Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 5/2015

V úvodu připomínáme 5. výročí Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme lednový zásah na rozsáhlý požár objektu pily v okrese Most a hodnotíme také výsledky akce Den požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po úniku velkého množství fugátu z bioplynové stanice, analyzujeme bezpečnostní opatření k zajištění únorového Světového poháru v biatlonu, seznamujeme se závěry pracovní porady zástupců složek IZS a prezentujeme také nový elektronický vzdělávací a informační portál k odborné přípravě hasičů. Vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha a přiblížení systému VŠ vzdělávání v oblasti krizového řízení v Polsku jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku prezentujeme předávání Zlatých záchranářských křížů, výsledky ankety Hasič roku a nejlepší sportovce a sportovní kolektivy HZS ČR za rok 2014.  

Jednotka HZS Pardubického kraje ze stanice Seč byla 31. ledna 2015 v 07.52 hodin vyslána krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k úniku fugátu (slabší močůvka) z bioplynové stanice (BPS) Nové Lhotice, která patří firmě AGRO Liboměřice, a.s. Při ohlášení bylo sděleno, že jde o přibližné množství 300 m3.

Při příjezdu k BPS byl na místě předseda AGRO Liboměřice, a.s., který tvrdil, že po technické závadě na čerpacím zařízení došlo v průběhu noci k úniku fugátu mimo zásobník. Po prvotním průzkumu velitelem zásahu (VZ) bylo zřejmé, že jde o únik velkého rozsahu, který se již dostal mimo areál BPS. Fugát protekl lesem, polem a kontaminoval potok Zlatník, který se po dvou kilometrech vlévá do řeky Chrudimky, po dalších třech kilometrech se řeka Chrudimka vlévá do vodní nádrže Křižanovice, která je mimo jiné zásobárnou pitné vody pro město Pardubice.

Přehrazení potoka

VZ nařídil přesun k obci Hůrka, kde bylo nejbližší místo vhodné k likvidaci fugátu. Jednalo se o silnici třetí třídy, pod kterou silničním propustkem protéká potok Zlatník ve vzdálenosti zhruba 500 m od vtoku do řeky Chrudimky. VZ rozhodl okamžitě o přehrazení potoka balíky slámy, které byly usazeny hydraulickým nakladačem.

Předpoklad, že se kontaminovaná voda bude filtrovat přes balíky slámy, se nepotvrdil, a proto byla propust zahrazena hlínou ze skládky Správy a údržby silnic (SÚS), tím byla vytvořena hráz, za kterou se začala tvořit vodní plocha kontaminovaná fugátem. Pracovně byla nazvána „špinavá laguna“. Na místo zásahu byly povolány jednotka SDH obce Seč a jednotka SDH obce Nasavrky s motorovými kalovými čerpadly a jednotka SDH obce Bojanov s plovoucím čerpadlem. V 10.30 hodin byla nasazena dvě kalová čerpadla na odčerpávání špinavé laguny do velkoobjemových cisteren, které zajistilo AGRO Liboměřice, a.s. Na odčerpávání průsaku bylo nasazeno plovoucí čerpadlo před vtokem potoka do řeky Chrudimky.

Při odčerpávání špinavé laguny kapacita čerpadel nezvládala odčerpávat celý přítok kontaminované vody a docházelo ke stoupání hladiny a hrozila reálná možnost poškození mostku s propustkem a tím vlastně celé provizorní hráze. VZ rozhodl, že je nutné omezit přítok čisté vody, a to v místě, kde potok Zlatník nebyl ještě kontaminován. Hráz byla vytvořena před silničním propustkem silnice druhé třídy č. 340 mezi obcemi Hrbokov a Petříkovice. Nahromaděná voda měla dost místa na rozlití v poli, kde nemohla působit škody. Tok potoka byl přehrazen balíky slámy a následně zpevněn navozenou zeminou.

Zvýšení hladiny laguny

Toto opatření bylo zpočátku účinné a po několik hodin se hladina držela na konstantní úrovni. Po odčerpání 200 m3 se hladina v laguně opět mírně zvedla. Po kontrole umělého přehrazení přítoku byl zjištěn velký průsak. VZ prostřednictvím KOPIS povolal další dvě jednotky SDH obcí (Heřmanův Městec a Míčov) s motorovými kalovými čerpadly a nařídil předsedovi AGRO Liboměřice, a.s., navýšit počet cisteren na šest souprav. V 18.00 hodin odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč odebrali vzorky vody. V 19.00 hodin bylo zřízeno druhé čerpací stanoviště do cisteren. Ve 21.00 hodin byly k dispozici výsledky prvního rozboru vody, které byly alarmující, a to hlavně vzhledem ke koncentraci amonných iontů a dusičnanů. Rozhodnutí vodoprávního úřadu bylo následující. Znečištěná voda se musí stále zachytávat do špinavé laguny a odčerpávat do cisteren. V žádném případě se nesmí dostat do toků níže. Při kontrole hladiny ve 21.40 hodin bylo zjištěno, že nadále stoupá. Tento stav již ohrožoval stabilitu provizorní hráze tvořené již zmiňovaným propustkem, mostkem a náspem silnice třetí třídy. Hrozil i nekontrolovatelný průsak a vzhledem k velikosti nástupních ploch nebylo možné povolat ani další jednotky PO.

Po poradě s inspekcí životního prostředí, vodoprávním úřadem a s úsekovým technikem Povodí Labe, s.p., kteří výsledky rozboru vody a situace na místě telefonicky konzultovali se svými kolegy, došlo konečně k pokroku v efektivitě čerpání díky povolení nasadit jedno motorové kalové čerpadlo a kontaminovanou, ale již značně naředěnou vodu z povrchu hladiny čerpat pod provizorní hráz. Podle sdělení chemiků se koncentrace amonných iontů snižuje okysličováním vody, proto byl již zmiňovaný proud od čerpadla vyvázán na nastavovací žebříky a ponechán s rozstřikem o betonovou desku k odtoku do koryta potoka. Tímto navíc došlo ke zrušení čerpacího stanoviště pod provizorní hrází u vtoku do Chrudimky (jednotkou SDH obce Bojanov). Toto opatření bylo realizováno ve 22.30 hodin.

Ve 24.00 hodin se projevil pozitivní účinek tohoto rozhodnutí. Hladina laguny se začala pomalu snižovat. Do ranních hodin VZ s řídicím důstojníkem (ŘD) provedl tři kontroly úhynu ryb v řece Chrudimce. K úhynu ryb nedošlo.

Přečerpávání přítoku potoka

Po 20hodinovém odčerpávání špinavé laguny, kdy bylo odvezeno 1250 m3 znečištěné vody, byla v 07.00 hodin svolána další porada dotčených orgánů. Po kontrole přítoku znečištěné vody do špinavé laguny byl VZ navržen další postup ve spolupráci s ŘD na likvidaci úniku fugátu. Navržený postup měl zamezit přítoku již málo znečištěné vody do špinavé laguny přehrazením potoka nad špinavou lagunou a vytvořit obchvat dvěma PPS 12. Celý přítok potoka měl být přečerpáván přes silnici do příkopu a koryta potoka pod špinavou lagunou a dále se mělo pokračovat ve vyvážení špinavé laguny cisternami. Toto opatření realizoval nový VZ ze stanice Seč, který převzal řízení zásahu po seznámení se situací na místě zásahu v 08.20 hodin.

V 08.30 hodin VZ povolal tři jednotky SDH obcí (Bojanov, Běstvina, Třemošnice) s PPS 12 na přečerpávání přítoku potoka přes silnici. V 10.00 hodin bylo ukončeno čerpání přes silnici ze špinavé laguny s rozstřikem o betonovou desku a zahájeno čerpání přítoku potoka dvěma PPS 12. Ve 12.00 hodin byly odebrány vzorky vody na přítoku k čerpacímu stanovišti z PPS 12 pro Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Rozborem byl zjištěn stupeň znečištění vody 2 až 3 (mírně znečištěná voda). Čerpání do cisteren pokračovalo do 20.20 hodin, kdy byla špinavá laguna vyčerpána, proto došlo k ukončení činnosti jednotky SDH obce Seč a jednotky SDH obce Nasavrky. Přečerpávání potoka obchvatem pokračovalo do 2. února 2015 do 13.00 hodin. Před rozebráním přehrazení propusti špinavé laguny byl proveden proplach koryta potoka. Na přečerpání proplachové vody do cisteren byla povolána opět jednotka SDH obce Seč již třetím VZ, který převzal velení u zásahu 2. února 2015 v 08.15 hodin. Ve 13.12 hodin bylo rozebráno přehrazení potoka a koryto potoka bylo obnoveno. Ve 13.55 hodin bylo místo zásahu předáno pracovníkům vodoprávního úřadu. Zásah byl ukončen a jednotky PO se vrátily zpět na základny. V průběhu zásahu se obsluhy čerpadel střídaly podle pokynů jednotlivých velitelů jednotek PO v režimu čtyři až šest hodin.

Během zásahu jednotky PO spolupracovaly s Českou inspekcí životního prostředí, pracovníky odboru životního prostředí ORP Chrudim (vodoprávní orgán), Povodím Labe, s.p., a SÚS.

Na zásahu se podílely tři jednotky HZS kraje (18 příslušníků), sedm jednotek SDH obcí (77 členů). Celkem bylo přečerpáno 3 600 m3 vody znečištěné fugátem do cisteren a přilehlých luk a 4050 m3 obchvatem potoka mimo špinavou lagunu. Celkový objem přečerpané kapaliny při zásahu činil 7650 m3.

Specifika zásahu

Pozitiva
vysoké nasazení zasahujících hasičů,
aktivní přístup zaměstnanců AGRO Liboměřice, a.s.,
dobrá komunikace a spolupráce s předsedou AGRO Liboměřice, a.s.,
zajištění stravování a nápojů po celou dobu zásahu pro zasahující hasiče (AGRO Liboměřice, a.s.),
nasazení velitelského automobilu (dobíjení veškerých akumulátorů a osvětlení místa zásahu),
nedošlo k úhynu ryb a vodních organizmů v řece Chrudimce.

Negativa
nepřízeň počasí, v noci mráz a ve dne teplota nad nulou (tající sníh zvyšoval průtok vody v potoce),
nebyly známy rozbory od dotčených orgánů (Povodí Labe, s.p., vodoprávní úřad).

nprap. Václav SCHMITT, npor. Ing. Hynek WEBER, HZS Pardubického kraje, foto archiv HZS Pardubického kraje

vytisknout  e-mailem