Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

Tento příspěvek volně navazuje na článek „Nálezy sudů s neznámými látkami jsou stále četnější“ uveřejněný v časopise 112 č. 1/2010.

V průběhu loňského roku zasahovala výjezdová skupina Školicího střediska Tišnov (dále jen „ŠS Tišnov“) u čtyř případů nálezů ampulí s neznámou a tedy i potenciálně nebezpečnou látkou. Jednotlivé případy jsou popsány v následujících pasážích.

Nález neznámých ampulí v areálu bývalé nemocnice Humpolec

Obr. 1: Normanal s kyselinou sírovou.Dne 9. června 2009 byla prostřednictvím operačního a informačního střediska kraje Vysočina (dále jen „KOPIS“) vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na zajištění neznámých chemických látek nalezených v areálu bývalé nemocnice v Humpolci. Na stanici Humpolec byla převzata část nejnebezpečnějších chemikálií, které byly zajištěny zasahující jednotkou PO ještě před příjezdem výjezdové skupiny ŠS Tišnov. Poté se příslušníci výjezdové skupiny přesunuli na místo události a provedli průzkum, při kterém byly nalezeny další méně nebezpečné chemikálie, které byly předány správci budovy. Ten byl náležitě poučen o bezpečnosti a způsobu nakládání s těmito chemikáliemi a bylo mu doporučeno, aby likvidaci těchto nalezených chemikálií přenechal odborné firmě.

U nejnebezpečnějších chemikálií byly provedeny elementární analýzy se zjištěním, že látky odpovídají označení na svém balení. Mezi zajištěnými látkami byly ampule s nápisem NORMANAL n/1 H2SO4 (obr. 1).

Normanal je roztok distribuovaný v ampulích, který po doplnění vodou na předepsaný objem poskytne odměrný roztok o uvedené koncentraci. Slouží k rychlé přípravě titračních roztoků v analytické chemii. V tomto případě se tedy jednalo o roztok kyseliny sírové o koncentraci 1 N.

Všechny zajištěné chemikálie byly po analýze předány k ekologické likvidaci.

 

Nález ampulí s neznámým obsahem v soukromé studni v Telči

Obr. 2: Ampule nalezené ve studni v Telči.Dne 11. června 2009 byla do chemické laboratoře ŠS Tišnov doručena sada ampulek s neznámou látkou, zajištěných při zásahu dne 10. června 2009 v Telči (obr. 2). Tyto ampulky byly nalezeny na dně studny po jejím vyčerpání. Vzhledem k tomu, že vstupem do studny došlo k rozbití několika ampulek a tím ke kontaminaci vody, zavolal majitel studny hasiče. Po příjezdu jednotky ze stanice Jihlava bylo provedeno měření pomocí Ramanova spektrometru s negativním výsledkem. Proto byly ampulky, včetně odebraného vzorku vody, dopraveny do laboratoře k identifikaci neznámé látky v ampulkách a prověření, zda touto neznámou látkou došlo ke kontaminaci studniční vody.

Způsob balení a vlastnosti látek (barva, hustota) byly podobné bojovým otravným látkám (BOL). Proto byla u všech ampulek před samotnou analýzou na plynovém chromatografu s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) provedena detekce na BOL pomocí spektrometru pohyblivosti iontů RAID-1 s negativním výsledkem.

Dále byly všechny ampulky, včetně vzorku vody, připraveny k analýze na GC/MS s prekoncentrací pomocí SPME vlákna.

Analýzou bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o farmakologické a kosmetické přípravky. Ampulky obsahovaly cycloserin (antibiotikum), chlorbutanol (sedativum) a nikethamid, což je látka používaná jako analeptikum (látka stimulující centrální nervovou soustavu, dýchání, zlepšení paměti) a rovněž je zařazena na seznamu dopingových látek. Další ampulky obsahovaly pouze organická rozpouštědlavonné látky používané v kosmetickém průmyslu. Vzorek studniční vody obsahoval převážně přírodní a syntetická aromata využívaná v kosmetickém průmyslu.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k přímému kontaktu zasahujících hasičů a obyvatel s těmito látkami, nemohlo dojít k ohrožení jejich životů a zdraví. Jelikož ale došlo vlivem porušení ampulek k úniku těchto látek do studny, mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, respektive ke znečištění vodního zdroje.

