Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 5/2015

V úvodu připomínáme 5. výročí Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme lednový zásah na rozsáhlý požár objektu pily v okrese Most a hodnotíme také výsledky akce Den požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po úniku velkého množství fugátu z bioplynové stanice, analyzujeme bezpečnostní opatření k zajištění únorového Světového poháru v biatlonu, seznamujeme se závěry pracovní porady zástupců složek IZS a prezentujeme také nový elektronický vzdělávací a informační portál k odborné přípravě hasičů. Vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha a přiblížení systému VŠ vzdělávání v oblasti krizového řízení v Polsku jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku prezentujeme předávání Zlatých záchranářských křížů, výsledky ankety Hasič roku a nejlepší sportovce a sportovní kolektivy HZS ČR za rok 2014.  

Začátkem února letošního roku se v Novém Městě na Moravě uskutečnil jeden ze závodů Světového poháru v biatlonu. Svojí návštěvností předčil očekávané. V průběhu tří dnů ho navštívilo více než 100 000 diváků, na sportovním kanále ČT 4 Sport sledovalo závody 2,5 milionu lidí. Za téměř bezchybným průběhem závodu stojí také celá řada opatření, která realizovaly složky integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, především policisté a hasiči.

Přípravné období

Přípravná fáze ze strany HZS Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“) nebyla podceněna. Určení zástupci HZS kraje z úseku IZS a prevence se již počátkem ledna sešli se zástupcem organizačního výboru pro závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě na stanici ve Žďáru nad Sázavou, kde byl stanoven harmonogram příprav a činností k zabezpečení světového poháru. Na jednání byla rámcově dohodnuta podoba tzv. „Organizační směrnice“ pro stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany při této akci, zpracovaná v souladu s legislativními požadavky a požadavky Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s koncentrací většího počtu osob. Návrh organizační směrnice dále vycházel z předpokládaných možných rizik, na která byla následně navržena asistenční činnost jednotky PO dislokované přímo v dějišti světového poháru.

Dále následovaly důkladné prohlídky celého areálu Vysočina aréna a další jednání všech základních složek IZS se zástupci organizačního výboru.
Záchranáři se snažili při přípravě postihnout opravdu všechna možná úskalí, která by průběh šampionátu narušila. Do základních vytipovaných skupin rizik patřila především rizika spojená s předpokládanou vysokou návštěvností a z ní vyplývající problémy nejenom uvnitř areálu, ale také na příjezdových komunikacích a parkovištích. Z pohledu dopravní bezpečnosti a bezpečnosti na komunikacích byl vzat v úvahu nejenom vysoký nárůst počtu vozidel, ale také velká nedisciplinovanost a neohleduplnost ze strany řidičů a pochopitelně možné dopravní nehody, dopravní kolony nebo požáry vozidel. Vzhledem k vysokému počtu návštěvníků se počítalo i s možným pohřešováním osob, především malých dětí, které by v tak velkém areálu velmi rychle ztratily orientaci. Vyloučit a podcenit záchranáři nemohli také případné výhrůžky například o umístění nástražného výbušného systému, v krajním případě i teroristický útok. Ve scénářích se také pamatovalo na situaci, při které by došlo vlivem dynamického namáhání ke zřícení dočasných staveb - montovaných tribun pro diváky.

Z pohledu požární ochrany vyvstaly otázky zajištění požární bezpečnosti u všech tzv. dočasných staveb, které byly navrženy pro divácké, servisní, televizní, rozhlasové, organizátorské a pořadatelské zázemí závodu:
montované tribuny pro diváky s charakteristikou venkovních shromažďovacích prostorů, s kapacitou asi 8500 osob,
dvoupatrový VIP stan půdorysných rozměrů 40 x 20 m s kapacitou 1700 osob,
stany pro občerstvení diváků s kapacitou 1700 míst,
stan pro občerstvení pořadatelů pro přibližně 400 osob,
stánkový prodej pro občerstvení diváků,
kontejnerové kanceláře pro televizní společnosti,
skladové kontejnery pro televizní techniku, televizní vozy,
kontejnery sportovních týmů (servisní a mazací kontejnery včetně příslušenství),
komentátorské kabiny na nejvyšších podestách venkovních železobetonových tribun s technickým a technologickým příslušenstvím,
skladové kontejnery pro catering,
občerstvovací stánky a kontejnery,
převlékací kontejnery a pokladny,
kontejnery pro PHM,
elektrocentrály včetně kabelových tras,
dopravní mosty pro kabelové trasy,
teplovzdušné agregáty se spalovacími motory.

