Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 5/2015

V úvodu připomínáme 5. výročí Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme lednový zásah na rozsáhlý požár objektu pily v okrese Most a hodnotíme také výsledky akce Den požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po úniku velkého množství fugátu z bioplynové stanice, analyzujeme bezpečnostní opatření k zajištění únorového Světového poháru v biatlonu, seznamujeme se závěry pracovní porady zástupců složek IZS a prezentujeme také nový elektronický vzdělávací a informační portál k odborné přípravě hasičů. Vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha a přiblížení systému VŠ vzdělávání v oblasti krizového řízení v Polsku jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku prezentujeme předávání Zlatých záchranářských křížů, výsledky ankety Hasič roku a nejlepší sportovce a sportovní kolektivy HZS ČR za rok 2014.  

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR

Občanské sdružení Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR se zabývá výcvikem a využíváním záchranných psů při přírodních katastrofách, průmyslových haváriích a jiných neštěstích, kdy je potřeba zachraňovat to nejcennější co člověk má, a to lidský život.

Struktura organizace

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (dále také „ZBK JMK“ nebo „brigáda“) vznikla v roce 1975. Po roce 1989 fungovala jako součást Svazu záchranných brigád kynologů ČR. V roce 1999 však z této organizace vystoupila a jako samostatná organizace vstoupila do mezinárodní záchranné organizace IRO. V roce 2000 podepsali zástupci ZBK JMK s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „MV­ GŘ HZS ČR“) dohodu o vzájemné pomoci na vyžádání a tím se stala ostatní složkou IZS. V současné době má ZBK JMK 34 členů, kteří se zaměřují především na výcvik záchranných psů ve specializacích sutinového a plošného vyhledávání. Členy brigády jsou také psovodi, kteří se věnují záchrannému stopování, jež je uplatňováno spíše v rámci IRO. Specialitou nebo spíše odlišností je členská základna, která není zaměřena pouze regionálně. Členové ZBK JMK pocházejí z různých částí ČR, což si žádá náročnější logistiku, ekonomiku i čas, ale systém funguje dobře.

Výcviky a atestační zkoušky

Náplní výcviku kynologických týmů je kompletní škála použitelnosti psa, která se v záchranářské kynologii uplatňuje. Sutinové a plošné vyhledávání osob, záchranné stopování, do určité míry i vodní záchrana a vyhledávání v lavinách. Toto zaměření vyplývá jednak z podmínek členů k výcviku jednotlivých specializací, ale také z využitelnosti daných specializací v praktickém nasazení kynologických týmů. Dalším problémem je malá nebo žádná využitelnost psa v praxi. Z toho vyplývá, že prioritou ZBK JMK jsou specializace zejména v sutinovém a plošném vyhledávání, které se dobře uplatňují v praxi na základě atestačních zkoušek MV­ GŘ HZS ČR, a pak záchranné stopování, o kterém se v současnosti uvažuje jako o další specializaci využívané na základě úspěšně složené atestační zkoušky. Prioritou psovodů je záchranářská praxe v rámci IZS a IRO. Členové ZBK JMK získávají úspěchy i na soutěžích a sportovních akcích, které se týkají záchranářské kynologie, například titul Mistra světa IRO z posledních několika let (Iva Lžíčařová v roce 2014 ve stopování), ale i další pěkná umístnění v soutěžích IRO, úspěšné skládání zkoušek podle mezinárodních zkušebních řádů a v neposlední řadě úspěšná reprezentace organizace na soutěžích a jiných akcích pořádaných MV­ GŘ HZS ČR.

Od počátků využívání záchranných psů v rámci IZS se ZBK JMK aktivně zapojila do činnosti. Vedoucí organizace se stal členem Odborné kynologické komise generálního ředitele HZS ČR (dále jen „OKK“), která vytvořila předpisy a normy pro atestační zkoušky ve specializaci sutinového a plošného vyhledávání, a která dodnes určuje směr záchranářské kynologie v IZS. Prvním psovodem ZBK JMK, který složil atestační zkoušku, byla v roce 2002 Renata Ingrová. Od té doby prošlo systémem atestací zhruba 20 psovodů, z nichž sedm splnilo kynologický atest MV­ GŘ HZS ČR, a to i opakovaně a v obou specializacích (např. Lenka Vlachová nebo Kristýna Schnáblová). V současné době má ZBK JMK tři držitele tohoto a sedm přihlášených psovodů na atestační zkoušky.

Výbava a zázemí pro výcvik

Každý psovod ZBK JMK je vybaven především ochrannými pomůckami, které vyplývají ze zákoníku práce a z podmínek, které budou panovat na místě zásahu. Nezbytný je pevný oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, pevná kotníková obuv, rukavice, ochranná přilba a svítilna. Všichni členové ZBK JMK mají ve výbavě dvoudílné Gore­ Tex oblečení a pracovní nomexovou kombinézu oranžové barvy s nápisem na zádech ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA KYNOLOGŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ČR. Toto vybavení má psovod v osobní výbavě. Výše uvedená výbava psovoda je nutná jak při výcviku, tak při praktickém nasazení. Držitelé kynologického atestu MV­ GŘ HZS ČR jsou vybaveni dalšími pomůckami, jako jsou slaňovací postroje a další výbava pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, speciálním batohem, GPS navigací, stanem, spacím pytlem atd. Brigáda má i vlastní sklad se speciálním vybavením, jako jsou lezecká lana, motorový nafukovací člun, zařízení pro osvětlení prohledávaného prostoru, nafukovací dlahy a jiný zdravotnický materiál. Toto speciální vybavení většinou poskytuje zasahující složka IZS u zásahu (HZS ČR nebo Policie ČR), ale v případě nutnosti se technik brigády, popřípadě vedoucí telefonicky domluví se zasahujícím psovodem a požadované vybavení mu na místo zásahu dopraví. Na zakoupení funkčního zásahového vozidla nejsou finanční prostředky, proto je pro členy ZBK JMK v podstatě nutností vlastnit dopravní prostředek, kterým se dopravuje na výcvikové akce brigády, výcviky a soutěže v rámci ČR i IRO, ale také při aktivaci k praktickému nasazení. ZBK JMK nemá v užívání žádnou stálou výcvikovou základnu ve smyslu výcvikového střediska. Má jen oficiální sídlo na adrese vedoucího organizace. Toto vychází z již zmiňovaného složení členské základny organizace.

Odborná příprava a výcviky

Činnost brigády v daném roce probíhá podle schváleného plánu akcí brigády, který obsahuje zhruba 15 akcí včetně zkoušek a memoriálů. Akce jsou navázány na členy brigády, kteří mají zájem se angažovat v jejich organizaci a dále na možnosti výcviku psů v dané lokalitě. Trénuje se ovladatelnost, vytrvalost, pohyb v náročném terénu, ve tmě a důraz je kladen na samostatnost práce při prohledání terénu. Lokality soustředění jsou plánovány tak, aby bylo možné takové podmínky výcviku připravit. Několik takových míst je v Prostějově a okolí, Brně a Brněnci. Při výcviku brigáda spolupracuje s krajskými ředitelstvími HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje, která jsou ochotna s přípravou výcvikových prostor pomoci. V návaznosti na celorepublikovou působnost ZBK JMK se psovodi účastní výcviku a taktických cvičení také v dalších lokalitách na území ČR. Velký podíl na odborné přípravě má také MV­ GŘ HZS ČR, které několikrát ročně pořádá instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na záchranářskou kynologii. Každý rok se členové ZBK JMK aktivně účastní odborných seminářů, které jsou zaměřeny na činnost v oblastech první pomoci, práce s navigačními přístroji, práce ve výškách a nad volnou hloubkou atd. Předmětnou odbornou přípravu se brigáda snaží zabezpečovat odbornými lektory z HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje.

