Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XII ČÍSLO 9/2013

V úvodu informujeme o grantech, na které se váže neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR uplatněná prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR v roce 2014 pro nestátní neziskové organizace. V bloku POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme rozbor zásahu na rozsáhlý červnový požár ve skladovacím objektu v Ronově nad Doubravou, seznamujeme s některými problémy v zabezpečování zdrojů vody pro hašení požárů a s poznatky o nových filtrech pevných částic z hlediska rizika vzniku požárů automobilů. V oblasti IZS informujeme o nebezpečí zaplynovaných přepravních kontejnerů, představujeme jednotku HZS podniku Paramo, a.s., a Pyrotechnickou službu Policie ČR. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA přinášíme další díl seriálu o ochraně dýchacích cest a informujeme také o některých změnách ve výuce tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí určených na základních školách. V části věnované KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ se zaměřujeme na problematiku spojenou se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci.  

Dne 3. června 2013 došlo ve skladovacím a balicím objektu firmy Kovolis Hedvikov, a.s., k požáru, jehož likvidace trvala více než 30 hodin a podílelo se na ní sedm jednotek PO a celkem 58 profesionálních i dobrovolných hasičů. Požár způsobil škodu za téměř 27 milionů Kč.

Popis objektu

Skladovací a balicí hala je součástí areálu firmy Kovolis Hedvikov, a.s., pobočky Ronov nad Doubravou, která se zabývá tlakovým sléváním hliníkových slitin a jejich obráběním. Celý objekt je tvořen ze tří na sebe navazujících staveb. Požár vznikl v třípodlažní budově sloužící ke skladování a balení hotových výrobků. Z jižní části je přistavěna hala pro expedici. Ze západní strany je hala s CNC stroji pro obrábění odlitků, dále pak hala pro příjem polotovarů a expedici.

Objekt má půdorysné rozměry 30 m x 50 m, obvodové zdivo je z cihel, stropy jsou z železobetonových panelů. Jednotlivá patra jsou propojena schodištěm a výtahy. Střecha je tvořena železnými profily, pozednici tvořil I profil a nosnou plochu střechy železný svařenec trojúhelníkového tvaru, krytinu střechy eternitové desky.

Ve 2. NP se nacházely hotové výrobky, kontrola kvality, kanceláře a šatny, 3. NP sloužilo k balení a přípravě výrobků k expedici (sklad balicího papíru, přepravky) a kanceláři údržby. Z budovy vedou dvě evakuační cesty, vně budovy schodištěm a z jižní strany železným evakuačním schodištěm. V době požáru byli v budově zaměstnanci ranní směny, kteří však stihli budovu včas opustit.

Průběh zásahu

V 08.53 hodin obdrželo krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje (KOPIS) oznámení o požáru v objektu areálu firmy Kovolis Hedvikov, a.s., v Ronově nad Doubravou. Na místo události byla vyslána jednotka PO ze stanice Seč s CAS 20, která byla posílena o jednotku ze stanice Chrudim s AZ 30 a CAS 32. Poplach byl také vyhlášen pro jednotky SDH obcí Třemošnice, Ronov nad Doubravou a Lipovec. Po příjezdu prvních jednotek PO na místo události byl průzkumem zjištěn požár ve třetím patře skladovací a balicí haly. Podle informací zaměstnanců i vedení firmy se v budově již nenacházely žádné osoby a nebyl nikdo zraněn. Velitel první jednotky PO na místě zásahu nařídil násilné vniknutí do objektu a odpojení elektřiny a plynu v celém objektu. Bylo vytvořeno dopravní vedení B 75 od CAS se dvěma útočnými proudy C 52, kterými se hasilo z evakuačního schodiště z jižní strany budovy v dýchacích přístrojích. Po příjezdu jednotky PO ze stanice Seč tato jednotka vytvořila dopravní vedení vody od CAS.
Majitelé firmy uvedli, že v místě požáru je uskladněn papír, plast a čtyři sudy s emulzí oleje a vody sloužící k chlazení při obrábění odlitku.

Zřícení střechy a štítové zdi budovy

Vlivem vysoké teploty na místě zásahu došlo k deformaci ocelových nosníků střechy a vychýlení obvodového zdiva budovy. Zasahující hasiče i techniku ohrožovaly létající kusy eternitové střechy, velitel zásahu (VZ) rozhodl o ukončení hasebních prací a ústupu zasahujících i techniky na bezpečné místo. Došlo ke zřícení štítové zdi do prostoru expedice z jižní strany. Vznikající požár byl uhašen přenosným hasicím přístrojem. Na místo události byla povolána plynárenská havarijní služba, která uzavřela přívod plynu do celého objektu firmy (předpokládalo se možné porušení přívodního potrubí vedeného po plášti budovy).

