Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 6/2011

Části POŽÁRNÍ OCHRANA dominuje zpravodajství z průběhu letošních veletrhů PYROS/ISET a IDET. Dále přinášíme analýzu zásahu na požár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně. Druhým článkem uzavíráme problematiku požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. V bloku IZS seznamujeme se závěry konference Pyromeeting 2011. Další díl seriálu o výchově záchranných psů je věnován výcviku psů pro vyhledávání osob na ploše. V části OCHRANA OBYVATELSTVA informujeme o dostupnosti antidot k léčbě intoxikací a přinášíme studii cvičení Temná zima. Strategie obnovy území po loňských povodních ve Zlínském kraji a zpravodajství z konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“ jsou náplní části časopisu zaměřené na KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále najdete například výsledky soutěže Hasič roku 2010 nebo ohlédnutí za výstavou FIRECO 2011. Součástí je také PŘÍLOHA se seznamem osobností, které převzaly medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství.  

  • Zásah komplikovaly tlakové lahve uskladněné v blízkosti požáru
  • Veletrhy bezpečnostních složek přilákaly rekordní počet návštěvníků
  • Letošní Pyromeeting byl zaměřen na chemickou a radiační bezpečnost
  • Výcvik záchranného psa pro práci na ploše
  • Dostupnost vybraných antidot a informací
  • Bezpečnost pro obyvatele Evropy
  • Ve znamení kolektivních zásluh
  • V tištěné podobě časopisu ještě najdete

Zásah komplikovaly tlakové lahve uskladněné v blízkosti požáru

Dne 18. února 2011 došlo k rozsáhlému požáru skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně-Přílukách. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požár je již plně rozvinutý a u objektu je částečně probořená střecha. Práci zasahujícím ztěžovalo velmi složité členění hořícího objektu a uskladněné tlakové lahve v blízkosti požáru. Na místě události zasahovalo třináct jednotek PO a téměř sto profesionálních a dobrovolných hasičů.

Popis objektu

Šlo se o jednopodlažní skladovou halu stavebních materiálů o celkové skladovací ploše 1437,9 m2, rozdělenou požárně dělící konstrukcí na dva skladovací prostory o skladovací ploše 906,6 m2 a 531,3 m2. Skladová hala byla dispozičně umístěna v samostatném oploceném areálu prodejního centra stavebních materiálů průmyslové zóny Zlín-Příluky. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 12. listopadu 2010.
Nosná konstrukce haly byla z ocelových rámů, jejichž příčný modul byl 6 m nebo 7 m a rozpon 22 m. Ocelové rámy byly tvořeny válcovanými nosníky HEA a IPE. Pro uchycení opláštění z trapézového plechu byly na stěnách tenkostěnné C paždíky. Střešní vaznice byly ze zastudena válcovaných Z a C profilů. Ocelová konstrukce byla opatřena certifikovaným požárním nátěrem na odolnost 30 minut. Stěnový plášť u hranice sousedního pozemku (západní strana) byl tvořen vodorovným sendvičovým PUR panelem tloušťky 100 mm uchyceným na nosné sloupy. Ostatní obvodové panely byly ze zinkovaných plechů s povrchovou úpravou PES 25 micronů. Požární odolnost stěnových panelů byla EW 30 DP3. Vnitřní požární stěnu mezi skladovými prostory tvořil sendvičový panel s požární odolností EI 30 DP1. Střešní vaznice byly tenkostěnné pozinkované Z a C profily sloužící pouze pro vynesení pláště. Příčle byly součástí ocelových rámů z válcovaných IPE profilů. Vaznice byly navrženy na požární odolnost 15 minut. Střešní plášť byl ze střešních PIR panelů tloušťky 100/142 mm a trapézových plechů uchycených na střešních Z a C vaznicích. Požární odolnost střešních panelů byla EI 15 DP1. Z východní strany skladovací haly byla osazena troje sekční vrata s tepelnou izolací PUR sekcí tloušťky 40 mm s integrovanými vstupními dveřmi o rozměrech 900/1970 mm. Podlaha skladovací haly byla drátkobetonová na užitné zatížení 60 kN/m2. Hala nebyla vytápěna a nebyla tepelně izolována. Elektrická instalace byla provedena kabely CYKY vedenými ve žlabech MARS. Veškerá elektroinstalace haly byla napojena na rozvaděč RH101 typu HAGER umístěný ve vnitřní části haly, konkrétně v jejím jihovýchodním rohu.

Průběh zásahu

Průběh zásahuPrůběh zásahu
V pátek 18. února 2011 v 19.13 hodin byl na krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje (dále jen KOPIS) nahlášen požár skladovací haly. Vzhledem k četným dalším tísňovým voláním svědků, kteří upřesnili rozsah požáru, vyhlásil operační důstojník požární poplach čtyřem jednotkám PO (jednotce HZS Zlínského kraje stanice Zlín, jednotce SDH Zlín-Prštné, jednotce SDH Zlín-Želechovice a jednotce SDH Slušovice) se šesti CAS a výškovou požární technikou AZ 30. K požáru vyjel také velící důstojník směny.

Po příjezdu první jednotky PO ze stanice Zlín s požární technikou CAS 20, CAS 24, CAS 32 a AZ 30 na místo události byly vidět evidentní příznaky šířících se zplodin hoření a tepelné degradace. Patrná byla také ztráta celistvosti obvodového pláště a střešní krytiny skladovací haly zhruba v jedné třetině půdorysné plochy z jižní strany. Požár se šířil vnitřním prostorem, především pásmem zakouření severovýchodním směrem od požárního ohniska. Velitel zásahu proto prostřednictvím KOPIS povolal další síly a prostředky, zřídil štáb a určil jeho náčelníkem velícího důstojníka směny, který přijel současně s první jednotkou PO. Velitel zásahu rozdělil místo události na tři úseky, a to ze západní, jižní a východní strany objektu. Poté prostřednictvím KOPIS vyhlásil druhý stupeň poplachu a vyžádal si další výškovou požární techniku (AP 42).

Evakuace tlakových lahví

Objekt po požáruObjekt po požáru
Prvotním úkolem jednotek PO bylo evakuovat tlakové lahve (30 lahví PB o hmotnosti 2 kg, 10 kg a 33 kg) uskladněné v bezprostřední blízkosti požárem zasažené haly. Další komplikaci představovaly tři vysokozdvižné vozíky, poháněné propan butanem, zaparkované uvnitř haly. Velitel zásahu rozhodl o vytvoření proudů od CAS za účelem ochlazení tlakových lahví a o jejich následném transportu do bezpečné vzdálenosti od požáru. Současně probíhalo jedním útočným proudem ochlazování stěny stavební konstrukce, aby byli hasiči, manipulující s lahvemi v její těsné blízkosti, chráněni před vysokým žárem.

Dovnitř haly nebylo možné vstoupit, a to z důvodu narušené části střešní konstrukce (polykarbonátových světlíků), která se během zásahu částečně zřítila. Kvůli destrukci střešních světlíků a silného zakouření v prostoru haly byl velitelem zásahu vstup do objektu zakázán. Vstup do budovy byl možný jen dveřmi v sekčních vratech. Jejich značné tepelné namáhání však způsobilo komplikovanou manipulaci se zaklíněnými vraty z důvodu tepelné roztažnosti.

Za těmito vraty se nacházel vysokozdvižný vozík, který byl funkční, ale zkušenosti s manipulací s tímto vozíkem nikdo ze zasahujících hasičů neměl. Přesto byl velitelem úseku jeden příslušník jednotky PO pověřen, aby se pokusil v zakouřeném prostředí přijít na ovládání, což se mu podařilo. Po uvedení vozíku do provozu, byla vrata nadzvednuta trhacími háky a vozík byl přepraven ven. S jeho použitím pak byla vrata vytažena ještě více nahoru ke snadnějšímu odvodu tepla a kouře.

Využití termokamery

Během zásahu byla k měření teploty nosných konstrukcí haly využita termokamera. Průzkumem bylo zjištěno, že nedochází k narušení nosnosti, nýbrž k propadnutí polykarbonátových světlíků. Zásah byl dále veden dvěma proudy C 52 uvnitř budovy a současně byla lafetovou proudnicí z AZ 30 ochlazována střecha. Zároveň, pro zvýšení výšky neutrální roviny, byly paralelně nasazeny přetlakové ventilátory. Pro osvětlení objektu byly v jednotlivých úsecích nasazeny reflektory.

Do štábu velitele zásahu byli jmenováni provozovatel hořícího objektu, vedoucí složky Policie ČR, vedoucí složky zdravotnické záchranné služby (z důvodu nepotvrzených informací zda se v místě události nacházejí zraněné nebo intoxikované osoby), člen pro spojení a člen pro týl. Později byl do štábu velitele zásahu jmenován také náměstek primátora statutárního města Zlín.

