Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

 • Požár skláren v Heřmanově Huti
 • Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009
 • Kontrolní činnost státního požárního dozoru v roce 2009
 • Oheň každoročně spolyká přírodní porosty za miliony korun
 • Nejen sudy, ale také ampule
 • Využití geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení
 • Prioritou je pomoc a podpora
 • Kategorii kolektivů ovládla družstva žen
 • V TIŠTĚNÉ PODOBĚ ČASOPISU JEŠTĚ NAJDETE

Požár skláren v Heřmanově Huti

Na Štědrý večer 24. prosince 2009 došlo k technické havárii sklářské pece a následnému požáru provozu sklárny Stölze Union, s.r.o., Heřmanova Huť. Rozsah požáru, nebezpečí nejen pro zasahující hasiče a následně i škoda způsobená požárem, řadí tento požár na přední místa roku 2009.

Obec Heřmanova Huť se nachází v Plzeňském kraji a je vzdálena asi 20 km na západ od Plzně. Leží v nadmořské výšce 380 m a skládá se ze tří katastrálních území Dolní Sekyřany, Horní Sekyřany a Vlkýš, v nichž žije téměř dva tisíce obyvatel.

Popis objektu

Sklářská výroba byla zahájena v Heřmanově Huti krátce po II. světové válce přetransformováním podniků výroby a zpracování kovů a také hlubinné těžby černého uhlí. Provozní budovy a technologické objekty jsou tedy vesměs z poloviny dvacátého století. V návaznosti na předcházející výrobu jsou budovy velmi členité a ve většině případů spojené s okolními objekty a provozy technologickými zařízeními a také stavebními konstrukcemi.

Jednotlivé provozy podniku jsou umístěny do podzemního podlaží a několika nadzemních podlaží, přičemž jsou jednotlivá podlaží rozčleněna do více požárních úseků o různých rozměrech. Objekty, příčky i nosné prvky jsou zděné. Prostupy v požárně dělících konstrukcích nejsou osazeny požárně odolnými uzávěry. V nejstarší části provozu nejsou prostupy vůbec uzavíratelné. Střešní konstrukce je dvojího typu. Celodřevěná trámová se sedlovými střechami opatřenými střešními světlíky, kdy krytinu tvoří kovové plechy izolované dehtovým papírem a podbité po celé ploše dřevěnými prkny. Velké haly jsou zastřešeny klenutou obloukovou střechou složenou z celodřevěných šroubovaných vazníků stáčených do oblouku. Tyto vazníky jsou zároveň nosnou konstrukcí střechy. Obloukové vazníky byly pobity po celé ploše prkny. Střešní krytinu tvořil vlnitý plech. Vrchol oblouků zakončoval zvýšený střední světlík se sedlovou střechou a skleněnými výplněmi. Světlík tvořil hřbet střechy po celé délce objektu.

Na provozní budovy je stavebně napojen administrativní objekt se sociálním zázemím zaměstnanců, velín provozu podniku společně s podpůrnými zařízeními, jako je trafostanice 22 kVA a kompresorovna. Po celém podniku jsou vybudovány zpevněné asfaltové a dlážděné komunikace, ve kterých vedou železniční vlečkové koleje. Komunikace jsou vyhovující jako nástupní plochy pro nasazení požární techniky. Jako zdroj požární vody jsou v podniku rozmístěny podzemní požární hydranty napájené z vlastní vodárny. U podzemního hydrantu je vždy umístěn požární přístřešek s hydrantovým nástavcem, klíčem a nejnutnějšími technickými prostředky. Kromě toho je ve vzdálenosti 220 metrů od podniku „Sklárenský rybník“ s vydatnou zásobou vody pro hašení.

Po privatizaci státního podniku Sklo Union v devadesátých letech dále fungovaly v areálu podniku dvě sklářské firmy, a to Sklárna Heřmanova Huť a již zmíněná firma Stölze Union, s.r.o. Do privatizace také v podniku byla jednotka sboru dobrovolných hasičů. Ta však zanikla.

Průběh zásahu

První obrázek.Na Štědrý den 24. prosince 2009 nebyl provoz sklárny v běžném režimu. Vzhledem ke dnu pracovního klidu byl v útlumu a do služby nastoupili pouze pracovníci zajišťující nepřetržitý chod sklářských pecí. Krátce po 19.30 hodině došlo k závadě vyzdívky vany největší sklářské pece, která v té době obsahovala 120 tun rozžhavené skloviny. Vlivem masivního úniku taveniny do znečištěné záchytné vany v 1. PP došlo k vyvržení taveniny zpět do prostoru haly s tavícími pecemi. Žhavá sklovina se zachytila na hořlavých materiálech a mimo jiné i na dřevěných konstrukcích střechy ve výšce 20 metrů nad podlahou haly. Během několika málo sekund došlo ke vznícení většiny hořlavých materiálů v hale o rozměrech 40 x 80 metrů.

Zaměstnanec velínu podniku, shodou okolností sousedícího s provozem tavby skla, viděl celou havárii, neboť je velín opatřen skleněnou výplní do prostoru provozu pecí, a ihned oznámil požár na TCTV 112. V tu dobu se již další dva zaměstnanci snažili organizovat zásah od podzemního požárního hydrantu jedním útočným proudem C52 směrem, kde bylo uloženo větší množství tlakových lahví. Před příjezdem jednotek PO zajistil pracovník velínu odpojení podniku od zemního plynu a vypnutí elektřiny v zasažených provozech. Vzhledem k tomu, že podniková vodárna zásobuje i veřejnou síť, zastavil přívod vody do veřejné sítě ve prospěch podnikové hydrantové sítě.

Operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje vyhlásilo v 19.35 hodin požární poplach pro jednotky PO v prvním stupni poplachu. Na místo zásahu vyjely jednotky stanice Nýřany s CAS 20, JPO II Nýřany s CAS 32, CAS 16 a VEA, JPO III Heřmanova Huť s CAS 16 a DA 12 a jednotka ze stanice Stříbro s CAS 32. První na místo zásahu přijela jednotka ze stanice Nýřany. V tu dobu byla celá hala včetně střešní konstrukce zachvácena požárem. Velitel družstva ihned požádal o vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Po průzkumu příslušníci převzali útočný proud od zaměstnanců a pokračovali v chlazení tlakových nádob z bezprostřední blízkosti vývěru skloviny u tavící pece. Následně se na místo zásahu dostavily jednotky SDH obcí Nýřany a Heřmanova Huť

Druhý obrázek.Na základě informací zaměstnanců o množství tlakových nádob v hale a v zámečnické dílně, nařídil velitel zásahu (VZ) okamžitou evakuaci tlakových lahví do bezpečí. Než však zahájily jednotky bojové rozvinutí, došlo k výbuchu tlakové nádoby o obsahu 30 kg propan butanu. Příslušníci, kteří prováděli její chlazení, ihned zahájili ústup do bezpečí mimo budovu. Vlivem exploze dále došlo k porušení statiky hořící střechy, která se posléze zřítila do provozu sklářských pecí. Jednotky SDH obcí Heřmanova Huť a Nýřany mezitím evakuovaly z hořícího polozříceného objektu a ze zámečnické dílny 11 tlakových lahví převážně určených pro autogenové svářecí soupravy. Na místo zásahu se dále dostavila jednotka ze stanice Stříbro a VZ vydal rozkaz k přeskupení sil a prostředků. Prvořadým úkolem bylo zabránit šíření požáru po střechách objektů, v chodbách provozních budov a na ostatní provozy, které nebyly zasaženy. VZ vydal pokyn k vytvoření dvou úseků, a to úseku 1 na severní straně a úseku 2 na jižní straně hořícího objektu. Průběžně se na místo požáru dostavovaly jednotky z druhého stupně poplachu JPO II Stod s CAS 32, CAS 16, JPO III Kladruby s CAS 15, JPO III Stříbro s CAS 32, jednotka stanice Plzeň-Střed s CAS 32 a AP 37, JPO III Chotěšov s CAS 25, JPO III Pňovany s CAS 24 a JPO V Přehýšov s CAS 16. Tyto jednotky byly nasazovány bezprostředně po příjezdu na jednotlivé úseky, kde prováděly obranu proti šíření požáru po střechách výrobních hal, v chodbách mezi provozem tavby a administrativním oddělením a v prostoru velína podniku, kam se požár šířil po vysypání skleněných výplní stěn. Dále VZ na místo události povolal týlový kontejner ze stanice Plzeň-Slovany a předal velení zásahu řídícímu důstojníkovi, který zřídil štáb velitele zásahu.

