Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 9/2015

V bloku POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na rozsáhlý požár střechy průmyslového objektu v Praze, jehož příčinou byla nedbalost při svařování a přibližujeme chemické a fyzikální metody používané při vypracování požárně technických expertiz pro účely HZS ČR. Výuka problematiky operačního řízení a představení ZZS Jihomoravského kraje jsou náplní části časopisu zaměřené na oblast IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ uveřejňujeme výsledky testů těsnosti ochranných masek nabízených na tuzemském trhu a seznamujeme také se závěry projektu zaměřeného na zvláštnosti evakuace obyvatelstva v zónách havarijního plánování jaderných elektráren. V tomto bloku také představuje unikátní dálkový detektor chemických látek, který byl v praxi využit při některých vrcholných sportovních soutěžích pořádaných v letošním roce v České republice. V závěrečné části časopisu představujeme novou požární techniku HZS ČR, jejíž nákup byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Dne 14. května 2015 v 15.23 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy informaci o požáru střechy průmyslového dvoupodlažního objektu firmy Masoprofit, s.r.o., v Hrdlořezské ulici v Praze 9. Na základě vytěžených informací rozhodl operační důstojník o vyhlášení druhého stupně požárního poplachu.

Popis objektu

Areál firmy Masoprofit, s.r.o., sestává ze dvou dvoupodlažních, nepodsklepených a stavebně propojených budov. První budova slouží jako vzorková prodejna, v 1. NP je výstava nabízeného zařízení a sklad sloužící pro prodej velkoobchodu, 2. NP slouží jako výstava nabízeného zařízení a sklad. Druhá budova je dispozičně řešena tak, že 1. NP zaujímají šatny zaměstnanců a sociální zařízení, 2. NP slouží jako sklad. Přístup do 2. NP je řešen přes spojovací tunel mezi budovami a společné schodiště v budově 1. Nosné svislé stavební konstrukce jsou cihlové, nosné vodorovné stavební konstrukce jsou železobetonové. Omítky vnějších stěn jsou vápenocementové, od výšky 300 mm nad úrovní terénu až k atice je lignopor potažený rabicovou sítí a omítkou. Zastřešení u budovy 1 je z dřevěných vazníků chráněných požárním podhledem tvořeným prkenným roštem, heraklitem, pletivem a vápenosádrovou omítkou. Zastřešení budovy 2 je provedeno dřevěným krovem. Krytina je u budovy 1 řešena prkenným bedněním a asfaltovými šindely, u budovy 2 střešními taškami. Zásadní rekonstrukce a dostavba provozního areálu vzorkové prodejny proběhla v roce 1992.

Průběh zásahu

Po přijetí informace o požáru střechy v 15.23 hodin byly na místo zásahu vyslány předurčené jednotky PO a informace byly předány na operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy, OPIS MV­ generálního ředitelství HZS ČR a řídicímu důstojníkovi HZS hl. m. Prahy. Na místo události byl vyslán velící důstojník směny. V 15.32 hodin na místo události přijela první jednotka PO ze stanice Strašnice a zahájila průzkum. Z východní části lomené sedlové lepenkové střechy dvoupodlažního objektu o rozměrech přibližně 15 x 30 m situovaného od východu na západ vystupoval kouř. Objekt je součástí provozně technického areálu přístupný z jižní strany ze dvora a ze západní strany z ulice Hrdlořezská. V areálu se nachází další objekt, který má být propojen lávkou se zasaženým objektem v oblasti východního štítu budovy. V době vzniku požáru lávka procházela rekonstrukcí. Konstrukce krovu objektu je smíšená – krajní části ocelová příhrada a pod hřebenem dřevěný krov.

První jednotka PO rozvinula útočný proud vnitřkem budovy, druhý proud venkem směr východní část střechy a třetí proud po AZ na střechu. Podle informací zástupce objektu není přístup do podkroví vnitřkem možný a konstrukce stropu skladových prostor je železobetonová. Dokumentace zdolávání požáru není zpracována.

V 15.36 hodin se na místo události dostavily další jednotky PO a velící důstojník směny. Po zhodnocení situace převzal velení. Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky. První úsek byl uvnitř areálu směrem k východní části objektu. Úkolem na tomto úseku byl opětovný průzkum uvnitř budovy pro zajištění přístupu vnitřkem a reorganizace rozestavení požární techniky pro zajištění přístupu do východního štítu po příjezdu AZ další jednotky PO.

Druhý úsek byl uvnitř areálu, úkolem bylo rozvinout útočný proud po AZ směrem k prostřední části budovy a provést sondu do podkroví s cílem zastavit postup fronty požáru.

Třetí úsek byl ustanoven v ulici Hrdlořezská, úkolem bylo pomocí AZ odstranit střešní krytinu na západním štítu a případně provést požární útok vnitřkem podkroví. Pro třetí úsek byla zřízena dálková doprava vody od hydrantu vzdáleného přibližně 200 m. Velitel zásahu vznesl prostřednictvím KOPIS žádost o posílení tlaku v hydrantové síti. To ale v dané oblasti nebylo možné. Pro první a třetí úsek proto byla zřízena kyvadlová doprava vody ze sídlišť Jarov a Kyje. Některé povolané jednotky PO měly vlivem silné dopravy problém s dojezdem na místo. Přesto se dařilo udržet nepřetržitou dodávku hasební vody pro útočné proudy. Policie ČR uzavřela část ulice Česko­brodská, kde bylo zřízeno stanoviště CAS zásobujících požární vodou první a druhý úsek.
Přístup do podkroví vnitřkem nebyl nalezen a sondy do štítů po odkrytí střešní krytiny odhalily skrytou svislou zděnou stavební konstrukci. Na místo zásahu bylo povoláno hasicí a řezací zařízení COBRA a hlavní síly požárního útoku byly soustředěny na vytvoření otvorů ve střešní konstrukci na druhém úseku a zastavení postupu fronty požáru.

V momentě, kdy plyny a páry uvolňující se z asfaltové lepenky začaly hořet plamenným hořením a hašení vodou nebylo dostatečně účinné, rozhodl velitel zásahu o použití smáčedla. Byla vytvořena sonda v prostřední části budovy, jednotky PO na prvním úseku ochlazovaly střešní krytinu ze země a jednotky PO na třetím úseku prováděly sondy na západní straně střechy a ochlazování. CAS zásobující hasební vodou útočné proudy na druhém úseku postihla závada na čerpadle. Po přibližně třech minutách byla dodávka vody pro druhý úsek obnovena, ale fronta požáru postoupila natolik, že bylo nutné přeskupit hlavní síly na třetí úsek.

V 15.58 hodin se na místo zásahu dostavil řídicí důstojník kraje. Polovina střechy byla plně zasažena požárem a došlo ke zřícení dřevěné části krovu a v 16.25 hodin k následnému zřícení části stropní konstrukce ve 2. NP. Na prvním úseku hasiči zasahovali pouze po automobilovém žebříku (AZ) a současně ochlazovali sousední objekt. Na druhém a třetím úseku hasiči zasahovali po AZ i na střeše, kde pokračovali ve vytváření sond a zasahovali v podkroví.

V průběhu zásahu v podkroví propadl jeden z hasičů podhledem. V této části střechy se nacházel pouze foliový podhled na zavěšené hliníkové konstrukci. Byl vynesen z budovy a předán ZZS hl. m. Prahy. Následně byl převezen do zdravotnického zařízení.

Likvidace požáru

Na místo události se dostavili tisková mluvčí a členové operačního výjezdu MV­ generálního ředitelství HZS ČR. V 18.00 hodin byl požár lokalizován a ve 22.03 hodin bylo místo zásahu předáno Policii ČR, která zajistila jeho ostrahu. Velitel zásahu nařídil dohlídky v noci a v ranních hodinách. Dne 15. května 2015 v 09.40 hodin byl požár zlikvidován. Na místě události se v průběhu zásahu vystřídalo osm jednotek HZS hl. m. Prahy, osm jednotek SDH obcí, jednotka HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy, posádky ZZS i Policie ČR.