Díky přítomnosti provozovatele hořící haly byly velmi rychle získány podrobné informace o jejím konstrukčním řešení, provozu a materiálu uskladněném v objektu. Právě konstrukční a dispoziční řešení skladovací haly a uskladněný stavební materiál byly příčinou velmi rychlého šíření požáru. K zamezení šíření fronty požáru bylo nutné násilné vniknutí do objektu vytvořením otvorů v obvodovém plášti na západní a východní části haly.

Kyvadlová doprava vody

Na místo požáru se postupně dostavily jednotky z 2. stupně požárního poplachu s požární technikou (jednotky SDH obcí Vizovice, Fryšták, Lípa, Zádveřice, Kostelec, Lhota u Malenovic, Racková a Otrokovice). Vzhledem k nízkému tlaku v hydrantové síti areálu, ze které byla doplňována voda, byla zřízena kyvadlová doprava vody šesti CAS z blízkých hydrantů. Zároveň byl povolán PPLA ze stanice Uherské Hradiště k zajištění obměny tlakových lahví dýchacích přístrojů a k zabezpečení stravy a prostoru pro týl k regeneraci zasahujících hasičů.

Příslušníci Policie ČR obvodního oddělení Zlín zajišťovali uzavření místa zásahu a současně s dopravní policií i regulaci dopravy u místa události. Vzhledem k předpokládanému dlouhotrvajícímu zásahu byli příslušníci z mezisměnového volna prostřednictvím KOPIS povoláváni do zálohy (pohotovosti na pracovišti). Na místo události se dostavil územní řídící důstojník HZS Zlínského kraje a náměstek primátora statutárního města Zlín, který zajistil stravu pro zasahující. Počet zasahujících jednotek PO dosáhl třetího stupně požárního poplachu a celkového počtu 13. Velitel zásahu zřídil prostor pro informování sdělovacích prostředků.

Požár byl lokalizován dne 18. února 2011 ve 20.36 hodin a likvidován tentýž den ve 23.37 hodin. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 10 100 000 Kč.

Příčina vzniku požáru

Vyšetřovatel požárů krajského ředitelství HZS Zlínského kraja se na místo události dostavil dne 18. února 2011 v 19.50 hodin. Po skončení prvotních úkonů šetření a zadokumentování místa události, vzhledem k probíhajícímu hasebnímu zásahu v součinnosti s příslušníky Policie ČR Zlín, bylo rozhodnuto, že podrobné ohledání místa události bude provedeno dne 19. února 2011. Následné šetření na místě události, kterého se také účastnil povolaný znalec Policie ČR v oboru elektro­technických expertiz, bylo prováděno až do 22. února 2011. Na základě provedeného šetření a ohledání místa události byla příčinou vzniku požáru stanovena technická závada elektroinstalace rozvaděče RH101.

Poznatky ze zásahu

Negativa

zranění zasahujícího hasiče při zdolávání mimořádné události,
přítomnost tlakových lahví v bezprostřední blízkosti požáru,
silné zakouření zplodinami hoření ve složitě dispozičně řešeném objektu,
nepříznivé klimatické podmínky, venkovní teplota se pohybovala okolo -1 °C, záchranné práce byly prováděny v nočních hodinách,
chybějící štábní a týlový kontejner pro regeneraci zasahujících hasičů,
nedostatek radiostanic a dýchacích přístrojů v jednotkách SDH obcí,
nízký tlak v hydrantové síti objektu,
špatná manipulace se zaklíněnými sekčními vraty způsobená tepelnou roztažností.

Pozitiva

přítomnost provozovatele skladovací haly, který poskytoval veliteli zásahu informace o konstrukčním a dispozičním řešení objektu,
disciplína a obětavé nasazení zasahujících hasičů po celou dobu zásahu,
pracovní nasazení příslušníků HZS Zlínského kraje z mezisměnového volna k pokrytí sil a prostředků v hasebním obvodu stanice Zlín,
výborná spolupráce ze strany náměstka primátora statutárního města Zlín, zejména při zajištění péče o zasahující hasiče,
využití termokamery k průzkumu a ke zjišťování teplot nosných konstrukcí.

mjr. Ing. Jiří MOSKVA, kpt. Bc. Libor NETOPIL, foto mjr. Mgr. Bc. Ivo MITÁČEK, HZS Zlínského kraje

 

Veletrhy bezpečnostních složek přilákaly rekordní počet návštěvníků

Komplexní nabídku výrobků a služeb určených pro bezpečnostní, záchranářský a armádní sektor představily ve druhém květnovém týdnu mezinárodní veletrhy PYROS/ISET a IDET, letos poprvé termínově propojené. Na brněnské výstaviště přilákaly rekordní počet více než 30 tisíc návštěvníků.

Jubilejní PYROS/ISET 2011

Ve dnech 12. až 14. května se uskutečnil 15. ročník mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET. „Přestože se zde scházíme v období složité ekonomické situace, letošní ročník veletrhu PYROS/ISET neznamená velký propad z hlediska počtu vystavovatelů. Prezentuje se na něm 179 firem z 21 zemí světa. Svědčí to o velkém významu veletrhu pro bezpečnostní složky,“ uvedl při slavnostním zahájení generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Novinky nejen pro hasiče

Cisternová automobilová stříkačkaCisternová automobilová stříkačkaZájem odborné veřejnosti vzbudila nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 - T 818, vybavená systémem řízení požárních nástaveb s využitím CAN sběrnice, tzv. THTronic, kterou představila THT Polička, s.r.o. Výhodou tohoto řešení je nižší počet vodičů a spojů ve vozidle, centrální diagnostika a identifikace závad včetně mezních stavů, automatické hlídání logických stavů a odmítnutí pokusu o nastavení konfliktních nebo nebezpečných úkonů i možnost rozšíření o další zařízení (systémy GSM, couvací kamery apod.).

Vedle požární techniky byla široce prezentována škála věcných prostředků požární ochrany. DEVA F-M, s.r.o. vystavila nový zásahový oděv pro dobrovolné hasiče Fireman Strong Plus, který obsahuje řadu prvků ze zásahového oděvu pro profesionální hasiče Tiger Plus. Zaujaly ukázky odolnosti nového nehořlavého materiálu CarbonX (až do 1700 °C) z patentované směsi vláken z americké produkce, jehož výrobky na náš trh dodává Pícha Safety, s.r.o. Obuv JOLLY se zvýšenou protiprořezovou ochranou nebo ultralehkou obuv s měkčenými zónami, určenou pro strojníky, představila firma WARP, s.r.o. Novou řadu dýchacích přístrojů, jako i novou lehkou přilbu pro použití k zásahům mimo hořící objekt, představila Dräger Safety, s.r.o., novou řadu obličejových masek (z přírodního kaučuku a s širokým panoramatickým zorníkem) prezentovala MEVA, a.s.

Zaujaly ukázky hasicích přístrojů (Červinka, s.r.o., Tusan, s.r.o.) nebo hydrantových systémů a hadic (Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.), jako i prezentace vyprošťovacího nářadí Holmatro (JaGa, spol. s r.o.), pneumatických zdvihacích vaků, záchranných systémů a čerpadel.

Veletrh dokladoval zvýšený zájem o problematiku požární bezpečnosti objektů a technologií – prostředky detekce, zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro odvětrávání kouře a tepla, jako i stabilní hasicí zařízení. Se širokou nabídkou produktů a služeb v této oblasti se prezentovaly např. Siemens, s.r.o., Skanska, a.s., BESY CO, spol. s r.o., nebo HAPPY END CZ, a.s.

Je určitě škoda, že se na letošním veletrhu se svou expozicí nepředstavilo Ministerstvo vnitra jako celek, a z ekonomických důvodů chyběly i samostatné expozice jeho složek - HZS ČR a Policie ČR. Odpovědná práce odváděná těmito složkami pro zajištění bezpečnosti, ochrany životů občanů a majetku, si určitě svou prezentaci zasloužila.

Doprovodný program

Ukázka zásahuUkázka zásahuZájem návštěvníků  umocnily prezentace činnosti hasičů a policie. Pozornost připoutaly zejména ukázky zásahů u dopravní nehody, záchrany osob z výšky i závalu a likvidace úniku nebezpečné látky z nákladního automobilu, které předvedli příslušníci HZS Jihomoravského kraje. V rámci preventivně výchovného programu Hasík si dětští návštěvníci vyzkoušeli svou šikovnost při plnění drobných úkolů, například při simulovaném hašení hořícího domku. Brněnští policisté přichystali ukázky zákroku těžkooděnců proti nebezpečným pachatelům s využitím neletální munice z tvrzené gumy, která byla do výzbroje Policie ČR zařazena v letošním roce.

Stěžejním doprovodným programem veletrhu PYROS/ISET byla 11. mezinárodní konference PYROMEETING s nosným tématem Chemická a radiační bezpečnost České republiky. O nebezpečí chemického terorizmu, připravenosti hasičů na zdolávání chemických havárií i nových možnostech odstraňování nebezpečných látek jednalo více než 150 odborníků v čele s nejvyššími představiteli HZS ČR.

Součástí veletrhu byl i Den dobrovolných hasičů, který vyvrcholil soutěžemi mladých hasičů, mužů i žen v požárním útoku.

IDET 2011

Pohled do expozicePohled do expoziceV termínu od 10. do 13. května se uskutečnil 11. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, na kterém se představilo 369 vystavovatelů z 26 zemí. Veletrh pravidelně odráží bezpečnostní situaci ve střední Evropě a ve světě. Aktuálními tématy letošního ročníku se staly především spolupráce v boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva.

Již tradičně pozornost návštěvníků přilákaly vystavené zbraně, střelivo a vojenská technika, průzkumné prostředky, trenažéry pro odborný výcvik, modely vojenských plavidel, letadel nebo pozemní techniky, to vše doplněné o řadu statických a dynamických ukázek techniky a prostředků, kterými disponuje Armáda ČR.

K dominantám veletrhu patřilo předvedení obrněného transportéru PANDUR II 8x8 nebo prezentace lehké mostové soupravy, která své kvality prokázala v průběhu povodní.

Mezinárodní porota vybrala na dvě desítky špičkových výrobků, kterým udělila tradiční prestižní ceny IDET NEWS. Mezi exponáty oceněné Zlatou prestižní cenou IDET NEWS 2011 patří obrněný transportér VEGA (SVOS, s.r.o.), nebo samopal CZ SCORPION EVO 3 A1 (Česká zbrojovka, a.s.).

K některým novinkám, představeným na veletrhu PYROS/ISET 2011, se vrátíme podrobněji v příštím čísle časopisu 112.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto Milan VÁVRŮ a por. Mgr. Jaroslav HAID

 

Letošní Pyromeeting byl zaměřen na chemickou a radiační bezpečnost

Dne 13. května 2011 se v kongresovém sále hotelu Continental konala v rámci mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET 2011 konference Pyromeeting 2011 na téma Chemická a radiační bezpečnost. Na její organizaci se z odborného hlediska podílely MV-generální ředitelství HZS ČR a Profesní komora požární ochrany.

genmjr. Ing. Miroslav Štěpángenmjr. Ing. Miroslav Štěpán„Chemická služba zaznamenala v posledních deseti letech nebývalý rozvoj, na němž velký podíl měla zejména spolupráce s pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ řekl na úvod generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a dodal: „záchranáři musejí být připraveni na všechny typy událostí a úniky nebezpečných látek, které se vyskytují i při živelních pohromách. Proto ani investice do zděných a mobilních laboratoří vybavených nejnovějšími přístroji nebyly zbytečné.“

Generální ředitel  HZS ČR se také zmínil o dlouho připravovaném záměru zabývat se podrobněji bezpečností pražského metra a jeho zajištěním před teroristickými útoky. Připravuje se zpracování nové typové činnosti složek IZS při společném zásahu zaměřené na mimořádnou událost v metru, která bude použitelná i pro jiné podzemní prostory, například tunely.

Chemická služba HZS ČR

Pro nadcházejícím zasedání Výboru civilního a nouzového plánování a Bezpečnostní rady státu se připravuje informace o zajištění chemické a radiační bezpečnosti ČR, kterou budou společně předkládat MV-generální ředitelství HZS ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Po roce 2001 vznikly pro HZS ČR nové úkoly na úseku integrovaného záchranného systému. V oblasti chemické a radiační bezpečnosti byly pro jednotky PO a zařízení civilní ochrany postaveny úkoly v oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace osob a zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o vzniklé situaci.

V souvislosti s převedením civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra začal sbor od roku 2001 plnit úkoly ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k aktuálnosti hrozby teroristických útoků po roce 2001 a zneužití nebezpečných látek a v souvislosti s některými novými úkoly HZS ČR vznikla z původní chemicko-technické služby samostatná chemická služba. V posledních letech došlo k zásadní změně v úkolech chemické služby HZS ČR, neboť její příslušníci plní úkoly nejen v organizačním řízení, které zahrnují zejména údržbu věcných prostředků a odbornou přípravu a podporu jednotek PO ve vztahu k nebezpečným látkám, ale rovněž v operačním řízení, kde se podílejí na průzkumu, označování a vytyčování nebezpečných oblastí, varování a evakuaci obyvatelstva, dekontaminaci, informační podpoře a provádění záchranných a likvidačních prací na místě zásahu. V souvislosti s některými specializovanými činnostmi u zásahů byly vytvořeny opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce, mj. pro likvidaci havárií nebezpečných látek, rozšířenou detekci nebezpečných látek, dekontaminaci osob a techniky, olejové havárie a nouzové přežití obyvatelstva.

Připravenost na řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek je na vysoké úrovni.  Hasiči při těchto událostech zasahují v dýchacích přístrojích a ochranných oděvech, mají k dispozici např. technický automobil chemický, přenosné detekční přístroje (Ramanův spektrometr, dozimetry), mobilní chemické laboratoře a chemické laboratoře s rozšířenou detekcí nebezpečných látek. Nejméně se zatím HZS ČR orientoval na biologické látky, ale po této stránce je zabezpečena spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany a Státní veterinární správou.

Chemická služba je dynamicky se rozvíjející službou HZS ČR. Díky investicím v posledních letech, změnám ve vzdělávacím systému a pravidelnému odbornému výcviku se podařilo povýšit profesionální úroveň sboru v oblasti problematiky nebezpečných látek na úroveň nejvyspělejších států Evropy a podílet se tak na výrazném zlepšení zajištění chemické a radiační bezpečnosti ČR.

Chemický a radiační terorismus

Účastníci konferenceÚčastníci konferenceZ hlediska ohrožení chemickým nebo radiologickým terorismem je nutné se zaměřit na zabezpečení významných budov a zařízení, prostor, kde se shromažďuje velké množství lidí a na ochranu prostředků hromadné dopravy. Jsou střežena úložiště, neboť jsou hlášeny ztráty některých nebezpečných látek. Teroristé potřebují vyvolat strach a nejistotu a způsobit společnosti ekonomické a psychosociologické škody. Podobně se často chovají média, například v souvislosti s havárií elektrárny Fukušima v Japonsku po zemětřesení a zasažení vlnou tsunami.

Při experimentu v pražském metru byly zjišťovány faktory, které mohou ovlivnit šíření otravné látky mezi cestujícími ve vlakové soupravě i ve stanicích. Na základě zpracované studie bude nutné realizovat opatření, která zabrání neoprávněnému vniknutí větracími šachtami do prostoru metra se záměrem kontaminovat jej.

Nelegální sklad v Bělé nad Svitavou

Jeden z největších případů nalezení nelegálních skladů nebezpečných látek se odehrál v říjnu loňského roku v obci Bělá nad Svitavou v Pardubickém kraji, kde byl odhalen nelegální sklad a malá laboratoř s velkým množstvím výbušnin, střelných zbraní, munice, chemikálií, radioaktivních a vysoce toxických látek. Vše bylo ukryto v hromadách komunálního odpadu v soukromém obydlí pětačtyřicetiletého muže a jeho matky. Příslušníci Policie ČR a HZS ČR zde řešili, jak bezpečně z radioaktivního prostředí dostat veškerý materiál proložený nástražnými výbušnými systémy. Byli povoláni pracovníci Dekonta, a.s., kteří pod dohledem pyrotechniků odborně odkrývali postupně odpad a zajišťovali nalezené trhaviny, chemikálie a další nebezpečné látky, například zajistili 60 kg silné výbušniny pentritu (pentaerythrittetranitrát). Celkem odebrali 271 vzorků chemikálií, z toho 235 identifikovali Ramanovým spektrometrem (36 vzorků určila akreditovaná laboratoř). Postupovali velmi pomalu a obezřetně, za pravidelného měření ovzduší a zároveň probíhalo vyšetřování trestné činnosti. Střelivo bylo uschováno v důmyslných skrýších v kuchyňském nádobí apod. Zbraně a munice byly zabaveny Policií ČR. V blízkosti domku byla vybudována dekontaminační sprcha pro účastníky vyklízecích prací a certifikovaný sklad, kam byly ukládány identifikované, pečlivě vytříděné, zaevidované, označené a v plastových pytlech odborně zajištěné nebezpečné látky. Práce trvaly až do začátku prosince, kdy je již ovlivňovalo i nepříznivé počasí. Do spalovny v Ostravě bylo v době náledí za asistence Policie ČR a HZS ČR odvezeno na sedm tun nebezpečného odpadu, který byl zlikvidován během dvou dnů.

Přeprava nebezpečných látek

Ke správné a bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami je nutné látky přesně identifikovat, klasifikovat a označit. Avšak nových látek velmi rychle přibývá a orientace v nich je nesnadná. Na internetu lze najít řadu databází o vlastnostech a značení látek. Pro přepravu nebezpečných látek po silnici byla doporučena čtvrtletně aktualizovaná databáze spravovaná ve spolupráci společností Medistyl a DEKRA-Automobil.

Odborní poradci Akademie dopravního vzdělávání DEKRA se specializují na předpisy pro pozemní, leteckou a námořní přepravu nebezpečných věcí. Na přepravě nebezpečných věcí se podílejí řidič, odesílatel, dopravce, příjemce, nakládce, balič, provozovatel a majitel motorového vozidla, případně závozník. Ti všichni mají své přesné povinnosti pro konkrétní druh přepravované věci. Povinnosti by měl určit ustanovený bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v každém podniku (v nemocnicích), jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace (balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí). Pak by nedocházelo k nehodám s drastickými dopady pro zdraví a životy osob a životní prostředí.

Transportní, informační a nehodový systém (TRINS) již 15 let reguluje dopravu nebezpečných věcí a poskytuje prostřednictvím svých středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou nebo skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Operačním a informačním střediskům IZS předává potřebné údaje o výrobcích, látkách a jejich bezproblémové přepravě a skladování a zkušenosti z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami nebo s likvidací škod při mimořádných událostech spojených s nebezpečnými látkami.

Aktuální problematika

Téma zajištění chemické a radiační bezpečnosti nebylo organizátory konference zvoleno náhodně. Ze statistických údajů vyplývá, že oproti roku 2000 stoupl v roce 2009 počet událostí spojených s únikem nebezpečných látek o více než 50 %. V současnosti ze zhruba 6000 událostí s výskytem nebezpečných látek připadá přibližně 5000 událostí na látky ropné povahy. Zbytek zaujímají události spojené s únikem chemických nebo biologických látek (1000 událostí). Přibývá také počet zásahů s podezřením na bojovou chemickou nebo biologickou látku, zejména v kombinaci s nástražnými výbušnými systémy. Aktuálnost tématu mimo jiné dokladovaly i dvě závažné mimořádné události letošního dubna – výbuch nitroglycerinu v pardubické společnosti Explosia, a.s. a rozsáhlý požár podniku na zpracování plastů v Chropyni. Stranou nemůže zůstat ani skutečnost, že také v České republice nelze vyloučit možnost zneužití nebezpečných chemických látek k teroristickému útoku.

Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, foto Milan VÁVRŮ
 

Výcvik záchranného psa pro práci na ploše

Tak, jako je vyhledávání osob v sutinách a jejich následné vyproštění úkolem HZS ČR, pátrání po osobách a věcech provádí jako součást plnění svých úkolů Policie ČR. Při pátrání po pohřešované osobě (zbloudilý turista, houbař, ztracený senior nebo dítě) je však mnohdy nutné propátrat velký úsek někdy pro člověka těžko přístupného terénu. Vzhledem k tomu, že při pátrání po pohřešované osobě je třeba prověřit v některých případech i několik desítek kilometrů čtverečních terénu nebo vyloučit, že se zde pohřešovaná osoba nenachází, je tato činnost velmi náročná na množství sil a prostředků potřebných k pátrání a na jejich organizaci. Při plnění tohoto úkolu mohou policii výrazně pomoci především ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to zejména psovodi záchranáři ostatních složek IZS se svými psy, kteří jsou v mnoha případech schopni nahradit rojnice čítající desítky lidí.

Záchranný pes musí umět označit člověka v kterékoliv poloze a při značení ho nesmí nijak obtěžovatZáchranný pes musí umět označit člověka v kterékoliv poloze a při značení ho nesmí nijak obtěžovat
Organizací zabývajících se výcvikem záchranných psů využitelných pro tzv. plošné vyhledávání – tedy vyhledávání osob ve volném terénu, je v ČR nespočet. Jednotliví psovodi a psi z těchto organizací se však od sebe liší jednou zásadní věcí, a to připraveností pro vyhledávání osob v reálných podmínkách, tedy připraveností na ostré nasazení při pátrání po pohřešované osobě. Z důvodu sjednocení požadavků na psovody a psy předurčené k nasazení v rámci záchranných prací a pro vytvoření určitých záruk odbornosti těchto psovodů, bylo v roce 2003 zahájeno jednotné přezkušování kynologů ostatních složek IZS, tzv. atestační zkoušky. Tyto zkoušky pořádá MV-generální ředitelství HZS ČR společně s Policií ČR, a může se jich účastnit po splnění základních požadavků kterýkoli psovod složky IZS. Po úspěšném vykonání této zkoušky je psovod se psem zařazen na tzv. seznam kynologů předurčených pro záchranné práce ve specializaci „plošné vyhledávání“. Na žádost velitele zásahu (vedoucího opatření) pak operační a informační středisko IZS tyto psovody se psy povolává na místo události.

Před tím, než je psovod se psem připraven k vykonání atestační zkoušky a je v rámci IZS využíván při mimořádných událostech, prochází každý pes se svým psovodem několikaletým výcvikem ve své „domovské“ organizaci.

Schopnosti záchranných psů nejsou neomezené, ale jsou hodně velké. Při plošném hledání pes nehledá konkrétního člověka podle jeho pachové stopy zanechané na zemi, ale hledá lidský pach obecně a větří ho ze vzduchu a větru.

Jaký pes je vhodný

Pes, kterého chce psovod vycvičit na plošné vyhledávání, musí mít pro tuto práci fyzické a povahové předpoklady. Lidé se ztrácejí kdykoliv a kdekoliv. Pátrací akce často trvají mnoho hodin a mohou být i vícedenní. Z toho vyplývají na psa určité požadavky, které by měl psovod při jeho výběru zohlednit. Měl by si vybrat takového psa, který miluje pohyb a u kterého je předpoklad, že bude zdravý a schopen nasazení kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. To znamená za každého počasí, v kterékoliv denní nebo noční době a jakémkoliv terénu. Při plošném hledání musí pes prohledávat také těžko prostupné, husté, pichlavé a jinak nepříjemné porosty (ostružiní, maliní, kopřivy, smrkové mlází apod.), což bývá pro některé psy a plemena velký problém. Psí specialista na plochy musí mít vynikající čichové schopnosti, přirozenou ochotu k práci, psychickou a fyzickou vytrvalost. Měl by být dostatečně temperamentní, houževnatý a odolný vůči nepříznivým vlivům (déšť, silný vítr, mráz, sníh, vedro). Výborná fyzická kondice je samozřejmostí, stejně jako to, že pes nesmí být agresivní na lidi a ostatní psy. K nejpoužívanějším plemenům patří německý ovčák, border kolie, belgický ovčák malinois, retrívři, ale i kříženci. Pro svůj velmi dobrý čich a ochotu pracovat se mohou dobře uplatnit také lovecká plemena, je však potřeba dostatečně zvládnout a usměrnit jejich velmi silný lovecký pud. Malá plemena mívají z důvodu své fyzické konstituce problémy při prohledávání hustých a těžko prostupných porostů, které svým tělem neprorazí. Ale jsou i plemena, která se k plošnému hledání nehodí, ačkoli by na to psi fyzicky měli. Jako příklad uvedu malamuta, který je sice velký, zdatný, ale byl vyšlechtěn ke zcela jinému využití (tahání), proto se pro záchranářský výcvik nehodí. Obří plemena a příliš velcí a těžcí psi vhodní také nejsou.

Požadavky na psovoda

Označení figuranta zblízka je jednou z prvních výcvikových fázíOznačení figuranta zblízka je jednou z prvních výcvikových fází
Psovod hraje při výcviku psa vždy velmi důležitou roli a může zásadně ovlivnit jeho výkony a chuť do práce. A to jak pozitivně, tak negativně. Dobrý psovod by měl být trpělivý, zodpovědný, spolehlivý, mít citlivý přístup k psovi. Také musí být schopen týmové práce a přizpůsobit se kolektivu. Měl by umět unést zdravou kritiku svého výkonu, dokonce by ji měl (nejenom) v tréninku od svých kolegů sám vyžadovat. Kolegové pozorující psovoda a psa při prohledávání určeného prostoru totiž často postřehnou chyby, které si psovod v danou chvíli sám vůbec neuvědomí. V případě neúspěchu by neměl vinit psa, ale měl by se zamyslet nad příčinami nezdaru a nad tím, jakou chybu udělal on sám při výcviku psa a zda postupoval vždy správně. Kromě toho by měl psovod umět pracovat s mapou (a nejlépe i s GPS), vysílačkou, poskytnout první pomoc člověku i psovi.

Než začneme cvičit

Dostatečná socializace je prvotním a nezbytným krokem při výchově každého psa, ať už je připravován pro práci v sutinách nebo práci na ploše. Je potřeba s ní začít prakticky od prvního dne, kdy si psovod psa přiveze domů. Neméně důležitá je správná výchova, při níž je potřeba psovi nastavit jasné mantinely, co smí a co ne. Odmala je také možné učit psa základním povelům poslušnosti (ke mně, k noze, sedni, lehni, vstaň, zůstaň). Ale vše musí trvat jen krátce a mít formu hry a zábavy, nikoliv drilu. Každé štěňátko je více či méně hravé a má v sobě kořistnický pud. Na něm je založen nácvik aportování míčku nebo jiné hračky, proto je dobré zájem o pohybující se věc podchytit a rozvíjet od útlého věku štěněte. Záchranářský výcvik je totiž vždy postavený především na motivaci psa, kterou může být právě hra s peškem, míčkem, uzlíkem nebo jinou hračkou. Avšak motivací mohou být také pamlsky nebo kombinace více druhů odměn (např. pamlsky a jako bonus ještě hra). Záleží na konkrétním psovi, co má nejraději, co ho baví a čemu dává přednost. Správná volba motivace je proto pro výcvik velmi zásadní. Ale žádný druh odměny by pes neměl mít doma běžně k dispozici. To znamená, že například míček používaný při výcviku by neměl mít jen tak na hraní. Stejně tak kuřecí maso nebo jiné pamlsky by neměly být součástí běžného krmení, ale pes je bude dostávat pouze v rámci cvičení, aby se na ně co nejvíce těšil a nebyly pro něj všední.

Co obnáší výcvik

Výcvik je založený na motivaci psa, kterou můžou být například pamlsky nebo hra s míčkem  Výcvik je založený na motivaci psa, kterou můžou být například pamlsky nebo hra s míčkem
Když má pes vybudovaný a upevněný dostatečný zájem o aportování míčku, hru s peškem nebo jinou odměnu, může psovod začít s pachovými pracemi. Začátek plošného výcviku je prakticky stejný jako u sutin, přičemž je nutné dodržet určité zásady. Nejzákladnějším pravidlem je postupování krůček po krůčku a vždy od jednoduššího k těžšímu. Obtížnost musí být zvyšována pozvolna a těžší prvky přidávány až když pes zvládá spolehlivě (samostatně a dlouhodobě dobře) stávající úkoly. Výcvik je proto dobré rozfázovat. Jsou psovodi, kteří se psem začínají vyhledáním člověka a jeho označení přidají až později. Ale většina volí opačný postup, který je podle (nejen) mých zkušeností vhodnější. To znamená, že nejdříve u psa vytvoří spojitost mezi štěkáním a odměnou, poté natrénují a upevní označení figuranta a až potom následuje nácvik vyhledání osoby. Co se týče označení, u nás je nejpoužívanějším způsobem vyštěkání. Někteří psovodi ale učí psa značit člověka tzv. nálezkou. Což je předmět připevněný na obojku, který pes při nalezení člověka vezme do tlamy a přiběhne zpět k psovodovi. Ten psa připne na vodítko a nechá se dovést k osobě. Oba druhy označení (druhů označení je více, ale u nás se používají hlavně tyto dva) mají své výhody i nevýhody a je jen na psovodovi, který bude jemu a především jeho psovi víc vyhovovat. Když umí pes vyštěkat figuranta zblízka (resp. štěkáním si vynutit odměnu), může pomocník začít od psa odbíhat. Zpočátku jen několik metrů a tak, aby ho pes z dálky stále viděl. Dalším krokem jsou odbíhačky, kdy pes vidí figuranta odcházet (nebo odbíhat – záleží na psovi, jak moc potřebuje upoutat a povzbudit), ale už nevidí, kam přesně se ukryl. Tím pes začne automaticky používat svůj čich a hledat osobu podle jejího pachu. Dalšími výcvikovými fázemi je nácvik vyhledání osoby (později více osob), nácvik vybíhání a vysílání psa do určených směrů, systematické prohledávání terénu. Pes cvičený pro praktické využití musí umět označit osobu ve všech polohách, úrovních terénu, volně položenou i zcela ukrytou. Tedy člověka stojícího, sedícího, ležícího (na břiše, na zádech – i takováto změna polohy může při stereotypním výcviku některé psy zaskočit), klečícího, dřepícího, volně položeného na úrovni terénu, ale také ukrytého na stromě, v seníku, bunkru, na posedu, ve skalní průrvě, jeskyni apod. Možností je mnoho. Kromě toho by měl pes „plochař“ umět prohledávat i objekty a sutiny, protože při průzkumu terénu může narazit na různá stavení (opuštěné, chátrající objekty, chatky, zemědělské usedlosti apod.), která bude potřeba také prověřit. Vzhledem k tomu, že hledaní lidé nebývají vždy bezvládní, nemohoucí, nehybní a při svém nalezení mohou zareagovat jakkoliv, psovod by měl v tréninku připravit psa na co nejvíce situací. To znamená, že by ho měl naučit značit mimo jiné také člověka pohybujícího se, bojícího a odhánějícího (hlasem nebo i pohybem) psa. A stejně tak skupinku lidí nebo osobu zasypanou sněhem. Ačkoli se běžný psovod (mimo členů Horské služby) prakticky nedostane do nasazení v lavinách (což je pochopitelné a logické), může nastat situace, kdy bude hustě sněžit a sníh hledaného člověka zkrátka zasype. K čemuž může dojít (a dochází) nejen na horách, ale i v nížinách. V tréninku psovod nesmí podceňovat ani velmi jednoduché a okaté úkryty. Budou-li totiž figuranti ukrýváni vždy jenom v lese, houštinách a podobném porostu, pes se při hledání začne soustřeďovat pouze na složitější situace a jednoduchý terén (louka, pole, cesta) podcení, a například člověka ležícího na cestě nebo sedícího na lavičce nebude považovat za toho, koho má hledat, protože je prostě „ukrytý“ příliš jednoduše. Na louce nebo poli zase může „vypnout“ svůj čich, což se při stereotypu v tréninku nezřídka stává. Podobně se pes může zachovat také v relativně přehledném lese, kde není na první pohled žádný úkryt a každému musí být jasné, že tam nikdo být nemůže. Jenomže v prostoru může být prohlubeň a terénní nerovnost (dolík, jáma), která z dálky není vidět a v ní člověk. V tréninku je proto nutné zaměřit se také na tyto v podstatě jednoduché terény a úkryty. Pes, ale i psovod se také musejí naučit pracovat v tzv. rojnici. Což bývá zpočátku tvrdší oříšek především pro psovody. Většina pátracích akcí probíhá za tmy, proto je součástí výcviku také noční hledání. V prohledávaném prostoru mohou být temné bunkry, podzemní chodby, sklepní prostory objektů, které tam kdysi stály apod. Pes proto musí umět pracovat také v „umělé“ tmě (v objektech). Podobně jako u sutin, je i při plošném výcviku nutné střídat co nejčastěji terény. Výcvik psa pro tuto specializaci trvá minimálně dva roky - to v případě, když pes je talentovaný a zároveň má šikovného psovoda. Obecně je „plošný výcvik“ o něco kratší než „sutiny“, což ale neznamená, že by byl jednoduchý. Naopak. Ani výcvik psa na plochy nikdy nekončí a také zde platí, že se pes učí celý svůj pracovní život. Výcvik se nesmí uspěchat a pes musí získat s hledáním co nejvíce zkušeností.

pplk. Ing. Jiří ŠLECHTA, MV-generální ředitelství HZS ČR, Iveta SOUKUPOVÁ, foto archiv autorky
 

Dostupnost vybraných antidot a informací

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 135 ze dne 28. března 2006 byl schválen Harmonogram realizace opatření okamžitého zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na hromadné urgentní příjmy postižených osob při mimořádných událostech velkého rozsahu, který v bodě 3 ukládá Ministerstvu zdravotnictví: „Zajistit nepřetržitou dostupnost informací z celostátní databáze o účincích toxických látek na zdraví a životy obyvatel, způsobech léčby postižených a dostupnosti antidot“. Na základě stanoveného úkolu Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo ucelený systém dostupnosti antidot a informací jak v měřítku ČR, tak i v měřítku mezinárodním.

