Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

  • Záchranný útvar HZS ČR
  • Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů
  • Den požární bezpečnosti
  • Nákup prostředků chemického a radiačního průzkumu úspěšně dokončen
  • Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji
  • Představujeme webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR
  • PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009
  • V tištěné podobě časopisu ještě najdete

Záchranný útvar HZS ČR

Dne 6. ledna letošního roku slavnostně zahájil svoji činnost Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně. Do struktury sboru byl tento bývalý 157. záchranný prapor Armády ČR začleněn na základě rozhodnutí vlády k 1. lednu 2009.

Slavnostní nástup příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR Slavnostní nástup příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR

Vznik a činnost útvaru v rámci Armády ČR

Historie útvaru se začala psát v roce 1991, kdy nejvyšší představitelé státu rozhodli o organizaci stávajících a o výstavbě nových vojenských záchranných pluků (vzp) civilní obrany.

Výstavba nového útvaru byla zahájena v dubnu 1991 v obci Kozlov na okraji vojenského výcvikového prostoru Libavá. Výstavba 21. vzp byla ukončena 1. října 1991. Pluk působil nejdříve v podřízenosti Vojenského velitelství Západ v Táboře, k 1. březnu 1992 byl předán do podřízenosti Vojenského velitelství Střed v Olomouci.
V období od 7. prosince 1993 do 31. prosince 1996 útvar nesl název 21. vojenský záchranný pluk CO Kozlov, od roku 1997 název 75. záchranná a výcviková základna Kozlov a od 1. listopadu 1997 pak 75. záchranná a výcviková základna (zvz) Olomouc v podřízenosti Hlavního úřadu Civilní ochrany České republiky.
K zásadní změně došlo v roce 2000, kdy byla základna převedena z podřízenosti Hlavního úřadu Civilní ochrany České republiky do sestavy sil územní obrany AČR. V roce 2000 byl u 75. zvz vytvořen další záchranný prapor, dislokovaný v Hlučíně.
V roce 2004 došlo k další reorganizaci, v rámci které byla 75. zvz rozdělena na dva nezávislé samostatné subjekty, a to na 156. záchranný prapor Olomouc a na 157. záchranný prapor Hlučín.
157. záchranný prapor byl předurčen pro poskytování pomoci a plnění humanitárních úkolů CO především pro Moravskoslezský kraj.
Jeho prvořadým úkolem bylo provádění záchranných a dalších neodkladných prací, které tvořily komplex specializovaných činností, jejichž cílem bylo poskytovat masovou a všestrannou pomoc obyvatelstvu především za krizových situací a vytvářet nezbytné podmínky pro jeho přežití. Prapor byl nasazován v oblastech zasažených přírodními pohromami nebo provozními nehodami velkého rozsahu.

0Vznik Záchranného útvaru HZS ČR

Usnesením vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením transformace rezortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády ČR, dislokovaného v Hlučíně, Hasičskému záchrannému sboru České republiky.

Následně byl přijat zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vznikl dnem 1. ledna 2009 Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR s úkolem plnit zejména mimořádné úkoly Hasičského záchranného sboru ČR a k tomu provádět výcvik.

Úkoly a zaměření činnosti

Záchranná činnost Záchranná činnost
PTS 10 PTS 10

Záchranná a humanitární činnost
→ vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze sutin zřícených objektů,
→ záchranné a potápěčské práce ve vodě,
→ zemní práce (uvolňování koryt řek, neprůjezdných komunikací apod.)
→ vyprošťování uvízlé nebo havarované techniky,
→ demoliční práce,
→ radiační a chemický průzkum, vytyčování nebezpečných oblastí,
→ dekontaminace osob, techniky, materiálu a terénu,
→ likvidace úniku ropných produktů,
→ sběr a likvidace uhynulých zvířat,
→ evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu,
→ distribuce pitné vody,
→ zajištění nouzového přežití obyvatel prostřednictvím humanitární základny (300 - 400 osob).

Obnova postižených území
→ nouzové zásobování elektrickou energií (blackout),
→ přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly,
→ nouzové zásobování pitnou vodou,
→ zdravotní podpora,
→ nouzové zásobování humanitárním materiálem.

Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí
→ potápěči a lezci,
→ kynologové,
→ specialisté na trhací práce,
→ zdravotníci,
→ specialisté blackout.

Vstupní příprava nových příslušníků HZS ČR
→ základní příprava pro práci v jednotkách požární ochrany,
→ speciální tělesná příprava,
→ chemická příprava,
→ topografická, spojovací, zdravotní a psychologická příprava.

Výcvik příslušníků HZS ČR pro získání řidičských oprávnění
→ řidičské oprávnění skupiny „B“, „C“, „D“ a „E“,
→ školení k získání „Povolení k řízení služebních vozidel“.

Gesce a odborná příprava HZS ČR v odbornostech
→ kynologická,
→ potápěčská,
→ trhací práce,
→ strojní služba a technická služba.

Technické a speciální vybavení

Záchranný útvar disponuje přibližně 150 kusy automobilové techniky ženijního, vyprošťovacího, požárního, dopravního a zásobovacího zaměření. Jsou to např.:
→ pásový obojživelný transportér PTS 10 - používá se pro přepravu osob a techniky po vodě,
→ cisternová pásová stříkačka SPOT 55 - vynikající prostředek pro hašení požárů v těžko přístupném terénu,
→ vyprošťovací tank VT 72 - vypomáhající při vyprošťování techniky, strojů a těžkých předmětů s využitím navijáku a jeřábu.

K záchranným a humanitárním úkolům záchranný útvar využívá přibližně 60 kusů dalších věcných prostředků – motorové a rozbrušovací pily, čerpadla, elektrocentrály, bourací kladiva a další prostředky.
V Hlučíně je rovněž připravena unikátní mobilní základna humanitární pomoci, kde by v případě potřeby (např. při mimořádné události – povodni) našlo dočasné útočiště až 400 osob.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, foto Milan VÁVRŮ a archiv Záchranného útvaru HZS ČR

 

 

 

Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů

Pro oblast čištění komínů platí již 28 let zvláštní právní předpis, kterým je vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Tento dosud platný závazný předpis řeší v osmi paragrafech práva a povinnosti vlastníků, správců a uživatelů budov, uživatelů spotřebičů paliv a organizací zajišťujících kominické práce. Vymezuje jejich práva a povinnosti při užívání komínů a spotřebičů paliv, upřesňuje pojem „vypalování komínů“ a určuje lhůty pro čištění komínů. S ohledem na dobu, ve které byla tato vyhláška vydána, obsahuje dnes již zastaralé výrazy (např. místní národní výbor) a také přísnější lhůty pro čištění spalinových cest, než jsou dnes odborníky požadovány.

Už řadu let se hovoří o tom, že by tato morálně zastaralá vyhláška měla být změněna. Za posledních 15 let se snažilo Ministerstvo vnitra a jednotlivá ministerstva, která jsou částečně působná, se v dané oblasti mezi sebou dohodnout a dospět k řešení, kterým by bylo vydání nového, moderního a současným potřebám odpovídajícího právního předpisu. Podstatným problémem je nedostatek kompetencí a zmocnění u každého částečně působného ministerstva. Samotné Ministerstvo vnitra ztratilo zákonné zmocnění k vydání tohoto předpisu v roce 2001.

Z iniciativy Ministerstva vnitra se uskutečnilo jednání pěti ministerstev - Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví za účasti Společenstva kominíků ČR a Hospodářské komory ČR. Ve snaze dohodnout se na konkrétních krocích, které povedou k vydání nového předpisu, bylo na jednání v roce 2006 stanoveno, že je nutné určit, kterými podmínkami bude užívání stavby definováno, kdy komíny, kouřovody v souvislosti s odtahy spalin a spotřebiče paliv budou považovány za bezpečnou část stavby. Základním podkladem technických parametrů by měla být nová ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“. Dalším dohodnutým krokem, který z jednání vyplynul, byl příslib Ministerstva pro místní rozvoj zapracovat požadavky pro oblast kontroly a čištění komínů, kouřovodů i v souvislosti s odtahy spalin a spotřebičů paliv v ČR do nové vyhlášky (v té době připravované), která nahradí vyhlášku č. 137/1998 Sb., a to odkazem na novou ČSN 73 4201.

Uvedená norma ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv“ již vyšla v lednu 2008. V příloze E obsahuje nové požadavky na lhůty kontrol a čištění spalinových cest (tedy v některých případech tolerantnější četnosti, než je uvedeno ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů). Ministerstvo pro místní rozvoj během tvorby první verze nové vyhlášky zahrnulo lhůty kontrol a čištění spalinových cest, ale v konečné podobě byla problematika lhůt kontrol a čištění spalinových cest vyškrtnuta s odůvodněním, že tyto kontroly nemohou provádět stavební úřady. Současný názor Ministerstva pro místní rozvoj je takový, že agendu provozních kontrol a čištění spalinových cest z důvodu zabezpečení ochrany života a zdraví osob nebo zvířat a majetku spolu s kontrolou poskytovaných služeb nelze slučovat s technickými požadavky na stavby.

V současné době tedy vznikla situace, kdy norma ČSN 73 4201 uvádí v příloze E rozdílné lhůty kontrol a čištění spalinových cest, než závazný a dosud platný právní předpis, kterým je vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Při hledání východiska z tohoto stavu bylo koncem roku 2008 dohodnuto, že při nejbližší revizi normy ČSN 73 4201 bude příloha E zrušena. Dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Společenstvem kominíků ČR a Hospodářskou komorou ČR vytvoří očekávaný předpis, který by mohl nahradit vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Dokud tedy nebude za vyhlášku č. 111/1981 Sb. náhrada, nemůže být zrušena a v současné době je závazným právním předpisem pro oblast čištění komínů a spalinových cest.

kpt. Ing. Blanka MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ, plk. Ing. Zdeněk HOŠEK, plk. Ing. Rudolf KAISER, MV-generální ředitelství HZS ČR

Den požární bezpečnosti

Logo CAHD Logo CAHD

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje na pátek 13. března 2009 DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci „Dne požární bezpečnosti“. Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci, což bude v letošním roce 13. březen. Cílem této akce by mělo být účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně-výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru, a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu.

Vzhledem k jarnímu termínu doporučujeme zaměřit „Den požární bezpečnosti“ na prevenci proti jarním požárům způsobeným vypalováním suchých porostů a spalováním klestí v lesích, dále působením na školní mládež formou preventivně-výchovných akcí ve školách, zabezpečením dnů otevřených dveří na hasičských stanicích a provedením propagačních a preventivně-výchovných akcí na veřejných místech. K této akci vyzýváme rovněž všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků.

Formy aktivní účasti:

→ provedení taktických cvičení v místech s velkým soustředěním osob,
→ dny otevřených dveří na hasičských stanicích,
→ přednášky s ukázkami ve školách,
→ propagace akcí v regionálním tisku a rozhlasu,
→ preventivně-výchovné články v tisku se zaměřením na nebezpečí jarních požárů,
→ propagace autonomních hlásičů požárů,
→ provedení kontrol nástupních požárních ploch, příjezdů na sídliště a upozornění špatně parkujících řidičů vhodným letáčkem,
→ jiné akce podle místních zvyklostí a podmínek.

Nákup prostředků chemického a radiačního průzkumu úspěšně dokončen

Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115

V souvislosti s předsednictvím České republiky Radě EU byla na počátku loňského roku vyčleněna z finančních zdrojů EU pro HZS ČR částka 75 milionů Kč, která byla určena pro zajištění bezpečnosti jednání ministrů členských zemí EU pořádaných v ČR v době našeho předsednictví. Bylo rozhodnuto, že se za tuto částku pořídí prostředky chemického a radiačního průzkumu. V prosinci loňského roku byl tento nákup úspěšně dokončen. HZS ČR se svým vybavením těmito prostředky zařadil mezi nejvyspělejší státy Evropy.

Etapy realizace

V první fázi bylo třeba navrhnout prostředky, které jsou pro hasiče potřebné, posunou úroveň jejich vybavení výrazným způsobem kupředu a jsou vrcholem současného poznání. Díky tomu, že odborníci z HZS ČR bedlivě sledují současný technický vývoj v oblasti detekce, identifikace a stanovení nebezpečných látek, a že řada přístrojů byla již v rámci výzkumných úkolů testována, podařilo se ve velmi krátkém čase navrhnout vybavení prostředky chemického a radiačního průzkumu ve třech rovinách: 
→ pro opěrné jednotky HZS krajů, které jsou předurčeny pro likvidaci havárií nebezpečných látek,
→ pro výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí nebezpečných látek,
→ pro chemické laboratoře HZS krajů a Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“).

Aby navrhované prostředky odpovídaly stanoveným požadavkům, bylo nutné v druhé fázi vypracovat pro jednotlivé komodity 22 technických podmínek, popřípadě technických specifikací, které se staly součástí investičního záměru, registrace, poptávkového řízení a vlastní objednávky, respektive kupní smlouvy, což bylo realizováno v kompetenci HZS krajů. Třetí, ekonomická fáze, byla nejdelší a možná i nejnáročnější. Její součástí byla dodávka a převzetí produktů ve stanoveném čase a kvalitě. Poslední etapa, která ještě probíhá, spočívá v zaškolování vybraných příslušníků HZS krajů jednak výrobcem/dodavatelem a jednak odbornými pracovníky Institutu a chemických laboratoří HZS krajů.
Nejprve budou uvedeny do praxe přístroje chemického a radiačního průzkumu, které byly pořízeny pro HZS krajů. Z hlediska radiační ochrany je určitě nejvýznamnějším počinem nákup zásahových dozimetrů, osobních dozimetrů a zásahových radiometrů. Z hlediska plošného pokrytí je zásadním údajem počet těchto dozimetrů. Na každou opěrnou, střední i základní jednotku HZS krajů bylo distribuováno po jednom zásahovém dozimetru. Opěrné jednotky HZS krajů obdržely po deseti, střední jednotky po třech a základní jednotky po jednom osobním dozimetru. Kromě toho chemické laboratoře obdržely po jednom zásahovém dozimetru a čtyřech osobních dozimetrech. Z důvodů pořádání kurzů radiační ochrany získal Institut 23 zásahových a 26 osobních dozimetrů. Celkově bylo distribuováno 273 zásahových dozimetrů, 539 osobních dozimetrů a 14 zásahových radiometrů. Zásahové dozimetry a radiometry by měly postupně nahrazovat radiometry DC-3E-98.

Pořízené prostředky

Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC je určen ke stanovení obdržených dávek osobami, pro signalizaci překročení dvou úrovní dávkového ekvivalentu (1 mSv a 50 mSv) a dvou úrovní příkonu dávkového ekvivalentu (20 mSv/h a 200 mSv/h).

Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 slouží při zásahu jako indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro účely stanovení doby pobytu zasahujících, jako prostředek umožňující vytyčování bezpečnostní zóny záření gama a jako operativní dozimetr s možností přímého odečítání dávkového ekvivalentu. Na přístroji lze nastavit dvě úrovně signalizace pro ekvivalentní dávku a příkon dávkového ekvivalentu, z nichž dolní úroveň se nastavuje jako výstražná, respektive indikační a horní úroveň jako limitní.

Zásahový radiometr DC-3H-08 je určen pro měření příkonu dávkového ekvivalentu, měření plošné aktivity, kontrolu kontaminace osob, měření dávkového ekvivalentu a výpočet dovolené doby pobytu. Podrobnosti o těchto přístrojích byly publikovány v časopisu 112 č. 12/2008 a č. 1/2009.

Dozimetry samy o sobě by byly jen neúplným řešením, proto byl pro každý HZS kraje za účelem sběru a evidence dávek pořízen terminál elektronických dozimetrů a čtečka zásahových dozimetrů a pro střední a opěrné jednotky čtečka osobních dozimetrů, včetně příslušného software. Jejich propojením bude možné vytvořit na národní úrovni systém sledování obdržených dávek příslušníků HZS ČR. Realizace systému, která nemá ani ve vyspělých státech obdoby, přispěje ke zvýšení bezpečnosti hasičů nejen při radiační havárii, ale, pokud bude příslušník vybaven osobním dozimetrem, i při událostech, v rámci kterých zdroj ionizujícího záření nebyl předpokládán nebo obdržená dávka je velmi nízká.

Z přístrojů určených pro chemický průzkum získal každý HZS kraje přenosný Ramanův spektrometr First Defender a přenosný analyzátor nebezpečných plynů a par GDA-2.

Přenosný Ramanův spektrometr
dokáže identifikovat pevné a kapalné vzorky, gely, kaly a pastovité hmoty. Z chemického hlediska jde o široké spektrum organických i anorganických látek, toxických průmyslových škodlivin, výbušnin, drog, bojových chemických látek. V současnosti knihovna spekter obsahuje více než 6000 látek. Jeho nespornou předností je možnost identifikovat látky přes sklo nebo přes plast, aniž by se zasahující osoba dotkla nebezpečné látky.

Ramanův spektrometr Ramanův spektrometr
Zásahový radiometr DC-3H-08 Zásahový radiometr DC-3H-08

Pomocí přístroje GDA-2 lze detekovat neznámé nebezpečné látky v ovzduší, identifikovat a stanovit bojové chemické látky a jiné nebezpečné látky v ovzduší, monitorovat ovzduší za účelem detekce nebezpečných chemikálií, detekovat, identifikovat, stanovit a monitorovat bojové chemické látky a jiné nebezpečné látky na kontaminovaném povrchu. GDA-2 umožňuje při dosažení určené koncentrace nebezpečné látky světelnou a zvukovou signalizací upozornit obsluhu na nebezpečí. Pracuje na principech spektrometrie pohyblivosti iontů, fotoionizační detekci, detekci elektrochemickým článkem a detekci polovodičovými čidly. Podrobnosti o Ramanově spektrometru First Defender jsou publikovány v časopisu 112 č. 2/2007.

Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 14/2007 byly ustanoveny u HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje a HZS Ústeckého kraje výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí nebezpečných látek, jejichž úkolem je posílit výjezdové skupiny chemických laboratoří. Tyto výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí byly vybaveny stejnými prostředky chemického a radiačního průzkumu jako ostatní HZS krajů, navíc jim byl pořízen další materiál: souprava pro odběr pevných, kapalných a plynných vzorků, notebook s databází nebezpečných látek, komunikační výbava, multimetr pro měření pH, vodivosti a kyslíku ve vodě a přenosný spektrofotometr. HZS Ústeckého kraje a HZS Jihočeského kraje zakoupily velitelský automobil s rozšířenou detekcí, HZS hl. m. Prahy atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti v ovzduší a pět protichemických ochranných oděvů s filtroventilační jednotkou.

Nákupem z finančních prostředků EU se rovněž výrazně zlepšilo vybavení chemických laboratoří. Kromě již zmíněného přístrojového vybavení byly pořízeny mobilní spektrometr pro kontinuální monitorování radiační situace a přídavné sondy k spektrometrickému přístroji Inspektor 1000 (sonda neutronová IPRON-N a sonda inteligentní IPROL-1). Mobilní spektrometr umožňuje radiační průzkum malých, středních nebo velkých terénních ploch (při chůzi nebo jízdě vozidlem) za účelem stanovení příkonu dávkového ekvivalentu, hmotnostní aktivity K, U-238, Th-232 a plošné aktivity Cs-137 ve výšce jednoho metru nad terénem, včetně zobrazení měřených dat v reálném čase a jejich zaznamenávání společně se souřadnicemi GPS pro podrobnější vyhodnocení a zobrazení na mapovém podkladě. Chemické laboratoře Kamenice a Třemošná navíc získaly plynový chromatograf s hmotnostním detektorem. Pro Institut byla pořízena souprava pro stanovení nebezpečných látek ve vodě průtokovou analýzou.

Příprava obsluh

V průběhu roku 2008 proběhly pod vedením lektorů Institutu pro vybrané příslušníky HZS krajů a chemických laboratoří kurzy k používání Ramanova spektrometru First Defender a analyzátoru GDA-2. Tyto kurzy pokračují v 1. čtvrtletí letošního roku ve Výcvikovém a vzdělávacím zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR v Mimoni. Na sklonku loňského roku se uskutečnily v Institutu tři třídenní kurzy na téma obsluha mobilního terminálu TED a čtečky zásahových dozimetrů, obsluha zásahového radiometru DC-3H-08 a obsluha čteček osobních dozimetrů.

Úspěšné dokončení nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu je významným mezníkem ve vybavení HZS ČR. Technický vývoj jde však stále dopředu, proto naši chemici sledují nové možnosti a řešení zejména v souvislosti s dálkovou detekcí. Z prostředků radiační ochrany jde o přenosné zařízení pro in-sit mapování míst kontaminace v terénu v reálném čase v případě teroristických útoků, zejména za použití dirty bomb. Toto zařízení umožňuje vizualizaci kontaminovaných míst v terénu spolu se snímaným obrazem na dálku bez nutnosti zdlouhavého fyzického monitorování jednotlivých míst, při kterém mohou být monitorovací týmy ozářeny. Z prostředků dálkové detekce nebezpečných chemických látek byl na mezinárodním cvičení VAR 2008 ve Francii použit systém SIGIS (Scanning Infrared Gas Imaging System), který umožňuje dálkovou identifikaci, kvantifikaci i vizualizaci oblaku nebezpečné látky na vzdálenost několika kilometrů. Nákup obou přístrojů, které by se mohly stát součástí modulu CBRN – chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (viz časopis 112 č. 12/2008), by se v budoucnosti mohl realizovat formou grantu Evropské komise.

Závěrem bych rád poděkoval pracovníkům chemické služby a chemických laboratoří HZS krajů, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a pracovníkům sekce ekonomiky MV-generálního ředitelství HZS ČR, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto projektu, za vynikající spolupráci.

pplk. Ing. Jiří MATĚJKA, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv redakce

Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji

Na podzim loňského roku provedli lektoři MV-generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, pracoviště krizového řízení a kritické infrastruktury, na pozvání Ing. Jiříka Dolejšího, vedoucího oddělení krizových opatření Krajského úřadu Karlovarského kraje, kurz pro členy krizových štábů obcí s rozšířenou působností (ORP).

Za účasti starostů

Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji
Kurzu se zúčastnili zástupci ORP Sokolov, Chodov, Kraslice, Karlovy Vary, Aš a Mariánské Lázně. Samotný kurz probíhal ve dvou dnech a ve dvou skupinách. První skupina, složená z pracovníků  ORP ze Sokolova, Chodova a Kraslic, pracovala na Městském úřadu Sokolov. Tohoto kurzu se zúčastnili také starostové ORP, místostarostové, někteří další členové bezpečnostních rad a dále vybraní vedoucí odborů. Celkem bylo přítomno kolem 40 lidí.
První den kurzu byl věnován přednáškám. Na úvod byl promítnut inspirativní výukový film „Starosti pana starosty“, který je věnován protipovodňové problematice. Film měl za cíl navodit potřebnou atmosféru pro další práci. Poté se lektoři střídavě věnovali vyhodnocení analýzy provedené ankety, principům statutu a jednacího řádu krizového štábu (dále jen „KŠ“) ve vazbě na praktické závěry, analýze rizik na území Karlovarského kraje, problematice týmové práce a důležitým pasážím krizové legislativy. Přednášky byly proloženy promítáním filmových dokumentů, které se týkaly řešení mimořádných událostí (např. záběry z následků hurikánu v New Orleans nebo ukázky štábních cvičení z jiných ORP).
Druhý den bylo všem účastníkům kurzu vyhlášeno prostřednictvím krajského operačního střediska Karlovarského kraje cvičné svolání do krizového štábu. Cvičení se zúčastnili i starostové a někteří místostarostové obcí. Průběh cvičení ovlivnila pozitivně především účast starostů.
Po kontrole přítomnosti a krátkém vyhodnocení aktivace KŠ bylo zadáno cvičení formou situační prezentace. Námětem bylo zemětřesení, které rozrušilo hráz na údolní nádrži Horka s následnou zvláštní povodní.
Jednotliví členové krizového štábu byli po funkcích rozděleni do pracovních skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny pro cvičení Ing. Robert Doubek byl pak postaven před úkol vypracovat pro vedoucího krizového štábu, starostu Města Sokolova, podklad pro koordinaci operujících složek IZS a pro opatření k ochraně obyvatelstva.
Mezitím vytvořila tajemnice KŠ Ing. Kamila Fridrichová společně s členy bezpečnostní rady a tiskovým mluvčím akční skupinu bezprostředně reagující na aktuální průběh mimořádné události. Skupina zpracovala tiskovou zprávu pro veřejnost a monitorovala činnost krizových štábů obcí nebo povodňových komisí obcí. Přibližně po 20 minutách začal vedoucí stálé pracovní skupiny moderovat vystoupení jednotlivých pracovních skupin. Na tato vystoupení reagoval starosta tím, že jednotlivým členům upřesnil jejich činnost. Následně vyhodnotil průběh cvičení a upřesnil, co je potřeba vyřešit.

Odlišný scénář

Druhý kurz, kterého se zúčastnili zástupci ORP Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Aš, a který proběhl v Karlových Varech, měl zcela jiný charakter. Nebyli zde totiž přítomni starostové, tedy vedoucí krizových štábů. Kurzu se zúčastnilo 16 zaměstnanců městských úřadů výše uvedených ORP. O tuto skupinu se starali Ing. Jiřík Dolejší a Ing. Šárka Škodová z ORP Karlovy Vary, která při cvičení plnila roli tajemnice KŠ. První den pro druhou skupinu probíhal podobně, jako tomu bylo v Sokolově. Druhý den kurzu byl zcela odlišný, než jak tomu bylo v Sokolově. Jednak byla skupina školených o polovinu menší a jednak vedoucí KŠ i vedoucí pracovních skupin byli určeni z přítomných zaměstnanců odborů městských úřadů. Opět se pracovalo ve skupinách, tentokrát s využitím pracovní dokumentace pro KŠ ORP Karlovy Vary.
Pracovním skupinám byl promítnut námět a ponechán čas na přípravu. Poté proběhla moderovaná diskuse, v níž se všichni vyjádřili k jednotlivým úkolům, které plnili.
Lektoři z Institutu ochrany obyvatelstva vytvořili pro potřeby cvičení pracovní tabulky. Byly jimi „lhůtník - tabulka úkolů pro zásahové složky schválených na jednání krizového štábu ORP“, dále „stanovisko k řešení MU přednesené na jednání krizového štábu ORP za pracovní skupinu“ a „tabulka nasazených sil a prostředků k záchranným a likvidačním pracím KŠ ORP“. Cílem bylo maximálně vytěžit informace od všech členů KŠ na jednání KŠ s tím, aby bylo k dispozici co nejvíce podkladů pro tvorbu nařízení vedoucího KŠ cestou vedoucího stálé pracovní skupiny. Účastníci kurzu v Karlových Varech plně využili cvičné pracovní tabulky a jejich odborné doklady byly velmi kvalitní. Tyto tabulky byly v Sokolově vnímány jako komplikované a nebyly použity. Pravděpodobnou příčinu lze spatřit v tom, že prosazování nových přístupů k práci je ve větším kolektivu složitější. Na druhé straně je pravdou, že se v Sokolově více improvizovalo. Cvičení druhé pracovní skupiny bylo vyhodnoceno v odpoledních hodinách za přítomnosti ředitele odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Zdeňka Koca a vedoucího oddělení krizových opatření Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Jiříka Dolejšího jako velmi přínosné.
Domníváme se, že oba kurzy měly mezi účastníky dobrý ohlas. Proto bude mít Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč snahu v budoucnu v této nové tradici provádění kurzů pro členy krizových štábů v místě jejich pracoviště pokračovat.

Ing. František KOVÁŘÍK, Ing. Markéta BEČIČKOVÁ, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, foto archiv autorů

Představujeme webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR

Webmaster portálu MV-generálního ředitelství HZS ČR František Špaček Webmaster portálu MV-generálního ředitelství HZS ČR František Špaček

Jedním z kroků Ministerstva vnitra na cestě k modernímu úřadu jsou nové webové stránky, které byly oficiálně spuštěny 1. července 2008. Tímto dnem zároveň došlo k osamostatnění webových portálů MV- generálního ředitelství HZS ČR a Policie ČR. O koncepci a dosavadním využití nových webových stránek MV-generálního ředitelství HZS ČR www.hzscr.cz jsme hovořili s projektantem informačních a komunikačních systémů MV-generálního ředitelství HZS ČR Františkem Špačkem.

Jak jsou nové webové stránky koncipovány?

Jejich koncepce má oproti dřívějším webovým stránkám sofistikovanější grafickou podobu. Obsahové uspořádání nových stránek vyplynulo z několikaměsíčních diskuzí pracovníků MV-generálního ředitelství HZS ČR s jeho tiskovým mluvčím a s vedením MV-generálního ředitelství HZS ČR. V současné době portál www.hzscr.cz nabízí v hlavním menu vstup do dvanácti rubrik, které se dále člení na podrobnější samostatné části. Stránky jsou průběžně inovovány, aby umožňovaly rychlou orientaci a snadné hledání. Nový web neobsahuje všechny dřívější informace z předchozí webové prezentace, nicméně většinu z nich je možné získat v archivu starých webových stránek na adrese http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/index.html.
Do budoucna se počítá s tím, že Ministerstvo vnitra, Policie ČR a MV-generální ředitelství HZS ČR budou mít samostatné servery.

Kdo nové stránky vytváří?

O jednotlivé rubriky se již půl roku stará téměř čtyřicetičlenný tým, který je vytváří pomocí redakčního systému „SystemIdea“. V týmu pracují vedle zástupců MV-generálního ředitelství HZS ČR nově i zástupci Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně.

V rubrice Informační servis návštěvník nalezne také internetovou podobu časopisu 112.

Internetová podoba časopisu 112 je vlajkovou lodí nového webu. První letošní číslo již vyšlo dokonce dříve než výchozí textová verze. V porovnání s ostatními rezortními periodiky nabízí „stodvanáctka“ od počátku více článků v HTML podobě, což má své nesporné výhody při vyhledávání obsahu. Podle mého názoru si redakce měsíčníku 112 může dělat ambice na všestranně užitečný e-zine. Nikdo přitom nemusí mít strach o svůj časopis na křídovém papíru. Vzpomínám si na počátky internetu, s jakými rozpaky pracovníků Muzea Policie ČR jsme se setkali, když jsme připravovali virtuální expozici muzea, a jak nakonec byli rádi, kolik nových návštěvníků díky internetové prezentaci do samotného muzea přišlo.

Jaké poznatky přináší statistika návštěvnosti nových webových stránek?

V červenci roku 2008 jsme zaznamenali přibližně 1,5 milionu přístupů a více než dva miliony v říjnu 2008. Podle současných ukazatelů předpokládáme, že dva miliony zaznamenáme také v počátečních měsících letošního roku. Mezi čtenáře internetového portálu www.hzscr.cz patří hlavně lidé, kteří hledají tísňová čísla, potřebují se seznámit s vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb, zajímají se o povolání hasiče nebo o novinky v rámci HZS ČR. Nemalý zájem projevují návštěvníci portálu o fotoreportáže, zvláště z různých akcí, například o Přehlídku 2008 v Praze, cvičení „VAR 2008“ ve Francii, anebo o cvičení „Zóna 2008“ v Dukovanech.

Které návštěvní hodiny a dny nového webového portálu patří k nejexponovanějším a z jakého důvodu?

Nejvíce se k portálu www.hzscr.cz lidé připojují mezi 13. a 14. hodinou a ráno po osmé hodině. Téměř v klidu bývá web v noci kolem třetí a čtvrté hodiny. V exponovaných hodinách si představuji u monitorů úředníky s ranní kávou; sám se však otvírání stránek v tuto dobu pokud možno vyhýbám. V jiných časových intervalech je připojení rychlejší. Poslední novinkou je, že všichni editoři mají možnost zjistit počty přístupů na každou stránku a mít tak zpětnou vazbu.

Na letošním ročníku konference „Milníky digitální televize“ byly diskutovány také otázky vyšší interaktivity uživatelů, zejména využití zpětné vazby či videokonference. Jaký spatřujete další vývoj v oblasti nových informačních technologií pro veřejnou správu?

Nové internetové informační technologie ICT nabízejí neuvěřitelně mnoho nových možností pro veřejnou správu a v poslední době i vyšší interaktivitu a možnosti využití videokonference. Při cvičení „Zóna 2008“ jsem se zúčastnil videokonference předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. a ředitele odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Luďka Prudila. Během několika minut si oba vedoucí za přímé účasti svých kolegů vyjasnili řadu otázek. Všichni se přitom viděli a chovali se, jako kdyby je nedělila žádná mnohakilometrová vzdálenost. Osobně jsem si zatím vyzkoušel možnost publikovat informace na teletextu, na webových a wapových stránkách, ale i na MHP stránkách zemské digitální televize DVB-T. Šlo o práci s textem, fotografiemi, zvukem i videem. Vždy jsem přitom cítil, že využívám jen zlomek toho, co by se dalo dělat. Byl bych rád, kdyby portál MV-generálního ředitelství HZS ČR absorboval co nejvíce vymožeností ICT a byl ještě vyhledávanějším pomocníkem, zpravodajem a společníkem všem potřebným.

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto autor

 

PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009

Pohled do expozice veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC Pohled do expozice veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC

Mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009, který přešel do dvouletého cyklu, se letos na pražském Výstavišti v Holešovicích uskuteční v dřívějším termínu, a to ve dnech 24. až 26. února.

Za podpory a účasti významných profesních organizací jako jsou Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Česká asociace bezpečnostních manažerů (ČAMB), Český klub bezpečnostních služeb, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB) a sdružení AMBO, budou na veletrhu představeny nejen novinky, produkty a služby, ale široké odborné veřejnosti budou poskytnuty také komplexní informace o vývojových trendech v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení. Ve čtvrtek 26. února se do souběhu přidají veletrhy Panelový dům a byt (revitalizace, rekonstrukce, financování, se zvýrazněnými obory zateplovacích systémů, výtahů a řešení exteriérů) a Okna-Dveře-Schody, které přinesou řadu zajímavostí, produktů a poznatků velice blízkých oboru zabezpečovací techniky. Pro přímé zahraniční vystavovatele bude nově připraveno poradenské centrum nabízející  pomoc při hledání obchodních partnerů a kontaktů, zásady podnikání v oblasti informační, objektové a fyzické bezpečnosti. Zmiňované poradenské centrum má za úkol nejen pomoci vystavovatelům účastnícím se veletrhu v roce 2009, ale též přilákat  nové zahraniční zájemce k účasti na veletrhu PRAGOALARM v roce 2011.
Své novinky a služby představí na veletrhu více než 100 vystavovatelů. V provizorním objektu na místě Levého křídla výstavní haly a ve Střední hale Průmyslového paláce bude zastoupeno na 170 společností z celého světa.

Expozici Ministerstva vnitra, která bude umístěna ve Střední hale, organizačně i obsahově zajišťuje Muzeum Policie ČR a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti Ministerstva vnitra, Policie ČR a HZS ČR. Cílem expozice je seznámit veřejnost s rezortními preventivními programy a projekty (zejména Centrum dopravní prevence, Bezpečná lokalita, Systém včasné intervence) a s postupující reformou Policie ČR. Návštěvníci expozice se budou moci seznámit také s prací Kriminalistického ústavu Praha nebo získat informace o vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Po celou dobu veletrhu bude zajištěno odborné poradenství k problematice ochrany majetku a osob. Pro návštěvníky bude připraven dostatečný počet rezortních mediálních výstupů, zejména ve formě letáčků, publikací a časopisů. V provozu budou také dvě velkoplošné obrazovky, na kterých se budou prezentovat odborná témata výstav. Celkový obraz rezortní expozice doplní exponáty historických vozidel a nové policejní techniky.

Doprovodný program

Důležitou a nedílnou součástí budou opět odborné konference, soutěže a ukázky.
První den veletrhu, v úterý 24. února 2009, se uskuteční setkání výrobců pultů centrální ochrany. Bude se diskutovat o novinkách v legislativě, nových trendech v technice, proběhne prezentace nových firem. Garantem tohoto setkání je Český klub bezpečnostních služeb.
Dne 25. února 2009 se v konferenčním centru (Střední hale) veletrhu PRAGOALARM 2009 uskuteční mezinárodní konference s názvem „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“. Cílem konference je poskytnout výklad k novým právním předpisům v oboru zabezpečovací techniky, systémů požární ochrany a záchranných zařízení. Přednášky zástupců veřejné správy, Policie ČR a zahraničních delegátů budou doplněny o prezentace nových technologií, produktů a systémů v oboru. Konference je určena pro pracovníky veřejné správy, provozovatele soukromých bezpečnostních služeb, pracovníky útvarů ochrany a řízení, ale také pro firmy závislé na ochraně důležitých informací, pro výrobce a dodavatele z oblasti ochrany osob, majetku a informací. V programu konference jsou zahrnuty následující témata a příspěvky:
→ Vítězný projekt ČR v oboru integrovaných bezpečnostních systémů (Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín),
→ Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů (JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra),
→ Projekt prevence „Bývajme bezpečne“ - nová forma oslovenia percipienta (kpt. JUDr. Alexander Kliment, odbor komunikace a prevence Policejní prezidium Slovenské republiky),
→ Problematika transportů peněz a cenností v komerční bezpečnosti (Mgr. Michal Bavšenkov, KPKB ČR),
→ Aktivity živnostenských společenstev HK ČR v oboru bezpečnostních služeb (Ing. Jiří Dufek, prezident AGA),
→ Osvědčování kvalifikace podle Zákona č. 179/2006 Sb. (Mgr. Iva Bérešová, Hospodářská komora ČR, PhDr. Zdeněk Pankrác),
→ Revidované vydání normy CLC/TS 50 131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: pokyny pro aplikace (Ing. Jan Merhaut, ČABM),
→ Současný právní rámec v SBS (Ing. Petr Hartman, KPKB ČR),
→ Současný stav a vývoj norem v oblasti prevence kriminality (Ing. Jan Merhaut, PhDr. Zdeněk Hais, ČABM),
Inteligentní dům - upoutávka na konferenci UTB dne 26.2.2008 (prof. Vladimír Vašek, Ph.D., děkan Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně),
→ Ukrajinská „AGA“ (Oleg Baran, víceprezident ukrajinské asociace bezpečnostního průmyslu USIF),
→ Prezentace Evropského klubu bezpečnostních služeb ESBOC - European Security Branch Organisations Club (Ferenc Német, prezident maďarské komory Szémely, Vagyonvédel és Magánnyomozói, Szakmai Kamara a současný prezident ESBOC).

Pořadateli jsou Incheba Praha, spol. s r.o., AGA, KPKB ČR, ČABM a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Přihlášky na konferenci naleznete na stánkách www.pragoalarm.cz, www.ambo.cz.
Další důležitou doprovodnou akcí veletrhu bude workshop na téma „Vliv technologií inteligentních budov na zajištění bezpečnosti objektů“, který se uskuteční 26. února 2009. Podstatou workshopu je představení rozvoje technologií tohoto typu budov a jejich integrace s bezpečnostními technologiemi. Tento technologický trend motivovaný ekonomickými a ekologickými důvody, zlepšením pracovních podmínek a zjednodušením správy objektů se promítá do oblasti managementu budov, facility managementu i bezpečnosti objektů. Cílem konference je v širší komunitě majitelů a správců objektů, odborníků v oblasti inteligentních budov a pracovníků průmyslu komerční bezpečnosti diskutovat vliv rozvoje technologií na úsporu nákladů, zajištění správy a bezpečnosti objektů. Témata workshopu:
→ koncept inteligentních budov, technologie inteligentních budov,
→ bezpečnost jako integrální část správy objektu,
→ technologická podpora bezpečnosti a správy objektů,
→ možnosti integrace facility managementu a systému ochrany majetku, přínosy technologií inteligentních budov a bezpečnostních technologií ke zjednodušení správy objektů.

Pořadatelem workshopu je Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně s Inchebou Praha, spol. s r.o.
Již tradičně v průběhu veletrhu předvede Městská policie hl. m. Prahy výcvik bojových sportů, ukázku zadržení nebezpečného pachatele, apod.
Veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009 pod záštitou Ministerstva vnitra, Policejního prezídia ČR a Národního bezpečnostního úřadu se na tři dny stane pro odborníky ideálním obchodním místem, místem inspirativní výměny zkušeností a názorů. Více informací najdete na  internetových stránkách www.pragoalarm.cz.

JUDr. Tomáš KONÍČEK, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Věra VOŘÍŠKOVÁ, INCHEBA PRAHA, spol. s r.o., foto archiv

 

V tištěné podobě časopisu ještě najdete

· Z DOMOVA
Bezpečně při nákupech i zábavě v Centru Chodov
Mgr. Zuzana Cikhartová
 
· PŘÍLOHA
Analýza možnosti útlumu národních čísel tísňového volání
plk. Ing. Luděk Prudil a kol.

vytisknout  e-mailem