Laboratoř ŠS Tišnov v tomto případě doporučila studnu před dalším používáním dokonale vyčistit odbornou firmou a provést kompletní rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří.

Ampule s neznámou žlutou tekutinou zajištěná v zubní ordinaci v Brně

 

 Dne 26. června 2009 byla prostřednictvím KOPIS HZS Jihomoravského kraje vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámé chemické látky v ampuli nalezené u zubního lékaře ve zdravotním středisku v Brně. Spolu s chemiky ze stanice Brno-Lidická byl proveden pokus o identifikaci látky Ramanovým spektrometrem, a to s negativním výsledkem. Proto byla ampule (obr. 3) odvezena do Laboratoře ŠS Tišnov k podrobné analýze.

V laboratoři byly provedeny testy (viz tabulka), které jednoznačně prokázaly, že ampule obsahuje koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou.

Zkouška

 

Výsledek

 

pH par (viz obr. 4)

 

silně kyselé

 

pH roztoku

 

silně kyselé

 

důkaz chloridů

 

pozitivní

 

detekční trubička na HCl (viz obr. 5)

 

pozitivní

 

kombinovaná detekční trubička na HCl

 

pozitivní

 

jiná kombinovaná detekční trubička na HCl

 

pozitivní

 

detekční proužek na chloridy

 

pozitivní

 

Obr. 3: Ampule s kyselinou chlorovodíkovou.Kyselina chlorovodíková je jednou z nejvíce používaných kyselin. Jedná se o silnou kyselinu štiplavého zápachu s vysoce leptavými účinky. Její páry dráždí oči a sliznice dýchacích cest.

Vzhledem k tomu, že nešlo o toxickou či extrémně nebezpečnou chemikálii a nedošlo k úniku této látky, nenastalo ani ohrožení zasahujících hasičů či personálu a pacientů zdravotního střediska. Kyselina chlorovodíková byla ekologicky zlikvidována laboratoří ŠS Tišnov.

 

Nález ampule s neznámou látkou v bytovém domě v Brně

 

Dne 1. července 2009 byla prostřednictvím KOPIS HZS Jihomoravského kraje vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámé chemické látky v ampuli nalezené v Brně.

Nalezená ampule byla převezena do laboratoře k podrobnějšímu prozkoumání a ověření pravosti označení.Byla podrobena analýze Ramanovým spektrometrem s výsledkem, že jde o kyselinu trifluoroctovou. Kyselina trifluoroctová je bezbarvá kapalina, jedná se o silnou kyselinu s žíravými vlastnostmi, která je hydroskopická, s bodem varu 72 °C, má korozivní vlastnosti, hustotu 1,231 kg/l, je mísitelná s vodou a rozpustná v etheru, acetonu, benzenu, tetrachlormetanu, hexanu a nemá oxidační vlastnosti. Používá se jako herbicid.

Vzhledem k tomu, že nešlo o toxickou nebo extrémně nebezpečnou chemikálii a nedošlo k úniku zajištěné chemikálie, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani obyvatel. Kyselina trifluoroctová byla ekologicky zlikvidována laboratoří ŠS Tišnov.

 

Závěr

 

Z uvedených zásahů vyplývá, že práce příslušníků HZS ČR je opravdu rozmanitá a o náhody není nouze. Je pozoruhodné, že během jednoho měsíce (od 9. června 2009 do 1. července 2009) byly provedeny čtyři zásahy na území dvou krajů (dva zásahy v Kraji Vysočina a dva zásahy v Jihomoravském kraji), kdy byly nalezeny neznámé, a tedy potenciálně nebezpečné látky balené do skleněných ampulí.

Více o zásazích na www.firebrno.cz/tisnov.

por. Ing. Jan HRDLIČKA, HZS Jihomoravského kraje, Školicí středisko Tišnov, foto autor

 

vytisknout  e-mailem