Dostupnost antidot

Pro kauzální léčbu intoxikací je využívána relativně malá řada antidot s vymezeným spektrem indikací. V rámci této skupiny léčiv existuje celá řada antidot, která nejsou běžně dostupná v lékárenské síti. Důvodem je například jejich neregistrace v ČR podle zákona o léčivech nebo je jejich dostupnost omezena z důvodu minimální potřeby, pouze kampaňovité výroby úzkým okruhem výrobců a vysoké nákupní ceny. Doba použitelnosti antidot stanovená výrobci se obvykle pohybuje v rozmezí přibližně jednoho roku až šesti let. Z důvodu vysoké ceny, relativně krátké doby použitelnosti a současně sporadického využití při léčbě intoxikací v ČR je každoročně pořizována z finančního příspěvku Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) zásoba specifických antidot pro léčbu takto ojedinělých intoxikací. Příkladem může být botulinový anatoxin, kdy cena jednoho balení přesahuje 60 tisíc korun a četnost intoxikace v dlouhodobém průměru v ČR je 0-1-2 případy ročně. Ve světle této skutečnosti by bylo neefektivní zajišťovat na náklady jednotlivých zdravotnických zařízení zásobu takto specifického antidota v každém kraji nebo ve více zdravotnických zařízeních.

Rozsah vybavení antidoty pro případy poskytování neodkladné zdravotní péče v běžných podmínkách lze nalézt skoro u kaž­dého státu formou doporučení národního toxikologického centra. Hlavním faktorem, z hlediska dostupnosti antidot pro jejich efektivní využití, je časová dostupnost a použití v tzv. terapeutickém okně.

Antidota pořízená z dotace MZ, jsou centrálně uložena v Toxikologickém informačním středisku u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „TIS“) a ve Fakultní nemocnici Olomouc. Antidota jsou dostupná kterémukoliv zdravotnickému zařízení v ČR, které o ně požádá. Aktuální seznam takto dostupných centrálně uložených antidot je umístěn na webovém portálu TIS (www.tis-cz.cz). Současně byla v roce 2010 z dotace MZ pořízena minimální zásoba antidota Cyanokit pro otravu kyanidy a kouřovými plyny do všech fakultních nemocnic v ČR.

V roce 2010 byla MZ připravena metodika sjednocující postup zdravotnických zařízení při využívání antidot z centrální zásoby uložené u TIS i k obnově této zásoby a refundaci využitých antidot při léčbě. Úhrada antidot použitých při poskytování zdravotní péče je z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Informace o postupu zdravotnických zařízení byla umístěna na webových stránkách TIS http://www.tis-cz.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=63 a webových stránkách MZ http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-pro-zdravotnicka-zarizeni-o-zajisteni-dostupnosti-antidot-jejich-nakupu-a-obmene_4390_3.html.

V návaznosti na tento sjednocující postup pro získávání antidot vydala Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof v roce 2010 ve spolupráci s TIS a MZ doporučený rozsah antidot vzhledem k typu poskytovatele neodkladné zdravotní péče, který je umístěn na jejím webovém portálu (www.urgmed.cz, www.urgmed.cz/ostatni/2010_antidota.pdf).
 

Dostupnost informací

Těžištěm činnosti TIS u VFN v Praze je expertní a poradenská činnost v oblasti chemických látek nebo přípravků chemického charakteru, biologických toxinů z živočichů, toxických látek rostlinného původu nebo farmaceutických přípravků. Poradenství se netýká pouze laické veřejnosti, ale i zdravotnických zařízení poskytujících péči intoxikovaným osobám a dalších odborných a vědeckých institucí. TIS poskytuje informace nepřetržitě na telefonních číslech +420 224 919 293 a +420 224 915 402 a je možné využít i webových stránek www.tis-cz.cz a e-mailové adresy tis@tis.cz.
V návaznosti na všechny výše uvedené aktivity připravilo TIS ke zpřístupnění pro vybraná zdravotnická zařízení poskytující neodkladnou zdravotní péči specifickou databázi chemických a biologických látek s ohledem na jejich toxikologické vlastnosti, včetně doporučení terapie těmito látkami intoxikované pacienty. Databáze se toho času připravuje ke spuštění. Zdravotnická zařízení, která budou mít přístup do databáze, určovaly na svém území jednotlivé kraje.

Výměna informací v mezinárodním měřítku

V období do roku 2007 neexistoval v Evropské unii (dále jen „EU“) jednotný systém hlášení, potvrzování významných událostí s vlivem na zdraví spojených s výskytem chemických látek. Výbor pro zdravotní bezpečnost (Health Security Committee - HSC) jako neformální pracovní orgán Komise (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, DG SANCO) stanovil jako jeden ze svých bodů Strategického pracovního programu na roky 2008-2009 úkol: „Develop threath assessment by member states in HSC on CBRN – detection, alerting, distribution information management emergencies through consultation with experts“, a to:

vytvořením systému rychlého varování,
vytvořením kapacit pro health risk assessment (hodnocení zdravotních rizik) – síť korespondentů z členských zemí,
vytvořením kapacit pro health risk ma­nagement (řízení zdravotních rizik) – síť korespondentů z členských zemí.

Na základě tohoto úkolu byl v rámci Evropského programu zdraví (Health program 2008-2013) financován projekt pro vytvoření Informačního systému rychlého varování pro případ výskytu chemických látek jako zdravotní hrozby (Alerting System and Health Surveillance System for the delliberate release of Chemicals by Terrorists tzv. „ASHT I“). Jednalo se o první fázi řešení projektu, jehož cílem bylo vytvořit funkční informační systém k výměně informací ohledně mimořádných událostí s výskytem chemických látek a intoxikací v rámci EU. Participaci v projektu za ČR zajišťovalo TIS a výsledkem projektu bylo vytvoření informačního systému RAS CHEM (Rapid Alert System for Chemicals).

RAS CHEM v první fázi svojí realizace byl postaven jako informační platforma pro toxikologická centra členských států EU ke shromažďování a přiřazování klinických symptomů, syndromů ve vztahu k určitým definovaným chemickým látkám, zejména s ohledem na možnost jejich teroristického zneužití. Pro zajištění několikastupňové komunikace mezi toxikologickými centry v jednotlivých členských zemích EU bylo vytvořeno Evropské fórum toxikologických center (EU Poisoning Centres Forum - EUPC Forum), které bylo integrováno jako jeden komponent do RAS CHEM. Činnost v rámci EUPC fóra zajišťuje pro ČR TIS.

V návaznosti na tuto první fázi realizace projektu vzniklo pokračování projektu – pro vytvoření systému rychlého varování „Alerting System for Chemical Health Threats (ASHT II)“ pro členské země EU, do kterého se zapojilo opět TIS. Nástavba má sloužit k zajištění rychlého varování a mezinárodní komunikace (resp. výměny informací) mezi národními autoritami v oblasti veřejného zdraví a zdravotnickými experty při vzniku mimořádné události s významným, zejména přeshraničním vlivem na zdraví osob.

V roce 2011 plánuje EU tři regionální cvičení se zapojením členských států EU na téma mimořádné události s výskytem chemických látek. Cílem cvičení má být vyhodnocení připravenosti členských zemí na řešení této mimořádné události, s přes­hraničním vlivem chemických látek a přijímání opatření, zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví. Předpokládá se odzkoušení funkčnosti informačního systému rychlého varování. Cvičení je připravováno Health Protection Agency (UK) a ČR je prozatím zařazena do jeho druhé části (červen 2011) k procvičení připravenosti na hodnocení a řízení zdravotních rizik a komunikaci v oblasti zdravotních rizik. Účast na cvičení bude zajišťovat Ministerstvo zdravotnictví.

MUDr. Lucia GREPL BAUEROVÁ, odbor bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva zdravotnictví
 

Bezpečnost pro obyvatele Evropy

V rámci předsednictví Maďarska v Radě EU a 11. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2011 se v Nové radnici v Brně konala 12. května mezinárodní konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“. Záštitu převzali primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, předseda výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. František Bublan, velvyslanec Maďarska v ČR J. E. László Szöke a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Konferenci s podtitulem „Co se změnilo po 11. září 2001 v našich přístupech k zajištění bezpečnosti EU, členských zemí EU a jejich občanů? Širší pojetí bezpečnosti a jeho odraz v evropské a národní bezpečnostní strategii“ zahájil PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. ze Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy stručným přehledem aktuálních událostí v Evropě i ve světě. Soustředil se na bezpečnost z hlediska globálního ekonomického systému, životního prostředí a biosféry, a také na vnitřní bezpečnost, která nemůže být pouze věcí státu, ale i soukromých a veřejných organizací a jednotlivých občanů, tedy celé společnosti.

