Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 9/2010

V TOMTO ČÍSLE: V úvodu zveřejňujeme rozhovor s brig. gen. Milošem Svobodou, ve kterém se podrobně věnujeme plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva v průběhu desetiletí existence HZS ČR v novém uspořádání. V části zaměřené na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah při likvidaci následků exploze a požáru v průmyslovém podniku v Otrokovicích a popisujeme také zásady zpracování kvalitativní analýzy při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu mezinárodního cvičení DESTRUCTION 2010. Přinášíme zpravodajství z ničivých povodní, které postihly na počátku srpna severní Čechy. Nácvik přípravy personálu zařízení CO, modernizace prvků varování a analýza rizik obvodu ORP jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Dále INFORMUJEME například o průběhu sněmu evropských hasičských škol, druhém ročníku Velké hasičské soutěže a v neposlední řadě také o jubilejním 10. celostátním hasičském festivalu dechových hudeb.  

Dne 9. března 2010 v 03.29 hodin byl na krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje (KOPIS) nahlášen výbuch a následný požár kondenzačních komor, které se nacházejí v provozních prostorech firmy DEZA, a.s., provoz Organik Otrokovice. Provoz je zařazen dle zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) do skupiny A.

Popis objektu

Požár objektuPožár objektuObjekt výrobny antrachinonu na budově č. 112 je umístěn v západní části areálu firmy DEZA, a.s., provoz Organik Otrokovice, na rozhraní obytné části Baťov a průmyslové části Otrokovic. Výrobní technologické zařízení se nachází na volném prostranství bez zastřešení. Je tvořeno ocelovou konstrukcí s požární odolností 10 minut. Na tomto zařízení je vedeno potrubí se zemním plynem. Technologické výrobní zařízení se skládá ze čtyř výrobních linek. Samotné technologické procesy jsou prováděny v uzavřeném technologickém zařízení, které je umístněno na nosných ocelových konstrukcích o celkové ploše cca 30 x 55 m. Pomocné provozy jsou v jednopodlažním objektu s nehořlavými stavebními konstrukcemi, tj. cihelnými stěnami o minimálním tlaku 150 mm s požární odolností 140 minut. Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami. Celá konstrukce má požární odolnost 60 minut. Pomocné provozy jsou s výrobnou vzájemně propojeny technologickým potrubím a komunikačními otvory. Mimo objekt pomocných provozů je z jižní strany umístěn jednopodlažní objekt, ve kterém jsou šatny, sociální zařízení, údržba a kancelář. Výroba antrachinonu je ve venkovním uzavřeném technologickém zařízení a spolu s pomocnými prostory tvoří jeden provozní celek a jeden požární úsek. Nástupní plocha, která je tvořena zpevněnou komunikací se živičným povrchem o šířce 4 m, je vhodná pro provedení požárního zásahu.

Ke zvýšení bezpečnosti výroby slouží integrovaný skrápěcí systém v kondenzačních komorách ovládaný řídícím systémem technologie. Signál pro spouštění skrápění a tím i zapnutí chlazení komor vysílají v každé komoře dva nezávislé teploměry. Kondenzační komory jsou opatřeny zařízením pro odlehčení výbuchu. K hašení případného požáru je v bezpečné vzdálenosti před výrobní technologií umístěna stacionární lafetová proudnice.
Výrobna antrachinonu spaluje zemní plyn za účelem přímého technologického ohřevu vzduchu na oxidaci anthracenu a příhřevu katalytických spalovacích jednotek. Pro tento účel je do výrobny doveden zemní plyn středotlakým plynovodem. Vyrobený antrachinon se pytluje v samostatně uzavřené místnosti do přepravních obalů (big-bagů), které jsou převáženy do skladu surovin do sousední budovy č. 113. Odpad z výroby je skladován na vyhrazeném místě v ocelovém otevřeném kontejneru.

Výrobní zařízení je na svém konci vybaveno čištěním koncových plynů z výroby antrachinonu, kde se koncové plyny katalyticky spalují. K oddělení vlastní technologie výroby a katalytické spalovny odplynů slouží uzavírací klapka, která při nadměrném zvýšení teploty v přívodním potrubí do spalovny oddělí svým rychlým zavřením výrobní technologii od části čištění koncových plynů a současně zastaví dávkování anthracenu.

Průběh zásahu

Průběh zásahuPrůběh zásahuDne 9. března 2010 v 03.22 hodin byl v řídícím středisku na čtvrté výrobní lince antrachinonu spuštěn alarm z důvodu navýšení tlaku před reaktorem RO4. Těsně po spuštění alarmu vedoucí provozu zaznamenal dvě po sobě následující tlumené detonace a zároveň si všiml záblesku nad komorou čtvrté linky. Řídící středisko odstavilo celou výrobní linku. Byl zjištěn požár v prostoru čtvrté linky – z vík komor šlehaly plameny, hořely kabely na lince a big–bagy vedle vrat pytlovny. Obsluha v 03.25 hodin vyhlásila požární poplach (požárním hlásičem a telefonicky na KOPIS) a začala hasit ručním hasícím přístrojem. Do této doby nebyl zpozorován oheň pod výrobními linkami 1, 2, 3, ale během tří až pěti minut došlo k velkému výbuchu v prostoru komor těchto linek. Obsluha zahájila hasební zásah ze stacionární lafetové proudnice a zároveň uzavřela přívod zemního plynu a elektrické energie. Ručně pustila hasicí vodu do komor linky číslo čtyři (z důvodu výpadku elektrické energie nedošlo k automatickému spuštění SHZ). V 03.30 hodin byla o události informována Policie ČR.

Na místo zásahu se jako první dostavila v 03.37 hodin jednotka HZS Zlínského kraje (HZS ZLK) ze stanice Otrokovice s CAS 24 a CAS 32. Při příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jde o požár technologického zařízení na výrobu antrachinonu. Vznikl požár natavenin v kondenzačních komorách a následně byl zjištěn požár plynového potrubí na třetí lince z druhé větve přívodu plynu, který nebyl uzavřen. Požár byl lokálně rozšířen po všech výrobních linkách. Velitel zásahu (VZ) po konzultaci se zaměstnanci z výrobní linky vydal rozkaz k utvoření dvou útočných proudů C52 od CAS 24 v dýchacích přístrojích (DP) z důvodů zakouření a nebezpečí intoxikace zasahujících (antrachinon je dráždivá látka, skupenství pevného, je-li jemně zrnitá, hoří velmi dobře). Na místo se dostavila Policie ČR, která následně místo události uzavřela. VZ požádal KOPIS o vyslání dalších jednotek z II. stupně požárního poplachu.

V 03.44 hodin vyhlásilo KOPIS na žádost VZ II. stupeň požárního poplachu. V 03.53 hodin KOPIS informoval Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., o odběru vody z hydrantové sítě. V 03.55 hodin na místo zásahu přijela jednotka SDH města Otrokovice s CAS 32. Jednotka byla nasazena z jihovýchodní strany. Druhá CAS této jednotky (CAS 8) byla ponechána v záloze. Její osádka posílila hasební práce z jihovýchodní strany a jeden člen vystřídal pracovníka u stacionární lafetové proudnice. V 04.00 hodin na místo přijela jednotka SDH města Otrokovice-Kvítkovice s CAS 24. Na rozkaz VZ rozvinula dopravní vedení B75, rozdělovač, první útočný proud C52 na ohnisko požáru a druhý útočný proud C52 po schodišti na ochoz k ochlazování kondenzačních komor. V 04.02 hodin na místo zásahu přijela jednotka ze stanice Zlín s CAS 15 a VEA. Na rozkaz VZ vystřídali u proudnic příslušníci jednotky ze stanice Zlín již zasahující členy jednotek SDH obcí. Celá činnost byla prováděna v DP. Po dobu zásahu byl prováděn monitoring termokamerou. V průběhu zásahu byly na žádost VZ dovezeny náhradní tlakové láhve do DP a občerstvení (teplý čaj). V 04.03 hodin na místo zásahu přijela jednotka SDH obce Kvasice s CAS 24. Na rozkaz VZ rozvinula třetí útočné vedení C52 v DT po schodišti ze severní strany na ochoz k ochlazování kondenzačních komor. V 04.15 hodin na místo zásahu přijela jednotka SDH obce Napajedla s CAS 8, která byla ponechána v záloze.

V 04.25 hodin bylo předáno velení zásahu velícímu důstojníkovi směny (VDS) ze stanice Zlín. Ten rozdělil místo zásahu podle rozsahu mimořádné události a potřeb koordinace záchranných a likvidačních prací na vnější zónu pro uzavření místa zásahu a nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím v místě zásahu (nutnost pracovat v DP). Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky. Velitelské stanoviště bylo tvořeno velitelským automobilem VDS. Byl zřízen štáb VZ. Probíhalo intenzivní hašení roztříštěnými vodními proudy celého výrobního technologického zařízení na volném prostranství. Hlavní úsilí bylo směřováno k zamezení rozšíření požáru na další pomocné provozy a sklady s rozpracovanou výrobou antrachinonu. Po celou dobu zásahu VZ spolupracoval a analyzoval situaci v místě zásahu s vedoucím provozu Organik Otrokovice. V 04.37 hodin VZ rozhodl o informování a varování obyvatel města Otrokovic s doporučením nevětrat. V 04.32 hodin oznámilo KOPIS mimořádnou událost na OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR a dále pak ředitelce HZS ZLK, krajskému a územnímu řídícímu důstojníkovi HZS ZLK a pracovníkovi Krajského úřadu ZLK v pohotovosti.

V 04.55 hodin VZ požadoval kontaktovat a povolat na místo zásahu chemickou laboratoř HZS Moravskoslezského kraje Frenštát pod Radhoštěm za účelem zabezpečení měření a odběru vzorků v místě mimořádné události. Na místo události se dostavil pracovník krizového řízení města Otrokovice. V 05.05 byl požár lokalizován. O čtvrt hodiny později byl definitivně zastaven únik antrachinonu z technologického zařízení. Vzhledem k příznivým rozptylovým podmínkám a směru větru mimo obydlené oblasti a po konzultaci s pracovníkem krizového řízení města Otrokovice VZ rozhodl o ukončení informování obyvatelstva o mimořádné události. Podávání nezbytných informací o mimořádné události a o provádění záchranných a likvidačních pracích sdělovacím prostředkům a veřejnosti zajistil tiskový mluvčí HZS ZLK. V 11.30 hodin byl požár zlikvidován. Po ukončení všech prací VZ předal místo zásahu vedoucímu provozu Organik Otrokovice.

Příčiny výbuchu

Bezprostředně po příjezdu jednotek PO na místo události byl vyrozuměn příslušník pro zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP), který se na místo události dostavil v 04.00 hodin. Na základě prvotního ohledání byl na místo události povolán také vedoucí příslušník ZPP KŘ HZS ZLK. Od 07.00 hodin dne 9. března 2010 bylo provedeno další šetření události, a to za přítomnosti odpovědných pracovníků společnosti DEZA, a.s. Na šetření příčiny výbuchu a následného požáru se podílela i pracoviště FTZÚ a VVÚ Ostrava-Radvanice a specialisté společnosti DEZA, a.s.

V průběhu šetření byly stanoveny a prověřovány následující verze příčiny vzniku události:

úmyslné jednání,
nedbalostní jednání, technologická nekázeň,
technická závada,
nepředpokládané změny provozních parametrů výroby,
samovznícení.

Jako možné iniciátory výbuchu byly posuzovány:

povrchové teplo,
vznik mechanických jisker,
vznik elektrostatického výboje.

Na základě provedených ohledání a posouzení zasažených technologických zařízení a konstrukcí byl vymezen prostor iniciace výbuchu a následného požáru. Ten se nacházel mezi dochlazovací komorou K4.1 a tepelným výměníkem spalovny. Rovněž bylo zjištěno, že bezprostředně před výbuchem došlo k nárůstu teploty v K4.1 a v potrubí za ventilárorem spalovny a následně byl zaznamenán nárůst tlaku v potrubí mezi K4.2 a ventilátorem spalovny. Po vyloučení verzí úmyslného a nedbalostního jednání, změny technologických postupů a samovznícení jsou v současné době posuzovány verze technické závady ventilátoru spalovny, plynového hořáku odpařovacího zařízení OA4 a vzniku elektrostatického náboje ve vnitřní části technologie výroby.

Následky výbuchu

předběžná přímá škoda byla majitelem vyčíslena na 20 000 000 Kč,
výše následné škody byla stanovena na přibližně 10 000 000 Kč,
výše uchráněných hodnot hasebním zásahem byla stanovena na 70 000 000 Kč.

Specifika zásahu

Pozitiva

při výbuších v technologickém zařízení a při samotném zásahu nedošlo k žádnému zranění osob ani zasahujících hasičů,
použití tlačítkového hlásiče požáru s přenosem signálu na KOPIS s následným telefonickým potvrzením mimořádné události umožnilo rychle informovat o mimořádné události v provozu skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií,
výrobní technologické zařízení je na volném prostranství, bez zastřešení,
požární zásah bylo možné vést z několika směrů,
požární voda zajištěna ze stávající hydrantové sítě DN 150, která měla dostatečný tlak i kapacitu,
výborná spolupráce se zaměstnanci a s vedoucím provozu Organik Otrokovice,
nástupní plochy tvořeny zpevněnou komunikací se živičným povrchem.

Negativa

zaměstnanci neprovedli uzavření druhé větve zemního plynu do technologického zařízení,
operativní karta – pro zásah jednotek PO nedostatečné informace (nezmíněny dva uzávěry zemního plynu, žádné informace o množství látky v technologii, jejích PTCH, žádné informace o potřebné ochraně zasahujících hasičů, žádné informace o potřebě varování obyvatelstva),
při hodnocení rizik v chemických provozech není brána v úvahu varianta požáru s ohledem na toxicitu kouře ve vztahu k hořící látce – chybělyinformace nutné pro rozhodnutí, zda varovat nebo nevarovat obyvatelstvo,
mráz na místě zásahu -6 °C.

Závěr

Každý zásah přináší určitá poučení pro řešení dalších obdobných mimořádných událostí. Tato mimořádná událost ukázala nutnost důslednější kontroly a aktualizace operativních karet u chemických provozů. Je žádoucí u mimořádných událostí v objektech skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií již při II. stupni poplachu zřídit štáb velitele zásahu a zařadit do něj pracovníky firmy, kde mimořádná událost vznikla. Rovněž se ukázalo jako velmi vhodné povolat při II. stupni poplachu na místo zásahu starostu obce nebo alespoň pracovníka krizového řízení obce, a to z důvodu koordinace při informování a varování obyvatelstva a z hlediska sjednocení informací poskytovaných obyvatelstvu a médiím a tyto osoby zařadit do štábu VZ. Plně se ukázala špatná možnost měření koncentrace nebezpečných zplodin v kouři, který jde kolmo vzhůru a účinky požáru z něj nedovolují odebrat vzorky, což je důležité pro opatření v oblasti ochrany obyvatelstva. U těchto událostí je žádoucí i přítomnost územního řídícího důstojníka HZS kraje pro komunikaci s obcí, médii, zajištění týlu a spolurozhodování o opatřeních v oblasti ochrany obyvatelstva.

Tato událost vyvolala i diskuzi s veliteli podnikových jednotek PO o vztahu ke krizovým štábům zřizovaným příslušným podnikem. Při řešení mimořádných událostí v podnicích s tímto předmětem podnikání je tendence přikazování veliteli podnikové jednotky, který je VZ, ze strany krizového štábu podniku, jak má postupovat. Vedoucí zaměstnanci těchto podniků si ovšem neuvědomují, že z hlediska právních předpisů platných v ČR, tyto štáby nemají žádná oprávnění. Ze svého postavení mohou maximálně dávat doporučení pro zdolání mimořádné události. Tímto se příslušný velitel podnikové jednotky PO dostává do složité situace a je tudíž žádoucí, aby řídící důstojník HZS kraje určil za VZ příslušníka HZS kraje a velitele podnikové jednotky zařadil buď do štábu VZ nebo jej stanovil velitelem úseku nebo sektoru.

npor. Mgr. Jiří OVESNÝ, velitel stanice Valašské Klobouky, v době zásahu velící důstojník směny HZS Zlínského kraje, foto archiv HZS Zlínského kraje
 

vytisknout  e-mailem