Vzhledem k náročnosti zásahu a nebezpečí na místě zásahu povolává VZ posádku ZZS Plzeňského kraje. Zdravotníci zůstávají v týlu místa zásahu v pohotovosti.

Třetí obrázek.Ve 21.23 hodin dochází k dalším dvěma explozím tlakových propan butanových lahví, které se již nepodařilo evakuovat ze zřícené haly. Po explozi jsou požárem zasaženy provozní zásoby hydraulického oleje. Energetik podniku informuje VZ o množství vody ve vodojemu podniku. Při současném nasazení sil a prostředků bylo více než pravděpodobné, že voda vystačí na hašení maximálně 45 až 60 minut. Na místo události byla povolána část jednotek PO ze třetího stupně poplachu pro zajištění dálkové dopravy vody hadicemi z blízkého Sklárenského rybníku. Na místo události přijíždějí jednotky SDH obcí Ves Touškov a Kostelec s DA 12 a přívěsnými stříkačkami PMS 12. Tyto jednotky jsou ihned nasazeny na utvoření dopravních vedení dvou proudů B75 od rybníku na oba úseky. Mimo to je vyčleněno několik CAS na zřízení kyvadlové dopravy vody. Vzhledem k narušení konstrukcí střech a také vzhledem k námraze, byly jednotky PO zasahující na střechách staženy. Na jejich místo byla nasazena AP 37 se stabilním monitorem. Tento krok se ukázal jako opodstatněný, jelikož výkon monitoru bezpečně nahradil několik útočných proudů.

Ve 22.45 hodin proběhla lokalizace požáru. VZ nařizuje postupnou redukci sil a prostředků na obou úsecích. Některé jednotky PO jsou odesílány zpět na své základny až do 25. prosince 00.15 hodin. Krátce po půlnoci zůstávají na místě požáru pouze jednotky stanic Nýřany, Plzeň-Střed, Plzeň-Slovany a jednotky SDH obcí Nýřany a Heřmanova Huť. Tyto jednotky pokračovaly v dohašování ohnisek a rozebírání konstrukcí do 25. prosince 16.20 hodin.

V průběhu zásahu se na místo zásahu dostavili ředitel HZS Plzeňského kraje a řídící důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Následky požáru

Požár zachvátil plochu o celkové výměře 3200 m2. Došlo k úplné destrukci střechy provozu tavby skla a některých technických a technologických zařízení v tomto provozu. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 380 milionů korun.

Jednotky PO svým včasným zásahem uchránily hodnoty, jejichž výše dosáhla 200 milionů korun.

Zásahem hasičů byla dále uchráněna technologie studeného konce výroby (třídírna, kompresorovna, sklad výrobků, nouzový zdroj, expedice, formárna) a administrativní část budovy.

Příčina vzniku požáru

Technická závada na průtoku tavicího agregátu. Vlivem koroze došlo k zeslabení žáruvzdorného materiálu v průtoku tavicího agregátu a následnému prasknutí bloku kamene.

Specifika zásahu

Do 20 minut po ohlášení požáru na místě události zasahovalo 32 hasičů, kteří měli k dispozici pět CAS s celkovým množstvím vody 22,6 m3. Požár při příjezdu jednotek PO vykazoval II. fázi, o čemž vypovídá i stupeň odhoření dřevěné střešní konstrukce. Vývoj situace značně ovlivnily tři výbuchy tlakových lahví o obsahu 30 kg, které nebylo již možné evakuovat. Dalším specifikem zásahu byla přítomnost porušené sklářské pece. Podle prvotních odhadů zaměstnanců podniku uniklo do provozu přibližně 60 tun žhavé skloviny. Dalších 60 tun zůstalo v tavící vaně pece. Značně poškozená vyzdívka ovlivňovala i nasazení útočných proudů. V každém případě bylo nutné zabránit průniku vody do prostoru tavící pece, neboť by mohlo dojít k výbuchům a vyvržení skloviny do okolí.

Síly a prostředky

Jednotky PO jsou v této lokalitě velmi dobře vybaveny, a to bez ohledu na kategorizaci. I tento fakt měl značnou zásluhu na zdárném průběhu zásahu. Na místě události zasahovaly čtyři jednotky HZS Plzeňského kraje, deset jednotek SDH obcí, celkem 106 hasičů, 14 příslušníků Policie ČR a tři záchranáři ZZS Plzeňského kraje. V průběhu zásahu bylo nasazeno celkem 32 kusů požární techniky.

Negativa

 • teploty pod bodem mrazu – značné nebezpečí pádu hasičů, zamrzání armatur,
 • přítomnost tlakových lahví, které již nebylo možné evakuovat,
 • nebezpečí zřícení konstrukcí a částí budov,
 • přítomnost velkého množství roztavené skloviny v porušené tavící peci.

Pozitiva

 • přes velké množství zasahující techniky, hasičů, meteorologickou situaci a rozměry mimořádné události nedošlo k žádnému zranění zasahujících nebo úmrtí,
 • zvolenou taktikou nasazení sil a prostředků byly uchráněny značné materiální hodnoty,
 • dostatek vody pro hašení a chlazení,
 • dobrá spolupráce se zástupci podniku a místní samosprávou.

npor. Robert KUČERA, HZS Plzeňského kraje,
foto archiv jednotky stanice Nýřany

Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009

Tento příspěvek navazuje na článek „Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů“, který vyšel v únorovém čísle časopisu „112“ v roce 2009. Zatímco v předchozím článku byl popsán vývoj tvorby návrhu nového právního předpisu pro čištění komínů hlavně ve vztahu k nahrazení stávající zastaralé vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, tento článek popisuje kroky, které následovaly při tvorbě a projednávání návrhu v dalším období. Od února roku 2009 došlo v této záležitosti k velkému posunu pozitivním směrem.

 Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se Společenstvem kominíků České republiky a Hospodářskou komorou České republiky a za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí byl dokončen návrh nového, současným potřebám odpovídajícího právního předpisu. Tímto předpisem je návrh nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

04-09a.jpg.Návrh zohledňuje stav vědy a techniky a reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Zprávu o tom podala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny. Podrobnosti o této problematice uvádí autor článku „Pozor na oxid uhelnatý, množí se smrtelné otravy tímto plynem“ v odborném časopise Kominický věstník, číslo 4 z roku 2009 pan Zbigniew Adamus, předseda legislativní komise Společenstva kominíků ČR, soudní znalec v oboru stavebnictví a specialista v oblasti domovních komínů a komínových systémů.

Dalším faktem, který musel být při tvorbě nového předpisu zohledněn je, že občané, podnikající právnické a fyzické osoby v posledních letech často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes už překonané (např. čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka) a v některých případech nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Seznam všech odborně způsobilých osob v oboru kominictví je k dispozici na místně příslušném živnostenském úřadu nebo na internetové adrese: http://www.skcr.cz.

Z uvedených důvodů bylo snahou v novém předpise uvést také reálné, nezbytné a odborníky uznané lhůty pro čištění komínů a kouřovodů, které by i v praxi jak občané, tak i právnické a podnikající fyzické osoby opravdu dodržovali. V návrhu nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a také požadavkům praxe. Tuto možnost přivítají rozhodně osoby, které v určitých regionech České republiky nemohou zajistit odborné služby na vyčištění komína ani do měsíce, protože jsou všichni dostupní odborníci pracovně vytíženi. Nejméně jednou za rok však mohou s dostatečným časovým předstihem kominíka objednat.

Nově navrhovaná podmínka nechat vyčistit komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za rok, a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám úsporu nákladů na čištění komínů, popř. spalinové cesty oproti původní právní úpravě. Čištění svépomocí, které návrh nařízení nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pro podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby, protože ty podle stávající úpravy tuto možnost dosud neměly. Právnické osoby (organizace) měly umožněno čištění komína svépomocí a pouze za určitých podmínek.

Návrh nařízení vlády zavádí pro „komíny a kouřovody“ legislativní zkratku „spalinová cesta“. Upravuje podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do vnějšího prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest za účelem zvýšení požární bezpečnosti provozu spotřebičů paliv. Nový předpis dále definuje obsah „revize spalinových cest“, kdo revizi spalinové cesty provádí, lhůty revizí spalinových cest a náležitosti potvrzení o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, potvrzení o provedení revize spalinové cesty a vypalování komína.

Cílem nařízení vlády je, aby podmínky požadované bezpečnosti odpovídaly současným požadavkům odborníků na čištění spalinových cest a aby byly jednoznačně vyjádřeny současné právní vztahy mezi uživatelem nebo majitelem komína a spotřebiče na straně jedné a kominíkem (nebo revizním technikem komínů) na straně druhé. Záměrem nařízení vlády je stanovit zásady bezpečného provozu komína, kouřovodu a spalinové cesty tak, aby podmínky požární bezpečnosti byly uživateli a majiteli komína a spotřebiče paliv v praxi dodržovány. Předpis upřesňuje také základní zákonnou povinnost fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných spotřebičů a spalinových cest.

V souvislosti s povinností sjednotit lhůty pro čištění spalinových cest v závazných právních předpisech a v českých technických normách se připravuje revize ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“. V této normě bude zrušena příloha E, která uvádí lhůty pro čištění komínů a kouřovodů odlišné, než návrh nařízení vlády i dosud platná vyhláška č. 111/1981 Sb.

Návrh nařízení vlády byl během ledna 2010 projednán v Legislativní radě vlády a schválen byl vládou 1. března 2010. Účinnosti nabude dnem 1. ledna 2011.

Ing. Blanka MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ,
MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv autorky

 

Kontrolní činnost státního požárního dozoru v roce 2009

Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním z nástrojů jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR).

V roce 2009 bylo realizováno celkem 13 047 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, z toho bylo 1347 komplexních kontrol, 7905 tematických kontrol a 3795 kontrolních dohlídek. V 12 498 případech byly kontroly realizovány u právnických a podnikajících fyzických osob, v 10 případech u fyzických osob, v 511 případech u obcí v rámci jejich přenesené a samostatné působnosti a ve 28 případech v rámci kontrolní skupiny jiného orgánu. Závady nebyly zjištěny pouze při 5802 kontrolních akcích, což činí 44,5 %.

Do plánu kontrolní činnosti hasičských záchranných sborů krajů (HZS krajů) jsou v každém roce zařazovány centrálně vyhlašované cíleně zaměřené požární kontroly provozovatelů činností. Důvody k zařazení jsou různé – poznatky ze zjišťování příčin vzniku požárů, aktuální potřeba společnosti, poznatky z analýz nebo kontrol provedených v uplynulém období, apod.

V roce 2009 byly tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně s jednotným programem zaměřeny na:

1. prostory bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů,

2. prostory velkých tržnic,

3. na náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení,

4. prostory, ve kterých provozuje činnosti Správa státních hmotných rezerv,

5. dokumentaci zdolávání požárů – 2. etapa (1. etapa se uskutečnila v roce 2008).

Výsledky těchto cíleně zaměřených kontrolních akcí dostatečně dokládají oprávněnost výběru uvedených provozovatelů činností.

 

Tematické kontroly v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů

 

Bývalé zemědělské, průmyslové, vojenské a podobné areály jsou jejich současnými vlastníky pronajímány po částech a často v nich provozují činnosti s různou mírou požárního nebezpečí i desítky podnikatelských subjektů. Vznikají tak velmi složité podmínky k zajištění požární bezpečnosti nejen v rámci jednotlivých subjektů, ale hlavně v rámci celého areálu. Tyto podmínky se navíc mění v souvislosti s častou obměnou podnikatelských subjektů a jimi provozovaných činností. To má následně dopad nejen na zajišťování povinností v oblasti požární prevence, ale i na provádění zásahu jednotkami požární ochrany (PO) v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Proto bylo rozhodnuto zařadit do Zaměření hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 provedení tematických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách těchto areálů a tyto kontroly byly orgány státního požárního dozoru prováděny v součinnosti se zástupci jednotek PO HZS krajů.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 1213 kontrol u 1186 právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob – bez závad bylo pouze 202 kontrol, tj. 16,7 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno celkem 4213 závad, tj. v průměru asi 3,5 závady/1 kontrolu. Nad rámec tohoto programu bylo zjištěno dalších 87 závad. Zkontrolováno bylo celkem 1917 provozovaných činností – 690 bez zvýšeného požárního nebezpečí, 1225 se zvýšeným a dvě s vysokým požárním nebezpečím. Zarážejících je celkem 300 zjištěných závad v začlenění činnosti podle míry požárního nebezpečí.

Provozuje-li činnost v prostorách více podnikatelských subjektů, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Proto bylo v rámci kontrolních akcí provedeno 188 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 21 porušení stanovených povinností. Ve 162 případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání, které byly předány jako podněty příslušným stavebním úřadům.

V oblasti vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (označení čísla tísňového volání a pokyny ke způsobu ohlášení požáru nebo zpracování požárních poplachových směrnic; trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům, k nástupním plochám a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů; zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou; trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest; označení nouzových a únikových východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob atd.) bylo zjištěno celkem 583 závad, tj. 13,8 %.

Ve stanovení organizace zabezpečení požární ochrany bylo zjištěno celkem 234 závad, tj. 5,5 %, z toho v 99 případech nebylo provedeno přiřazení úkolů na úseku požární ochrany (PO) k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a v 87 případech obsahovaly závady doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO.

Při kontrolách požárních řádů bylo zjištěno celkem 277 závad, tj. 6,6 %, a to zejména při ustanovení a akceschopnosti požární preventivní hlídky – 67 závad a ve stanovení podmínek požární bezpečnosti ve vztahu k požárně technickým charakteristikám – 122 závad.

požárních poplachových směrnicích bylo zjištěno celkem 167 závad, tj. 4 %, především ve způsobu vyhlášení požárního poplachu a v neaktuálnosti uvedených telefonních čísel.

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností měly závady v 254 případech, tj. 6 %, doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně měly závady ve 324 případech, tj. 7,7 % a doklady o provádění kontrol a revizí elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů ve stanovených lhůtách v 605 případech, tj. 14,4 %.

V oblasti stanovení podmínek požární bezpečnosti bylo zjištěno celkem 174 závad, tj. 4,1 %, v určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu 104 závad a pro dobu přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu a v mimopracovní době 70 závad.

Dokumentace o školení zaměstnanců nebo odborné přípravě členů PPH a preventistů PO vykazovala závady ve 242 případech, tj. 5,7 %, označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami mělo závady ve 181 případech, tj. 4,3 %.

Nesprávné vybavení nebo neprovozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení bylo zjištěno ve 326 případech, tj. 7,7 % a nesprávné vybavení, umístění nebo neprovozuschopnost hasicích přístrojů bylo zjištěno v 525 případech, tj. 12,5 %.

 

 

Tematické kontroly v prostorách velkých tržnic

 

Vzhledem k nárůstu požárů v prostorách velkých tržnic bylo rozhodnuto zařadit do Zaměření hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 provedení tematických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách těchto tržnic.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 174 kontrol a kontrolovaným subjektem byly právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno celkem 691 závad, tj. v průměru asi čtyři závady na jednu kontrolu. Nad rámec tohoto programu bylo zjištěno dalších 32 závad.

V rámci kontrolních akcí bylo provedeno také 25 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 14 porušení stanovených povinností. Ve třech případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.

V oblasti vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (označení čísla tísňového volání a pokyny ke způsobu ohlášení požáru nebo zpracování požárních poplachových směrnic; trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům, k nástupním plochám a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů; zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou; trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest; označení nouzových a únikových východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob) bylo zjištěno celkem 179 závad, tj. 25,9 %.

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností měly závady v 98 případech, tj. 14,2 %.

Doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně měly závady v 95 případech, tj. 13,7 % a doklady o provádění ve stanovených lhůtách kontrol a revizí elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů ve 101 případech, tj. 14,6 %.

Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami mělo závady ve 36 případech, tj. 5,2 %.

Nesprávné vybavení nebo neprovozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení bylo zjištěno ve 48 případech, tj. 6,9 % a nesprávné vybavení, umístění nebo neprovozuschopnost hasicích přístrojů ve 116 případech, tj. 16,8 %.

 

Tematické kontroly náhradních zdrojů a prostředků určených k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

 

Na základě poznatků některých HZS krajů zejména v souvislosti se zjišťováním příčin vzniku požárů bylo pro rok 2009 vyhlášeno provedení tematických kontrol požárně bezpečnostních zařízení se zaměřením na náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 917 kontrol u 845 právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob – bez závad bylo pouze 330 kontrol, tj. 36 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu prověřeno celkem 3667 požárně bezpečnostních zařízení (z toho bylo 787 náhradních zdrojů a prostředků) a zjištěno bylo 1250 závad (z toho 234 u náhradních zdrojů a prostředků). V rámci kontrolních akcí bylo provedeno také 118 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 14 porušení stanovených povinností.

Nejvíce závad bylo zjištěno ve vedení dokladů o montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení – celkem 461, tj. 37,1 % a dále v dodržování stanovených lhůt pro provádění kontrol provozuschopnosti – celkem 273, tj. 21,9 %. Ve 22 případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.

 

Tematické kontroly v prostorách, ve kterých provozuje činnosti Správa státních hmotných rezerv

 

Kontrolní úkol byl stanoven v souladu se Zaměřením hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 a týkal se všech závodů Správy státních hmotných rezerv nacházejících se na území šesti HZS krajů.

Při celkem 11 kontrolách bylo prověřeno dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u 49 provozovaných činností a zjištěno bylo celkem 24 závad.

 

 

Tematické kontroly dokumentace zdolávání požárů

 

Dokumentace zdolávání požárů (DZP) se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v některých případech na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Je určena jednotkám PO pro zdolávání požáru a obsahuje především stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy. Každý provozovatel činnosti, pro kterou je DZP zpracovávána, je povinen udržovat ji v aktuálním stavu a předložit ji příslušnému HZS kraje. Tyto povinnosti nejsou ze strany podnikatelských subjektů často dodržovány, a proto byly vyhlášeny tematické kontroly, jejichž cílem bylo prověřit aktuálnost stavu DZP, která je vedena u HZS krajů a porovnat ji s obsahem vybrané dokumentace požární ochrany a se skutečným stavem u jednotlivých subjektů. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti bylo provedení těchto kontrol rozloženo do dvou let – 1. etapa se uskutečnila v roce 2008 a 2. etapa v roce 2009.

 

Vyhodnocení 1. etapy

 

Na celém území ČR bylo zkontrolováno 1625 subjektů. Počet kontrol, při kterých nebyla nalezena žádná závada bylo pouze 468, což činí 26,8 % z celkových 1748 provedených kontrol. Celkový počet zjištěných závad dosáhl hodnoty 3832. Dohromady bylo zahájeno sedm správních řízení, z toho čtyři nabyly právní moci. Ve správním řízení byly uloženy tři pokuty v celkové výši 108 tisíc Kč. Celkem v 1064 případech byly zjištěny závady při předkládání DZP, z toho v 565 případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou textovou část (asi 14,7 % z celkového počtu zjištěných závad), ve zbylých případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou grafickou část (asi 13 % z celkového počtu zjištěných závad).

 

Vyhodnocení 2. etapy

 

Na celém území ČR bylo zkontrolováno 1800 subjektů. Počet kontrol, při kterých nebyla nalezena žádná závada bylo 628, což činí 32,5 % z celkových 1930 provedených kontrol. Celkový počet zjištěných závad dosáhl hodnoty 3730. Dohromady bylo zahájeno šest správních řízení, z toho pět nabylo právní moci. Ve správním řízení bylo uloženo šest pokut v celkové výši 133 tisíc Kč. Celkem v 1235 případech byly zjištěny závady při předkládání DZP, z toho v 648 případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou textovou část (asi 17,4 % z celkového počtu zjištěných závad), ve zbylých případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou grafickou část (asi 15,7 % z celkového počtu zjištěných závad).

V souvislosti s kontrolní činností bylo v roce 2009 vydáno 162 správních rozhodnutí o uložení pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a uložené pokuty představovaly objem 5 802 500 Kč. Přestupek byl řešen v 68 případech a byly uloženy pokuty v celkové výši 172 000 Kč. V rámci 1073 uložených blokových pokut bylo vybráno 553 100 Kč.

pplk. Ing. Zdeněk RÁŽ,
odbor prevence
MV-generálního ředitelství HZS ČR

Oheň každoročně spolyká přírodní porosty za miliony korun

Jarní počasí láká ke zvýšenému pobytu v přírodě i k jarnímu „úklidu“ zahrady. Neopatrnost při spalování odpadů na zahrádkách nebo vypalování trávy může mít vážné následky. Vypalování trávy je zákonem zakázané, ale přesto se každý rok hasiči setkávají s požáry způsobené těmito činnostmi.

Tragické následky mívá ovšem nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování shrabaných porostů a různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací, šíření ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a prohoření v podloží. Podložím se může rozšířit oheň v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň se může přenést na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.

04-13a.jpg.Za  rok 2009 hasiči evidují 365 požárů přírodních porostů způsobených zakládáním ohňů a vypalováním trávy. Při požárech tohoto charakteru zemřel jeden člověk, 16 osob bylo zraněno. Škody se vyšplhaly na téměř 24 milionů Kč.

V souvislosti s vypalováním porostů upozorňujeme, že podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálit biologický odpad lze pouze za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí kouřem a zápachem apod.) v předem připraveném přiměřeném množství, za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a s prostředky na prvotní hasební zásah v dosahu.

Nahlášená pálení jsou evidována operačními a informačními středisky. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Tam, kde je to možné, hasiči žádají, aby se pálení ohlašovalo přednostně prostřednictvím uvedených internetových stránek. Důvodem této žádosti, je předcházení nadměrného zatížení telefonních linek.

kpt. Ing. Ivana SVITÁKOVÁ,
kpt. Bc. Radek KISLINGER,
MV-generálního ředitelství HZS ČR, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje

 

ožnosti ohlašování pálení

Kraj

 

Telefonické ohlášení

 

Elektronické ohlášení

 

HZS hl. m. Prahy

 

950 850 101 nebo linku 150

 

-

 

HZS Středočeského kraje

 

950 870 444*

 

www.hzskladno.cz

 

HZS Jihočeského kraje

 

950 230 111 nebo linku 112*

 

www.hzscb.cz

 

HZS Plzeňského kraje

 

950 330 110*

 

www.hzspk.cz

 

HZS Karlovarského kraje

 

950 370 112–115*

 

www.hzs-kvk.cz

 

HZS Libereckého kraje

 

950 471 111*

 

www.hzslk.cz

 

HZS Královéhradeckého kraje

 

950 525 400*

 

www.hzshk.cz

 

HZS Pardubického kraje

 

950 570 112

 

-

 

HZS kraje Vysočina

 

950 270 102*

 

www.hasici-vysocina.cz

 

HZS Jihomoravského kraje

 

950 640 400*

 

www.firebrno.cz

 

HZS Olomouckého kraje

 

950 770 010*

 

www.hzsol.cz

 

HZS Moravskoslezského kraje

 

974 723 010–012*

 

www.hzsmsk.cz

 

HZS Ústeckého kraje

 

950 431 114 nebo linku 150*

 

www.hzsoul.cz

 

HZS Zlínského kraje

 

950 670 222*

 

paleni.hzszlk.eu

 

 * Volat pouze pokud není možnost ohlásit pálení prostřednictvím internetového formuláře.

 

 

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním v letech 1996–2009

Druh informace/rok

 

96

 

97

 

98

 

99

 

00

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

počet požárů

 

3414

 

704

 

962

 

879

 

833

 

403

 

439

 

885

 

494

 

398

 

322

 

377

 

293

 

365

 

škoda v milionech Kč

 

34,4

 

4,7

 

9,7

 

4,3

 

19,7

 

3,1

 

4,3

 

20,3

 

6,6

 

5,4

 

63,3

 

8,4

 

11,3

 

23,9

 

počet usmrcených osob

 

9

 

2

 

5

 

3

 

0

 

0

 

1

 

4

 

2

 

3

 

0

 

0

 

2

 

1

 

počet zraněných osob

 

68

 

20

 

41

 

14

 

28

 

16

 

19

 

55

 

66

 

10

 

16

 

16

 

16

 

16

 

uchráněné hodnoty v mil. Kč

 

430,2

 

71,9

 

182,3

 

119,2

 

160,0

 

59,3

 

84,2

 

128,5

 

70,7

 

65,1

 

78,2

 

55,2

 

77,9

 

82,3

 

Nejen sudy, ale také ampule

Tento příspěvek volně navazuje na článek „Nálezy sudů s neznámými látkami jsou stále četnější“ uveřejněný v časopise 112 č. 1/2010.

V průběhu loňského roku zasahovala výjezdová skupina Školicího střediska Tišnov (dále jen „ŠS Tišnov“) u čtyř případů nálezů ampulí s neznámou a tedy i potenciálně nebezpečnou látkou. Jednotlivé případy jsou popsány v následujících pasážích.

Nález neznámých ampulí v areálu bývalé nemocnice Humpolec

Obr. 1: Normanal s kyselinou sírovou.Dne 9. června 2009 byla prostřednictvím operačního a informačního střediska kraje Vysočina (dále jen „KOPIS“) vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na zajištění neznámých chemických látek nalezených v areálu bývalé nemocnice v Humpolci. Na stanici Humpolec byla převzata část nejnebezpečnějších chemikálií, které byly zajištěny zasahující jednotkou PO ještě před příjezdem výjezdové skupiny ŠS Tišnov. Poté se příslušníci výjezdové skupiny přesunuli na místo události a provedli průzkum, při kterém byly nalezeny další méně nebezpečné chemikálie, které byly předány správci budovy. Ten byl náležitě poučen o bezpečnosti a způsobu nakládání s těmito chemikáliemi a bylo mu doporučeno, aby likvidaci těchto nalezených chemikálií přenechal odborné firmě.

U nejnebezpečnějších chemikálií byly provedeny elementární analýzy se zjištěním, že látky odpovídají označení na svém balení. Mezi zajištěnými látkami byly ampule s nápisem NORMANAL n/1 H2SO4 (obr. 1).

Normanal je roztok distribuovaný v ampulích, který po doplnění vodou na předepsaný objem poskytne odměrný roztok o uvedené koncentraci. Slouží k rychlé přípravě titračních roztoků v analytické chemii. V tomto případě se tedy jednalo o roztok kyseliny sírové o koncentraci 1 N.

Všechny zajištěné chemikálie byly po analýze předány k ekologické likvidaci.

 

Nález ampulí s neznámým obsahem v soukromé studni v Telči

Obr. 2: Ampule nalezené ve studni v Telči.Dne 11. června 2009 byla do chemické laboratoře ŠS Tišnov doručena sada ampulek s neznámou látkou, zajištěných při zásahu dne 10. června 2009 v Telči (obr. 2). Tyto ampulky byly nalezeny na dně studny po jejím vyčerpání. Vzhledem k tomu, že vstupem do studny došlo k rozbití několika ampulek a tím ke kontaminaci vody, zavolal majitel studny hasiče. Po příjezdu jednotky ze stanice Jihlava bylo provedeno měření pomocí Ramanova spektrometru s negativním výsledkem. Proto byly ampulky, včetně odebraného vzorku vody, dopraveny do laboratoře k identifikaci neznámé látky v ampulkách a prověření, zda touto neznámou látkou došlo ke kontaminaci studniční vody.

Způsob balení a vlastnosti látek (barva, hustota) byly podobné bojovým otravným látkám (BOL). Proto byla u všech ampulek před samotnou analýzou na plynovém chromatografu s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) provedena detekce na BOL pomocí spektrometru pohyblivosti iontů RAID-1 s negativním výsledkem.

Dále byly všechny ampulky, včetně vzorku vody, připraveny k analýze na GC/MS s prekoncentrací pomocí SPME vlákna.

Analýzou bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o farmakologické a kosmetické přípravky. Ampulky obsahovaly cycloserin (antibiotikum), chlorbutanol (sedativum) a nikethamid, což je látka používaná jako analeptikum (látka stimulující centrální nervovou soustavu, dýchání, zlepšení paměti) a rovněž je zařazena na seznamu dopingových látek. Další ampulky obsahovaly pouze organická rozpouštědlavonné látky používané v kosmetickém průmyslu. Vzorek studniční vody obsahoval převážně přírodní a syntetická aromata využívaná v kosmetickém průmyslu.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k přímému kontaktu zasahujících hasičů a obyvatel s těmito látkami, nemohlo dojít k ohrožení jejich životů a zdraví. Jelikož ale došlo vlivem porušení ampulek k úniku těchto látek do studny, mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, respektive ke znečištění vodního zdroje.

Laboratoř ŠS Tišnov v tomto případě doporučila studnu před dalším používáním dokonale vyčistit odbornou firmou a provést kompletní rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří.

Ampule s neznámou žlutou tekutinou zajištěná v zubní ordinaci v Brně

 

 Dne 26. června 2009 byla prostřednictvím KOPIS HZS Jihomoravského kraje vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámé chemické látky v ampuli nalezené u zubního lékaře ve zdravotním středisku v Brně. Spolu s chemiky ze stanice Brno-Lidická byl proveden pokus o identifikaci látky Ramanovým spektrometrem, a to s negativním výsledkem. Proto byla ampule (obr. 3) odvezena do Laboratoře ŠS Tišnov k podrobné analýze.

V laboratoři byly provedeny testy (viz tabulka), které jednoznačně prokázaly, že ampule obsahuje koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou.

Zkouška

 

Výsledek

 

pH par (viz obr. 4)

 

silně kyselé

 

pH roztoku

 

silně kyselé

 

důkaz chloridů

 

pozitivní

 

detekční trubička na HCl (viz obr. 5)

 

pozitivní

 

kombinovaná detekční trubička na HCl

 

pozitivní

 

jiná kombinovaná detekční trubička na HCl

 

pozitivní

 

detekční proužek na chloridy

 

pozitivní

 

Obr. 3: Ampule s kyselinou chlorovodíkovou.Kyselina chlorovodíková je jednou z nejvíce používaných kyselin. Jedná se o silnou kyselinu štiplavého zápachu s vysoce leptavými účinky. Její páry dráždí oči a sliznice dýchacích cest.

Vzhledem k tomu, že nešlo o toxickou či extrémně nebezpečnou chemikálii a nedošlo k úniku této látky, nenastalo ani ohrožení zasahujících hasičů či personálu a pacientů zdravotního střediska. Kyselina chlorovodíková byla ekologicky zlikvidována laboratoří ŠS Tišnov.

 

Nález ampule s neznámou látkou v bytovém domě v Brně

 

Dne 1. července 2009 byla prostřednictvím KOPIS HZS Jihomoravského kraje vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámé chemické látky v ampuli nalezené v Brně.

Nalezená ampule byla převezena do laboratoře k podrobnějšímu prozkoumání a ověření pravosti označení.Byla podrobena analýze Ramanovým spektrometrem s výsledkem, že jde o kyselinu trifluoroctovou. Kyselina trifluoroctová je bezbarvá kapalina, jedná se o silnou kyselinu s žíravými vlastnostmi, která je hydroskopická, s bodem varu 72 °C, má korozivní vlastnosti, hustotu 1,231 kg/l, je mísitelná s vodou a rozpustná v etheru, acetonu, benzenu, tetrachlormetanu, hexanu a nemá oxidační vlastnosti. Používá se jako herbicid.

Vzhledem k tomu, že nešlo o toxickou nebo extrémně nebezpečnou chemikálii a nedošlo k úniku zajištěné chemikálie, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani obyvatel. Kyselina trifluoroctová byla ekologicky zlikvidována laboratoří ŠS Tišnov.

 

Závěr

 

Z uvedených zásahů vyplývá, že práce příslušníků HZS ČR je opravdu rozmanitá a o náhody není nouze. Je pozoruhodné, že během jednoho měsíce (od 9. června 2009 do 1. července 2009) byly provedeny čtyři zásahy na území dvou krajů (dva zásahy v Kraji Vysočina a dva zásahy v Jihomoravském kraji), kdy byly nalezeny neznámé, a tedy potenciálně nebezpečné látky balené do skleněných ampulí.

Více o zásazích na www.firebrno.cz/tisnov.

por. Ing. Jan HRDLIČKA, HZS Jihomoravského kraje, Školicí středisko Tišnov, foto autor

 

Využití geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení

V současné době se stále častěji setkáváme s různými mapovými a navigačními systémy. Nastal rozsáhlý boom navigací a mapových služeb, které jsou nabízeny například na internetu (mapy.cz, mapy google.cz apod.). Tyto mapové servery jsou však určeny pro širokou veřejnost, mají jen několik vrstev jako je „standardní“, „letecká“, „turistická“ a kromě základního zobrazení neumožňují rozsáhlejší práci s mapovým podkladem.

 Mapový server HZS  Olomouckého kraje

Obec Javorník postižená povodní v červnu 2009.Také Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS kraje“) již řadu let provozuje vlastní mapový server, který je však konstruovaný na míru Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), složek integrovaného záchranného systému (IZS) a krizových štábů. Jeho uživatelé tak mají k dispozici nejrůznější funkce a především celou řadu tematických vrstev využitelných při tvorbě havarijních a krizových plánů nebo při řešení vzniklých mimořádných událostí a krizových situací.

 Tematické vrstvy

Hlavní devízou mapového serveru HZS kraje jsou data, která potenciální uživatel na komerčních serverech nenajde. Kromě vrstev tvořících topografický podklad je zde k dispozici také množství tematických vrstev z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Tyto vrstvy jsou na serveru tematicky rozděleny do jednotlivých složek.

Pro oddělení komunikačních systémů jsou zde k dispozici vrstvy koncových prvků varování (sirén), převaděčů a kamer. Všechny jsou doplněny popisnými informacemi, např. u vrstvy koncových prvků varování lze jednoduše zjistit druh sirény, její výkon, adresu umístění, dosah signálu nebo zobrazit fotografii sirény i s jejím umístěním na objektu.

Nejpočetnější soubor představují vrstvy pro potřeby krizového řízení, konkrétně vrstvy pro tvorbu plánů mimořádných opatření. Speciálně pro tyto potřeby byly vytvořeny vrstvy ohrožujících objektů, zón havarijního plánování, silničních uzávěr policie, zdravotnických zařízení, míst nouzového ubytování a stravování a evakuačních středisek. Také tyto vrstvy samozřejmě obsahují, kromě základních informací, jako je adresa objektu, kontaktní osoby, spojení apod., další specifické údaje (ubytovací a stravovací kapacita, kapacita hygienických zařízení atd.). Jsou zde vedeny rovněž přehledy o napojení na energetické sítě případně možnost připojení na náhradní agregát.

Dalším často využívaným souborem je vrstva tzv. záplavových území. K dispozici jsou vrstvy jak pro přirozené, tak pro zvláštní povodně. Pro plánování opatření v době povodní je nejvýznamnější vrstvou záplavové území, které je vykresleno zvlášť pro různé intenzity povodní (5/20/100 letá voda). Rovněž jsou zde již zakresleny vrstvy s reálným rozsahem povodní v roce 1997, resp. v roce 2006. Za zmínku však stojí i vrstvy zvláštních povodní, které poskytují informace o záplavovém území a jednotlivých profilech s uvedením předpokládaného průběhu průlomové vlny v reálném čase a vrstva mostů na příslušném vodním toku, kde je nejdůležitějším atributem teoretická odolnost vůči průlomové vlně.

Další zajímavostí mapového serveru je aktuální zobrazení směru větru. Data pro tuto vrstvu jsou načítána přímo z databáze Českého hydrometeorologického úřadu. Za zmínku stojí také vrstva dětských táborů, poskytující informace o počtech dětí a vedoucích, o kontaktech a době organizování dětského tábora atd., jejímž garantem je Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (obr. 1).

Přínosem mapového serveru ve správě HZS Olomouckého kraje není jen rozšířená základna dat, která na jiných mapových serverech není k dispozici, ale také flexibilita při reakci na mimořádné události nebo krizové situace. Tímto způsobem mohou být například přidána operativní data pořízená při povodních v rámci Geografické služby Armády České republiky (Vojenský topografický ústav v Dobrušce), což bylo i v praxi ověřeno při povodni v dubnu roku 2006.

Funkce pro práci s mapou

Obr. 2: Výběr míst nouzového ubytování o kapacitě větší než sto osob.Také na komerčních mapových serverech jsou dnes k dispozici základní funkce pro práci s mapou – základní nástroje pro práci s mapovým oknem (přibližování, oddalování, posun), vyhledávání adresy, měření vzdálenosti nebo velikosti plochy. Tím však tento výčet funkcí většinou končí a pro potřeby krizového řízení je nedostačující. Proto je mapový server HZS kraje rozšířen o řadu dalších funkcí, kterými jsou:

Info umožňuje pořízení výpisu dostupných informací o kterémkoli prvku v mapě.

Dotazumožňuje výběr objektů z aktivní vrstvy pomocí logických operátorů a dostupných atributů. Je například možné vyhledat místa pro nouzové ubytování s kapacitou větší než sto osob (obr. 2).

Dosahvytváří tzv. obalové zóny kolem vybraného objektu a zároveň také vybírá objekty z určené vrstvy, které se v daném dosahu od objektu nacházejí. Je tedy možné např. vytvořit obalovou zónu o stanoveném poloměru, v jejímž středu je daný ohrožující prvek (např. zimní stadion) a zjistit, jestli se v daném dosahu nachází koncový prvek varování zapojený do jednotného systému varování a vyrozumění, počet ohrožených obyvatel nebo firem apod.

Dosah z bodu – jedná se o alternativu k funkci „Dosah“. V tomto případě však uživatel nevybírá konkrétní objekt, ale může kliknutím myší do mapy, nebo zadáním souřadnic stanovit libovolný bod, kolem kterého chce vytvořit obalovou zónu.

Převod souřadnic – pomocí této funkce mohou uživatelé prostřednictvím jednoduchého formuláře převádět souřadnice mezi systémy JTSK a WGS-84. Vstupní souřadnice je možné rovněž zadávat pouhým kliknutím myší do mapy.

Výpočet azimutu – pomocí této funkce mohou uživatelé vypočítat azimut mezi dvěma uživatelsky zadanými body. Jednotlivé body lze stanovit zadáním souřadnic do formuláře nebo kliknutím myší do mapy a souřadnice vybraného místa se do formuláře zapíší automaticky.

 Karty obcí

Obr. 3: Aplikace "Karty obcí".Pro sběr dat od obcí byla v posledních letech vyvinuta aplikace „Karty obcí“ (obr. 3), shromažďující informace o všech obcích Olomouckého kraje. Jsou zde uloženy nejen základní informace o obcích a kontaktech na orgány obce, ale také o silách a prostředcích na území obce využitelných k řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, o prostředcích varování a vyrozumění, o významných a ohrožujících objektech, o jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí, o orgánech krizového řízení a mnoho dalších. Všechny objekty uložené v této aplikaci je možno zobrazit v prostředí mapového serveru, nebo přímo z této aplikace vyhledat v katastru nemovitostí. Aplikace „Karty obcí“ a její propojení s geografickým informačním systémem (GIS) zvítězila v soutěži posterů na 17. konferenci GIS ESRI 2008.

Další využití mapového serveru

Obr. 4: Plán opatření kolem ohrožujícího objektu.Mapový server HZS kraje není určen pouze pro potřeby HZS ČR. Prostřednictvím „Krizové sítě Olomouckého kraje“ (dále jen „krizové sítě“) jsou jeho služby zpřístupněny dalším subjektům Olomouckého kraje, kterými jsou krajský úřad, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky, Magistrát města Olomouce, Městská policie Olomouc, Město Prostějov, Městská policie Prostějov, Město Přerov, krajská hygienická stanice a další. Výše uvedené organizace k mapovému serveru přistupují prostřednictvím zabezpečené intranetové sítě.

Hlavním integračním prvkem pro GIS v krizové síti je „mapový portál“. Každá složka krizové sítě má tak přístup ke svým specifickým mapovým datům i k datům společným. V případě řešení mimořádné události nebo krizové situace potom všechny složky IZS pracují nad jednou mapou se stejnými popisy a symboly.

Mapový server je nejviditelnějším, nikoli však jediným využitím GIS u HZS Olomouckého kraje. Prostřednictvím lokálních aplikací jsou vytvářeny mapy pro potřeby krizových a havarijních plánů, jsou tištěny záložní mapy pro krajské operační a informační

středisko, mapy pro správu majetku HZS Olomouckého kraje případně i pro ostatní složky IZS. Geografické informační systémy jsou HZS kraje využívány i při některých cvičeních (např. cvičení INTEX), při nichž byly veškeré informace průběžně převáděny do digitální podoby tak, aby je bylo možné v prostředí GIS vizualizovat, provádět potřebné analýzy a plánovat opatření. Pro plány řešení mimořádných událostí jsou tvořeny mapy se zakreslením zón havarijního plánování, objektů nouzového ubytování, informací o ohrožujících objektech atd. Díky tomu, že všechny tyto informace jsou uloženy ve formě GIS vrstev, je možné si informace zobrazit nejen jako součást krizových a havarijních plánů, ale také v prostředí již zmiňovaného mapového serveru (obr. 4).

Obr. 5: Interaktivní tabule.Nejen v rámci cvičení, ale i při řešení konkrétních mimořádných událostí nebo krizových situací je GIS využíván při práci krizových štábů. Uživatelé mohou ovládat mapové prvky přímo, tj. prostřednictvím interaktivní tabule (obr. 5), kde mohou nad mapovým polem přidávat poznámky, situační nákresy atd. a tyto v reálném čase ukládat do paměti počítače k dokumentování průběhu řešení jednotlivých situací (epizod).

GIS u HZS kraje je postaven na platformě ESRI, která je jedním z největších světových producentů software v oblasti GIS. Lokální analýzy a úpravy dat jsou řešeny v prostředí ArcGIS Desktop 9.x, mapový server je vytvořen pomocí technologií ArcIMS. Data jsou uložena v relační geodatabázi Oracle a přístup k nim je realizován prostřednictvím ArcSDE. Do budoucna plánuje HZS kraje přechod na technologii ArcGIS Server, která poskytuje nové nástroje pro správu a administraci geoinformačních informací a technologií včetně nových možností v oblastí prezentace dat prostřednictvím mapového serveru se zaměřením na mapové a geoprocessingové služby.

 

Předpokládaný rozvoj GIS

 

Z hlediska dalšího rozvoje GIS v oblasti krizového řízení je potřeba zmínit především pilotní projekt v oblasti mapování rizik dle předlohy HZS Moravskoslezského kraje, jehož cílem bude pomocí GIS nástrojů lokalizovat zdroje nebezpečí na území Olomouckého kraje.

plk. Ing. Jaroslav ČERNÝ,
por. Mgr. Kamil KOŘÍNEK,
HZS Olomouckého kraje,
foto archiv autorů

Prioritou je pomoc a podpora

Letos v březnu zasedala v Praze Správní rada Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“). Správní rada projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009.

Posláním Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Za tímto účelem Nadace získává a soustřeďuje na svém účtu finanční prostředky, organizačně a finančně zajišťuje aktivity související s uvedeným účelem, rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a těžce tělesně postiženými policisty a hasiči, kteří zranění utrpěli v přímé souvislosti s výkonem služby, a pomáhá jim.

 

Činnost Nadace v roce 2009

 

Jaké finanční prostředky se podařilo získat

 

V roce 2009 byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 7 172 691 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek.

Vysoce pozitivní skutečností je, že podstatná část finančních prostředků (6 384 676 Kč) byla získána od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra a dalších sympatizujících soukromých osob. Ocenění a poděkování si zaslouží všichni, kteří přispívají pravidelnými měsíčními částkami formou srážek z platu.

Nejzdařilejší akcí roku 2009, kterou Nadace uspořádala ve spolupráci s Nadací ČEZ v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byla akce pod názvem Oranžové kolo, kdy se do pedálů kol opřely také osobnosti filmu, politiky a sportu. Kromě velké propagace Nadace byla získána částka 246 971 Kč.

Další úspěšnou akcí byly například slavnosti bojových umění v Karviné, jejichž účastníci předali na účet Nadace více jak 40 000 Kč nebo koncert ve Františkových Lázních, který přinesl na konto Nadace 20 000 Kč.

V osmi krajských městech se uskutečnily nadační koncerty Lucie Bílé. Výtěžek z těchto koncertů činil 360 000 Kč.

V závěru roku se ve spolupráci s HC Sparta podařilo ve prospěch Nadace zorganizovat dva hokejové zápasy, které kromě toho, že se jich zdarma zúčastnilo 3400 policistů, hasičů a občanských pracovníků MV, přinesly sponzorský dar v částce 40 000 Kč.

 

Co bylo poskytnuto

 

V roce 2009 Nadace pečovala o 62 dětí ze 42 neúplných rodin a 45 invalidních důchodců z řad bývalých policistů a hasičů. Tyto rodiny i invalidní důchodci byli zahrnuti do celoroční péče.

Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně.

Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV a Lázeňským léčebným domem Praha v Luhačovicích, zajistit komplexní lázeňské pobyty.

Již počtvrté se za úzké spolupráce se Zařízením služeb MV uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním objektu v Kašperských horách, které se zúčastnilo 61 osob z nadačních rodin, a to zcela zdarma.

Třetí čtrnáctidenní nadační zahraniční dovolené v Polsku u Baltského moře se zúčastnilo 12 „nadačních“ dětí.

Poprvé byl pro „nadační rodinku“ uspořádán zahraniční ozdravně léčebný pobyt ve Španělsku, kterého se zúčastnilo 55 osob, děti zcela zdarma, matky za symbolický poplatek 3000 Kč.

V říjnu se uskutečnilo již tradiční dvoudenní kulturní a společenské předvánoční pražské setkání rodin, o které Nadace pečuje. Součástí setkání byl pietní akt k uctění památky všech policistů a hasičů, kteří obětovali život při plnění služebních povinností. Při této příležitosti byl v parku Muzea Policie ČR odhalen pomník obětem výkonu služby. Setkání rodin, spolu s těžce tělesně postiženými policisty a hasiči, pokračovalo slavnostním večerem v Barrandovském natáčecím studiu, kde proběhl koncert Lucie Bílé. Setkání bylo zakončeno besedou se členy Správní rady a Dozorčí rady Nadace. Při této příležitosti děti a rodiny dostaly dárky v hodnotě 3000 Kč.

Maminky obdržely jednorázové finanční příspěvky na každé dítě po 20 000 Kč, které jsou určeny především pro neplánovaná rodinná vydání spojená se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami. Každý invalidní důchodce, o kterého Nadace pečuje, obdržel částku 10 000 Kč.

Sedmý rok nadační péče však staví stále více do popředí nejen péči jednorázovou, ať již finanční nebo rekreační, ale především je oceňována pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů, které ženy s dětmi a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči nejsou schopni sami zvládat, ať již jde o ztrátu zaměstnání, pomoc s umístěním dětí do škol, právní nebo zdravotní pomoc.

 

Hospodaření Nadace

 

Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 4. února 2010 je konstatováno, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi“. Po provedeném auditu zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem.

Příjmy Nadace činily 7 172 691 Kč a výdaje 2 708 630 Kč. Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem vynaloženo 2 564 322 Kč. Dalších přibližně 1 500 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory.

Na zajištění chodu Nadace, mimo výdajů na propagaci (79 841 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (15 000 Kč) a bankovních poplatků na účtu Nadace (13 137 Kč), bylo vynaloženo celkem 36 330 Kč, což činí necelých 1,2 % celkových ročních výdajů Nadace. Při připočtení výdajů na propagaci, audit a bankovní poplatky, jsou celkové vynaložené náklady 144 308 Kč, což činí 5,6 % z celkových ročních výdajů Nadace.

K 1. lednu 2010 má Nadace finanční prostředky ve výši 11 353 397 Kč, se kterými je možné v roce 2010 disponovat, a dále částku 500 340 Kč základního jmění Nadace, která je uložena u ČSOB ve formě cenných papírů.

Činnost Nadace v roce 2010

 

Také v letošním roce se Nadace plně zaměří na péči o pozůstalé neúplné rodiny s dětmi po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby přišli o život, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, a na finanční pomoc těmto rodinám. Dále na systémovou pomoc a péči o policisty a hasiče, těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, zdravotní a též na pomoc finanční.

PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace

 

 

Kategorii kolektivů ovládla družstva žen

Za rok skvělých výkonů, nových rekordů a vynikajících mezinárodních výsledků byl označen rok 2009 při zahájení slavnostního dekorování nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se uskutečnilo 19. března na zámku v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji.

Cenu pro reprezentační družstvo žen SH ČMS předal Josefu Netíkovi ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl. Vrcholnou událost bezesporu představovaly červencové Mezinárodní hasičské soutěže CTIF v Ostravě, které přinesly našim reprezentacím bohatou žeň cenných kovů ve všech kategoriích a disciplínách, ověnčenou překonáním několika národních rekordů. Druhý mezinárodní vrchol – mistrovství světa v požárním sportu v ruské Ufě, přinesl reprezentačnímu družstvu HZS ČR historicky první stříbro v celkovém hodnocení. Svědky vynikajících výkonů a řady překonaných rekordů jsme však byli i na domácích soutěžích, ať již na republikových mistrovstvích nebo v seriálu závodů Ligy ČR ve výstupu na věž.

To vše se samozřejmě odrazilo v nárůstu počtu adeptů na nejvyšší příčky v anketě o nejlepšího sportovce a nejlepší kolektiv České republiky v požárním sportu za rok 2009, jejíž v pořadí již šestý ročník vyhlásily redakce Hasičských novin a časopisu 112 v únoru letošního roku. Záštitu nad celou akcí převzali Český národní výbor CTIF, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

Z rukou plk. Ing. Františka Zadiny převzal cenu pro reprezentační družstvo HZS ČR jeho vedoucí Emil Dopirák.Rozuzlení tajenky v podobě vyhlášení výsledků předcházelo tradiční uvítání přítomných sportovců a hostů Ing. Josefem Kubešem, předsedou představenstva a generálním ředitelem Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která byla generálním sponzorem ankety. Za dosažené výsledky sportovcům a za podporu a pomoc sponzorům poděkovali náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. František Zadina a náměstek starosty SH ČMS Josef Netík.

 

Přesvědčivě reprezentantky Chválenic

 

Byť v předchozích ročnících patřilo družstvo žen z SDH Chválenice vždy mezi oceňované kolektivy, ziskem přesvědčivě největšího počtu hlasů letos stanulo v anketě na příčce nejvyšší.

Na mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS získalo družstvo již posedmé v řadě mistrovský titul. Ve štafetě na 4x 100 m s překážkami jeho členky vytvořily v Jablonci nad Nisou nový halový rekord časem 66,70 s,  a na již zmiňovaném mistrovství ČR nový národní rekord časem 63,16 s. Devět závodnic z SDH Chválenice startovalo  v české reprezentaci na mezinárodní hasičské soutěži CTIF v Ostravě.

Zástupci vítězného družstva žen z SDH Chválenice Vlasta Michalovičová, Ing. Karel Nolč a Alena Kaslová.Po pětiletém kralování v anketě se současní vicemistři světa – reprezentace HZS ČR, umístili na druhém místě. K jejich dalším úspěchům lze přiřadit vystoupení na mezinárodní hasičské soutěži CTIF v Ostravě, kde se profesionální hasiči představili ve dvou družstvech a v kolektivním hodnocení byli první v požárním útoku a druzí celkově.

Zisk čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí na téže soutěži vynesl na třetí příčku v anketě reprezentační družstvo žen SH ČMS.

 

O vítězi rozhodly dva hlasy

 

Na rozdíl od kategorie kolektivů byly rozdíly mezi prvními třemi umístěnými sportovci naprosto minimální a o konečném vítězi rozhodly pouhé dva hlasy. Tím se stal Jakub Pěkný. V minulém roce se stal mistrem ČR (SH ČMS) v běhu na 100 m s překážkami. Byl členem štafety HZS Moravskoslezského kraje, která v běhu na 4x 100 m s překážkami vytvořila národní rekord časem 54,68 s, a členem reprezentace SH ČMS, která na mezinárodní hasičské soutěži CTIF vybojovala první místo. Na mistrovství světa vybojoval historicky nejlepší umístění našeho závodníka – v běhu na 100 m s překážkami obsadil páté místo. V prvním závodě Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami vytvořil národní rekord časem 15,46 s.

Jakub Pěkný, vítěz v kategorii jednotlivců.Druhé místo obsadil vítěz dvou posledních ročníků ankety Karel Ryl. Na mistrovství ČR družstev HZS ČR získal titul ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže. V této disciplíně obsadil čtvrté místo na mezinárodní hasičské soutěži CTIF, kde překonal devatenáct let starý národní rekord časem 13,58 s. Potřetí za sebou obhájil prvenství v Lize ČR ve výstupu na věž. Byl členem úspěšné reprezentace HZS ČR.

Na třetí příčku vynesly získané hlasy v anketě Pavla Krpce. Na mezinárodní hasičské soutěži CTIF v Ostravě získal v individuálních disciplínách tři zlaté medaile –  byl první ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, vyhrál běh na 100 m s překážkami a zvítězil i ve dvojboji. Byl členem štafety, která překonala národní rekord časem 54,68 s.

Mimořádná cena společnosti Pavliš a Hartmann, s.r.o., generálního partnera ankety, byla udělena Martinu Provazníkovi za jeho dlouholeté, příkladné a úspěšné působení v požárním sportu. Martin Provazník, který je historicky třetím nejúspěšnějším sportovcem v požárním sportu z hlediska počtu získaných individuálních titulů (celkem osm), po deseti letech ukončil své působení v reprezentačním družstvu HZS ČR.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL,
foto Milan VÁVRŮ

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ ČASOPISU JEŠTĚ NAJDETE

POŽÁRNÍ OCHRANA

Chování materiálů v ohni jako ukazatel ohniska požárů

doc. Ing. Václav KUPILÍK, CSc.

POZNATKY - ZKUŠENOSTI

Taktika zásahu jednotek požární ochrany v moderních výškových budovách

nprap. Ing. Tomáš HORVÁT

ZE ZAHRANIČI

Ochrana obyvatelstva v Itálii

Ing. Bohumil ŠILHÁNEK

PŘÍLOHA

Rozhodování v krizových štábech

por. Ing. Tomáš HENDRYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem