Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115

V souvislosti s předsednictvím České republiky Radě EU byla na počátku loňského roku vyčleněna z finančních zdrojů EU pro HZS ČR částka 75 milionů Kč, která byla určena pro zajištění bezpečnosti jednání ministrů členských zemí EU pořádaných v ČR v době našeho předsednictví. Bylo rozhodnuto, že se za tuto částku pořídí prostředky chemického a radiačního průzkumu. V prosinci loňského roku byl tento nákup úspěšně dokončen. HZS ČR se svým vybavením těmito prostředky zařadil mezi nejvyspělejší státy Evropy.

Etapy realizace

V první fázi bylo třeba navrhnout prostředky, které jsou pro hasiče potřebné, posunou úroveň jejich vybavení výrazným způsobem kupředu a jsou vrcholem současného poznání. Díky tomu, že odborníci z HZS ČR bedlivě sledují současný technický vývoj v oblasti detekce, identifikace a stanovení nebezpečných látek, a že řada přístrojů byla již v rámci výzkumných úkolů testována, podařilo se ve velmi krátkém čase navrhnout vybavení prostředky chemického a radiačního průzkumu ve třech rovinách: 
→ pro opěrné jednotky HZS krajů, které jsou předurčeny pro likvidaci havárií nebezpečných látek,
→ pro výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí nebezpečných látek,
→ pro chemické laboratoře HZS krajů a Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“).

Aby navrhované prostředky odpovídaly stanoveným požadavkům, bylo nutné v druhé fázi vypracovat pro jednotlivé komodity 22 technických podmínek, popřípadě technických specifikací, které se staly součástí investičního záměru, registrace, poptávkového řízení a vlastní objednávky, respektive kupní smlouvy, což bylo realizováno v kompetenci HZS krajů. Třetí, ekonomická fáze, byla nejdelší a možná i nejnáročnější. Její součástí byla dodávka a převzetí produktů ve stanoveném čase a kvalitě. Poslední etapa, která ještě probíhá, spočívá v zaškolování vybraných příslušníků HZS krajů jednak výrobcem/dodavatelem a jednak odbornými pracovníky Institutu a chemických laboratoří HZS krajů.
Nejprve budou uvedeny do praxe přístroje chemického a radiačního průzkumu, které byly pořízeny pro HZS krajů. Z hlediska radiační ochrany je určitě nejvýznamnějším počinem nákup zásahových dozimetrů, osobních dozimetrů a zásahových radiometrů. Z hlediska plošného pokrytí je zásadním údajem počet těchto dozimetrů. Na každou opěrnou, střední i základní jednotku HZS krajů bylo distribuováno po jednom zásahovém dozimetru. Opěrné jednotky HZS krajů obdržely po deseti, střední jednotky po třech a základní jednotky po jednom osobním dozimetru. Kromě toho chemické laboratoře obdržely po jednom zásahovém dozimetru a čtyřech osobních dozimetrech. Z důvodů pořádání kurzů radiační ochrany získal Institut 23 zásahových a 26 osobních dozimetrů. Celkově bylo distribuováno 273 zásahových dozimetrů, 539 osobních dozimetrů a 14 zásahových radiometrů. Zásahové dozimetry a radiometry by měly postupně nahrazovat radiometry DC-3E-98.

Pořízené prostředky

Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC je určen ke stanovení obdržených dávek osobami, pro signalizaci překročení dvou úrovní dávkového ekvivalentu (1 mSv a 50 mSv) a dvou úrovní příkonu dávkového ekvivalentu (20 mSv/h a 200 mSv/h).

Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 slouží při zásahu jako indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro účely stanovení doby pobytu zasahujících, jako prostředek umožňující vytyčování bezpečnostní zóny záření gama a jako operativní dozimetr s možností přímého odečítání dávkového ekvivalentu. Na přístroji lze nastavit dvě úrovně signalizace pro ekvivalentní dávku a příkon dávkového ekvivalentu, z nichž dolní úroveň se nastavuje jako výstražná, respektive indikační a horní úroveň jako limitní.

Zásahový radiometr DC-3H-08 je určen pro měření příkonu dávkového ekvivalentu, měření plošné aktivity, kontrolu kontaminace osob, měření dávkového ekvivalentu a výpočet dovolené doby pobytu. Podrobnosti o těchto přístrojích byly publikovány v časopisu 112 č. 12/2008 a č. 1/2009.

Dozimetry samy o sobě by byly jen neúplným řešením, proto byl pro každý HZS kraje za účelem sběru a evidence dávek pořízen terminál elektronických dozimetrů a čtečka zásahových dozimetrů a pro střední a opěrné jednotky čtečka osobních dozimetrů, včetně příslušného software. Jejich propojením bude možné vytvořit na národní úrovni systém sledování obdržených dávek příslušníků HZS ČR. Realizace systému, která nemá ani ve vyspělých státech obdoby, přispěje ke zvýšení bezpečnosti hasičů nejen při radiační havárii, ale, pokud bude příslušník vybaven osobním dozimetrem, i při událostech, v rámci kterých zdroj ionizujícího záření nebyl předpokládán nebo obdržená dávka je velmi nízká.

Z přístrojů určených pro chemický průzkum získal každý HZS kraje přenosný Ramanův spektrometr First Defender a přenosný analyzátor nebezpečných plynů a par GDA-2.

Přenosný Ramanův spektrometr
dokáže identifikovat pevné a kapalné vzorky, gely, kaly a pastovité hmoty. Z chemického hlediska jde o široké spektrum organických i anorganických látek, toxických průmyslových škodlivin, výbušnin, drog, bojových chemických látek. V současnosti knihovna spekter obsahuje více než 6000 látek. Jeho nespornou předností je možnost identifikovat látky přes sklo nebo přes plast, aniž by se zasahující osoba dotkla nebezpečné látky.

Ramanův spektrometr Ramanův spektrometr
Zásahový radiometr DC-3H-08 Zásahový radiometr DC-3H-08

Pomocí přístroje GDA-2 lze detekovat neznámé nebezpečné látky v ovzduší, identifikovat a stanovit bojové chemické látky a jiné nebezpečné látky v ovzduší, monitorovat ovzduší za účelem detekce nebezpečných chemikálií, detekovat, identifikovat, stanovit a monitorovat bojové chemické látky a jiné nebezpečné látky na kontaminovaném povrchu. GDA-2 umožňuje při dosažení určené koncentrace nebezpečné látky světelnou a zvukovou signalizací upozornit obsluhu na nebezpečí. Pracuje na principech spektrometrie pohyblivosti iontů, fotoionizační detekci, detekci elektrochemickým článkem a detekci polovodičovými čidly. Podrobnosti o Ramanově spektrometru First Defender jsou publikovány v časopisu 112 č. 2/2007.

Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 14/2007 byly ustanoveny u HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje a HZS Ústeckého kraje výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí nebezpečných látek, jejichž úkolem je posílit výjezdové skupiny chemických laboratoří. Tyto výjezdové skupiny s rozšířenou detekcí byly vybaveny stejnými prostředky chemického a radiačního průzkumu jako ostatní HZS krajů, navíc jim byl pořízen další materiál: souprava pro odběr pevných, kapalných a plynných vzorků, notebook s databází nebezpečných látek, komunikační výbava, multimetr pro měření pH, vodivosti a kyslíku ve vodě a přenosný spektrofotometr. HZS Ústeckého kraje a HZS Jihočeského kraje zakoupily velitelský automobil s rozšířenou detekcí, HZS hl. m. Prahy atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti v ovzduší a pět protichemických ochranných oděvů s filtroventilační jednotkou.

Nákupem z finančních prostředků EU se rovněž výrazně zlepšilo vybavení chemických laboratoří. Kromě již zmíněného přístrojového vybavení byly pořízeny mobilní spektrometr pro kontinuální monitorování radiační situace a přídavné sondy k spektrometrickému přístroji Inspektor 1000 (sonda neutronová IPRON-N a sonda inteligentní IPROL-1). Mobilní spektrometr umožňuje radiační průzkum malých, středních nebo velkých terénních ploch (při chůzi nebo jízdě vozidlem) za účelem stanovení příkonu dávkového ekvivalentu, hmotnostní aktivity K, U-238, Th-232 a plošné aktivity Cs-137 ve výšce jednoho metru nad terénem, včetně zobrazení měřených dat v reálném čase a jejich zaznamenávání společně se souřadnicemi GPS pro podrobnější vyhodnocení a zobrazení na mapovém podkladě. Chemické laboratoře Kamenice a Třemošná navíc získaly plynový chromatograf s hmotnostním detektorem. Pro Institut byla pořízena souprava pro stanovení nebezpečných látek ve vodě průtokovou analýzou.

Příprava obsluh

V průběhu roku 2008 proběhly pod vedením lektorů Institutu pro vybrané příslušníky HZS krajů a chemických laboratoří kurzy k používání Ramanova spektrometru First Defender a analyzátoru GDA-2. Tyto kurzy pokračují v 1. čtvrtletí letošního roku ve Výcvikovém a vzdělávacím zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR v Mimoni. Na sklonku loňského roku se uskutečnily v Institutu tři třídenní kurzy na téma obsluha mobilního terminálu TED a čtečky zásahových dozimetrů, obsluha zásahového radiometru DC-3H-08 a obsluha čteček osobních dozimetrů.

Úspěšné dokončení nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu je významným mezníkem ve vybavení HZS ČR. Technický vývoj jde však stále dopředu, proto naši chemici sledují nové možnosti a řešení zejména v souvislosti s dálkovou detekcí. Z prostředků radiační ochrany jde o přenosné zařízení pro in-sit mapování míst kontaminace v terénu v reálném čase v případě teroristických útoků, zejména za použití dirty bomb. Toto zařízení umožňuje vizualizaci kontaminovaných míst v terénu spolu se snímaným obrazem na dálku bez nutnosti zdlouhavého fyzického monitorování jednotlivých míst, při kterém mohou být monitorovací týmy ozářeny. Z prostředků dálkové detekce nebezpečných chemických látek byl na mezinárodním cvičení VAR 2008 ve Francii použit systém SIGIS (Scanning Infrared Gas Imaging System), který umožňuje dálkovou identifikaci, kvantifikaci i vizualizaci oblaku nebezpečné látky na vzdálenost několika kilometrů. Nákup obou přístrojů, které by se mohly stát součástí modulu CBRN – chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (viz časopis 112 č. 12/2008), by se v budoucnosti mohl realizovat formou grantu Evropské komise.

Závěrem bych rád poděkoval pracovníkům chemické služby a chemických laboratoří HZS krajů, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a pracovníkům sekce ekonomiky MV-generálního ředitelství HZS ČR, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto projektu, za vynikající spolupráci.

pplk. Ing. Jiří MATĚJKA, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv redakce

vytisknout  e-mailem