Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

Tento příspěvek navazuje na článek „Vývoj tvorby předpisů pro čištění komínů“, který vyšel v únorovém čísle časopisu „112“ v roce 2009. Zatímco v předchozím článku byl popsán vývoj tvorby návrhu nového právního předpisu pro čištění komínů hlavně ve vztahu k nahrazení stávající zastaralé vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, tento článek popisuje kroky, které následovaly při tvorbě a projednávání návrhu v dalším období. Od února roku 2009 došlo v této záležitosti k velkému posunu pozitivním směrem.

 Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se Společenstvem kominíků České republiky a Hospodářskou komorou České republiky a za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí byl dokončen návrh nového, současným potřebám odpovídajícího právního předpisu. Tímto předpisem je návrh nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

04-09a.jpg.Návrh zohledňuje stav vědy a techniky a reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Zprávu o tom podala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny. Podrobnosti o této problematice uvádí autor článku „Pozor na oxid uhelnatý, množí se smrtelné otravy tímto plynem“ v odborném časopise Kominický věstník, číslo 4 z roku 2009 pan Zbigniew Adamus, předseda legislativní komise Společenstva kominíků ČR, soudní znalec v oboru stavebnictví a specialista v oblasti domovních komínů a komínových systémů.

Dalším faktem, který musel být při tvorbě nového předpisu zohledněn je, že občané, podnikající právnické a fyzické osoby v posledních letech často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes už překonané (např. čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka) a v některých případech nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Seznam všech odborně způsobilých osob v oboru kominictví je k dispozici na místně příslušném živnostenském úřadu nebo na internetové adrese: http://www.skcr.cz.

Z uvedených důvodů bylo snahou v novém předpise uvést také reálné, nezbytné a odborníky uznané lhůty pro čištění komínů a kouřovodů, které by i v praxi jak občané, tak i právnické a podnikající fyzické osoby opravdu dodržovali. V návrhu nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a také požadavkům praxe. Tuto možnost přivítají rozhodně osoby, které v určitých regionech České republiky nemohou zajistit odborné služby na vyčištění komína ani do měsíce, protože jsou všichni dostupní odborníci pracovně vytíženi. Nejméně jednou za rok však mohou s dostatečným časovým předstihem kominíka objednat.

Nově navrhovaná podmínka nechat vyčistit komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za rok, a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám úsporu nákladů na čištění komínů, popř. spalinové cesty oproti původní právní úpravě. Čištění svépomocí, které návrh nařízení nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pro podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby, protože ty podle stávající úpravy tuto možnost dosud neměly. Právnické osoby (organizace) měly umožněno čištění komína svépomocí a pouze za určitých podmínek.

Návrh nařízení vlády zavádí pro „komíny a kouřovody“ legislativní zkratku „spalinová cesta“. Upravuje podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do vnějšího prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest za účelem zvýšení požární bezpečnosti provozu spotřebičů paliv. Nový předpis dále definuje obsah „revize spalinových cest“, kdo revizi spalinové cesty provádí, lhůty revizí spalinových cest a náležitosti potvrzení o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, potvrzení o provedení revize spalinové cesty a vypalování komína.

Cílem nařízení vlády je, aby podmínky požadované bezpečnosti odpovídaly současným požadavkům odborníků na čištění spalinových cest a aby byly jednoznačně vyjádřeny současné právní vztahy mezi uživatelem nebo majitelem komína a spotřebiče na straně jedné a kominíkem (nebo revizním technikem komínů) na straně druhé. Záměrem nařízení vlády je stanovit zásady bezpečného provozu komína, kouřovodu a spalinové cesty tak, aby podmínky požární bezpečnosti byly uživateli a majiteli komína a spotřebiče paliv v praxi dodržovány. Předpis upřesňuje také základní zákonnou povinnost fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných spotřebičů a spalinových cest.

V souvislosti s povinností sjednotit lhůty pro čištění spalinových cest v závazných právních předpisech a v českých technických normách se připravuje revize ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“. V této normě bude zrušena příloha E, která uvádí lhůty pro čištění komínů a kouřovodů odlišné, než návrh nařízení vlády i dosud platná vyhláška č. 111/1981 Sb.

Návrh nařízení vlády byl během ledna 2010 projednán v Legislativní radě vlády a schválen byl vládou 1. března 2010. Účinnosti nabude dnem 1. ledna 2011.

Ing. Blanka MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ,
MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv autorky

 

vytisknout  e-mailem