Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Pro oblast čištění komínů platí již 28 let zvláštní právní předpis, kterým je vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Tento dosud platný závazný předpis řeší v osmi paragrafech práva a povinnosti vlastníků, správců a uživatelů budov, uživatelů spotřebičů paliv a organizací zajišťujících kominické práce. Vymezuje jejich práva a povinnosti při užívání komínů a spotřebičů paliv, upřesňuje pojem „vypalování komínů“ a určuje lhůty pro čištění komínů. S ohledem na dobu, ve které byla tato vyhláška vydána, obsahuje dnes již zastaralé výrazy (např. místní národní výbor) a také přísnější lhůty pro čištění spalinových cest, než jsou dnes odborníky požadovány.

Už řadu let se hovoří o tom, že by tato morálně zastaralá vyhláška měla být změněna. Za posledních 15 let se snažilo Ministerstvo vnitra a jednotlivá ministerstva, která jsou částečně působná, se v dané oblasti mezi sebou dohodnout a dospět k řešení, kterým by bylo vydání nového, moderního a současným potřebám odpovídajícího právního předpisu. Podstatným problémem je nedostatek kompetencí a zmocnění u každého částečně působného ministerstva. Samotné Ministerstvo vnitra ztratilo zákonné zmocnění k vydání tohoto předpisu v roce 2001.

Z iniciativy Ministerstva vnitra se uskutečnilo jednání pěti ministerstev - Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví za účasti Společenstva kominíků ČR a Hospodářské komory ČR. Ve snaze dohodnout se na konkrétních krocích, které povedou k vydání nového předpisu, bylo na jednání v roce 2006 stanoveno, že je nutné určit, kterými podmínkami bude užívání stavby definováno, kdy komíny, kouřovody v souvislosti s odtahy spalin a spotřebiče paliv budou považovány za bezpečnou část stavby. Základním podkladem technických parametrů by měla být nová ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“. Dalším dohodnutým krokem, který z jednání vyplynul, byl příslib Ministerstva pro místní rozvoj zapracovat požadavky pro oblast kontroly a čištění komínů, kouřovodů i v souvislosti s odtahy spalin a spotřebičů paliv v ČR do nové vyhlášky (v té době připravované), která nahradí vyhlášku č. 137/1998 Sb., a to odkazem na novou ČSN 73 4201.

Uvedená norma ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv“ již vyšla v lednu 2008. V příloze E obsahuje nové požadavky na lhůty kontrol a čištění spalinových cest (tedy v některých případech tolerantnější četnosti, než je uvedeno ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů). Ministerstvo pro místní rozvoj během tvorby první verze nové vyhlášky zahrnulo lhůty kontrol a čištění spalinových cest, ale v konečné podobě byla problematika lhůt kontrol a čištění spalinových cest vyškrtnuta s odůvodněním, že tyto kontroly nemohou provádět stavební úřady. Současný názor Ministerstva pro místní rozvoj je takový, že agendu provozních kontrol a čištění spalinových cest z důvodu zabezpečení ochrany života a zdraví osob nebo zvířat a majetku spolu s kontrolou poskytovaných služeb nelze slučovat s technickými požadavky na stavby.

V současné době tedy vznikla situace, kdy norma ČSN 73 4201 uvádí v příloze E rozdílné lhůty kontrol a čištění spalinových cest, než závazný a dosud platný právní předpis, kterým je vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Při hledání východiska z tohoto stavu bylo koncem roku 2008 dohodnuto, že při nejbližší revizi normy ČSN 73 4201 bude příloha E zrušena. Dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Společenstvem kominíků ČR a Hospodářskou komorou ČR vytvoří očekávaný předpis, který by mohl nahradit vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Dokud tedy nebude za vyhlášku č. 111/1981 Sb. náhrada, nemůže být zrušena a v současné době je závazným právním předpisem pro oblast čištění komínů a spalinových cest.

kpt. Ing. Blanka MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ, plk. Ing. Zdeněk HOŠEK, plk. Ing. Rudolf KAISER, MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem