Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 11/2010

V TOMTO ČÍSLE: Další díl seriálu k desetiletí HZS ČR v novém uspořádání zachycuje události v HZS ČR roku 2008. V tematickém bloku POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na požár v podniku Sigma v Lutíně a seznamujeme také s metodami výcviku hasičů pro zásah v uzavřených prostorech. Specifika zásahu při likvidaci havárie na podzemním zásobníku plynu a představení HZS podniku letiště Ostrava jsou náplní části věnované IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA se věnujeme aktivitám spojeným s ochranou obyvatelstva v zemích EU od přijetí Lisabonské smlouvy. V části KRIZOVÉ ŘÍZENÍ hodnotíme cvičení ZÓNA 2010 a představujeme novou disciplínu Business Continuity Management. Dále INFORMUJEME například o otevření Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu a přibližujeme cvičení záchranářů Arménie 2010. PŘÍLOHA je věnována slavnostnímu předání medailí a plaket HZS ČR, udělených u příležitosti státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu.  

Ve večerních hodinách dne 12. června 2010 se přes jižní část Olomouckého kraje přehnala bouře doprovázená silným nárazovým větrem. Kolem 22.20 hodin vítr vyvrátil strom v Troubeckém lese na Přerovsku, který spadl na nadzemní část sondy pro odběr plynu z podzemního zásobníku plynu v Lobodicích. Padající strom odlomil část uzavírací armatury sondy, ze které otvorem velkým asi 80 mm začal nekontrolovatelně unikat zemní plyn pod tlakem 5,3 MPa. K odlomení této části došlo ještě před první uzavírací armaturou, proto nebylo možné vrt uzavřít.

Popis objektu

Podzemní zásobník slouží k vytváření zásoby plynu pro období zvýšené spotřeby. V letních měsících probíhá naskladňování plynu, v zimních měsících jeho těžba. Zásobník je situován v Hornomoravském úvalu, 13 km jihozápadně od Přerova, v těsné blízkosti obce Lobodice. Objekty zásobníku se nacházejí po obou březích původních meandrů řeky Moravy a Malé Bečvy v rozsáhlém lužním lese. V podzemním zásobníku tzv. aquiferovém, je zemní plyn skladován v porézních vrstvách horniny v hloubce 400 až 500 metrů, ve vrstvách s mocností až 12 metrů a pórovitostí až 24 %. Podzemní zásobník je přes technologické prvky napojen na plynovod světlosti DN 500. Vtláčení plynu a těžba plynu probíhá zemními sondami, které sahají až do porézní vrstvy horniny. Skladovaný plyn není odorizován, tudíž není možné identifikovat jeho přítomnost dle typického zápachu. Zásobník, původně určený pro skladování koksárenského plynu, byl uveden do provozu v roce 1965. Jeho celková kapacita je 3,3 mil. m3, v současné době je v něm skladován zemní plyn.

Legislativa

Na provozování zásobníku zemního plynu se vztahují speciální právní předpisy, jakými jsou např. zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Problematika připravenosti na havárie a jejich zdolávání je upravena vyhláškou č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu. Právě v souladu s touto vyhláškou a havarijním plánem bylo postupováno při likvidaci havárie na podzemním zásobníku plynu.

Řízení likvidace havárie spadá do působnosti vedoucího likvidace havárie, kterým je vedoucí zaměstnanec podniku s příslušnou kvalifikací uznanou Českým báňským úřadem. Vedoucí likvidačních prací zřizuje tzv. „havarijní komisi“, která se skládá ze zaměstnanců a dalších odborníků. Provoz zásobníku je úzce spojen s těžbou a naskladňováním plynu. Provozovatel zásobníku má za povinnost zřídit pro provádění záchranných a likvidačních prací báňskou záchrannou službu. V případě zásobníku Lobodice je v areálu podniku zřízena báňská záchranná stanice, složená ze zaměstnanců podniku. Provozovatel zásobníku má uzavřenu dohodu s Hlavní báňskou záchrannou stanicí podniku Moravské naftové doly, a.s., v Hodoníně (HBZS Hodonín). Úkoly a postavení báňské záchranné služby jsou stanoveny zákonem č. 61/1988 Sb., vyhláškou č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě ve znění vyhlášky č. 87/2006 ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., a Služebním řádem HBZS Hodonín.

Průběh zásahu

Průběh zásahuPrůběh zásahuMimořádná událost byla nahlášena obsluhou areálu na OPIS HZS Olomouckého kraje v 22.34 hodin. Na místo události byly vyslány jednotky ze stanice Přerov s CAS 20, stanice Olomouc s chemickým kontejnerem a jednotka SDH obce Tovačov s CAS 25. Již při jízdě k zásahu musely být z komunikace vedoucí k sondě odstraňovány spadlé stromy. Po příjezdu na místo události kontaktoval velitel zásahu pracovníky obsluhy areálu pro zjištění dalších informací.

Jakmile bylo potvrzeno, že jde o únik plynu velkého rozsahu z podzemního zásobníku, byl na místo zásahu vyslán řídící důstojník ÚO Přerov, který se dostavil ve 23.20 hodin. OPIS informovalo starosty okolních obcí a OPIS HZS Zlínského kraje. Policie ČR byla požádána o zajištění uzávěr přístupových komunikací. Na místo zásahu se dostavili zaměstnanci HBZS Hodonín. Dne 13. června 2010 v 00.30 hodin se na místo zásahu dostavil náměstek ředitele pro IZS a operační řízení HZS Olomouckého kraje, který převzal řízení zásahu. V prostorech navazujících na dispečink provozovatele zásobníku byl zřízen štáb velitele zásahu, který začal spolupracovat s havarijní komisí provozovatele. Z pohledu systému řízení odpovídal vedoucí likvidace havárie podniku za samotnou likvidaci havárie, ale také za opatření uvnitř podniku. Velitel zásahu koordinoval činnost nasazených jednotek PO, spolupracoval s vedoucím likvidace havárie, havarijní komisí podniku a starosty okolních obcí. Na první koordinační schůzce bylo dohodnuto, že HZS Olomouckého kraje zajistí monitoring v okolních obcích (Záříčí, Troubky, Lobodice) a tři CAS pro případ vzniku požáru. Báňská záchranná stanice bude zajišťovat monitoring v areálu závodu a v okolí poškozené zemní sondy. Policie ČR zajistí uzavření všech přístupových komunikací. Další společné jednání bylo stanoveno na 13. června 2010 na 07.00 hodin. Pro monitoring možnosti vzniku výbušné koncentrace byly využity jednotky stanic Přerov, Kroměříž a Prostějov. Další jednotky byly ponechány v záloze v areálu podniku.

Ve vzdálenosti 10 km od místa zásahu se nachází vojenské letiště Přerov, proto bylo požadováno po Řízení letového provozu uzavření vzdušného prostoru v okolí místa zásahu. Rozsah uzávěry letového provozu specifikoval vedoucí likvidačních prací podniku. O situaci na místě zásahu byl v 04.20 hodin informován řídící důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR. Ze strany generálního ředitelství HZS ČR byla nabídnuta pomoc chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm a velkokapacitní čerpadlo HFS HZS Moravskoslezského kraje. Na místo zásahu byly soustředěny další jednotky ze stanic Prostějov s CAS 32, HZS podniku SŽDC, s.o., jednotka stanice Přerov s CAS 32. Pro zajištění monitoringu byl velitelem zásahu vznesen požadavek na zajištění chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzhledem k situaci na místě zásahu a předpokládanému vývoji, bylo rozhodnuto o střídání jednotek PO. O situaci byl průběžně informován ředitel HZS Olomouckého kraje, hejtman Olomouckého kraje a zástupce města Přerov.


Dne 13. června 2010 v 07.00 hodin zasedla havarijní komise podniku, na které byl stanoven další postup uzavírání porušené sondy. Bylo dohodnuto, že báňská záchranná stanice zajistí vyčištění prostoru kolem sondy a sejmutí a nasazení záložního ventilu, jednotky PO budou při těchto činnostech zajišťovat bezpečnost a zkrápění sondy. Pro zajištění dostatečného množství vody bylo rozhodnuto povolat další jednotky PO s CAS a zřídit dálkovou dopravu hadicemi z vodního toku Malá Bečva na vzdálenost přibližně 1,7 km. Ke zřízení dálkové dopravy vody hadicemi bylo povoláno velkokapacitní čerpadlo HFS HZS Moravskoslezského kraje a hadicový přívěs stanice Lipník. Na místo byly povolány další jednotky SDH obce Lobodice s CAS 32, DA, SDH obce Němčice nad Hanou CAS 32, které byly ponechány v záloze na místě čerpacího stanoviště u Malé Bečvy.

Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky. Úsek č. I - práce na výměně armatury zemní sondy. Úsek č. II - doprava vody. Činnosti na úseku č. I zajišťovala báňská záchranná stanice, na tento úsek byla dána k dispozici CAS 32 pro zvlhčování plynu. Další dvě CAS 32 byly připraveny na přístupové komunikaci k zemní sondě pro případ potřeby. Práce na úseku započaly asi v 09.00 hodin.

Činnosti na úseku č. I byly rozděleny do tří etap:

odstranění stromů a části oplocení od zemní sondy,
demontáž poškozeného ventilového uzávěru sondy,
montáž nového ventilového uzávěru sondy.

Demontáž a montáž uzávěru sondy probíhala s použitím automobilového jeřábu a dvou navijáků.

Úsek č. II sloužil k zajištění dálkové dopravy vody hadicemi a záložnímu zásobování vodou CAS. Velitelem úseku byl příslušník HZS Olomouckého kraje. V 10.00 hodin bylo zahájeno budování dopravního vedení hadicemi od čerpadla a hadicemi B 75 z hadicového přívěsu. Činnosti prováděly jednotky ze stanice Ostrava, SDH obcí Lipník nad Bečvou, Lobodice a Němčice nad Hanou. V 11.00 hodin bylo na úseku č. I dokončeno odstraňování spadlého stromu a zbytků oplocení. Během celého zásahu byl prováděn nepřetržitý monitoring v obcích Lobodice, Záříčí a Troubky, na kterém se podíleli i dva příslušníci chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Měření koncentrace methanu probíhalo i v blízkosti poškozené zemní sondy. Z pohledu dosažení výbušné koncentrace nebylo v bezprostředním místě úniku dosaženo ani 0,5 SMV methanu. Vzhledem k tomu, že plyn se při uskladňování neodorizuje, nebyl cítit žádný zápach. Ve 12.00 hodin byl demontován poškozený ventil. Od 12.00 hodin do 16.40 hodin probíhaly pokusy o usazení nového uzávěru sondy. Po celou dobu manipulace byl plyn zkrápěn dvěma proudy C 52. Únik plynu byl zastaven v 16.55 hodin.

Specifika zásahu

Negativa

celý zásah komplikovala i situace, kdy okolní lužní lesy byly zaplaveny vodou po předcházející povodni a v prostoru lesa se vyskytovalo velké množství komárů a nezpevněný terén,
zásah komplikoval nadměrný hluk způsobený unikajícím plynem.

Pozitiva

velice dobře lze hodnotit přístup provozovatele zásobníku a vysokou odbornost vedení podniku.

Závěr

Po celou dobu zásahu byla na místě osádka RLP ZZS Olomouckého kraje ÚO Přerov. Díky vysoce profesionální činnosti zaměstnanců báňské záchranné stanice se podařilo uzavřít poškozenou sondu po necelých 19 hodinách. Ze zásobníku uniklo vlivem havárie asi 1,3 mil. m3 plynu. Zásahu se celkem účastnilo 11 jednotek PO, bylo nasazeno 58 hasičů a 30 báňských záchranářů.

plk. Ing. Petr OŠLEJŠEK, Ph.D., mjr. Ing. Jaromír ŠINDLER, HZS Olomouckého kraje, foto archiv HZS Olomouckého kraje

 

vytisknout  e-mailem