Byla zřízena tři čerpací stanoviště s kalovými čerpadly Heron a přívodním vedením savicemi z náhonu vodní elektrárny, která je součástí areálu firmy. Zásobování vodou bylo po celou dobu zásahu dostačující. VZ povolal na místo události další jednotku SDH obce Prachovice. V 09.29 hodin se na místo události dostavil pracovník zjišťování příčin vzniku požárů HZS Pardubického kraje, územního odboru Chrudim. V 09.30 hodin byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na místo zásahu byl povolán krajský řídicí důstojník a krajský pracovník zjišťování příčin vzniku požárů.

Rozšíření požáru

Vlivem zřícení štítové zdi byl zvýšen přístup vzduchu na místo požáru a došlo k rozšíření ohně na celou plochu 3. NP, tj. na plochu přibližně 1400 m2. Narušená statika budovy, vysoká teplota a masivní vývin kouře znemožňovaly zasahujícím hasičům vniknutí do budovy, proto byla nasazena výšková technika AZ 30 k hašení z vrchní části budovy lafetovou proudnicí v dýchacích přístrojích a bylo vytvořeno dopravní vedení od CAS ze západní a severní strany k dopravě hasiva na místo zásahu. Z jižní strany dodával hasební látku monitor. Vzhledem k vysoké teplotě a hořícímu materiálu byla použita na hašení pěna z AZ 30. Ve 12.35 hodin bylo průzkumem z AZ 30 zjištěno, že se požár nešíří a VZ tudíž ohlásil lokalizaci požáru. Byl vytvořen útočný proud C 52 vnitřkem budovy po schodišti do prostoru kanceláře údržby ve třetím patře, který byl posléze nasazen na likvidaci požáru.

Likvidace požáru

Vzhledem k riziku možného zřícení konstrukcí byly vstupy do vnitřních prostor označeny páskou „VSTUP ZAKÁZÁN“, dále byl kvůli hrozícímu zřícení štítové zdi znemožněn vstup ze severní strany. Na dohašovací práce byl použit AZ 30, který byl ustaven tak, aby pokryl celé místo požáru. Dohašovací práce skončily likvidací požáru 4. června 2013 ve 14.55 hodin. Dodávku vody zajišťovaly jednotky SDH obcí Třemošnice, Ronov nad Doubravou a Seč, které se navzájem střídaly.

Dne 3. června 2013 byly ve 14.30 hodin odeslány zpět na základnu jednotky SDH obcí Lipovec a Prachovice a v 15.19 hodin jednotka HZS Pardubického kraje ze stanice Seč. Dne 4. června se v 08.15 hodin na místo dostavil statik, pracovník zjišťování příčin vzniku požárů, příslušníci Policie ČR, obvodního oddělení Chrudim a další specialisté (TÚPO), kteří zakázali vstup na 2. a 3. NP a označili další vyhrazená místa. Jednotka ze stanice Chrudim zůstávala na místě pro potřeby vyšetřovatelů a pro následné dohašení drobných žhnoucích ohnisek. Dále jednotka měřila rychlost větru. Po ohledání místa požáru byl objekt předán zástupci vedení firmy.

Dne 9. června došlo při obnově budovy ve 23.16 hodin znovu k hoření dřevěných trámů a latí. Místní jednotka SDH obce Ronov nad Doubravou oheň uhasila vysokotlakým proudem. Při likvidaci požáru se lehce zranil jeden zasahující hasič.

Příčina vzniku požáru

Příčina vzniku požáru nebyla dosud stanovena.

Specifika zásahu

Pozitiva
dobrá spolupráce složek IZS,
místní jednotka PO poskytla týlové zajištění všem zasahujícím,
dostatečné a blízké zdroje vody (Doubrava, II. stupeň povodňové aktivity),
kvalitní přístupové cesty a prostory kolem celého objektu,
dobrá komunikace se zástupci firmy Kovolis Hedvikov, a.s.

Negativa
vysoká teplota na místě požáru v jejímž důsledku došlo k narušení statiky budovy,
zranění jednoho zasahujícího hasiče.

nstržm. Lukáš CHALOUPKA, HZS Pardubického kraje, foto archiv HZS Pardubického kraje
 

vytisknout  e-mailem