Aby byly podchyceny důležité okolnosti mající vliv na požární bezpečnost, bylo pro tyto dočasné stavby zpracováno a předloženo požárně bezpečnostní řešení zaměřené zejména na:
vyhodnocení konstrukčních materiálů ve vztahu na třídu reakce na oheň,
vyhodnocení a stanovení požadavků na bezpečnou evakuaci osob ve všech dočasných stavbách se shromažďovací funkcí osob s následným stanovením minimálního počtu únikových východů a šířek únikových cest pro evakuované osoby,
vymezení požadavků na odstupové vzdálenosti k zabránění rozšíření případného požáru na okolní dočasné stavby,
vymezení a jednoznačná deklarace podmínek pro rychlý a účinný hasební zásah jednotek PO ve vztahu na volné příjezdové komunikace k dočasným objektům, nástupní plochy, volné přístupy k objektům a zabezpečení případného hasebního zásahu minimálně ze dvou stran,
zřízení preventivních požárních hlídek, jako náhrada za vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení – elektrickou požární signalizaci s prováděním nepřetržité hlídkové činnosti ve shromažďovacích prostorech a vytipovaných potenciálně požárně nebezpečných místech,
vybavení věcnými prostředky PO se stanovením minimálního počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů.

Vytipované základní skupiny možných rizik a zpracované požárně bezpečnostní řešení na dočasné stavby se staly základem pro zpracování základního dokumentu „Organizační směrnice 1/1/2015“, kterou byly stanoveny podmínky k zabezpečení požární ochrany při akci Světový pohár v biatlonu 2015 v Novém Městě na Moravě. Autorem Směrnice byla společnost Pyros, spol. s r.o.

Požadavky na zajištění požární bezpečnosti

Zaplněná tribuna Vysočina arényZaplněná tribuna Vysočina arényOrganizační směrnice byla vystavěna na třech základních pilířích, které odrážely základní požadavky z pohledu požární bezpečnosti. První pilíř se zaměřoval na ochranu osob a majetku, druhý pilíř na zamezení vzniku požáru a třetí pilíř na zamezení šíření požáru.

Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku byla zaměřena zejména na vymezení požadavků na bezpečný pohyb osob ve všech místech areálu Vysočina arény. Areál byl rozdělen na jednotlivé sektory s vyznačením nebezpečných oblastí s jasnou specifikací nebezpečí. Do těchto sektorů byly ustanoveny preventivní požární hlídky (dále jen „PPH“), podle rizika v daných sektorech byly stanoveny jednoznačné úkoly těchto hlídek, způsob provádění hlídkové činnosti, způsoby komunikace v rámci PPH popř. jednotlivých PPH (vertikální komunikace), způsoby komunikace PPH směrem k organizačnímu štábu (horizontální komunikace), způsoby předávání směn PPH v sektorech s ohledem na časový harmonogram světového poháru. Podle typů bezpečnostních rizik v sektorech byla zaměřena odborná příprava členů PPH, způsob jejich vzájemné komunikace, způsob předávání zpráv, plány spojení mezi jednotlivými členy, dislokace a způsob použití věcných prostředků PO, znalost únikových východů a jejich dimenzování, zásady způsobu zajištění bezpečné evakuace, zásady poskytnutí první pomoci.

Součástí stanovení požadavků na bezpečnou evakuaci osob členy PPH byly znalosti o:
předpokládaném počtu evakuovaných osob (podle sektorů, tribun, stanů VIP) – ve formě plánku areálu,
způsobu vyhlášení evakuace (prostřednictvím ozvučení areálu i v jazykové mutaci),
způsobu označení únikových cest, únikových východů (vztah na sektor, tribunu, stan VIP apod.) – viditelné umístění označení, světelný transparent s piktogramem únikové cesty,
způsobu zabezpečení osvětlení shromažďovacích prostor.

Zamezení vzniku požáru

Pro určení podmínek zamezení vzniku požáru bylo nutné specifikovat možné zdroje iniciace požáru, kterými byly:
zkrat elektroinstalace, poddimenzování vodičů a jejich následné přehřívání přetížením,
elektrický zkrat při provozu elektrocentrál, elektrických spotřebičů (televizní technika v přenosových vozech, komentátorských stanovištích, osvětlovací technika, tepelné spotřebiče – tepelné kolektory, přímotopy, infrazářiče, elektrické grily, rychlovarné konvice, apod.),
horké povrchy výfukových potrubí,
požár nebo výbuch tlakových lahví (plynové propanbutanové tlakové nádoby, plynové propanbutanové grily),
zábavní pyrotechnika,
jiskry z komínů udíren, topeniště udíren, horké povrchy kouřovodů, grily na dřevěné uhlí a brikety,
manipulace s otevřeným ohněm,
manipulace s hořlavými kapalinami,
kouření,
nedbalostní jednání,
úmyslné zapálení.

Pro zamezení vzniku požáru byly v organizační směrnici stanoveny podmínky pro bezpečný provoz elektrických a plynových zařízení, které vymezovaly povinnost provozovatele předložit revizní zprávy těchto zařízení, způsoby jejich umístění, návody pro bezpečný provoz a obsluhu.

Zamezení šíření požáru

Požární dokumentacePožární dokumentaceStanovení podmínek pro zamezení šíření případného požáru zahrnovalo zejména vymezení odstupových vzdáleností od jednotlivých dočasných staveb. Na základě požárně nebezpečných prostorů byly vypracovány návrhy na jejich rozmístění v areálu. Nejvíce problematické ve způsobu umístění byly stánky prodejců, které musely být uspořádány tak, aby nebyla překročena normová mezní půdorysná plocha pro stánkový prodej a současně, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti. Uspořádání stánků do tvaru písmene „U“ se ukázalo jako velice elegantní řešení pro zamezení šíření případného požáru.

