Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 11/2010

V TOMTO ČÍSLE: Další díl seriálu k desetiletí HZS ČR v novém uspořádání zachycuje události v HZS ČR roku 2008. V tematickém bloku POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na požár v podniku Sigma v Lutíně a seznamujeme také s metodami výcviku hasičů pro zásah v uzavřených prostorech. Specifika zásahu při likvidaci havárie na podzemním zásobníku plynu a představení HZS podniku letiště Ostrava jsou náplní části věnované IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA se věnujeme aktivitám spojeným s ochranou obyvatelstva v zemích EU od přijetí Lisabonské smlouvy. V části KRIZOVÉ ŘÍZENÍ hodnotíme cvičení ZÓNA 2010 a představujeme novou disciplínu Business Continuity Management. Dále INFORMUJEME například o otevření Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu a přibližujeme cvičení záchranářů Arménie 2010. PŘÍLOHA je věnována slavnostnímu předání medailí a plaket HZS ČR, udělených u příležitosti státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu.  

Ve dnech 22. až 23. září 2010 se uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeského kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů zapojených do řešení mimořádné události typu radiační havárie. Cvičení bylo zaměřeno na činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín a svým charakterem bylo obdobou cvičení „ZÓNA 2008“ realizovaného v listopadu roku 2008 v Jaderné elektrárně Dukovany.

Příprava cvičení

Jaderná elektrárnaJaderná elektrárnaPříprava cvičení „ZÓNA 2010“ (dále jen „cvičení“) probíhala v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2010 až 2012, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 5. října 2009. Přípravu cvičení na Ministerstvu vnitra-generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) koordinovalo a realizovalo oddělení instruktáží a školení odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Pro přípravu a realizaci cvičení byla ustanovena řídící skupina, ve které pracovali zástupci MV-GŘ HZS ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Ministerstva obrany (MO), Jaderné elektrárny Temelín (ČEZ ETE), Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) a HZS Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“). V průběhu přípravy cvičení proběhlo sedm jednání řídící skupiny, na kterých byla řešena plánovací dokumentace a další postupy v přípravě, provedení a následném vyhodnocení cvičení. Dalším orgánem byl tzv. zpracovatelský tým, složený ze členů řídící skupiny a zástupců dalších dotčených ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihočeského kraje a příslušníků MV-GŘ HZS ČR, který na třech plánovacích konferencích projednával podklady připravené řídící skupinou.

V podmínkách HZS kraje se přípravou cvičení zabývalo oddělení krizového řízení odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Příslušníci tohoto oddělení se společně s příslušníky odboru integrovaného záchranného systému (IZS) a služeb účastnili pracovních jednání, a to jak na centrální, tak krajské úrovni. Úkoly stanovené řídící skupinou byly na krajské úrovni řešeny se zástupci ostatních složek IZS, zástupci orgánů veřejné správy na úrovni kraje a obcí a zástupci ČEZ ETE.

Ze zpracované dokumentace je nutné na ústřední úrovni uvést Záměr k provedení cvičení „ZÓNA 2010“ s přílohou Harmonogram opatření k přípravě, provedení a vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2010“, schválený ministrem vnitra dne 17. prosince 2009 a dále Plán provedení cvičení „ZÓNA 2010“ s přílohami (námět k provedení cvičení, časový průběh, způsob mediálního zabezpečení a údaje pro spojení), schválený ministrem vnitra dne 12. července 2010. Dále byl dne 26. července 2010 schválen generálním ředitelem HZS ČR Organizační pokyn k přípravě a provedení cvičení „ZÓNA 2010“, v němž byly stanoveny úkoly pro MV-GŘ HZS ČR a organizační složky HZS ČR. Další dokumentace ke cvičení byla zpracována na krajské úrovni, a to zejména Námět cvičení „ZÓNA 2010“ v Jihočeském kraji, schválený ředitelem HZS kraje, dále Záměr provedení cvičení „ZÓNA 2010“ v Jihočeském kraji a Plán provedení cvičení „ZÓNA 2010“ v Jihočeském kraji, schválené hejtmanem Jihočeského kraje. Všechny tyto dokumenty zpracovali příslušníci HZS kraje v součinnosti se zástupci krajského úřadu, Policie ČR, Armády ČR a ČEZ ETE.

Cvičení se na pozvání MV-GŘ HZS ČR, hejtmana Jihočeského kraje, SÚJB a ČEZ ETE zúčastnila více než stovka hostů z řad odborné veřejnosti a zástupců samosprávy, včetně zahraničních (Slovensko, Německo, Rakousko, Srbská republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko).

Průběh cvičení

ZasedáníZasedáníPrůběh cvičení byl rozdělen do tří časových období. První období (22. září 2010, 07.00 až 14.00 hodin) bylo zahájeno překlasifikací události vzniklé v ČEZ ETE na mimořádnou událost 3. stupně (MU 3) – radiační havárii (nebyla tedy prakticky procvičována opatření prováděná při mimořádné události 1. stupně a 2. stupně). Poté byly provedeny činnosti podle vnitřního a vnějšího havarijního plánu (předávání informací, vyrozumění dotčených orgánů, varování obyvatelstva – bez reálného spouštění sirén), aktivovány krizové štáby kraje a vybraných obcí, Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) a jeho odborné pracovní skupiny, krizové štáby dotčených ústředních správních úřadů a zahájena jejich činnost podle zpracovaných metodik. Druhé časové období (22. září 2010, 14.00 až 20.30 hodin) bylo zejména ve znamení činnosti krizových štábů a mobilních monitorovacích skupin. Ve třetím časovém období (22. září 2010, 20.30 hodin až 23. září 2010, 12.00 hodin) rozhodovaly krizové štáby o realizaci neodkladných ochranných opatření na základě výsledků monitorování a hodnocení radiační situace a probíhal praktický nácvik vybraných opatření ochrany obyvatelstva.

Cvičení, kterého se zúčastnilo asi 900 cvičících osob na všech úrovních řízení a při kterém bylo použito více než 60 ks různé techniky, mělo za úkol prověřit zejména činnost orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeského kraje, vybraných obcí s rozšířenou působností a vybraných obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie v ČEZ ETE. Dále procvičit činnost sil a prostředků složek IZS, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů podle zpracovaného vnějšího havarijního plánu. Cvičení také umožnilo prověřit činnost celostátní radiační monitorovací sítě. Na monitorování radiační situace v zóně havarijního plánování se podílelo pět mobilních skupin HZS ČR, vyčleněných z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a chemických laboratoří HZS Středočeského kraje (Kamenice), HZS Plzeňského kraje (Třemošná), HZS Jihomoravského kraje (Tišnov), HZS Moravskoslezského kraje (Frenštát pod Radhoštěm). Dále mobilní skupina Regionálního centra SÚJB České Budějovice, dvě mobilní skupiny Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a mobilní skupina ČEZ ETE. Současně byl proveden letecký monitoring vrtulníkem Armády ČR, na jehož palubě pracovala obsluha SÚRO s potřebným přístrojovým vybavením.

K řešení nastalé situace, tj. simulované radiační havárie v ČEZ ETE, a k ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací byl aktivován štáb MV- GŘ HZS ČR, který prostřednictvím operačního a informačního střediska GŘ HZS ČR komunikoval s příslušnými krizovými štáby, řešil nasazování potřebných sil a prostředků a zabezpečoval požadavky dotčených orgánů krizového řízení.

Vzhledem k závažnosti situace byl podle krizového zákona dne 22. září 2010 v 10.00 hodin hejtmanem kraje vyhlášen stav nebezpečí pro Jihočeský kraj. Tentýž den ve 13.00 hodin byl na základě žádosti hejtmana kraje a návrhu vedoucího krizového štábu SÚJB vyhlášen předsedou vlády ČR nouzový stav pro Jihočeský kraj, a to na dobu od 13.00 hodin 22. září 2010 do 24.00 hodin 2. října 2010. Toto rozhodnutí bylo simulovaným zasedáním vlády následující den potvrzeno.

Na pokyn předsedy vlády byl dne 22. září 2010 aktivován ÚKŠ, jehož předsedou byl jmenován místopředseda vlády a ministr vnitra a úvodní jednání ÚKŠ bylo svoláno na 14.00 hodin na pracoviště ÚKŠ v objektu MV-GŘ HZS ČR. V průběhu jednání přednesli jednotliví členové ÚKŠ doklad o aktuální situaci a přijatých opatřeních, o činnosti svých úřadů (resortů, bezpečnostních sborů) a dalších činnostech, které budou prováděny v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace v rámci svěřené působnosti. Součástí jednání ÚKŠ byla také videokonference s Krizovým štábem ČEZ ETE, Krizovým štábem Jihočeského kraje, Krizovým koordinačním centrem SÚJB a pracovištěm Českého hydrometeorologického ústavu.

Průběh cvičeníPrůběh cvičeníPrůběh cvičení ze strany HZS kraje zahrnoval v úvodní fázi zejména činnost krajského operačního a informačního střediska (KOPIS), jehož prostřednictvím probíhal veškerý přenos informací a dat, systém vyrozumění u příslušných složek havarijní odezvy, dotčených orgánů krizového řízení a dalších subjektů. V průběhu celého cvičení KOPIS HZS kraje využívalo informační systém IKIS. Následovalo zasedání štábu HZS kraje, provedení taktického zásahu na podezření kontaminace osob radioaktivní látkou pod názvem „CAROLINA 2010“, jehož účelem byla příprava složek IZS na řešení možné kontaminace osob a materiálu radioaktivní látkou na vodní hladině. Dalším úkolem HZS kraje bylo zajištění praktických ukázek dekontaminace osob a techniky v prostoru letiště Bechyně a v neposlední řadě součinnost se Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín při vybudování materiální základny humanitární pomoci. Cílem této součinnosti bylo získání zkušeností z výstavby a provozu základny a využití možnosti spojení odborné přípravy příslušníků HZS kraje s praktickými ukázkami při cvičení. Na této části cvičení participovali také příslušníci HZS hl. m. Prahy, kteří zabezpečovali rozvinutí stanoviště dekontaminace osob. V průběhu celého cvičení působili jako rozhodčí u HZS kraje příslušníci HZS kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, rozhodčí u cvičících orgánů Jihočeského kraje zabezpečil Krajský úřad kraje Vysočina.

Závěr

Z ohlasu cvičících orgánů krizového řízení jak na ústřední, tak i krajské úrovni, obcí a dalších dotčených správních úřadů na území Jihočeského kraje, základních a ostatních složek IZS a dalších subjektů zařazených do vnějšího havarijního plánu bylo cvičení velmi přínosné, zejména z hlediska procvičení spolupráce a komunikace mezi jednotlivými cvičícími při řešení MU 3 vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií v ČEZ ETE. Cvičení proběhlo podle zpracovaného plánu provedení a všechny cíle byly splněny. Zúčastnění pozorovatelé a zahraniční hosté vyjádřili spokojenost s jeho přípravou a průběhem. Poděkování patří všem cvičícím složkám a dále Jihočeskému kraji, ČEZ ETE, a 15. ženijní brigádě Armády ČR za spolupráci a vytvoření podmínek pro cvičení a v neposlední řadě za spolupráci při přípravě a realizaci doprovodného programu pro hosty cvičení (návštěva v ČEZ ETE, ukázka činnosti krizového štábu kraje, KOPIS HZS kraje, praktické ukázky činnosti složek IZS na letišti Bechyně).

V současné době probíhá v souladu s harmonogramem příprava podkladů pro vyhodnocení cvičení, které zpracuje k tomu určená skupina (v podstatě obdoba řídící skupiny) a předloží jej včetně závěrů a případných návrhů opatření k projednání na schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování v první polovině roku 2011.

kpt. Mgr. Kristýna ČERNÁ, MV-generální ředitelství HZS ČR, por. Mgr. Kamila MRÁČKOVÁ, HZS Jihočeského kraje, foto Milan VÁVRŮ a kpt. Bc. Radek KISLINGER

 

vytisknout  e-mailem