Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

Letos v březnu zasedala v Praze Správní rada Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“). Správní rada projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009.

Posláním Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Za tímto účelem Nadace získává a soustřeďuje na svém účtu finanční prostředky, organizačně a finančně zajišťuje aktivity související s uvedeným účelem, rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a těžce tělesně postiženými policisty a hasiči, kteří zranění utrpěli v přímé souvislosti s výkonem služby, a pomáhá jim.

 

Činnost Nadace v roce 2009

 

Jaké finanční prostředky se podařilo získat

 

V roce 2009 byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 7 172 691 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek.

Vysoce pozitivní skutečností je, že podstatná část finančních prostředků (6 384 676 Kč) byla získána od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra a dalších sympatizujících soukromých osob. Ocenění a poděkování si zaslouží všichni, kteří přispívají pravidelnými měsíčními částkami formou srážek z platu.

Nejzdařilejší akcí roku 2009, kterou Nadace uspořádala ve spolupráci s Nadací ČEZ v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byla akce pod názvem Oranžové kolo, kdy se do pedálů kol opřely také osobnosti filmu, politiky a sportu. Kromě velké propagace Nadace byla získána částka 246 971 Kč.

Další úspěšnou akcí byly například slavnosti bojových umění v Karviné, jejichž účastníci předali na účet Nadace více jak 40 000 Kč nebo koncert ve Františkových Lázních, který přinesl na konto Nadace 20 000 Kč.

V osmi krajských městech se uskutečnily nadační koncerty Lucie Bílé. Výtěžek z těchto koncertů činil 360 000 Kč.

V závěru roku se ve spolupráci s HC Sparta podařilo ve prospěch Nadace zorganizovat dva hokejové zápasy, které kromě toho, že se jich zdarma zúčastnilo 3400 policistů, hasičů a občanských pracovníků MV, přinesly sponzorský dar v částce 40 000 Kč.

 

Co bylo poskytnuto

 

V roce 2009 Nadace pečovala o 62 dětí ze 42 neúplných rodin a 45 invalidních důchodců z řad bývalých policistů a hasičů. Tyto rodiny i invalidní důchodci byli zahrnuti do celoroční péče.

Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně.

Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV a Lázeňským léčebným domem Praha v Luhačovicích, zajistit komplexní lázeňské pobyty.

Již počtvrté se za úzké spolupráce se Zařízením služeb MV uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním objektu v Kašperských horách, které se zúčastnilo 61 osob z nadačních rodin, a to zcela zdarma.

Třetí čtrnáctidenní nadační zahraniční dovolené v Polsku u Baltského moře se zúčastnilo 12 „nadačních“ dětí.

Poprvé byl pro „nadační rodinku“ uspořádán zahraniční ozdravně léčebný pobyt ve Španělsku, kterého se zúčastnilo 55 osob, děti zcela zdarma, matky za symbolický poplatek 3000 Kč.

V říjnu se uskutečnilo již tradiční dvoudenní kulturní a společenské předvánoční pražské setkání rodin, o které Nadace pečuje. Součástí setkání byl pietní akt k uctění památky všech policistů a hasičů, kteří obětovali život při plnění služebních povinností. Při této příležitosti byl v parku Muzea Policie ČR odhalen pomník obětem výkonu služby. Setkání rodin, spolu s těžce tělesně postiženými policisty a hasiči, pokračovalo slavnostním večerem v Barrandovském natáčecím studiu, kde proběhl koncert Lucie Bílé. Setkání bylo zakončeno besedou se členy Správní rady a Dozorčí rady Nadace. Při této příležitosti děti a rodiny dostaly dárky v hodnotě 3000 Kč.

Maminky obdržely jednorázové finanční příspěvky na každé dítě po 20 000 Kč, které jsou určeny především pro neplánovaná rodinná vydání spojená se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami. Každý invalidní důchodce, o kterého Nadace pečuje, obdržel částku 10 000 Kč.

Sedmý rok nadační péče však staví stále více do popředí nejen péči jednorázovou, ať již finanční nebo rekreační, ale především je oceňována pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů, které ženy s dětmi a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči nejsou schopni sami zvládat, ať již jde o ztrátu zaměstnání, pomoc s umístěním dětí do škol, právní nebo zdravotní pomoc.

 

Hospodaření Nadace

 

Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 4. února 2010 je konstatováno, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi“. Po provedeném auditu zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem.

Příjmy Nadace činily 7 172 691 Kč a výdaje 2 708 630 Kč. Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem vynaloženo 2 564 322 Kč. Dalších přibližně 1 500 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory.

Na zajištění chodu Nadace, mimo výdajů na propagaci (79 841 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (15 000 Kč) a bankovních poplatků na účtu Nadace (13 137 Kč), bylo vynaloženo celkem 36 330 Kč, což činí necelých 1,2 % celkových ročních výdajů Nadace. Při připočtení výdajů na propagaci, audit a bankovní poplatky, jsou celkové vynaložené náklady 144 308 Kč, což činí 5,6 % z celkových ročních výdajů Nadace.

K 1. lednu 2010 má Nadace finanční prostředky ve výši 11 353 397 Kč, se kterými je možné v roce 2010 disponovat, a dále částku 500 340 Kč základního jmění Nadace, která je uložena u ČSOB ve formě cenných papírů.

Činnost Nadace v roce 2010

 

Také v letošním roce se Nadace plně zaměří na péči o pozůstalé neúplné rodiny s dětmi po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby přišli o život, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, a na finanční pomoc těmto rodinám. Dále na systémovou pomoc a péči o policisty a hasiče, těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, zdravotní a též na pomoc finanční.

PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace

 

 

vytisknout  e-mailem