Spolupráce s HZS ČR

ZBK JMK má svého zástupce v OKK při MV­ GŘ HZS ČR. V roce 2005 brigáda zorganizovala první Mistrovství České republiky záchranných psů psovodů IZS. V loňském roce proběhl úspěšně již 10. ročník. ZBK JMK pořádala tuto akci již čtyřikrát. Brigáda dlouhodobě a velmi úspěšně spolupracuje s HZS Olomouckého a HZS Zlínského kraje a v současné době se snaží navázat užší spolupráci i s HZS Jihomoravského kraje. Spolupráce s HZS krajů spočívá v pořádání námětových cvičení a různých odborných seminářů a školení. Tato spolupráce je pro ZBK JMK nezbytnou součástí činnosti a smysluplné existence organizace. Brigáda by sama velmi těžko zajišťovala kvalitní výcvikové podmínky pro své členy. Na druhou stranu z toho těží i účastníci předmětných cvičení, kde jsou psi nasazeni, neboť jsou seznámeni s organizací činnosti na místě zásahu a se spoluprací mezi jednotlivými složkami IZS v oblasti záchranářské kynologie. Cílem je osvěta, co pes dokáže a jak umí díky svým smyslům pátrání zjednodušit a urychlit.

Aktivace

Aktivace psovoda pro zásahovou činnost se provádí cestou místně příslušného operačního střediska IZS. ZBK JMK je organizací neprofesionálních záchranářů, většinou má každý z členů své občanské zaměstnání nebo studijní povinnosti. Proto je potřeba při aktivaci počítat s určitou časovou prodlevou, která je spojena s uvolněním psovoda ze zaměstnání, popřípadě školy atd. Pak vše probíhá v souladu se standardními postupy. Psovod má předepsanou výstroj a vybavení připravenou k výjezdu a po domluvě s operačním důstojníkem HZS JMK se buď dopravuje svým dopravním prostředkem přímo na místo zásahu nebo v případě delšího dojezdového času nebo jiných komplikací zajišťuje přesun psovoda služebním vozidlem organizační složka HZS ČR.

Praktická nasazení

Zásahová činnost kynologů ZBK JMK začala krátce po začlenění záchranářské kynologie do IZS a zavedením využívání záchranných psů v praktických nasazeních. Nespornou výhodou je členská základna, atestované psovody má brigáda v Praze, Prostějově, Brně a Zlíně. Z toho plyne i pokrytí velké části území České republiky jejími psovody. Nejvíce nasazení měli psovodi v Praze a ve Středočeském kraji, ale také ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Níže jsou uvedeny dva mediálně známé a zajímavé případy.

2. října 2009 – při rekonstrukci domu v Soukenické ulici v Praze 1 se propadla tři podlaží budovy, kde v přízemí pracovalo několik dělníků. Bylo povoláno celkem šest psovodů (Městská policie Praha, SZBK ČR a dva ze ZBK JMK). Po dvou dnech byly vyproštěny čtyři osoby, bohužel již bez známek života. Na tomto zásahu bylo zřetelné, že psi určitým způsobem značili místa, kde se osoby nacházely, ale kvůli velkému množství sutě a jiného materiálu se k nim nebylo možné dostat.

9. dubna 2013 – pátrání po pohřešované devítileté dívce ve Vlčnově ve Zlínském kraji, která odešla z domova v odpoledních hodinách a do pozdních odpoledních hodin se nevrátila domů. Pátrání bylo zahájeno ve 23.00 hodin Policií ČR, spolu s jedním psovodem ZBK JMK. Noční pátrání bylo neúspěšně ukončeno v 04.00 hodin s tím, že ráno 10. dubna v 08.00 hodin bude pokračovat a zapojena do něj bude i veřejnost. Proto bylo do pátrání povoláno dalších šest psovodů. Pátrání se zúčastnilo zhruba 200 lidí a dívka byla ve 13.00 hodin nalezena živá poté, co urazila přes les a v noci 15 km.

Miroslav ŠVESTKA, Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR, foto autor

vytisknout  e-mailem