Dalšími podmínkami pro zamezení šíření požáru bylo vytvoření volných příjezdových a přístupových ploch pro požární techniku, určení a zabezpečení stálého zdroje požární vody a vymezení čerpacího stanoviště, dále zřízení a činnost organizačního štábu, ustanovení řídicích úrovní a styčných důstojníků pro koordinaci zásahu jednotek PO pro případ mimořádné události. Základním bezpečnostním opatřením zamezení šíření vzniklého požáru je jeho včasné zpozorování a pokud možno okamžitá lokalizace a likvidace bezprostředně po jeho vzniku, případně v dimenzi tzv. lokálního požáru. Aby bylo možné zabránit volnému rozvoji požáru s jeho ničivými následky a aby bylo možné účinně, rychle a operativně reagovat na shora uvedená rizika, byla nutná dislokace minimálního stavu požární techniky a příslušníků jednotek PO přímo v areálu konání světového poháru. Na místě v době konání závodů byl ve štábu styčný důstojník. Pro případný zásah v areálu byla připravena požární technika – CAS 15, PLHA 900, terénní vozidlo, kontejner nouzového vystrojení a osobní automobil. Obsluha byla zajištěna sedmi příslušníky HZS Kraje Vysočina. Veškerá opatření, včetně obsazení požárně asistenční jednotky, organizačních pokynů pro zabezpečení požárně asistenční služby po dobu konání soutěže, dokumentace a plánu spojení byly zpracovány od interního aktu řízení - rozkazu ředitele HZS Kraje Vysočina.

Bezpečnostní opatření prověřilo cvičení i mistrovství světa

Preventivní požární hlídkaPreventivní požární hlídkaV září 2012 prověřilo činnost při případné mimořádné události v areálu taktické cvičení, do kterého se zapojily na čtyři desítky záchranářů. Jeho námětem byl pád tribuny, při kterém došlo ke zranění, ale i usmrcení několika osob. V rámci cvičení si záchranáři prověřili nejenom vzájemnou komunikaci a součinnost, ale především reálné dojezdové časy, možnost přistání vrtulníku v areálu a koordinaci na příjezdových a odsuvných trasách. V rámci cvičení byla spuštěna i informační linka pro veřejnost, na které by případně operátorky z řad příslušnic a občanských zaměstnankyň HZS Kraje Vysočina odpovídaly veřejnosti na dotazy týkající se mimořádné události. Cvičení neodhalilo žádné větší nedostatky nebo pochybení a záchranářům napomohlo zdůraznit požadavky, které z jejich strany vzešly na organizátory a také na požární techniku, která by se zapojila do řešení případné mimořádné události. Významnou reálnou prověrkou připravenosti se pak stalo Mistrovství světa v biatlonu, které se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo v roce 2013.

Odjezd účastníků zkomplikovala hromadná dopravní nehoda

Zatímco samotný průběh šampionátu byl téměř bezchybný a narušovala jej vlastně téměř jen nestálost počasí, jeho závěr byl ve znamení komplikací na silnicích. V neděli před půl dvanáctou došlo na 17. km dálnice D1 ve směru na Prahu k hromadné nehodě, při které se střetlo šestnáct nákladních automobilů, třiatřicet osobních automobilů a autobus. Zraněno bylo devatenáct lidí. Jednu ze zraněných účastnic nehody vyprošťovali hasiči z vraku vozidla více než hodinu, ve vážném stavu byla letecky transportována do brněnské nemocnice. Ostatní zraněné převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic sanitními vozidly. Kromě profesionálních hasičů zasahovali na dálnici také dobrovolní hasiči, kteří přímým nezraněným účastníkům nehody rozdávali na místě teplý čaj a přikrývky. Dálnice ve směru na Prahu byla neprůjezdná až do 18.00 hodin, kdy se podařilo obnovit dopravu jedním jízdním pruhem. K úplnému obnovení provozu došlo až po dvaadvacáté hodině. Na podvečerním provozu na komunikacích se projevila jednak nestálost počasí, kdy chvílemi velmi hustě sněžilo a foukal silný nárazový vítr, ale také rozjezd účastníků biatlonu. Na některých silnicích, například na silnici spojující Žďár nad Sázavou a Jihlavu, se vytvořily souvislé kolony vozidel, což ovlivnilo sjezd vozidel z uzavřené dálnice na exitu 119 ve Velkém Beranově.

Závěr

Světový pohár proběhl bez komplikací, ze strany HZS Kraje Vysočina patří velké poděkování za skvělou spolupráci složkám IZS, zejména dobrovolným hasičům, realizačnímu týmu a organizačnímu výboru světového poháru za součinnost a spolupráci v období příprav a v jeho průběhu, a za vytvoření zázemí pro hasiče přímo v dějišti jeho konání.

plk. Ing. Ludvík SZELKE, kpt. Ing. Bc. Petra MUSILOVÁ, foto archiv HZS Kraje Vysočina
 

vytisknout  e-mailem