Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 5/2015

V úvodu připomínáme 5. výročí Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme lednový zásah na rozsáhlý požár objektu pily v okrese Most a hodnotíme také výsledky akce Den požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po úniku velkého množství fugátu z bioplynové stanice, analyzujeme bezpečnostní opatření k zajištění únorového Světového poháru v biatlonu, seznamujeme se závěry pracovní porady zástupců složek IZS a prezentujeme také nový elektronický vzdělávací a informační portál k odborné přípravě hasičů. Vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha a přiblížení systému VŠ vzdělávání v oblasti krizového řízení v Polsku jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku prezentujeme předávání Zlatých záchranářských křížů, výsledky ankety Hasič roku a nejlepší sportovce a sportovní kolektivy HZS ČR za rok 2014.  

  • Požár pily v Mariánských Radčicích
  • Únik fugátu z bioplynové stanice
  • Zabezpečení Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě
  • Záchranářská kynologie
  • Anketa Hasič roku 2014 má své vítěze
  • Další šance dobrovolných hasičů na finanční a věcnou podporu
  • V tištěné podobě časopisu ještě najdete

Požár pily v Mariánských Radčicích

V Mariánských Radčicích na Mostecku došlo 25. ledna 2015 k požáru pily. Na jeho likvidaci se podílelo celkem 46 hasičů ze třech profesionálních a pěti dobrovolných jednotek PO.

Popis objektu

Volně stojící stavba pily o půdorysných rozměrech 49 x 12 m měla obvodové svislé stěny tvořené smíšeným zdivem (cihly, tvárnice), zakončené betonovým věncem, na kterém byla uložena dřevěná střešní konstrukce. Sedlová střecha byla řešena nosnými dřevěnými trámy (krovy a vazníky) a plným dřevěným záklopem a střešní krytinou z hydroizolačních asfaltových pásů. Vnitřně lze objekt rozdělit na část pilnice o rozměrech 49 x 6 m v 1. NP a sklepní prostor v 1. PP. Pilnice a sklep byly stavebně odděleny dřevěnou podlahou v prostoru pilnice a dělicí příčkou. Nosnou částí interiérové příčky byly dřevěné rámy a stěnu tvořila ze strany pilnice plná prkna, na kterých byly ukotveny heraklitové desky omítnuté vápennou maltou ze strany sklepního prostoru. Do sklepa z úrovně 1. NP vedly dřevěné schody, a to u vstupů do prostoru pilnice v severní a jižní části objektu. Objekt byl opatřen posuvnými ocelovými vraty v místě vstupu a výstupu z objektu pilnice (severní a jižní část) a dále posuvnými ocelovými vraty umístěnými přibližně ve střední části objektu situovanými na západní stranu. Z této strany se u jižního konce objektu nacházel manipulační prostor pro dopravu kulatiny do pilnice (poval). K objektu pilnice přiléhala v severní části administrativní budova, která byla samostatným požárním úsekem, a na jižním konci objektu se nacházel sklad pilin. Pilnice, sklepní prostor a přilehlý sklad pilin byly z požárního hlediska jedním požárním úsekem. V blízkosti pily stály samostatné objekty, sklad a sušárna dřeva. V prostoru pilnice se v době vzniku požáru nacházely obráběcí stroje a pracovní dřevo, a v prostoru sklepa pohon rámové pily a kotel na tuhá paliva. Do objektu pily byla zavedena elektrická energie do rozvodných skříní a dále rozvedena k jednotlivým elektrickým zařízením po povrchu stěn.

Průběh zásahu

Na operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje byla událost nahlášena 25. ledna 2015 ve 20.09 hodin. Jako první se ve 20.19 hodin na místo události dostavila jednotka ze stanice Litvínov. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že brána do areálu objektu pily je uzamčena. Hasiči odřízli zámek motorovou rozbrušovací pilou. Na střeše pilnice byl v době příjezdu hasičů spuštěn poplašný alarm. V té době byla požárem zasažena asi jedna třetina střechy v pravé části nad pilnicí a konstrukce střechy byla silně narušena. Požár se šířil vnitřní částí pilnice levým směrem ke kancelářím. V dostatečné vzdálenosti od objektu byla ustavena CAS 15, která měla zamezit šíření ohně na celou střešní konstrukci. Bylo vytvořeno hadicové vedení na jeden útočný proud C 52 od rozdělovače a CAS 30 byla ustavena u sušičky dřeva. Osm minut po příjezdu jednotky PO na místo zásahu došlo k rychlému rozšíření požáru na celou střešní konstrukci pilnice, k nárůstu teplot a k následovnému pádu části střechy do prostoru pily. Velitel zásahu (VZ) rozhodl o okamžitém přesunu CAS 15 k sušičce dřeva a přemístění útočného proudu. Na místo zásahu se dostavily další síly a prostředky (SaP) ze stanice Most a jednotka z HZS podniku Unipetrol RPA Litvínov s CAS 100 a AP 37 (ta byla posléze VZ odvolána zpět na základnu a pro hasební práce nebyla využita). Dále se na místo události dostavily jednotky SDH obcí Lom, Louka, Litvínov a Braňany. Jednotka SDH obce Lom natáhla dopravní a dva útočné proudy C 52 z CAS 30 jednotky stanice Litvínov s nasazením na pravou stranu pilnice. Jednotka SDH obce Braňany byla nasazena na hašení střechy z druhé strany objektu pilnice dvěma proudy C 52 z polní cesty za pilou. Dodávku vody pro tento úsek zajišťovala nejprve CAS 32 této jednotky a posléze CAS 100 z Unipetrol RPA. Jednotka ze stanice Litvínov provedla násilné vniknutí do objektu pilnice z levého čela budovy odříznutím zámku plechových vrat a ve spolupráci s jednotkou SDH obce Louka u Litvínova násilně vnikla do prostoru kanceláří, odkud evakuovala materiál (počítače, písemnosti, zařízení kanceláře), který si posléze převzal vedoucí pily. Přítomní zaměstnanci pily zajistili v místě zásahu vypnutí elektrické energie. Na žádost VZ zaměstnanec pily pomocí vysokozdvižného vozíku vyvrátil a odvezl uzamčená posuvná vrata z prostřední části pilnice. Do tohoto prostoru byl nasazen jeden útočný proud C 52 pro zamezení šíření požáru ve vnitřní části pilnice.

Monitoring termokamerou

Byl vyhlášen II. stupeň poplachu a na místo události přijel velitel čety ze stanice Most, který přebral velení zásahu a rozhodl o použití smáčedla a zřízení kyvadlové dopravy vody. Zdrojem požární vody byla hydrantová síť u obce Mariánské Radčice a Lom. Dopravu zajistily CAS jednotek SDH obcí Lom, Braňany, Louka u Litvínova. Na základě výsledků měření termokamerou bylo upraveno nasazení SaP při hasebních pracích ve vnitřní části objektu. Z důvodu likvidace ohniska požáru v prostoru zadního vstupu do pilnice jednotkou ze stanice Most byla násilně otevřena vstupní vrata pilnice, kde byly po vstupu do prostoru prováděny hasební práce jedním proudem C 52.

Ve 20.32 hodin byla událost ohlášena řídicímu důstojníkovi územního odboru, který se ve 20.56 hodin dostavil na místo zásahu, kdy byl objekt pily již ve třetí fázi požáru. V pravé části objektu došlo ke zborcení části střechy. Řídicí důstojník kontaktoval VZ, který poskytl upřesňující informace o činnosti na místě zásahu a prošel s řídicím důstojníkem objekt pily z vnější strany. Na místě zásahu byl vytvořen obchvatný požární útok. Bylo nataženo pět útočných proudů. Dvěma útočnými proudy jednotka SDH obce Braňany hasila úsek ze zadní části objektu. Dalším proudem z pravé části objektu zasahovala jednotka ze stanice Most, čtvrté útočné vedení bylo nataženo do střední části objektu a páté vedlo z levé části objektu vstupem do prostoru pilnice a později do podzemního podlaží. Ve 21.17 hodin velení na místě zásahu přebral řídicí důstojník územního odboru Most. V průběhu celé zásahové činnosti byla používána termokamera, pomocí které byla vyhledávána skrytá ohniska požáru v prostorách pily. Pro osvětlení celého místa zásahu si VZ vyžádal technický kontejner ze Správy státních hmotných rezerv s halogenovými reflektory.

Na místo zásahu se dostavil spolumajitel objektu a po konzultaci s VZ sdělil, že pod podlahou objektu je prostor hluboký asi 15 cm, ve kterém jsou nahromaděny piliny z opracovaného dřeva. Tyto prostory byly znovu zaměřeny termokamerou. V několika místech byla podlaha rozebrána a nasazen útočný proud na prolití pilin. Ke zvýšení ochlazovacího efektu bylo použito smáčedlo. Aby měli lepší přístup k podlaze, vytlačili hasiči železný vozík naplněný dřevem ven ze zasaženého objektu po kolejích vedoucích přes celou pilnici. Jednotka ze stanice Litvínov útočným proudem C 52 v dýchacích přístrojích (DP) zasahovala v podzemním podlaží objektu. Jednotka SDH obce Braňany útočným proudem C 52 v DP zasahovala v podzemním podlaží objektu ve směru proti jednotce PO z Litvínova. V průběhu hasebních prací probíhala kyvadlová doprava vody s CAS. Ve 22.45 hodin byl celý objekt osvětlen halogeny z vyprošťovacího kontejneru a byly přerušeny hasební práce z důvodu odvětrání objektu. Z důvodu výměny DP si VZ vyžádal protiplynový automobil ze stanice Most.

Průběžně probíhalo měření teploty konstrukcí objektu termokamerou. Místa, ve kterých termokamera vykazovala zvýšenou teplotu, byla postupně jednotkami PO rozebrána a ochlazena. Termokamerou byla zjištěna zvýšená teplota pláště kotle, který byl umístěn v levé části podzemního podlaží, ze kterého vedlo potrubí do malého sila a dále pak do nezasažené sušárny dřeva. Kotel byl otevřen a zchlazen útočným proudem C 52. Ve 23.12 hodin byla ohlášena lokalizace požáru.

Likvidace požáru

Vlivem zvýšené teploty došlo k poškození vodovodního potrubí uvnitř objektu a voda z potrubí samovolně stříkala na konstrukce objektu a stékala do podzemního podlaží. Hasičům se nedařilo najít hlavní uzávěr vody do objektu. Ve spolupráci s Policií ČR zjistil VZ spojení na majitele objektu, který se do 15 minut dostavil na místo zásahu a ukázal, kde se nachází hlavní uzávěr vody. V 01.11 hodin byla ohlášena likvidace požáru. Místo zásahu bylo protokolárně předáno majiteli objektu. VZ požádal povolání jednotky SDH obce Osek, která prováděla dohled na místě zásahu do ranních hodin, kdy VZ přijel na místo zásahu a provedl kontrolní měření objektu termokamerou.

Na základě ranní kontroly byla nalezena dvě malá žhnoucí ohniska, která byla zlikvidována. Po závěrečném průzkumu objektu termokamerou byla jednotka SDH obce Osek odeslána zpět na základnu a zajištění objektu převzala Policie ČR.

Příčina vzniku požáru

Svědecké ohnisko požáru bylo stanoveno na základě výpovědi oznamovatele požáru, který uvedl, že se vracel do místa svého bydliště z hokejového zápasu v Litvínově a již na křižovatce od Louky u Litvínova si všiml oranžové záře a následně v době průjezdu kolem objektu pily zpozoroval požár v zadní (jižní) části objektu. Ve zprávě o zásahu velitel první zasahující jednotky uvedl: „Při příjezdu první jednotky PO byla požárem zasažena asi jedna třetina střechy v pravé části nad pilnicí a konstrukce střechy byla vlivem požáru již silně narušena. Požár se šířil vnitřní částí pilnice levým směrem ke kancelářím.“

V současné době je událost vyšetřována HZS Ústeckého kraje a Policií ČR. Příčina vzniku požáru nebyla dosud stanovena.

Následky požáru

Požárem došlo k celkovému poškození prostoru pilnice a k lokální destrukci svislých i vodorovných konstrukcí na jižní straně objektu. Poškozeny byly stroje umístěné v prostoru pilnice, rozvody elektrické energie a osvětlení, v prostoru kotelny dělicí příčka od skladu pilin a lokálně střešní konstrukce. V přímé souvislosti s požárem nedošlo ke zranění ani úmrtí osob. Spolumajitel firmy odhadl předběžnou škodu přibližně na 10 milionů Kč.

Specifika zásahu

Pozitiva
funkční a dostačující hydrantová síť pro kyvadlovou dopravu vody,
disciplinovanost všech zasahujících jednotek PO s ohledem na vysoké nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí,
zásah se obešel bez zranění zasahujících,
dobrá spolupráce s majitelem a s pracovníky objektu v době zásahu,
dobrá spolupráce se složkami IZS.

Negativa
muselo být provedeno několik násilných vstupů do objektu pily a do prostorů pilnice,
silné zakouření místa zásahu,
nebezpečí pádu stavebních konstrukcí na zasahující hasiče,
zásah se uskutečnil v nočních hodinách při teplotách pod nulou,
hlavní uzávěr vody do objektu byl nalezen až po příjezdu majitele.

mjr. Bc. Zdeněk BLÁHA, HZS Ústeckého kraje, foto archiv HZS Ústeckého kraje
 

Únik fugátu z bioplynové stanice

Jednotka HZS Pardubického kraje ze stanice Seč byla 31. ledna 2015 v 07.52 hodin vyslána krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k úniku fugátu (slabší močůvka) z bioplynové stanice (BPS) Nové Lhotice, která patří firmě AGRO Liboměřice, a.s. Při ohlášení bylo sděleno, že jde o přibližné množství 300 m3.

Při příjezdu k BPS byl na místě předseda AGRO Liboměřice, a.s., který tvrdil, že po technické závadě na čerpacím zařízení došlo v průběhu noci k úniku fugátu mimo zásobník. Po prvotním průzkumu velitelem zásahu (VZ) bylo zřejmé, že jde o únik velkého rozsahu, který se již dostal mimo areál BPS. Fugát protekl lesem, polem a kontaminoval potok Zlatník, který se po dvou kilometrech vlévá do řeky Chrudimky, po dalších třech kilometrech se řeka Chrudimka vlévá do vodní nádrže Křižanovice, která je mimo jiné zásobárnou pitné vody pro město Pardubice.

Přehrazení potoka

VZ nařídil přesun k obci Hůrka, kde bylo nejbližší místo vhodné k likvidaci fugátu. Jednalo se o silnici třetí třídy, pod kterou silničním propustkem protéká potok Zlatník ve vzdálenosti zhruba 500 m od vtoku do řeky Chrudimky. VZ rozhodl okamžitě o přehrazení potoka balíky slámy, které byly usazeny hydraulickým nakladačem.

Předpoklad, že se kontaminovaná voda bude filtrovat přes balíky slámy, se nepotvrdil, a proto byla propust zahrazena hlínou ze skládky Správy a údržby silnic (SÚS), tím byla vytvořena hráz, za kterou se začala tvořit vodní plocha kontaminovaná fugátem. Pracovně byla nazvána „špinavá laguna“. Na místo zásahu byly povolány jednotka SDH obce Seč a jednotka SDH obce Nasavrky s motorovými kalovými čerpadly a jednotka SDH obce Bojanov s plovoucím čerpadlem. V 10.30 hodin byla nasazena dvě kalová čerpadla na odčerpávání špinavé laguny do velkoobjemových cisteren, které zajistilo AGRO Liboměřice, a.s. Na odčerpávání průsaku bylo nasazeno plovoucí čerpadlo před vtokem potoka do řeky Chrudimky.

Při odčerpávání špinavé laguny kapacita čerpadel nezvládala odčerpávat celý přítok kontaminované vody a docházelo ke stoupání hladiny a hrozila reálná možnost poškození mostku s propustkem a tím vlastně celé provizorní hráze. VZ rozhodl, že je nutné omezit přítok čisté vody, a to v místě, kde potok Zlatník nebyl ještě kontaminován. Hráz byla vytvořena před silničním propustkem silnice druhé třídy č. 340 mezi obcemi Hrbokov a Petříkovice. Nahromaděná voda měla dost místa na rozlití v poli, kde nemohla působit škody. Tok potoka byl přehrazen balíky slámy a následně zpevněn navozenou zeminou.

Zvýšení hladiny laguny

Toto opatření bylo zpočátku účinné a po několik hodin se hladina držela na konstantní úrovni. Po odčerpání 200 m3 se hladina v laguně opět mírně zvedla. Po kontrole umělého přehrazení přítoku byl zjištěn velký průsak. VZ prostřednictvím KOPIS povolal další dvě jednotky SDH obcí (Heřmanův Městec a Míčov) s motorovými kalovými čerpadly a nařídil předsedovi AGRO Liboměřice, a.s., navýšit počet cisteren na šest souprav. V 18.00 hodin odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč odebrali vzorky vody. V 19.00 hodin bylo zřízeno druhé čerpací stanoviště do cisteren. Ve 21.00 hodin byly k dispozici výsledky prvního rozboru vody, které byly alarmující, a to hlavně vzhledem ke koncentraci amonných iontů a dusičnanů. Rozhodnutí vodoprávního úřadu bylo následující. Znečištěná voda se musí stále zachytávat do špinavé laguny a odčerpávat do cisteren. V žádném případě se nesmí dostat do toků níže. Při kontrole hladiny ve 21.40 hodin bylo zjištěno, že nadále stoupá. Tento stav již ohrožoval stabilitu provizorní hráze tvořené již zmiňovaným propustkem, mostkem a náspem silnice třetí třídy. Hrozil i nekontrolovatelný průsak a vzhledem k velikosti nástupních ploch nebylo možné povolat ani další jednotky PO.

Po poradě s inspekcí životního prostředí, vodoprávním úřadem a s úsekovým technikem Povodí Labe, s.p., kteří výsledky rozboru vody a situace na místě telefonicky konzultovali se svými kolegy, došlo konečně k pokroku v efektivitě čerpání díky povolení nasadit jedno motorové kalové čerpadlo a kontaminovanou, ale již značně naředěnou vodu z povrchu hladiny čerpat pod provizorní hráz. Podle sdělení chemiků se koncentrace amonných iontů snižuje okysličováním vody, proto byl již zmiňovaný proud od čerpadla vyvázán na nastavovací žebříky a ponechán s rozstřikem o betonovou desku k odtoku do koryta potoka. Tímto navíc došlo ke zrušení čerpacího stanoviště pod provizorní hrází u vtoku do Chrudimky (jednotkou SDH obce Bojanov). Toto opatření bylo realizováno ve 22.30 hodin.

Ve 24.00 hodin se projevil pozitivní účinek tohoto rozhodnutí. Hladina laguny se začala pomalu snižovat. Do ranních hodin VZ s řídicím důstojníkem (ŘD) provedl tři kontroly úhynu ryb v řece Chrudimce. K úhynu ryb nedošlo.

Přečerpávání přítoku potoka

Po 20hodinovém odčerpávání špinavé laguny, kdy bylo odvezeno 1250 m3 znečištěné vody, byla v 07.00 hodin svolána další porada dotčených orgánů. Po kontrole přítoku znečištěné vody do špinavé laguny byl VZ navržen další postup ve spolupráci s ŘD na likvidaci úniku fugátu. Navržený postup měl zamezit přítoku již málo znečištěné vody do špinavé laguny přehrazením potoka nad špinavou lagunou a vytvořit obchvat dvěma PPS 12. Celý přítok potoka měl být přečerpáván přes silnici do příkopu a koryta potoka pod špinavou lagunou a dále se mělo pokračovat ve vyvážení špinavé laguny cisternami. Toto opatření realizoval nový VZ ze stanice Seč, který převzal řízení zásahu po seznámení se situací na místě zásahu v 08.20 hodin.

V 08.30 hodin VZ povolal tři jednotky SDH obcí (Bojanov, Běstvina, Třemošnice) s PPS 12 na přečerpávání přítoku potoka přes silnici. V 10.00 hodin bylo ukončeno čerpání přes silnici ze špinavé laguny s rozstřikem o betonovou desku a zahájeno čerpání přítoku potoka dvěma PPS 12. Ve 12.00 hodin byly odebrány vzorky vody na přítoku k čerpacímu stanovišti z PPS 12 pro Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Rozborem byl zjištěn stupeň znečištění vody 2 až 3 (mírně znečištěná voda). Čerpání do cisteren pokračovalo do 20.20 hodin, kdy byla špinavá laguna vyčerpána, proto došlo k ukončení činnosti jednotky SDH obce Seč a jednotky SDH obce Nasavrky. Přečerpávání potoka obchvatem pokračovalo do 2. února 2015 do 13.00 hodin. Před rozebráním přehrazení propusti špinavé laguny byl proveden proplach koryta potoka. Na přečerpání proplachové vody do cisteren byla povolána opět jednotka SDH obce Seč již třetím VZ, který převzal velení u zásahu 2. února 2015 v 08.15 hodin. Ve 13.12 hodin bylo rozebráno přehrazení potoka a koryto potoka bylo obnoveno. Ve 13.55 hodin bylo místo zásahu předáno pracovníkům vodoprávního úřadu. Zásah byl ukončen a jednotky PO se vrátily zpět na základny. V průběhu zásahu se obsluhy čerpadel střídaly podle pokynů jednotlivých velitelů jednotek PO v režimu čtyři až šest hodin.

Během zásahu jednotky PO spolupracovaly s Českou inspekcí životního prostředí, pracovníky odboru životního prostředí ORP Chrudim (vodoprávní orgán), Povodím Labe, s.p., a SÚS.

Na zásahu se podílely tři jednotky HZS kraje (18 příslušníků), sedm jednotek SDH obcí (77 členů). Celkem bylo přečerpáno 3 600 m3 vody znečištěné fugátem do cisteren a přilehlých luk a 4050 m3 obchvatem potoka mimo špinavou lagunu. Celkový objem přečerpané kapaliny při zásahu činil 7650 m3.

Specifika zásahu

Pozitiva
vysoké nasazení zasahujících hasičů,
aktivní přístup zaměstnanců AGRO Liboměřice, a.s.,
dobrá komunikace a spolupráce s předsedou AGRO Liboměřice, a.s.,
zajištění stravování a nápojů po celou dobu zásahu pro zasahující hasiče (AGRO Liboměřice, a.s.),
nasazení velitelského automobilu (dobíjení veškerých akumulátorů a osvětlení místa zásahu),
nedošlo k úhynu ryb a vodních organizmů v řece Chrudimce.

Negativa
nepřízeň počasí, v noci mráz a ve dne teplota nad nulou (tající sníh zvyšoval průtok vody v potoce),
nebyly známy rozbory od dotčených orgánů (Povodí Labe, s.p., vodoprávní úřad).

nprap. Václav SCHMITT, npor. Ing. Hynek WEBER, HZS Pardubického kraje, foto archiv HZS Pardubického kraje

Zabezpečení Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě

Začátkem února letošního roku se v Novém Městě na Moravě uskutečnil jeden ze závodů Světového poháru v biatlonu. Svojí návštěvností předčil očekávané. V průběhu tří dnů ho navštívilo více než 100 000 diváků, na sportovním kanále ČT 4 Sport sledovalo závody 2,5 milionu lidí. Za téměř bezchybným průběhem závodu stojí také celá řada opatření, která realizovaly složky integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, především policisté a hasiči.

Přípravné období

Přípravná fáze ze strany HZS Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“) nebyla podceněna. Určení zástupci HZS kraje z úseku IZS a prevence se již počátkem ledna sešli se zástupcem organizačního výboru pro závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě na stanici ve Žďáru nad Sázavou, kde byl stanoven harmonogram příprav a činností k zabezpečení světového poháru. Na jednání byla rámcově dohodnuta podoba tzv. „Organizační směrnice“ pro stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany při této akci, zpracovaná v souladu s legislativními požadavky a požadavky Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s koncentrací většího počtu osob. Návrh organizační směrnice dále vycházel z předpokládaných možných rizik, na která byla následně navržena asistenční činnost jednotky PO dislokované přímo v dějišti světového poháru.

Dále následovaly důkladné prohlídky celého areálu Vysočina aréna a další jednání všech základních složek IZS se zástupci organizačního výboru.
Záchranáři se snažili při přípravě postihnout opravdu všechna možná úskalí, která by průběh šampionátu narušila. Do základních vytipovaných skupin rizik patřila především rizika spojená s předpokládanou vysokou návštěvností a z ní vyplývající problémy nejenom uvnitř areálu, ale také na příjezdových komunikacích a parkovištích. Z pohledu dopravní bezpečnosti a bezpečnosti na komunikacích byl vzat v úvahu nejenom vysoký nárůst počtu vozidel, ale také velká nedisciplinovanost a neohleduplnost ze strany řidičů a pochopitelně možné dopravní nehody, dopravní kolony nebo požáry vozidel. Vzhledem k vysokému počtu návštěvníků se počítalo i s možným pohřešováním osob, především malých dětí, které by v tak velkém areálu velmi rychle ztratily orientaci. Vyloučit a podcenit záchranáři nemohli také případné výhrůžky například o umístění nástražného výbušného systému, v krajním případě i teroristický útok. Ve scénářích se také pamatovalo na situaci, při které by došlo vlivem dynamického namáhání ke zřícení dočasných staveb - montovaných tribun pro diváky.

Z pohledu požární ochrany vyvstaly otázky zajištění požární bezpečnosti u všech tzv. dočasných staveb, které byly navrženy pro divácké, servisní, televizní, rozhlasové, organizátorské a pořadatelské zázemí závodu:
montované tribuny pro diváky s charakteristikou venkovních shromažďovacích prostorů, s kapacitou asi 8500 osob,
dvoupatrový VIP stan půdorysných rozměrů 40 x 20 m s kapacitou 1700 osob,
stany pro občerstvení diváků s kapacitou 1700 míst,
stan pro občerstvení pořadatelů pro přibližně 400 osob,
stánkový prodej pro občerstvení diváků,
kontejnerové kanceláře pro televizní společnosti,
skladové kontejnery pro televizní techniku, televizní vozy,
kontejnery sportovních týmů (servisní a mazací kontejnery včetně příslušenství),
komentátorské kabiny na nejvyšších podestách venkovních železobetonových tribun s technickým a technologickým příslušenstvím,
skladové kontejnery pro catering,
občerstvovací stánky a kontejnery,
převlékací kontejnery a pokladny,
kontejnery pro PHM,
elektrocentrály včetně kabelových tras,
dopravní mosty pro kabelové trasy,
teplovzdušné agregáty se spalovacími motory.

Aby byly podchyceny důležité okolnosti mající vliv na požární bezpečnost, bylo pro tyto dočasné stavby zpracováno a předloženo požárně bezpečnostní řešení zaměřené zejména na:
vyhodnocení konstrukčních materiálů ve vztahu na třídu reakce na oheň,
vyhodnocení a stanovení požadavků na bezpečnou evakuaci osob ve všech dočasných stavbách se shromažďovací funkcí osob s následným stanovením minimálního počtu únikových východů a šířek únikových cest pro evakuované osoby,
vymezení požadavků na odstupové vzdálenosti k zabránění rozšíření případného požáru na okolní dočasné stavby,
vymezení a jednoznačná deklarace podmínek pro rychlý a účinný hasební zásah jednotek PO ve vztahu na volné příjezdové komunikace k dočasným objektům, nástupní plochy, volné přístupy k objektům a zabezpečení případného hasebního zásahu minimálně ze dvou stran,
zřízení preventivních požárních hlídek, jako náhrada za vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení – elektrickou požární signalizaci s prováděním nepřetržité hlídkové činnosti ve shromažďovacích prostorech a vytipovaných potenciálně požárně nebezpečných místech,
vybavení věcnými prostředky PO se stanovením minimálního počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů.

Vytipované základní skupiny možných rizik a zpracované požárně bezpečnostní řešení na dočasné stavby se staly základem pro zpracování základního dokumentu „Organizační směrnice 1/1/2015“, kterou byly stanoveny podmínky k zabezpečení požární ochrany při akci Světový pohár v biatlonu 2015 v Novém Městě na Moravě. Autorem Směrnice byla společnost Pyros, spol. s r.o.

Požadavky na zajištění požární bezpečnosti

Zaplněná tribuna Vysočina arényZaplněná tribuna Vysočina arényOrganizační směrnice byla vystavěna na třech základních pilířích, které odrážely základní požadavky z pohledu požární bezpečnosti. První pilíř se zaměřoval na ochranu osob a majetku, druhý pilíř na zamezení vzniku požáru a třetí pilíř na zamezení šíření požáru.

Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku byla zaměřena zejména na vymezení požadavků na bezpečný pohyb osob ve všech místech areálu Vysočina arény. Areál byl rozdělen na jednotlivé sektory s vyznačením nebezpečných oblastí s jasnou specifikací nebezpečí. Do těchto sektorů byly ustanoveny preventivní požární hlídky (dále jen „PPH“), podle rizika v daných sektorech byly stanoveny jednoznačné úkoly těchto hlídek, způsob provádění hlídkové činnosti, způsoby komunikace v rámci PPH popř. jednotlivých PPH (vertikální komunikace), způsoby komunikace PPH směrem k organizačnímu štábu (horizontální komunikace), způsoby předávání směn PPH v sektorech s ohledem na časový harmonogram světového poháru. Podle typů bezpečnostních rizik v sektorech byla zaměřena odborná příprava členů PPH, způsob jejich vzájemné komunikace, způsob předávání zpráv, plány spojení mezi jednotlivými členy, dislokace a způsob použití věcných prostředků PO, znalost únikových východů a jejich dimenzování, zásady způsobu zajištění bezpečné evakuace, zásady poskytnutí první pomoci.

