Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XI ČÍSLO 4/2012

Dubnové číslo otevíráme ROZHOVOREM s generálním ředitelem HZS ČR plk. Ing. Drahoslavem Rybou, věnovaném především ekonomické situaci sboru. V bloku POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na únorový požár plnírny tlakových lahví v okrese Písek, který byl komplikován četnými explozemi propanbutanových lahví a přinášíme zajímavou úvahu o požární prevenci ve vztahu k bezdomovcům. V části IZS představujeme Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje a přinášíme reportáž o HZS podniku Třinecké železárny, a.s. Problematika ochrany vodárenství je pak hlavním tématem bloku věnovaného KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ. V časopisu dále naleznete informaci o projektu zaměřeném na psychologickou přípravu pracovníků operačních středisek a telefonních center tísňového volání 112, hodnocení činnosti Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni v roce 2011 nebo pozvánku na květnové otevření Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu.  

Dne 2. února 2012 vznikl požár v plnírně tlakových lahví areálu úložiště propan-butanu firmy TOMEGAS, s.r.o., který se nachází ve vzdálenosti jednoho kilometru od obce Branice na Písecku. Již v počáteční fázi požáru došlo k jeho prudkému rozvoji a rozšíření na celý prostor plnírny. Četné exploze celkem 350 lahví naplněných propan-butanem způsobily úplnou destrukci objektu plnírny a přistaveného nákladního automobilu.

Popis objektu

Areál úložiště, který původně sloužil jako manipulační sklad dřeva, je situován v blízkosti rybníků Ostrovský a Velký Prachovský mezi obcemi Branice-Křižanov a Okrouhlá. Objekt je zařazen do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií (č. 59/2006 Sb.). Tato skutečnost ukládá provozovateli povinnost zpracování bezpečnostní zprávy vnitřního havarijního plánu a analýzy rizik. HZS Jihočeského kraje zpracoval vnější havarijní plán objektu (dále VHP).

V současné době je v areálu úložiště uskladněno přibližně 800 t propan-butanu celkem v osmi stabilních tlakových zásobnících a železničních vagónech. Distribuce plynu ke koncovým uživatelům je zajišťována stáčením ze zásobníků do automobilových cisteren.

Zařízení plnírny je umístěno v ocelové jednopodlažní nepodsklepené stavbě o rozměrech 6 m x 14 m. Je sestaveno z deseti modulů velikosti 2,8 m x 2,8 m na samonosné ocelové konstrukci. Opláštění objektu je z trapézového plechu, vstup je zajištěn vraty o rozměrech 3 m x 2,5 m. Větrání je zabezpečeno nucenou výměnou 10-ti násobku objemu prostoru, a to vzduchotechnikou v nevýbušném provedení. Objekt je plně chráněn před účinky statické elektřiny podle ČSN 34 1390. Obvykle se v plnírně nacházejí kovové tlakové lahve s obsahem propan-butanu 2, 10 a 33 kg.

Průběh zásahu

Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje (dále jen „KOPIS“) přijalo 2. února 2012 v 18.36 hodin hlášení o vzniku požáru od zaměstnanců firmy provádějících plnění tlakových lahví propan-butanu. V té době se v objektu samotném a jeho okolí nacházelo několik zaměstnanců, kteří včas opustili ohrožený prostor.

Operační důstojník rozhodl o vyhlášení I. stupně poplachu a povolání jednotek PO podle požárního poplachového plánu kraje. Na místo zásahu byly vyslány jednotky HZS Jihočeského kraje, stanic Milevsko s CAS 15 a CAS 32 a Písek s CAS 20, CAS 32 a CAS 20, jednotky SDH obcí Milevsko s CAS 24 a CAS 32 a Branice s DA 12 a PS 12. Zároveň s povolanými jednotkami byl na místo zásahu povolán řídící důstojník HZS Jihočeského kraje. Cestou k zásahu velitel jednotky stanice Milevsko získal z KOPIS informace o objektu s upřesněním místa mimořádné události.

Po příjezdu první jednotky PO na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že požár zasáhl vstupní část plnírny tlakových lahví a dále se šíří po ploše objektu. Po vyhodnocení situace bylo zřejmé, že vyslané síly a prostředky nebudou dostačující, proto velitel zásahu (VZ) požádal KOPIS o vyhlášení II. stupně požárního poplachu. Na místo zásahu byly povolány jednotky SDH obcí Bernartice s CAS 25, Sepekov s CAS 16 a Podolí I s CAS 20. Operační důstojník rozhodl o vyslání jednotky stanice České Budějovice s CAS 30, PLHA a OA se dvěma termokamerami a vzhledem k přítomnosti železničních vagonů naplněných propan-butanem požádal o součinnost jednotku HZS podniku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) České Budějovice s technikou CAS 24 a CAS 32.

Jednotka ze stanice Milevsko provedla ustavení požární techniky do vzdálenosti asi 40 m a 25 m od zasažené budovy. VZ byl zaměstnancem firmy TOMEGAS, s.r.o., informován, že v budově se již nikdo ze zaměstnanců nenachází a že se podařilo uzavřít přívod plynu ze třech stacionárních zásobníků o objemu 45 t propan-butanu, které jsou umístěny v těsné blízkosti plnírny a slouží k zajištění dodávky plynu do prostor plnírny. S ohledem na přítomnost velkého množství tlakových lahví (zatím nedocházelo k explozím tlakových lahví) se nebylo možné k budově přiblížit. Proto VZ rozhodl pokusit se ochladit prostředí ve vstupním prostoru plnírny lafetovou proudnicí z CAS 32. Jako hasivo byla použita voda a ochlazení bylo provedeno nasměrováním proudu vstupními vraty do budovy. VZ musel zvážit vliv požáru plnírny na okolní budovy a především na případné rozšíření požáru na stacionární tlakové zásobníky. Již v průběhu pokusu o ochlazení začalo docházet k explozím tlakových lahví a VZ nařídil přerušení hasebních prací a stažení požární techniky do vzdálenosti asi 70 m od budovy.

Dále VZ vydal pokyn ke zřízení čerpacího stanoviště u požární nádrže nacházející se u vstupní brány do areálu úložiště a zahájení příprav na provedení požární ochrany stacionárních zásobníků, které tvořily největší riziko na místě zásahu při jejich případném poškození. Vlivem vysoké teploty došlo k propadu plechové střešní krytiny a exploze způsobily postupnou destrukci celé budovy. Střepiny a tlakové lahve odlétaly do vzdálenosti až 200 m od objektu plnírny.

Po vytvoření dopravního vedení požární vody a při její dostatečné dodávce bylo rozhodnuto, že z jižní strany areálu se přiblíží CAS 20 a CAS 32. S ohledem na klimatické podmínky v místě zásahu (silný mráz pohybující se v rozmezí -15 °C až -18 °C), byla z počátku zásahu znemožněna okamžitá dodávka vody pro silné vrstvy ledu na zmíněných vodních zdrojích. Stacionární zásobníky byly ochlazovány otočnou lafetovou proudnicí. Současně byl zřízen jeden proud C 52 z CAS 32 stanice Milevsko, který ochlazoval jeden osobní a dva nákladní zaparkované automobily.

Lokalizace a likvidace požáru

VZ určil velitele družstva stanice Milevsko jako svého pomocníka, který řídil činnost na zbudovaném čerpacím stanovišti u požární nádrže, a nechal zřídit druhé čerpací stanoviště u rybníka Ostrovský ve vzdálenosti přibližně 50 m od hranice areálu úložiště. Postupně, jak se na místo dostavovaly jednotky PO určené pro II. stupeň požárního poplachu a další povolané jednotky, byly nasazovány k již zmíněným čerpacím stanovištím a výraznou měrou se podílely na zásobování místa zásahu požární vodou a na hasebních pracích. Jednotka HZS podniku SŽDC zřídila na pokyn VZ další útočný proud C 52 k ochlazování místa zásahu. Vlivem silného mrazu docházelo k zamrzání požární vody na povrchu tlakových lahví a stacionárních zásobníků. Po příjezdu jednotky stanice České Budějovice bylo rozhodnuto o ponechání PLHA v záloze mimo areál a odvolání CAS 30 zpět na základnu. Byly použity termokamery k průzkumu, který probíhal až do ukončení zásahu. Ve 20.18 hodin byl požár lokalizován. V následujícím čase bylo nadále prováděno ochlazování místa zásahu, stacionárních zásobníků, kontrola teplot termokamerami a postupně docházelo k redukci sil a prostředků na místě zásahu. Po dohašení požáru a závěrečném průzkumu byla ve 23.00 hodin ohlášena likvidace požáru a ukončení zásahu. Místo události bylo předáno majiteli i s poučením o nutnosti dohledu. Z důvodu přítomnosti velkého množství poškozených tlakových lahví, z nichž unikal plyn, byla na místě zásahu ponechána do ranních hodin jednotka SDH obce Milevsko k zajištění monitoringu. Celé místo události bylo ohrazeno vytyčovací páskou tak, aby byl zamezen vstup osob na místo zásahu do zahájení zjišťování příčiny vzniku požáru. Po celou dobu zásahu byl na místě přítomen příslušník oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, který zajišťoval fotodokumentaci a sběr prvotních informací. Příčina vzniku požáru je v současné době dále v šetření.

Postup podle vnějšího havarijního plánu

Již od ohlášení události postupovalo KOPIS podle VHP areálu úložiště P-B Branice firmy TOMEGAS, s.r.o., a informovalo Policii ČR, která na místo zásahu vyslala postupně pět hlídkových vozidel a provedla uzávěru komunikací podle VHP. Jedna z hlídek byla VZ požádána o součinnost při zamezení vstupu nepovolaných osob do areálu úložiště. Dále KOPIS informovalo starosty ohrožených obcí Branice, Okrouhlá, Křižanov a starostu ORP Milevsko.

Při zahájení zásahu byla VZ zvažována nutnost evakuace obcí Branice a Okrouhlá, avšak vzhledem k vysokému nárůstu intenzity požáru, následnému poklesu intenzity a nezasažení stacionárních zásobníků, bylo rozhodnuto o provedení uzavírek komunikací podle VHP a přerušení železniční dopravy na trati Písek – Milevsko. Evakuace přilehlých obcí nebyla nutná, ale evakuace obydlí ve vzdálenosti do 100 m od hranice areálu se uskutečnila samovolně.

Poznatky ze zásahu

Negativa

nedostatek sil a prostředků v počáteční fázi zásahu,
nedostatek požární vody potřebné k úspěšnému ochlazování, především z důvodu zamrzlé vodní hladiny vodních zdrojů,
absence hydrantové sítě v areálu úložiště,
rychlý rozvoj požáru vlivem probíhajících explozí,
zřícení střešní krytiny a následná destrukce celého objektu,
nepřítomnost řidičů firmy nedovolovala odsun nákladních automobilů do bezpečné vzdálenosti,
exploze a následný odlet částí i celých tlakových lahví ohrožovaly přítomné osoby a požární techniku,
špatné spojení mezi zasahujícími jednotkami PO, vlivem mrazu docházelo k selhávání zdrojů jednotlivých radiostanic.

Pozitiva

soustředění sil a prostředků po vyhlášení II. stupně požárního poplachu (již dostatek sil a prostředků k provedení lokalizace a následné likvidace požáru),
účinné ochlazení stacionárních zásobníků umístěných v těsné blízkosti požáru, zamezení dalšímu šíření požáru na ostatní části areálu,
dobrá spolupráce zasahujících složek IZS,
odpovídající postup KOPIS při vyhodnocení ohlášené události,
disciplinovanost zasahujících jednotek PO s ohledem na vysokou míru nebezpečí.

por. Lukáš KAMENSKÝ, DiS., HZS Jihočeského kraje, foto autor
 

vytisknout  e-mailem