Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním z nástrojů jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR).

V roce 2009 bylo realizováno celkem 13 047 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, z toho bylo 1347 komplexních kontrol, 7905 tematických kontrol a 3795 kontrolních dohlídek. V 12 498 případech byly kontroly realizovány u právnických a podnikajících fyzických osob, v 10 případech u fyzických osob, v 511 případech u obcí v rámci jejich přenesené a samostatné působnosti a ve 28 případech v rámci kontrolní skupiny jiného orgánu. Závady nebyly zjištěny pouze při 5802 kontrolních akcích, což činí 44,5 %.

Do plánu kontrolní činnosti hasičských záchranných sborů krajů (HZS krajů) jsou v každém roce zařazovány centrálně vyhlašované cíleně zaměřené požární kontroly provozovatelů činností. Důvody k zařazení jsou různé – poznatky ze zjišťování příčin vzniku požárů, aktuální potřeba společnosti, poznatky z analýz nebo kontrol provedených v uplynulém období, apod.

V roce 2009 byly tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně s jednotným programem zaměřeny na:

1. prostory bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů,

2. prostory velkých tržnic,

3. na náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení,

4. prostory, ve kterých provozuje činnosti Správa státních hmotných rezerv,

5. dokumentaci zdolávání požárů – 2. etapa (1. etapa se uskutečnila v roce 2008).

Výsledky těchto cíleně zaměřených kontrolních akcí dostatečně dokládají oprávněnost výběru uvedených provozovatelů činností.

 

Tematické kontroly v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů

 

Bývalé zemědělské, průmyslové, vojenské a podobné areály jsou jejich současnými vlastníky pronajímány po částech a často v nich provozují činnosti s různou mírou požárního nebezpečí i desítky podnikatelských subjektů. Vznikají tak velmi složité podmínky k zajištění požární bezpečnosti nejen v rámci jednotlivých subjektů, ale hlavně v rámci celého areálu. Tyto podmínky se navíc mění v souvislosti s častou obměnou podnikatelských subjektů a jimi provozovaných činností. To má následně dopad nejen na zajišťování povinností v oblasti požární prevence, ale i na provádění zásahu jednotkami požární ochrany (PO) v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Proto bylo rozhodnuto zařadit do Zaměření hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 provedení tematických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách těchto areálů a tyto kontroly byly orgány státního požárního dozoru prováděny v součinnosti se zástupci jednotek PO HZS krajů.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 1213 kontrol u 1186 právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob – bez závad bylo pouze 202 kontrol, tj. 16,7 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno celkem 4213 závad, tj. v průměru asi 3,5 závady/1 kontrolu. Nad rámec tohoto programu bylo zjištěno dalších 87 závad. Zkontrolováno bylo celkem 1917 provozovaných činností – 690 bez zvýšeného požárního nebezpečí, 1225 se zvýšeným a dvě s vysokým požárním nebezpečím. Zarážejících je celkem 300 zjištěných závad v začlenění činnosti podle míry požárního nebezpečí.

Provozuje-li činnost v prostorách více podnikatelských subjektů, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Proto bylo v rámci kontrolních akcí provedeno 188 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 21 porušení stanovených povinností. Ve 162 případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání, které byly předány jako podněty příslušným stavebním úřadům.

V oblasti vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (označení čísla tísňového volání a pokyny ke způsobu ohlášení požáru nebo zpracování požárních poplachových směrnic; trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům, k nástupním plochám a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů; zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou; trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest; označení nouzových a únikových východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob atd.) bylo zjištěno celkem 583 závad, tj. 13,8 %.

Ve stanovení organizace zabezpečení požární ochrany bylo zjištěno celkem 234 závad, tj. 5,5 %, z toho v 99 případech nebylo provedeno přiřazení úkolů na úseku požární ochrany (PO) k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a v 87 případech obsahovaly závady doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO.

Při kontrolách požárních řádů bylo zjištěno celkem 277 závad, tj. 6,6 %, a to zejména při ustanovení a akceschopnosti požární preventivní hlídky – 67 závad a ve stanovení podmínek požární bezpečnosti ve vztahu k požárně technickým charakteristikám – 122 závad.

požárních poplachových směrnicích bylo zjištěno celkem 167 závad, tj. 4 %, především ve způsobu vyhlášení požárního poplachu a v neaktuálnosti uvedených telefonních čísel.

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností měly závady v 254 případech, tj. 6 %, doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně měly závady ve 324 případech, tj. 7,7 % a doklady o provádění kontrol a revizí elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů ve stanovených lhůtách v 605 případech, tj. 14,4 %.

V oblasti stanovení podmínek požární bezpečnosti bylo zjištěno celkem 174 závad, tj. 4,1 %, v určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu 104 závad a pro dobu přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu a v mimopracovní době 70 závad.

Dokumentace o školení zaměstnanců nebo odborné přípravě členů PPH a preventistů PO vykazovala závady ve 242 případech, tj. 5,7 %, označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami mělo závady ve 181 případech, tj. 4,3 %.

Nesprávné vybavení nebo neprovozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení bylo zjištěno ve 326 případech, tj. 7,7 % a nesprávné vybavení, umístění nebo neprovozuschopnost hasicích přístrojů bylo zjištěno v 525 případech, tj. 12,5 %.

 

 

Tematické kontroly v prostorách velkých tržnic

 

Vzhledem k nárůstu požárů v prostorách velkých tržnic bylo rozhodnuto zařadit do Zaměření hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 provedení tematických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách těchto tržnic.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 174 kontrol a kontrolovaným subjektem byly právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu zjištěno celkem 691 závad, tj. v průměru asi čtyři závady na jednu kontrolu. Nad rámec tohoto programu bylo zjištěno dalších 32 závad.

V rámci kontrolních akcí bylo provedeno také 25 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 14 porušení stanovených povinností. Ve třech případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.

V oblasti vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (označení čísla tísňového volání a pokyny ke způsobu ohlášení požáru nebo zpracování požárních poplachových směrnic; trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům, k nástupním plochám a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů; zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou; trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest; označení nouzových a únikových východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob) bylo zjištěno celkem 179 závad, tj. 25,9 %.

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností měly závady v 98 případech, tj. 14,2 %.

Doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně měly závady v 95 případech, tj. 13,7 % a doklady o provádění ve stanovených lhůtách kontrol a revizí elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů ve 101 případech, tj. 14,6 %.

Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami mělo závady ve 36 případech, tj. 5,2 %.

Nesprávné vybavení nebo neprovozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení bylo zjištěno ve 48 případech, tj. 6,9 % a nesprávné vybavení, umístění nebo neprovozuschopnost hasicích přístrojů ve 116 případech, tj. 16,8 %.

 

Tematické kontroly náhradních zdrojů a prostředků určených k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

 

Na základě poznatků některých HZS krajů zejména v souvislosti se zjišťováním příčin vzniku požárů bylo pro rok 2009 vyhlášeno provedení tematických kontrol požárně bezpečnostních zařízení se zaměřením na náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo na území České republiky provedeno celkem 917 kontrol u 845 právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob – bez závad bylo pouze 330 kontrol, tj. 36 %. Při těchto kontrolách bylo v rámci jednotně stanoveného programu prověřeno celkem 3667 požárně bezpečnostních zařízení (z toho bylo 787 náhradních zdrojů a prostředků) a zjištěno bylo 1250 závad (z toho 234 u náhradních zdrojů a prostředků). V rámci kontrolních akcí bylo provedeno také 118 kontrol vlastníků společných prostor, při kterých bylo zjištěno 14 porušení stanovených povinností.

Nejvíce závad bylo zjištěno ve vedení dokladů o montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení – celkem 461, tj. 37,1 % a dále v dodržování stanovených lhůt pro provádění kontrol provozuschopnosti – celkem 273, tj. 21,9 %. Ve 22 případech byly shledány odchylky od schváleného provedení stavby nebo jejího užívání a byly předány podněty příslušným stavebním úřadům.

 

Tematické kontroly v prostorách, ve kterých provozuje činnosti Správa státních hmotných rezerv

 

Kontrolní úkol byl stanoven v souladu se Zaměřením hlavních úkolů organizačních složek HZS ČR pro rok 2009 a týkal se všech závodů Správy státních hmotných rezerv nacházejících se na území šesti HZS krajů.

Při celkem 11 kontrolách bylo prověřeno dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u 49 provozovaných činností a zjištěno bylo celkem 24 závad.

 

 

Tematické kontroly dokumentace zdolávání požárů

 

Dokumentace zdolávání požárů (DZP) se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v některých případech na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Je určena jednotkám PO pro zdolávání požáru a obsahuje především stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy. Každý provozovatel činnosti, pro kterou je DZP zpracovávána, je povinen udržovat ji v aktuálním stavu a předložit ji příslušnému HZS kraje. Tyto povinnosti nejsou ze strany podnikatelských subjektů často dodržovány, a proto byly vyhlášeny tematické kontroly, jejichž cílem bylo prověřit aktuálnost stavu DZP, která je vedena u HZS krajů a porovnat ji s obsahem vybrané dokumentace požární ochrany a se skutečným stavem u jednotlivých subjektů. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti bylo provedení těchto kontrol rozloženo do dvou let – 1. etapa se uskutečnila v roce 2008 a 2. etapa v roce 2009.

 

Vyhodnocení 1. etapy

 

Na celém území ČR bylo zkontrolováno 1625 subjektů. Počet kontrol, při kterých nebyla nalezena žádná závada bylo pouze 468, což činí 26,8 % z celkových 1748 provedených kontrol. Celkový počet zjištěných závad dosáhl hodnoty 3832. Dohromady bylo zahájeno sedm správních řízení, z toho čtyři nabyly právní moci. Ve správním řízení byly uloženy tři pokuty v celkové výši 108 tisíc Kč. Celkem v 1064 případech byly zjištěny závady při předkládání DZP, z toho v 565 případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou textovou část (asi 14,7 % z celkového počtu zjištěných závad), ve zbylých případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou grafickou část (asi 13 % z celkového počtu zjištěných závad).

 

Vyhodnocení 2. etapy

 

Na celém území ČR bylo zkontrolováno 1800 subjektů. Počet kontrol, při kterých nebyla nalezena žádná závada bylo 628, což činí 32,5 % z celkových 1930 provedených kontrol. Celkový počet zjištěných závad dosáhl hodnoty 3730. Dohromady bylo zahájeno šest správních řízení, z toho pět nabylo právní moci. Ve správním řízení bylo uloženo šest pokut v celkové výši 133 tisíc Kč. Celkem v 1235 případech byly zjištěny závady při předkládání DZP, z toho v 648 případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou textovou část (asi 17,4 % z celkového počtu zjištěných závad), ve zbylých případech šlo o nepředloženou nebo chybně zpracovanou grafickou část (asi 15,7 % z celkového počtu zjištěných závad).

V souvislosti s kontrolní činností bylo v roce 2009 vydáno 162 správních rozhodnutí o uložení pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a uložené pokuty představovaly objem 5 802 500 Kč. Přestupek byl řešen v 68 případech a byly uloženy pokuty v celkové výši 172 000 Kč. V rámci 1073 uložených blokových pokut bylo vybráno 553 100 Kč.

pplk. Ing. Zdeněk RÁŽ,
odbor prevence
MV-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem