Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 3/2009

V TOMTO ČÍSLE: SEZNAMUJEME s průběhem setkání představitelů Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU v Bruselu, spojeného s PODPISEM trojstranné deklarace k zavedení „Evropského dne linky 112“ a s OCENĚNÍM Hasičského záchranného sboru ČR za linku 112. ANALÝZA zásahu jednotek PO na rozsáhlý požár v areálu tržnice v Praze 4 – Libuši, závěry konference MEDICÍNA KATASTROF 2009, nové POZNATKY o radiokomunikačním systému technologie Tetrapol, HODNOCENÍ průběhu cvičení ZÓNA 2008, POZNATKY a zkušenosti složek IZS z řešení nebezpečí vzniku nákazy hospodářského zvířectva na území Jihočeského kraje. SEZNAMUJEME s plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 až 2011 a s výsledky konference OCHRANA OBYVATELSTVA 2009. Přinášíme ZPRAVODAJSTVÍ z veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009, ÚVAHU o vztahu pojišťovnictví a PO. V PŘÍLOZE vychází kromě statistické ročenky také Kalendář sportovních soutěží na rok 2009. 

Vícestupňové cvičení ZÓNA 2008, které proběhlo ve dnech 26. až 28. listopadu 2008, se svým rozsahem zařadilo mezi největší cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému v novodobé historii České republiky. Při simulované havárii na jaderném zařízení v České republice zatím neproběhlo žádné cvičení, při kterém by současně cvičily subjekty na centrální úrovni přes krajské (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj) až po ty nejzákladnější, jako je např. základní škola, jejímž zřizovatelem je obec. Jen v kraji Vysočina bylo do cvičení zapojeno více než 300 cvičících. Cílem tohoto cvičení bylo jednak procvičit činnost ústředních a územních řídících orgánů a dalších složek, ale také činnost při přijímání neodkladných následných ochranných opatření pro obyvatelstvo a hospodářská zvířata při takovéto mimořádné události.
Ve svém článku bychom chtěli seznámit s přípravou a průběhem cvičení a s navrhovanými opatřeními, které vyplynuly z rozboru tohoto cvičení z HZS kraje Vysočina.


Příprava cvičení

Evakuace dětíEvakuace dětí
HZS kraje Vysočina navrhl plánovací dokumentaci cvičení a tuto v dostatečném předstihu obdržely všechny zúčastněné orgány, organizace a složky k prostudování a dopracování v rámci své působnosti. Z důvodu větší operativnosti jim byla tato dokumentace předána i v elektronické podobě. Na pravidelných poradách byly projednávány jejich připomínky a doplňující podněty. Účast cvičících na těchto poradách byla velmi vysoká, což vypovídalo o jejich zájmu a odpovědnosti, s jakou přistupovali k přípravě cvičení. HZS kraje Vysočina metodicky pomáhal obcím a školám při přípravě účastníků cvičení. Občané v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany byli průběžně informováni o přípravě cvičení sdělovacími prostředky a letáčky. Městský úřad Třebíč vyvěsil plakát „Cvičení orgánů KŘ a složek IZS ZÓNA 2008“ i na své úřední desce. Ze strany účastníků cvičení byla s dodanou dokumentací cvičení HZS kraje Vysočina vyslovena veliká spokojenost zejména proto, že byla vypracována do nejmenších detailů, a také proto, že jim bylo umožněno se na její tvorbě aktivně podílet.

Průběh cvičení

Nebudeme se zde zabývat časovou osou jednotlivých etap cvičení, ale zaměříme se spíše na zajímavé postřehy - co bylo zajímavé a přínosné, a naopak, čeho bychom se chtěli při dalších cvičeních vyvarovat.
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zdar a nebo nezdar všech cvičení je tok informací. Při tomto cvičení probíhalo předávání informací mezi účastníky plně v souladu s metodickými postupy včas a v potřebném rozsahu. Jako velmi efektivní se ukázalo vyrozumívání pomocí automatického hlasového zařízení s využitím zpětné vazby pro ověření příjmu a tím i možnosti následného obvolání příslušníky krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS kraje Vysočina. Při vyhlášení 2. stupně mimořádné události bylo předáno 155 zpráv za 1 hodinu a 3 minuty a při 3. stupni mimořádné události 193 zpráv za 1 hodinu 20 min.

