Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Na podzim loňského roku provedli lektoři MV-generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, pracoviště krizového řízení a kritické infrastruktury, na pozvání Ing. Jiříka Dolejšího, vedoucího oddělení krizových opatření Krajského úřadu Karlovarského kraje, kurz pro členy krizových štábů obcí s rozšířenou působností (ORP).

Za účasti starostů

Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji Příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji
Kurzu se zúčastnili zástupci ORP Sokolov, Chodov, Kraslice, Karlovy Vary, Aš a Mariánské Lázně. Samotný kurz probíhal ve dvou dnech a ve dvou skupinách. První skupina, složená z pracovníků  ORP ze Sokolova, Chodova a Kraslic, pracovala na Městském úřadu Sokolov. Tohoto kurzu se zúčastnili také starostové ORP, místostarostové, někteří další členové bezpečnostních rad a dále vybraní vedoucí odborů. Celkem bylo přítomno kolem 40 lidí.
První den kurzu byl věnován přednáškám. Na úvod byl promítnut inspirativní výukový film „Starosti pana starosty“, který je věnován protipovodňové problematice. Film měl za cíl navodit potřebnou atmosféru pro další práci. Poté se lektoři střídavě věnovali vyhodnocení analýzy provedené ankety, principům statutu a jednacího řádu krizového štábu (dále jen „KŠ“) ve vazbě na praktické závěry, analýze rizik na území Karlovarského kraje, problematice týmové práce a důležitým pasážím krizové legislativy. Přednášky byly proloženy promítáním filmových dokumentů, které se týkaly řešení mimořádných událostí (např. záběry z následků hurikánu v New Orleans nebo ukázky štábních cvičení z jiných ORP).
Druhý den bylo všem účastníkům kurzu vyhlášeno prostřednictvím krajského operačního střediska Karlovarského kraje cvičné svolání do krizového štábu. Cvičení se zúčastnili i starostové a někteří místostarostové obcí. Průběh cvičení ovlivnila pozitivně především účast starostů.
Po kontrole přítomnosti a krátkém vyhodnocení aktivace KŠ bylo zadáno cvičení formou situační prezentace. Námětem bylo zemětřesení, které rozrušilo hráz na údolní nádrži Horka s následnou zvláštní povodní.
Jednotliví členové krizového štábu byli po funkcích rozděleni do pracovních skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny pro cvičení Ing. Robert Doubek byl pak postaven před úkol vypracovat pro vedoucího krizového štábu, starostu Města Sokolova, podklad pro koordinaci operujících složek IZS a pro opatření k ochraně obyvatelstva.
Mezitím vytvořila tajemnice KŠ Ing. Kamila Fridrichová společně s členy bezpečnostní rady a tiskovým mluvčím akční skupinu bezprostředně reagující na aktuální průběh mimořádné události. Skupina zpracovala tiskovou zprávu pro veřejnost a monitorovala činnost krizových štábů obcí nebo povodňových komisí obcí. Přibližně po 20 minutách začal vedoucí stálé pracovní skupiny moderovat vystoupení jednotlivých pracovních skupin. Na tato vystoupení reagoval starosta tím, že jednotlivým členům upřesnil jejich činnost. Následně vyhodnotil průběh cvičení a upřesnil, co je potřeba vyřešit.

Odlišný scénář

Druhý kurz, kterého se zúčastnili zástupci ORP Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Aš, a který proběhl v Karlových Varech, měl zcela jiný charakter. Nebyli zde totiž přítomni starostové, tedy vedoucí krizových štábů. Kurzu se zúčastnilo 16 zaměstnanců městských úřadů výše uvedených ORP. O tuto skupinu se starali Ing. Jiřík Dolejší a Ing. Šárka Škodová z ORP Karlovy Vary, která při cvičení plnila roli tajemnice KŠ. První den pro druhou skupinu probíhal podobně, jako tomu bylo v Sokolově. Druhý den kurzu byl zcela odlišný, než jak tomu bylo v Sokolově. Jednak byla skupina školených o polovinu menší a jednak vedoucí KŠ i vedoucí pracovních skupin byli určeni z přítomných zaměstnanců odborů městských úřadů. Opět se pracovalo ve skupinách, tentokrát s využitím pracovní dokumentace pro KŠ ORP Karlovy Vary.
Pracovním skupinám byl promítnut námět a ponechán čas na přípravu. Poté proběhla moderovaná diskuse, v níž se všichni vyjádřili k jednotlivým úkolům, které plnili.
Lektoři z Institutu ochrany obyvatelstva vytvořili pro potřeby cvičení pracovní tabulky. Byly jimi „lhůtník - tabulka úkolů pro zásahové složky schválených na jednání krizového štábu ORP“, dále „stanovisko k řešení MU přednesené na jednání krizového štábu ORP za pracovní skupinu“ a „tabulka nasazených sil a prostředků k záchranným a likvidačním pracím KŠ ORP“. Cílem bylo maximálně vytěžit informace od všech členů KŠ na jednání KŠ s tím, aby bylo k dispozici co nejvíce podkladů pro tvorbu nařízení vedoucího KŠ cestou vedoucího stálé pracovní skupiny. Účastníci kurzu v Karlových Varech plně využili cvičné pracovní tabulky a jejich odborné doklady byly velmi kvalitní. Tyto tabulky byly v Sokolově vnímány jako komplikované a nebyly použity. Pravděpodobnou příčinu lze spatřit v tom, že prosazování nových přístupů k práci je ve větším kolektivu složitější. Na druhé straně je pravdou, že se v Sokolově více improvizovalo. Cvičení druhé pracovní skupiny bylo vyhodnoceno v odpoledních hodinách za přítomnosti ředitele odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Zdeňka Koca a vedoucího oddělení krizových opatření Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Jiříka Dolejšího jako velmi přínosné.
Domníváme se, že oba kurzy měly mezi účastníky dobrý ohlas. Proto bude mít Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč snahu v budoucnu v této nové tradici provádění kurzů pro členy krizových štábů v místě jejich pracoviště pokračovat.

Ing. František KOVÁŘÍK, Ing. Markéta BEČIČKOVÁ, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, foto archiv autorů

vytisknout  e-mailem