Průběh zásahu a taktiku zásahu negativně ovlivnila slabá hydrantová síť v oblasti, silná doprava a zejména nesprávná informace o skladbě stropní konstrukce mezi skladovou halou ve druhém nadzemním podlaží a podkrovím. V průběhu zásahu byla v místě rekonstrukce propojovací lávky nalezena kyslík­ acetylenová řezací souprava.

Příčina vzniku požáru

Již při prvotním ohledání místa požáru ještě v průběhu hasebních prací bylo zřejmé, že je objekt částečně rekonstruován. Z výpovědí zaměstnanců firmy vyplynulo, že probíhala oprava přístřešku mezi oběma budovami. Úmyslné zapálení a technická závada jako možné příčiny vzniku požáru byly postupně vyloučeny. Zjišťování příčin vzniku požáru se zaměřilo zejména na postup a činnost při stavebních pracích. Oprava přístřešku spočívala v odstranění stávající střešní konstrukce mezi budovami a původní ocelové nosníky sloužící v kombinaci s prkennou podlahou jako přechodový můstek mezi budovami bylo nutné nahradit ocelovými nosníky s vyšší nosností. Mezi budovami, tedy v místě kde probíhala částečná rekonstrukce, byla nalezena autogenní souprava s nástavcem na řezání kyslíkem, kterým měly být stávající ocelové nosníky odstraněny. Kriminalistické ohnisko bylo stanoveno podle výpovědi svědků a průvodních jevů při řezání kyslíkem na prvním odstraňovaném ocelovém nosníku na straně přivrácené k budově 1. Sálavým teplem plamene řezacího hořáku a odletujícími jiskrami došlo ke vznícení části tepelné izolace Lignopor skryté pod omítkou a nacházející se v blízkosti právě řezaného ocelového nosníku. Svářeč se ihned po zjištění počínající požár pokusil likvidovat práškovým požárním hasicím přístrojem. Aby se ujistil, že požár zcela uhasil, vyvrtal do fasády několik otvorů, do kterých lil vodu. Tento pokus se nezdařil a požár se mezitím skrytě šířil do mezistropí v 2. NP a po střešní konstrukci. Svářeč dále uvedl, že provedl maximální možné protipožární opatření – odstranil hořlavé materiály v okolí dopadové plochy, pracoviště vybavil několika práškovými PHP a vodou z místního zdroje, dále pověřil dva zaměstnance firmy Masoprofit, s.r.o., k účasti na svařování.

Případ v současné době šetří Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při řezání ocelového nosníku kyslíkem.

Specifika zásahu

Pozitiva
vysoké nasazení členů SDH obcí, HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy a příslušníků HZS hl. m. Prahy,
rozdělení místa zásahu na úseky,
spolupráce s příslušníky Policie ČR při částečné uzavírce komunikace a zřízení stanoviště CAS,
spolupráce se ZZS hl. m. Prahy při ošetřování zraněného příslušníka a poskytování posttraumatické intervenční péče zainteresované civilní osobě,
použití smáčedla,
zřízení dálkové dopravy vody a stanoviště CAS.

Negativa
zranění příslušníka HZS hl. m. Prahy (naštípnutý obratel  po propadnutí podhledem),
nesprávný nebo zavádějící popis objektu,
nepřístupné podkroví a nemožnost provést rychlý požární zásah vnitřkem objektu,
porucha čerpadla na CAS a následný krátkodobý výpadek dodávky hasební látky na druhý úsek,
rychlé šíření požáru po zasažení střešní krytiny.

por. Ing. Jaromír PIESCH, nprap. Ing. Lukáš CHLEBO, HZS hl. m. Prahy, foto prap. Radek KRAHULÍK, prap. Miroslav KOSMATA, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem