpuštěná v kyselině sírové. Zde bylo úkolem ve vybraném úseku zmapovat dávkové příkony na trubce ve dvou metrech od osy trubky a zároveň ve třech bodech provést spektrometrická in­ situ měření.

Čtvrtým měřicím stanovištěm byla kalibrační základna DIAMO, s.p., ve Stráži pod Ralskem. Kalibrační základna slouží ke kalibraci přenosných, automobilových, leteckých a karotážních gama spektrometrů používaných při geologickém mapování, průzkumu uranových ložisek a sledování životního prostředí. Kalibrační základna je vybavena cylindrickými betonovými standardy PK, PU, PTh o průměru 1,9 m a výšce 0,62 m obohacenými jednotlivě přírodními radionuklidy K, U, Th a nulovým standardem P0 pro určení pozadí. Více informací o tomto unikátním zařízení lze nalézt na http://www.gammastandard.com/.

Na závěr druhého měřicího dne se všechny týmy spolu s organizátory sešly na vrcholu Ještědu, kde je čekala společná večeře a hlavně zde všichni měli příležitost navázat neformální vztahy mezi odborníky z různých organizací, které jsou předpokladem další plodné spolupráce.
Vlastním měřením však práce nekončila a po návratu do laboratoře bylo nutné všechna naměřená data detailně analyzovat a stanovit jednotlivé parametry požadované organizátorem cvičení. Úkolem všech týmů bylo vytvořit mapky dávkových příkonů všech měřených oblastí a detailně analyzovat spektra za účelem stanovení aktivit vybraných radionuklidů, včetně podílu jednotlivých radionuklidů na dávkovém příkonu záření gama měřeného metr nad povrchem. Některé analýzy a výpočty pro nás byly rutinní záležitostí, při jiných úkolech jsme museli zapátrat v literatuře a naučit se něco nového.

Následně byla kompletně vyhodnocená data předána organizátorům ze SÚRO, kteří provedli finální vyhodnocení a statistické porovnání výsledků jednotlivých mobilních skupin z České republiky, Německa, Rakouska a Slovinska.

Počátkem letošního roku jsme obdrželi dokument s podrobným vyhodnocením celého cvičení, kde jsme zjistili, jak si stojíme v porovnání s ostatními mobilními skupinami z České republiky a z Evropy. Výsledky jasně ukázaly, že všechny zúčastněné mobilní skupiny jsou na vysoké odborné úrovni. Přestože používají rozdílné přístrojové vybavení a někdy i částečně odlišné metodické postupy, všechny výsledky byly velmi podobné (valná většina výsledků jednotlivých měření ležela v intervalu dvou směrodatných odchylek od průměru všech hodnot) a v celém souboru se našlo jen několik málo odlehlých hodnot.

Díky cvičení pracovníci radiologické laboratoře IOO získali nejen nové kontakty, ale zároveň si prohloubili znalosti z oblasti gama spektrometrie a následného zpracování naměřených dat. Tyto nové poznatky budou formou specializačních kurzů předány i pracovníkům ostatních chemických laboratoří HZS ČR, čímž budeme opět lépe připraveni na plnění úkolů, které jsou na chemické laboratoře HZS ČR v této oblasti kladeny.


kpt. Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva, foto autor

vytisknout  e-mailem