KOPIS HZS kraje Vysočina dále zajišťoval koordinaci soustředění sil a prostředků HZS ČR, zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Armády ČR a Policie ČR. Předával zprávy z jednání krizových štábů cvičících obcí a rozesílal opatření vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) z ústředního krizového štábu na krizový štáb kraje a odtud na konkrétní obce. Velmi se osvědčilo předávání informací e-mailem, neboť nedocházelo ke zkreslení nebo ztrátě zpráv a komunikace byla dostatečně rychlá.

Vzhledem k tomu, že v místnosti krajského krizového štábu pracovaly i dvě odborné skupiny (analýzy a ochrany obyvatelstva), jejichž členové zůstávali přítomni i při zasedání krizového štábu kraje, byly pracovní podmínky dost stísněné a vyvstala potřeba do této místnosti v budoucnosti nainstalovat klimatizační systém. Velmi kladně se projevilo umístění skupiny nasazení sil a prostředků na samostatné pracoviště.
Pro potřeby komunikace mezi odbornými skupinami se využíval poštovní klient Outlook. Bylo to praktické i z důvodu archivace zpráv. Z jednání byl nepřetržitě pořizován zvukový záznam a následně byl vytvořen i písemný přepis.

Stěžejní byla činnost krizového štábu kraje. Dokladování činnosti hejtmanovi od jednotlivých členů štábu probíhalo bez problémů, věcně a na profesionální úrovni. Logické a z hlediska operativnosti se jako optimální řešení ukázalo samostatné dokladování zástupci jednotlivých složek. Princip rozdělení krizového štábu na odborné skupiny STANO se zdá být překonán, neboť by zde docházelo pouze k tlumočení těchto dokladů hejtmanovi prostřednictvím vedoucího skupiny.

Neodkladná ochranná opatření jako varování a vyrozumění, ukrytí, jodová profylaxe, evakuace, dekontaminace a činnost příjmového střediska, probíhala v souladu s plánovací dokumentací a standardním způsobem. Při praktickém provádění evakuace se velmi dobře projevila součinnost krizového štábu městyse Mohelno s jednotkou dobrovolných hasičů obce, kteří vypomáhali při zajišťování evakuace. Dekontaminační stanoviště osob a techniky vybudované v Kožichovicích bylo zajišťováno technikou Armády ČR a HZS ČR. Moderní dekontaminační linky HZS ČR pracující s nízkou spotřebou vody, která je po použití jímána, je potvrzením správného směru vývoje v této oblasti. Pozornost si však zaslouží výběr místa pro rozvinutí dekontaminačního pracoviště s ohledem na zpevněný terén (déšť), a propustnost dekontaminačním pracovištěm dvěma směry. Pro ně jsou vhodnými místy křížení silnic.
Zvláštní pozornost byla věnována řešení následných ochranných opatření. Tato byla prováděna štábní formou. Procvičovala se reakce krizových orgánů na informace k vývoji situace při radiační havárii. Základní informace zasílal krizový štáb MV-generálního ředitelství HZS ČR a krizový štáb SÚJB. Krizový štáb kraje vydával doporučení pro krizové orgány nižších úrovní, týkající se chování obyvatelstva ve všech etapách rozvoje havárie od ukrytí až po likvidaci následků. Jednalo se zejména o doporučení v působnosti hygienických stanic a veterinární správy. V této oblasti byla pojmenována celá řada problémů, jejichž řešení není dlouhodobě dopracováno. Odpovědné krajské orgány konstatovaly, že chybí jednotná metodika ústředních orgánů k této problematice, zejména specifikace povinností, odpovědností a podrobné činnosti jednotlivých složek systému, podílejících se na likvidaci havárie. V budoucnu bude třeba vyjasnit legislativní, technické a personální možnosti dotčených rezortů a dopracovat plány konkrétních činností pro tento typ havárie.

V průběhu celého cvičení pracovala mediální skupina. Zabezpečovala tiskové konference, výstupy pro média, koordinovala aktivity novinářů při praktických ukázkách a průběžně poskytovala potřebné informace. Pozitivně se projevila skutečnost, že informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny byla věnována značná pozornost již v přípravné fázi cvičení. Rovněž se velmi osvědčil SMS servis a videokonference.

Poznatky a náměty

→ zvážit přepracování metodiky práce a složení krizového štábu kraje podle konkrétní krizové situace,
→ nahradit faxovou komunikaci mezi krizovými štáby krajů, ústředním krizovým štábem a SÚJB jiným, efektivnějším způsobem komunikace,
→ provést přehodnocení výběru všech stávajících dekontaminačních míst v souvislosti s taktickými a technickými požadavky na provádění dekontaminace i s ohledem na roční období. Přitom vzít v úvahu:
• velmi krátkou dobu uvedení stanovišť dekontaminace osob HZS ČR do pohotovosti,
• moderní řešení stanoviště dekontaminace techniky HZS ČR, které umožňuje vyšší účinnost provádění dekontaminace techniky než stávající dekontaminační linka Armády ČR,
→ zvážit vybudování nového krajského pracoviště krizového řízení včetně zázemí,
→ stanovit povinnost pro členy krizového štábu kraje podat zprávu o své osobní situaci a možnosti dostavení se na jednání štábu nebo vyslání zástupce,
→ vytvořit registr praktických lékařů, kteří by byli požádáni o spolupráci v příjmovém místě evakuovaných osob,
→ doplnit metodiku pro provádění evakuace o to, že seznamy evakuovaných osob s potřebnými údaji budou odesílány také na krizové štáby obcí s rozšířenou působností,
→ doplnit, aktualizovat a sladit traumatologické plány různých úrovní a orgánů,
→ iniciovat spolupráci s Českým červeným křížem při výkonu zdravotního dozoru v místě provádění dekontaminace,
→ zabránit duplicitě vydávaných rozhodnutí (hlavní hygienik a krajská hygienická správa),
→ na ústřední úrovni požadovat metodiku k řešení následných ochranných opatření v rezortní působnosti (péče o zvířata, jejich evakuace, ukrytí, dekontaminace, utrácení a problematika volně žijící zvěře),
→ v mediální oblasti aktivněji spolupracovat s Jihomoravským krajem,
→ předurčit osoby pro obsluhu informační linky pro obyvatelstvo.

Závěr

Všechny zúčastněné složky přijaly záměr provést cvičení ZÓNA 2008 pozitivně a aktivně se zapojily do přípravy i provedení cvičení. Již v přípravné fázi byla patrná vysoká disciplinovanost dotčených orgánů a organizací při plnění stanovených úkolů, aktivní účast při poradách a při tvorbě plánovací dokumentace. HZS kraje Vysočina jako koordinátor celé akce kladně hodnotí vstřícný přístup a kolegiální jednání se zástupci všech subjektů.

Při vlastním provedení cvičení se projevil vynikající profesionální výkon všech cvičících složek, jež dokázal překonat i drobné problémy operativního charakteru. V oblasti součinnosti zúčastněných složek nebyly zjištěny nedostatky, a to jak při praktických činnostech, tak v neméně náročné části předávání zpráv, informací, pokynů a doporučení na bázi koordinační činnosti krizových orgánů.

V oblasti součinnosti s ústředními řídícími orgány je třeba ještě upřesnit a sjednotit postupy v oblasti řízení, koordinace, předávání zpráv, informací a doporučení k provádění jednotlivých ochranných opatření, ale to je nakonec jeden z důvodů, proč se takováto cvičení provádí.
Cvičení ZÓNA 2008 považujeme z našeho pohledu za velmi zdařilé.

Kolektiv příslušníků odborů ochrany obyvatelstva a krizového řízení a IZS a služeb HZS kraje Vysočina, foto archiv HZS kraje Vysočina

vytisknout  e-mailem