Součástí stanovení požadavků na bezpečnou evakuaci osob členy PPH byly znalosti o:
předpokládaném počtu evakuovaných osob (podle sektorů, tribun, stanů VIP) – ve formě plánku areálu,
způsobu vyhlášení evakuace (prostřednictvím ozvučení areálu i v jazykové mutaci),
způsobu označení únikových cest, únikových východů (vztah na sektor, tribunu, stan VIP apod.) – viditelné umístění označení, světelný transparent s piktogramem únikové cesty,
způsobu zabezpečení osvětlení shromažďovacích prostor.

Zamezení vzniku požáru

Pro určení podmínek zamezení vzniku požáru bylo nutné specifikovat možné zdroje iniciace požáru, kterými byly:
zkrat elektroinstalace, poddimenzování vodičů a jejich následné přehřívání přetížením,
elektrický zkrat při provozu elektrocentrál, elektrických spotřebičů (televizní technika v přenosových vozech, komentátorských stanovištích, osvětlovací technika, tepelné spotřebiče – tepelné kolektory, přímotopy, infrazářiče, elektrické grily, rychlovarné konvice, apod.),
horké povrchy výfukových potrubí,
požár nebo výbuch tlakových lahví (plynové propanbutanové tlakové nádoby, plynové propanbutanové grily),
zábavní pyrotechnika,
jiskry z komínů udíren, topeniště udíren, horké povrchy kouřovodů, grily na dřevěné uhlí a brikety,
manipulace s otevřeným ohněm,
manipulace s hořlavými kapalinami,
kouření,
nedbalostní jednání,
úmyslné zapálení.

Pro zamezení vzniku požáru byly v organizační směrnici stanoveny podmínky pro bezpečný provoz elektrických a plynových zařízení, které vymezovaly povinnost provozovatele předložit revizní zprávy těchto zařízení, způsoby jejich umístění, návody pro bezpečný provoz a obsluhu.

Zamezení šíření požáru

Požární dokumentacePožární dokumentaceStanovení podmínek pro zamezení šíření případného požáru zahrnovalo zejména vymezení odstupových vzdáleností od jednotlivých dočasných staveb. Na základě požárně nebezpečných prostorů byly vypracovány návrhy na jejich rozmístění v areálu. Nejvíce problematické ve způsobu umístění byly stánky prodejců, které musely být uspořádány tak, aby nebyla překročena normová mezní půdorysná plocha pro stánkový prodej a současně, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti. Uspořádání stánků do tvaru písmene „U“ se ukázalo jako velice elegantní řešení pro zamezení šíření případného požáru.

Dalšími podmínkami pro zamezení šíření požáru bylo vytvoření volných příjezdových a přístupových ploch pro požární techniku, určení a zabezpečení stálého zdroje požární vody a vymezení čerpacího stanoviště, dále zřízení a činnost organizačního štábu, ustanovení řídicích úrovní a styčných důstojníků pro koordinaci zásahu jednotek PO pro případ mimořádné události. Základním bezpečnostním opatřením zamezení šíření vzniklého požáru je jeho včasné zpozorování a pokud možno okamžitá lokalizace a likvidace bezprostředně po jeho vzniku, případně v dimenzi tzv. lokálního požáru. Aby bylo možné zabránit volnému rozvoji požáru s jeho ničivými následky a aby bylo možné účinně, rychle a operativně reagovat na shora uvedená rizika, byla nutná dislokace minimálního stavu požární techniky a příslušníků jednotek PO přímo v areálu konání světového poháru. Na místě v době konání závodů byl ve štábu styčný důstojník. Pro případný zásah v areálu byla připravena požární technika – CAS 15, PLHA 900, terénní vozidlo, kontejner nouzového vystrojení a osobní automobil. Obsluha byla zajištěna sedmi příslušníky HZS Kraje Vysočina. Veškerá opatření, včetně obsazení požárně asistenční jednotky, organizačních pokynů pro zabezpečení požárně asistenční služby po dobu konání soutěže, dokumentace a plánu spojení byly zpracovány od interního aktu řízení - rozkazu ředitele HZS Kraje Vysočina.

Bezpečnostní opatření prověřilo cvičení i mistrovství světa

Preventivní požární hlídkaPreventivní požární hlídkaV září 2012 prověřilo činnost při případné mimořádné události v areálu taktické cvičení, do kterého se zapojily na čtyři desítky záchranářů. Jeho námětem byl pád tribuny, při kterém došlo ke zranění, ale i usmrcení několika osob. V rámci cvičení si záchranáři prověřili nejenom vzájemnou komunikaci a součinnost, ale především reálné dojezdové časy, možnost přistání vrtulníku v areálu a koordinaci na příjezdových a odsuvných trasách. V rámci cvičení byla spuštěna i informační linka pro veřejnost, na které by případně operátorky z řad příslušnic a občanských zaměstnankyň HZS Kraje Vysočina odpovídaly veřejnosti na dotazy týkající se mimořádné události. Cvičení neodhalilo žádné větší nedostatky nebo pochybení a záchranářům napomohlo zdůraznit požadavky, které z jejich strany vzešly na organizátory a také na požární techniku, která by se zapojila do řešení případné mimořádné události. Významnou reálnou prověrkou připravenosti se pak stalo Mistrovství světa v biatlonu, které se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo v roce 2013.

Odjezd účastníků zkomplikovala hromadná dopravní nehoda

Zatímco samotný průběh šampionátu byl téměř bezchybný a narušovala jej vlastně téměř jen nestálost počasí, jeho závěr byl ve znamení komplikací na silnicích. V neděli před půl dvanáctou došlo na 17. km dálnice D1 ve směru na Prahu k hromadné nehodě, při které se střetlo šestnáct nákladních automobilů, třiatřicet osobních automobilů a autobus. Zraněno bylo devatenáct lidí. Jednu ze zraněných účastnic nehody vyprošťovali hasiči z vraku vozidla více než hodinu, ve vážném stavu byla letecky transportována do brněnské nemocnice. Ostatní zraněné převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic sanitními vozidly. Kromě profesionálních hasičů zasahovali na dálnici také dobrovolní hasiči, kteří přímým nezraněným účastníkům nehody rozdávali na místě teplý čaj a přikrývky. Dálnice ve směru na Prahu byla neprůjezdná až do 18.00 hodin, kdy se podařilo obnovit dopravu jedním jízdním pruhem. K úplnému obnovení provozu došlo až po dvaadvacáté hodině. Na podvečerním provozu na komunikacích se projevila jednak nestálost počasí, kdy chvílemi velmi hustě sněžilo a foukal silný nárazový vítr, ale také rozjezd účastníků biatlonu. Na některých silnicích, například na silnici spojující Žďár nad Sázavou a Jihlavu, se vytvořily souvislé kolony vozidel, což ovlivnilo sjezd vozidel z uzavřené dálnice na exitu 119 ve Velkém Beranově.

Závěr

Světový pohár proběhl bez komplikací, ze strany HZS Kraje Vysočina patří velké poděkování za skvělou spolupráci složkám IZS, zejména dobrovolným hasičům, realizačnímu týmu a organizačnímu výboru světového poháru za součinnost a spolupráci v období příprav a v jeho průběhu, a za vytvoření zázemí pro hasiče přímo v dějišti jeho konání.

plk. Ing. Ludvík SZELKE, kpt. Ing. Bc. Petra MUSILOVÁ, foto archiv HZS Kraje Vysočina
 

Záchranářská kynologie

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR

Občanské sdružení Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR se zabývá výcvikem a využíváním záchranných psů při přírodních katastrofách, průmyslových haváriích a jiných neštěstích, kdy je potřeba zachraňovat to nejcennější co člověk má, a to lidský život.

Struktura organizace

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (dále také „ZBK JMK“ nebo „brigáda“) vznikla v roce 1975. Po roce 1989 fungovala jako součást Svazu záchranných brigád kynologů ČR. V roce 1999 však z této organizace vystoupila a jako samostatná organizace vstoupila do mezinárodní záchranné organizace IRO. V roce 2000 podepsali zástupci ZBK JMK s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „MV­ GŘ HZS ČR“) dohodu o vzájemné pomoci na vyžádání a tím se stala ostatní složkou IZS. V současné době má ZBK JMK 34 členů, kteří se zaměřují především na výcvik záchranných psů ve specializacích sutinového a plošného vyhledávání. Členy brigády jsou také psovodi, kteří se věnují záchrannému stopování, jež je uplatňováno spíše v rámci IRO. Specialitou nebo spíše odlišností je členská základna, která není zaměřena pouze regionálně. Členové ZBK JMK pocházejí z různých částí ČR, což si žádá náročnější logistiku, ekonomiku i čas, ale systém funguje dobře.

Výcviky a atestační zkoušky

Náplní výcviku kynologických týmů je kompletní škála použitelnosti psa, která se v záchranářské kynologii uplatňuje. Sutinové a plošné vyhledávání osob, záchranné stopování, do určité míry i vodní záchrana a vyhledávání v lavinách. Toto zaměření vyplývá jednak z podmínek členů k výcviku jednotlivých specializací, ale také z využitelnosti daných specializací v praktickém nasazení kynologických týmů. Dalším problémem je malá nebo žádná využitelnost psa v praxi. Z toho vyplývá, že prioritou ZBK JMK jsou specializace zejména v sutinovém a plošném vyhledávání, které se dobře uplatňují v praxi na základě atestačních zkoušek MV­ GŘ HZS ČR, a pak záchranné stopování, o kterém se v současnosti uvažuje jako o další specializaci využívané na základě úspěšně složené atestační zkoušky. Prioritou psovodů je záchranářská praxe v rámci IZS a IRO. Členové ZBK JMK získávají úspěchy i na soutěžích a sportovních akcích, které se týkají záchranářské kynologie, například titul Mistra světa IRO z posledních několika let (Iva Lžíčařová v roce 2014 ve stopování), ale i další pěkná umístnění v soutěžích IRO, úspěšné skládání zkoušek podle mezinárodních zkušebních řádů a v neposlední řadě úspěšná reprezentace organizace na soutěžích a jiných akcích pořádaných MV­ GŘ HZS ČR.

Od počátků využívání záchranných psů v rámci IZS se ZBK JMK aktivně zapojila do činnosti. Vedoucí organizace se stal členem Odborné kynologické komise generálního ředitele HZS ČR (dále jen „OKK“), která vytvořila předpisy a normy pro atestační zkoušky ve specializaci sutinového a plošného vyhledávání, a která dodnes určuje směr záchranářské kynologie v IZS. Prvním psovodem ZBK JMK, který složil atestační zkoušku, byla v roce 2002 Renata Ingrová. Od té doby prošlo systémem atestací zhruba 20 psovodů, z nichž sedm splnilo kynologický atest MV­ GŘ HZS ČR, a to i opakovaně a v obou specializacích (např. Lenka Vlachová nebo Kristýna Schnáblová). V současné době má ZBK JMK tři držitele tohoto a sedm přihlášených psovodů na atestační zkoušky.

Výbava a zázemí pro výcvik

Každý psovod ZBK JMK je vybaven především ochrannými pomůckami, které vyplývají ze zákoníku práce a z podmínek, které budou panovat na místě zásahu. Nezbytný je pevný oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, pevná kotníková obuv, rukavice, ochranná přilba a svítilna. Všichni členové ZBK JMK mají ve výbavě dvoudílné Gore­ Tex oblečení a pracovní nomexovou kombinézu oranžové barvy s nápisem na zádech ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA KYNOLOGŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ČR. Toto vybavení má psovod v osobní výbavě. Výše uvedená výbava psovoda je nutná jak při výcviku, tak při praktickém nasazení. Držitelé kynologického atestu MV­ GŘ HZS ČR jsou vybaveni dalšími pomůckami, jako jsou slaňovací postroje a další výbava pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, speciálním batohem, GPS navigací, stanem, spacím pytlem atd. Brigáda má i vlastní sklad se speciálním vybavením, jako jsou lezecká lana, motorový nafukovací člun, zařízení pro osvětlení prohledávaného prostoru, nafukovací dlahy a jiný zdravotnický materiál. Toto speciální vybavení většinou poskytuje zasahující složka IZS u zásahu (HZS ČR nebo Policie ČR), ale v případě nutnosti se technik brigády, popřípadě vedoucí telefonicky domluví se zasahujícím psovodem a požadované vybavení mu na místo zásahu dopraví. Na zakoupení funkčního zásahového vozidla nejsou finanční prostředky, proto je pro členy ZBK JMK v podstatě nutností vlastnit dopravní prostředek, kterým se dopravuje na výcvikové akce brigády, výcviky a soutěže v rámci ČR i IRO, ale také při aktivaci k praktickému nasazení. ZBK JMK nemá v užívání žádnou stálou výcvikovou základnu ve smyslu výcvikového střediska. Má jen oficiální sídlo na adrese vedoucího organizace. Toto vychází z již zmiňovaného složení členské základny organizace.

Odborná příprava a výcviky

Činnost brigády v daném roce probíhá podle schváleného plánu akcí brigády, který obsahuje zhruba 15 akcí včetně zkoušek a memoriálů. Akce jsou navázány na členy brigády, kteří mají zájem se angažovat v jejich organizaci a dále na možnosti výcviku psů v dané lokalitě. Trénuje se ovladatelnost, vytrvalost, pohyb v náročném terénu, ve tmě a důraz je kladen na samostatnost práce při prohledání terénu. Lokality soustředění jsou plánovány tak, aby bylo možné takové podmínky výcviku připravit. Několik takových míst je v Prostějově a okolí, Brně a Brněnci. Při výcviku brigáda spolupracuje s krajskými ředitelstvími HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje, která jsou ochotna s přípravou výcvikových prostor pomoci. V návaznosti na celorepublikovou působnost ZBK JMK se psovodi účastní výcviku a taktických cvičení také v dalších lokalitách na území ČR. Velký podíl na odborné přípravě má také MV­ GŘ HZS ČR, které několikrát ročně pořádá instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na záchranářskou kynologii. Každý rok se členové ZBK JMK aktivně účastní odborných seminářů, které jsou zaměřeny na činnost v oblastech první pomoci, práce s navigačními přístroji, práce ve výškách a nad volnou hloubkou atd. Předmětnou odbornou přípravu se brigáda snaží zabezpečovat odbornými lektory z HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje.

Spolupráce s HZS ČR

ZBK JMK má svého zástupce v OKK při MV­ GŘ HZS ČR. V roce 2005 brigáda zorganizovala první Mistrovství České republiky záchranných psů psovodů IZS. V loňském roce proběhl úspěšně již 10. ročník. ZBK JMK pořádala tuto akci již čtyřikrát. Brigáda dlouhodobě a velmi úspěšně spolupracuje s HZS Olomouckého a HZS Zlínského kraje a v současné době se snaží navázat užší spolupráci i s HZS Jihomoravského kraje. Spolupráce s HZS krajů spočívá v pořádání námětových cvičení a různých odborných seminářů a školení. Tato spolupráce je pro ZBK JMK nezbytnou součástí činnosti a smysluplné existence organizace. Brigáda by sama velmi těžko zajišťovala kvalitní výcvikové podmínky pro své členy. Na druhou stranu z toho těží i účastníci předmětných cvičení, kde jsou psi nasazeni, neboť jsou seznámeni s organizací činnosti na místě zásahu a se spoluprací mezi jednotlivými složkami IZS v oblasti záchranářské kynologie. Cílem je osvěta, co pes dokáže a jak umí díky svým smyslům pátrání zjednodušit a urychlit.

Aktivace

Aktivace psovoda pro zásahovou činnost se provádí cestou místně příslušného operačního střediska IZS. ZBK JMK je organizací neprofesionálních záchranářů, většinou má každý z členů své občanské zaměstnání nebo studijní povinnosti. Proto je potřeba při aktivaci počítat s určitou časovou prodlevou, která je spojena s uvolněním psovoda ze zaměstnání, popřípadě školy atd. Pak vše probíhá v souladu se standardními postupy. Psovod má předepsanou výstroj a vybavení připravenou k výjezdu a po domluvě s operačním důstojníkem HZS JMK se buď dopravuje svým dopravním prostředkem přímo na místo zásahu nebo v případě delšího dojezdového času nebo jiných komplikací zajišťuje přesun psovoda služebním vozidlem organizační složka HZS ČR.

Praktická nasazení

Zásahová činnost kynologů ZBK JMK začala krátce po začlenění záchranářské kynologie do IZS a zavedením využívání záchranných psů v praktických nasazeních. Nespornou výhodou je členská základna, atestované psovody má brigáda v Praze, Prostějově, Brně a Zlíně. Z toho plyne i pokrytí velké části území České republiky jejími psovody. Nejvíce nasazení měli psovodi v Praze a ve Středočeském kraji, ale také ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Níže jsou uvedeny dva mediálně známé a zajímavé případy.

2. října 2009 – při rekonstrukci domu v Soukenické ulici v Praze 1 se propadla tři podlaží budovy, kde v přízemí pracovalo několik dělníků. Bylo povoláno celkem šest psovodů (Městská policie Praha, SZBK ČR a dva ze ZBK JMK). Po dvou dnech byly vyproštěny čtyři osoby, bohužel již bez známek života. Na tomto zásahu bylo zřetelné, že psi určitým způsobem značili místa, kde se osoby nacházely, ale kvůli velkému množství sutě a jiného materiálu se k nim nebylo možné dostat.

9. dubna 2013 – pátrání po pohřešované devítileté dívce ve Vlčnově ve Zlínském kraji, která odešla z domova v odpoledních hodinách a do pozdních odpoledních hodin se nevrátila domů. Pátrání bylo zahájeno ve 23.00 hodin Policií ČR, spolu s jedním psovodem ZBK JMK. Noční pátrání bylo neúspěšně ukončeno v 04.00 hodin s tím, že ráno 10. dubna v 08.00 hodin bude pokračovat a zapojena do něj bude i veřejnost. Proto bylo do pátrání povoláno dalších šest psovodů. Pátrání se zúčastnilo zhruba 200 lidí a dívka byla ve 13.00 hodin nalezena živá poté, co urazila přes les a v noci 15 km.

Miroslav ŠVESTKA, Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR, foto autor

Anketa Hasič roku 2014 má své vítěze

Kongresový sál Top Hotelu Praha se stal na Zelený čtvrtek místem vyhlášení výsledků 6. ročníku ankety o nejvýznamnější osobnosti, kolektivy, záchranářské činy a projekty Hasičského záchranného sboru ČR za uplynulý rok – Hasič roku 2014.

Nejlepší jednotlivce a kolektivy HZS ČR vybrala odborná porota složená ze zástupců Ministerstva vnitra a HZS krajů z celkem 51 nominací. Ocenění, která předali ministr vnitra Milan Chovanec a generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, byla udělena v šesti kategoriích. V rámci ankety byla udělena také Zvláštní cena ministra vnitra.

„Hasiči odvádějí perfektní práci, denně nasazují zdraví a životy, aby chránili ty naše. Pro mě má smysl bojovat za získání financí, aby měli nejen důstojnou mzdu, ale také špičkové vybavení pro výkon své práce, za kterou jim velice děkuji,“ uvedl ve svém vystoupení ministr vnitra Milan Chovanec.

Vítězové podle kategorií

Cenu za zásah roku 2014 převzali zástupci HZS Kraje VysočinaCenu za zásah roku 2014 převzali zástupci HZS Kraje Vysočina
Dne 4. září 2014 se ve Vilémově na Havlíčkobrodsku zřítil kamenný most. Při neštěstí přišli čtyři dělníci o život a dva byli zraněni. Na místě události bylo nasazeno 15 jednotek hasičů, USAR tým, těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR, kynologové, specialisté na mikrotrhací práce. Složité záchranné práce probíhaly pod vedením a koordinací HZS Kraje Vysočina. Tento náročný zásah byl vzhledem k maximálnímu nasazení, preciznosti a týmovému duchu všech záchranářů vyhodnocen jako Zásah roku.

Za nejlepší Projekt roku – Výcvikový areál složek IZS Zlínského kraje, který slouží k získání praktických návyků používaných u reálných zásahů, převzal ocenění tým HZS Zlínského kraje.

V kategorii Kolektiv roku byla první cena udělena hasičům směny B stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava­ Fifejdy. Přišli s výzvou k dárcovství krve „Na krev!“ a vsadili na sílu nových médií. Jejich krátký videoklip spolu se založením stránky akce na sociální síti zaznamenal vysokou návštěvnost (přes 50 tisíc zhlédnutí). Kladné ohlasy z krevních center, příběhy dárců a příjemců krve jsou důkazem dobrého nápadu a úspěchu myšlenky.

Občanským zaměstnancem roku byla vyhlášena paní Květoslava Valentová z HZS hl. m. Prahy, která má již 35 let na starosti agendu přijímání nových příslušníků sboru, organizování táborů pro děti, setkávání bývalých příslušníků a zaměstnanců sboru a zajišťování rekreací. V rámci sportovního klubu HZS hl. m. Prahy a MV­ generálního ředitelství HZS ČR organizuje závody v běžeckém lyžování a běhu.

Velitelem/vedoucím roku se stal mjr. Bc. Petr Šanda, velitel stanice Strakonice HZS Jihočeského kraje. V roce 2009 nasadil vlastní život při záchraně tonoucích kolegů z řeky Otavy, za což byl oceněn Medailí HZS ČR Za statečnost. Působí též jako velitel jednotky SDH obce Miloňovice a podílí se na preventivně výchovné činnosti. Pro své velké pracovní nasazení, obětavý přístup a empatii se těší velké úctě těch, kteří měli možnost s ním spolupracovat.

Hasič roku 2014 pprap. František SmržHasič roku 2014 pprap. František Smrž
Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo vyhlášení Hasiče roku. Toto ocenění získal pprap. František Smrž z HZS Kraje Vysočina, který poskytl první pomoc pobodané ženě, která upadla do bezvědomí. Zraněnou ženu ošetřil, provedl protišoková opatření a bezchybně spolupracoval s dispečinkem zdravotnické záchranné služby, kterému podával aktuální informace o stavu zraněné, navedl posádku rychlé lékařské pomoci a vrtulníku na místo události. Svou včasnou odbornou pomocí zachránil ženě život.

Zvláštní cena ministra vnitra byla udělena unikátnímu zásahu při sesuvech půdy v obcích Strachotín a Bulhary na jižní Moravě. S podobným typem zásahu neměli dosud hasiči žádné zkušenosti. Jednotky Záchranného útvaru HZS ČR zasahovaly v září loňského roku na Břeclavsku, kde intenzivní srážky způsobily sesuvy půdy. Zásah byl ukončen třicet dní od jeho zahájení, vystřídalo se u něj přes padesát příslušníků HZS ČR a čtyřicet kusů techniky.

Do Galerie osobností HZS ČR byl uveden Ing. Václav MuchnaDo Galerie osobností HZS ČR byl uveden Ing. Václav Muchna
Do Galerie osobností HZS ČR byl uveden Ing. Václav Muchna, bývalý náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení. Za svůj profesní život se podílel na vytváření plošného rozmístění jednotek PO, na transformaci civilní ochrany do HZS ČR, vzniku krajských operačních a informačních středisek, přípravě projektů spolufinancovaných z EU nebo na vytváření nových vztahů s okolními státy při řešení mimořádných událostí. Ještě sedm let po svém odchodu do důchodu se aktivně účastní činností prospěšných pro požární ochranu.

Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba poblahopřál všem oceněným i těm, kteří byli nominováni. „Budu rád, když se zde ve zdraví za rok sejdeme a společně znovu oceníme ty, kteří denně zachraňují lidské životy, i všechny ostatní, kteří svou prací přispívají k dobrému jménu HZS ČR. Chci zároveň poděkovat těm, kteří si všímají práce těch druhých a zasílají nám nominace do této ankety,“ řekl v závěru svého vystoupení.

O hudební doprovod se postaraly Hudba Hradní stráže a Policie České republiky a kapela Hanelle Blue s Hankou Říhovou. Role průvodce slavnostním odpolednem se zhostil Miroslav Vaňura, ani letos nechyběli Maxíci z dětského oddílu SDH Brandýs nad Labem, kteří předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla.

Výsledky ankety Hasič roku 2014

Zásah roku

1. místo: Zřícený most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku – HZS Kraje Vysočina
2. místo: Požár pekáren La Lorraine Kladno – HZS Středočeského kraje
3. místo: Požár chaty Libušín na Pustevnách – HZS Zlínského kraje

Projekt roku

1. místo: Výcvikový areál složek IZS Zlínského kraje – HZS Zlínského kraje
2. místo: Týdenní kalendář pro seniory – MV-GŘ HZS ČR, HZS hl. m. Prahy, HZS Karlovarského kraje a HZS Plzeňského kraje, další složky IZS a projekty Karlovarského kraje
3. místo: Systém vyrozumění, varování a chemického monitoringu Chemon – HZS Moravskoslezského kraje

Kolektiv roku

1. místo: Směna B stanice Ostrava­ Fifejdy – HZS Moravskoslezského kraje
2. místo: Team RAFEX 2014 – HZS Olomouckého kraje, MV-GŘ HZS ČR
3. místo: Potápěčská skupina – HZS Jihočeského kraje

Občanský zaměstnanec roku

1. místo: Květoslava Valentová,
HZS hl. m. Prahy
2. místo: Bc. Libor Krupka,
HZS Zlínského kraje
3. místo: Dagmar Greplová,
HZS Olomouckého kraje

Velitel/vedoucí roku

1. místo: mjr. Bc. Petr Šanda,
HZS Jihočeského kraje
2. místo: npor. Bc. Zbyšek Zuber,
HZS Plzeňského kraje
3. místo: nprap. Tomáš Klaban,
HZS Pardubického kraje

Galerie osobností HZS ČR

Ing. Václav Muchna

Hasič roku

1. místo: pprap. František Smrž,
HZS Kraje Vysočina
2. místo: nstržm. Josef Vančura,
HZS hl. m. Prahy
3. místo: prap. Jan Vrána,
HZS Moravskoslezského kraje

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto Milan VÁVRŮ

Další šance dobrovolných hasičů na finanční a věcnou podporu

Od 7. května 2015 se mohou jednotky a sbory dobrovolných hasičů obcí z celé České republiky opět zapojit do ankety „Dobrovolní hasiči roku 2015“. Patnáct vítězných jednotek a stejný počet sborů se v závěru ankety podělí o více než jeden milion Kč, profesionální radiostanice a zásahové tablety. Získané prostředky mohou finalisté účelově využít na nákup požární techniky a na další rozvoj své činnosti.

Zahájením 5. ročníku této ankety, jejímž cílem je ocenit a finančně odměnit práci dobrovolných hasičů, bylo spuštěno přihlašování, které potrvá do poloviny července. Anketa je, stejně jako v předchozích letech, rozdělena do dvou kategorií. První je určena jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, u kterých se posuzuje zejména profesionalita, s jakou byl přihlášený zásah proveden. Druhá kategorie je určena sborům dobrovolných hasičů, u kterých se oceňuje zejména preventivní činnost. Rozhodným obdobím obou kategorií je časový úsek od 1. července 2014 do 30. června 2015.

Anketa je oceněním práce dobrovolných hasičů partnery, kteří věnují finanční a věcné prostředky, jež jsou odměnou i motivací k další činnosti. Generálním partnerem je od vzniku ankety energetická skupina RWE. V letošním roce anketa obdržela Čestné ocenění Moravské hasičské jednoty za podporu dobrovolných hasičů.

Velmi důležitá je také podpora dalších významných partnerů: NET4GAS, s.r.o., Lesy ČR, s.p., Česká pošta, s.p., ČEPS, a.s., DCom, spol. s r.o., GINA Software, s.r.o., a nově Nadace ČEZ. Podporu hasičům i hlasující veřejnosti projevily také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Vítkovice Tours, s.r.o., i BRNOCAR, a.s., která pro propagaci ankety zapůjčila osobní automobil.

Vedle patronů Ilony Csákové a Ondřeje Vetchého anketu podporují ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba a Asociace krajů České republiky.

Přihlašování i hlasování bude opět probíhat prostřednictvím elektronických formulářů na webových stránkách ankety www.adhr.cz, které umožňují komfortní vyplnění a odeslání strukturované přihlášky a následné přehledné závěrečné hlasování. Samotné hlasování bude i nadále možné prostřednictvím SMS.

„Anketa Dobrovolní hasiči roku se za dobu své existence stala osvědčenou a velmi dobrou příležitostí, jak ocenit záslužnou a obětavou práci dobrovolných hasičů. Základní myšlenkou, na které byla anketa založena, je zajistit finanční příspěvek na podporu jejich činnosti a současně prezentovat široké veřejnosti vysokou úroveň zásahů jednotek a rozmanité aktivity sborů. Formou soutěže s pevně stanovenými pravidly tak dobrovolní hasiči mohou získat hodnotné ceny jako součást vyjádření společenského uznání,“ řekl náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, předseda odborné poroty.

Dalšími členy odborné poroty jsou zástupci Hasičských záchranných sborů Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského a kraje. Dále na anketě spolupracují a v odborné porotě zasedají zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty.

Jednotky a sbory dobrovolných hasičů obcí se mohou přihlásit do 15. července 2015, kdy bude přihlašování ukončeno. Veřejné hlasování bude zahájeno v září 2015 a bude probíhat do konce října. Vyhlášení výsledků ankety se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.

Podle Jiřího Bezděka, prezidenta pořádající organizace, spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s., je seznam účastníků finálového kola dobře prověřeným zdrojem pro ty, kteří chtějí své prostředky nebo podporu dobrovolným hasičům poskytnout i nad rámec této ankety.

foto CENTRUM MEDIA, s.r.o., Brno
 

V tištěné podobě časopisu ještě najdete

 • VĚDA-VÝZKUM-ZKUŠEBNICTVÍ
Vývoj počtu posouzení podle jednotlivých druhů výrobků v období let 2005 až 2014
kpt. Ing. Luboš Königsbauer

• POZNATKY-ZKUŠENOSTI
SUP - zkratka mezi hasiči neznámá
mjr. Bc. Zdeněk Vlasák

• PROJEKTY
Nový vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha
Ing. Stanislav Jonáš
 

vytisknout  e-mailem