Deset let po 11. září 2001

PřednášejícíPřednášejícíV prvním programovém bloku vystoupili hosté z Velké Británie, Spojených států amerických, z Maďarska a ze Španělska s odpovědí na otázku, jak efektivně čelit nové dimenzi bezpečnostních hrozeb. Shodli se na tom, že reakce na terorismus je globálního charakteru a připojili se i arabské národy a lidé muslimského vyznání, kteří nesouhlasí s touto formou násilí a sebevražednými útoky. Vždyť i muslimové jsou oběti terorizmu a rovněž se zhoršilo postavení a oslabila důvěra muslimů žijících v USA i Evropě. Bezpečnostní věda a výzkum se zaměřila na zdokonalování technologií k odhalování zločinnosti a terorizmu. Zpřísnila se pravidla letecké dopravy, posílila opatření pro kontrolu pasažérů na úkor jejich osobní svobody a ochrany soukromí. Bezpečnostní složky států spolupracují, aby zabránily nezákonné výměně zboží, nelegálnímu překračování státních hranic, narušování kybernetické bezpečnosti a usilují o sdílení informací zpravodajských služeb. Dobře řízená bezpečnost hranic usnadní legitimní cestování i obchod.

Teroristické útoky nám daly pocítit, jak jsme zranitelní a naše životy jsou závislé na technických systémech, elektrické energii, na internetu. Přinutily nás přemýšlet o zodolňování sama sebe, o ochraně kritické infrastruktury, o připravenosti čelit různorodým hrozbám, o budování odolného rychle regenerujícího systému. Některé státy mají bezpečnostní systém zatím silně podfinancovaný.

Teroristé použili civilních prostředků, nástrojů, které mají lidem sloužit, a obrátili je proti nim. Noční můrou se stává kybernetická bezpečnost. Přibývá útoků na sítě, které mohou mít katastrofální dopady. Mohou poškodit průmyslová řídicí centra, energetiku, zásobování, dopravu, zdravotnictví i záchranný systém a další stěžejní oblasti, destruovat celou vyspělou společnost.

Jedním z kroků k vytvoření silné společnosti byl vznik schengenského prostoru s intenzivním zajišťováním vnějších hranic proti pronikání organizovaného zločinu, pašování drog a zbraní, nežádoucí imigraci. Státy Evropské unie uzavírají dohody o spolupráci, o přes­hraniční ochraně. Evropa má 17 tisíc km námořních hranic a odpovědnost za bezpečnost 25 milionů km2 mořského evropského prostoru, kde posiluje bezpečnost, plní celní povinnosti, brání znečišťování, terorizmu, obchodu s lidmi. Právní rámec Lisabonské smlouvy vyjasnil kompetence a umožnil zkvalitnění spolupráce evropských států spolu i s vnějšími zeměmi. Důležitá je bezpečnostní solidarita a sdílená bezpečnost mezi Evropou a USA.

Bezpečnostní úkoly maďarského předsednictví v EU

„Unie bližší svým občanům“ je heslo současného maďarského předsednictví v Radě EU. Cílem je vytvořit celoevropský azylový systém, rozšířit spolupráci v oblasti vnitra a bezpečnosti na základě Stockholmského programu a zabývat se dodatkem k zakládajícím smlouvám ohledně zavedení stálého záchranného mechanismu pro eurozónu, pokračovat v boji proti terorismu.

Maďarsko chystá další rozšíření unijního schengenského prostoru, v němž byly odstraněny hraniční kontroly, a to především o dvě balkánské země, Rumunsko a Bulharsko, dále o Srbsko, které požádalo o členství v prosinci 2009. Dokončit chce přístupová jednání Chorvatska a pokračovat také v přístupových rozhovorech s Tureckem.

Po tom, co ropné skvrny zdevastovaly pobřeží Evropy, Maďaři si předsevzali, že přijmou opatření ke zvýšení námořní bezpečnosti, zamezí nehodám, budou lépe kontrolovat jejich dopady a zajistí vyšší bezpečnost cestujících a posádky pro případ teroristických útoků.

V globalizovaném světě jsou však všechny vlivy snadno a rychle přenosné. Jak se rozšířila do většiny světa ekonomická krize, budou pronikat i problémy související s migrací, vznikající na základě válečných konfliktů a nepokojů, i s uvolněným pohybem pracovních sil.

Představa o tom, jak vzdorovat teroristickým útokům, je především v jednotném postupu a precizní koordinaci komplexního boje, v budování nových partnerství, tvorbě mezinárodních standardů – koncenzu států pro rozvoj prevence a vytváření základů multipartnerského světa. Vyžaduje vzájemnou solidaritu, jednotný dialog, posílení práva a vzájemné důvěry. Marginalizací Evropy vzniká společná kultura bezpečnosti států EU.

Nové trendy bezpečnostní politiky

Také je potřeba řešit globální soupeření o vládu nad internetem, neboť s roztoucím významem internetových sítí sílí snahy o jeho ovládnutí. Zástupci vlád, průmyslu i nejrůznějších organizací se předhánějí v návrzích, jak by toto vlivné globální médium mělo vypadat a fungovat. Stále větší počet investorů se pokouší zabránit dominanci jednoho i více politických nebo průmyslových subjektů nad internetovou sítí. Jádrem sporu je přitom koncept známý jako „síťová neutralita“ (net neutrality), nový pojem ve slovníku Evropské unie.

Odstranění teroristických tendencí se ubírá také cestou komunikace s arabskými zeměmi, hledání způsobů, jak zabránit náboru lidí, aby se z nich stávali teroristé. Například v Nizozemsku se muslimské děti kromě holandských dějin učí také zeměpisu a dějinám země odkud pocházejí, aby se nenechaly obalamutit vylhanými příběhy, a nebyly snadno ovlivnitelné.

Zásah na Usámu bin Ládina a jeho smrt vyvolaly zejména v USA velký ohlas a snad byly zadostiučiněním pro pozůstalé obětí, ale v podstatě nic nevyřešily, protože Al-Káida není jedinou teroristickou sítí na světě, a proti „západnímu světu“ mohou být nyní rozpoutány ještě silnější nenávistné projevy.

Bezpečnostní situace v ČR

Účastníci konferenceÚčastníci konferenceV druhém programovém bloku se ujali slova čeští komentátoři, představitelé akademického života a zástupci složek integrovaného záchranného systému.
V České republice stojí v popředí problémy vypořádávání se s organizovaným zločinem, dále s radikalizací některých skupin obyvatelstva, a teprve na třetím místě se řeší obrana před terorizmem a varující informace zpravodajských agentur. Přiměřeným nástrojem je monitorování a sdílení informací mezi rezorty a dále celoevropská spolupráce informačních služeb. Zatím obava ze zneužití informací brzdí jejich sdílení. Střední Evropa slouží teroristům spíše jako zázemí, kde se připravují k výpadům proti silnějším zemím. Ve vědomí našich obyvatel jsou proto obavy z terorizmu mnohem menší, než například ve Španělsku. Některé násilné projevy vycházejí z anticikánismu, neofašismu a extrémismu.

Snaha o reorganizaci zpravodajských služeb, které by lépe spolupracovaly, se potýká s námitkami souvisejícími s ochranou osobních údajů a ochranou soukromí. Na způsobech odposlechu a zásazích do internetu zatím nebylo dosaženo politické shody.

Dokončuje se budování velkokapacitního schengenského informačního systému druhé generace, který bude velkým přínosem pro řešení migrační politiky a vnitřní i celoevropské bezpečnosti. Poskytne ucelený pohled na bezpečnostní systém, umožní lepší koncepční práci, vyhodnocování rizik a účelnější využití výsledků bezpečnostní vědy a výzkumu, a především spolupráci všech dotčených rezortů i soukromé sféry. Nelze ukládat úkoly, které nejsou personálně, finančně ani motivačně zajištěny. Důležitá je trvalost přijatých dokumentů, tedy delší než je interval mezi volbami, aby jejich platnost neskončila s novou vládou, a byly vždy k dispozici strategické suroviny, potraviny, rezervní fondy atd. Bezpečnostní strategie vyžadují programovou a personální stabilitu, musejí být nadčasové nadresortní a mít své mantinely, aby výdaje byly přiměřené. Rostou nároky na humanitární pomoc, proto naše účast musí být adekvátní našim prostředkům. Abychom nezůstali stranou, můžeme přispět svými schopnostmi, zkušenostmi apod.

Policie ČR řeší mnoho problémů (korupce, extrémismus, organizovaný zločin), nedaří se stanovit její pravomoce a v současné době nastal masivní odliv odborníků a zkušených příslušníků.

V Armádě ČR stoupají mandatorní výdaje, starší ročníky odcházejí do důchodu a nárokují si pobírání výsluhy. Jako členský stát musíme plnit úkoly NATO a účastnit se také operací nevojenského charakteru. Naší nabídkou jsou specializace na špičkové úrovni.

Integrovaný záchranný systém je na solidní technické i odborné úrovni, opírá se o dokonalou bezpečnostní analýzu, krizová legislativa umožňuje implementovat i nástroje k řešení katastrof velkého rozsahu, jeho funkčnost a rozvoj jsou však závislé na dostatečném zdroji finančního pokrytí. K vytvoření silné odolné společnosti lidem často chybí určité návyky (základní vojenská služba, cvičení CO), disciplína, neumějí se vyrovnávat se stresovými a zátěžovými situacemi, nechápou, že je někdy nutné se podvolit a přečkat v nouzovém stavu, uposlechnout orgány státní správy, hasiče, záchranáře, zachovat chladnou hlavu a nepodléhat panice. Potřebujeme větší osvětu, vzdělávání a výchovu obyvatelstva a jeho otužování, aby dokázalo čelit hrozbám včas. K tomu je nutné zvládnout informační a sociální prostor. V souvislosti se stárnutím obyvatelstva klesá počet potenciálního personálu vhodného věku, který bude fyzicky disponován. Je možné využít dobrovolnického hnutí, ale občan musí přestat být pouhým konzumentem a naučit se pomáhat sobě i svému okolí. Stát by měl vytvořit systémové podmínky pro vznik silné občanské společnosti.

Konference se zaměřila se na nové priority bezpečnostní politiky v Evropě v kontextu strategické koncepce NATO. Z jednání vyplynula řada úkolů, které bude nutné řešit, ale ne samostatně každý stát, každý systém, rezort apod., ale provázaně v duchu výzvy ke komplexnímu řízení bezpečnosti a integrace všech dostupných prostředků. V čele procesu je potřeba špičkových odborníků a zejména politiků, kteří dokáží obhájit konkrétní opatření před širokou veřejností a vést občany k odpovědnosti za bezpečnost svou, své rodiny i společnosti.

Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, foto autorka

 

Ve znamení kolektivních zásluh

Trojský zámek v Praze se stal 10. května letošního roku místem vyhlášení výsledků druhého ročníku ankety o nejvýznamnější osobnosti, kolektivy a projekty Hasičského záchranného sboru ČR za uplynulý rok – Hasič roku 2010.

O výběru nejlepších příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR rozhodovala porota složená ze zástupců Ministerstva vnitra a HZS krajů, která vybrala do sedmi kategorií nejlepší jednotlivce a kolektivy z celkem 49 nominací. V rámci ankety byla udělena také Cena ministra vnitra za výrazný úspěch hasičů na mezinárodním poli v loňském roce.

„Jsme svědky nově vznikající tradice vyznamenání jednotlivců a skupin, je to vhodná příležitost jak připomenout veřejnosti jejich nepostradatelnost,“ zdůraznil v úvodním slově slavnostního aktu ocenění náměstek ministra vnitra Ing. Viktor Čech.

Za obrovské nasazení a úsilí při záchraně osob a psa probořených v ledě si cenu za Zásah roku 2010 odnesli příslušníci HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Je na místě připomenout, že v té době nebyla jednotka této stanice vybavena suchými pracovními obleky do vody a hasiči prováděli záchranu v zásahovém oděvu.

V kategorii Občanský zaměstnanec roku 2010 zvítězil Ing. Metoděj Tunys. Oceněny byly jeho vynikající manažerské schopnosti v čele Opravárenského závodu Olomouc a výrazný podíl na zefektivnění činnosti tohoto pracoviště v podmínkách Civilní ochrany ČR až po začlenění do systému HZS ČR v novém organizačním uspořádání.

Ocenění Kolektiv roku 2010 získal tým dvanácti leteckých záchranářů směny B HZS hl. m. Prahy, který dlouhodobě prokazuje souhru a vysokou profesionalitu všech svých členů při zásazích. Jejich připravenost se projevila v srpnu loňského roku při povodních v Libereckém kraji, kdy zachránili 38 osob.

Ocenění za Projekt roku 2010Ocenění za Projekt roku 2010Jako nejlepší Projekt roku 2010 porota vyhodnotila projekt „Rizika silniční a železniční dopravy – interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“, na jehož vzniku se podílela řada odborníků z HZS ČR, Policie ČR a také zdravotnické záchranné služby. Na jeho přípravě a koordinaci s ostatními složkami IZS má hlavní podíl kpt. Ing. Veronika Krajsová z HZS Karlovarského kraje. „Velký dík patří autorům vzdělávacích materiálů a všem, kteří s námi nyní aplikují tento projekt do praxe,“ uvedla při převzetí ocenění.

Velitelem/vedoucím roku 2010 se stal mjr. Ing. Tomáš Hradil, velitel stanice Beroun HZS Středočeského kraje, pod jehož velením získal český USAR TEAM jako patnáctý na světě certifikát INSARAG úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci deklarující úroveň HEAVY (nejvyšší úroveň připravenosti).

Do Galerie osobností HZS ČR byl in memoriam uveden plk. Ing. Pavel Stoklásek, bývalý náčelník Hlavní správy Sboru požární ochrany MV ČSR. Tuto funkci zastával nejdéle ze všech poválečných představitelů profesionální požární ochrany u nás, a to v období od května 1975 do října 1990. Po svém nástupu do funkce zavedl do sboru pevnou organizační strukturu. Stál u zrodu moderní právní úpravy požární ochrany, usiloval o změnu pracovního poměru příslušníků na služební poměr. Rovněž se podílel na vybudování středního odborného školství v požární ochraně a zavedl do výcviku disciplíny požárního sportu.

Hasič roku 2010 nprap. Jiří KlášterkaHasič roku 2010 nprap. Jiří KlášterkaVyvrcholením slavnostního odpoledne bylo vyhlášení Hasiče roku 2010. Tím se stal nprap. Jiří Klášterka z HZS hl. m. Prahy, který zachránil život dvouletému dítěti. Šlo o extrémně náročný zásah, protože dítě se pohybovalo po parapetu (150 mm šířky a 3 m délky) v úrovni čtvrtého patra domu a hrozilo velké nebezpečí jeho pádu. Protože rozhodovala každá vteřina a přestože ještě nebylo zhotoveno jištění, přelezl po parapetu z bytu sousedů a na poslední chvíli dítě uchopil za ruku a stáhnul ho zpět do místnosti. „Dnešní den chápu jako ocenění celé své profesní kariéry a toho, co jsem se v kolektivu hasičů v minulosti naučil,“ vyjádřil své pocity po převzetí prestižního ocenění.

Cenu ministra vnitra za rok 2010 získal USAR odřad České republiky. Veškerá snaha a úsilí byly zhodnoceny v průběhu klasifikačního cvičení (Insarag External Classification), které se konalo v říjnu 2010 v Ostravě, kde USAR odřad obdržel certifikát, na jehož základě se může zapojovat do mezinárodních záchranných operací v zemích postižených katastrofou s následkem zřícení budov.

Atmosféru slavnostního odpoledne umocnilo pěvecké vystoupení Daniela Dorna z německé THW (organizace poskytující technickou pomoc nebo podporu při mimořádných událostech velkého rozsahu) a také dětského folklórního souboru Modřenec. Role asistentů se opět bravurně zhostili „Maxíci“ – členové dětského oddílu SDH Brandýs nad Labem.

Závěrečné slovo patřilo generálnímu řediteli HZS ČR genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi, který vyzdvihl práci všech, kteří v HZS ČR naplňují jeho poslání. „Vážím si práce všech hasičů i občanských zaměstnanců sboru, bez kterých by toto poslání nešlo naplňovat. Žádný z oceněných nezdůrazňoval sám sebe a svou vlastní zásluhu, ale práci všech, celého kolektivu, pomoc pro ty, kteří ji potřebují,“ uvedl.

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto Milan VÁVRŮ

Výsledky soutěže Hasič roku 2010

Zásah roku 2010

1. místo: HZS Karlovarského kraje – záchrana dvou osob a psa probořených v ledu
2. místo: HZS hl. m. Prahy – zásah na požár na Florenci
3. místo: HZS Plzeňského kraje – záchrana života dítěte z tekutého písku
 
Občanský zaměstnanec roku 2010
1. místo: Ing. Metoděj Tunys, MV-GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc
2. místo: Ing. Jiří Němeček, MV-GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc
3. místo: Ivana Nadrchalová, HZS Pardubického kraje
 
Kolektiv roku 2010
1. místo: HZS hl.m. Prahy, kolektiv leteckých záchranářů směny B – součinnost při záchraně osob v průběhu povodní v Libereckém kraji
2. místo: HZS Ústeckého kraje, kolektiv územního odboru Děčín – součinnost při likvidaci mimořádných událostí velkého rozsahu v průběhu bleskových povodní na Děčínsku
3. místo: HZS Královéhradeckého kraje, povodňové odřady – součinnost při likvidaci následků povodní v Libereckém kraji
 
Projekt roku 2010
1. místo: HZS Karlovarského kraje – projekt „Rizika silniční a železniční dopravy - interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“
2. místo: Národní základna humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu
3. místo: HZS Jihočeského kraje – projekt konference „Červený kohout“
 
Velitel/vedoucí roku 2010
1. místo: mjr. Ing. Tomáš Hradil, HZS Středočeského kraje
2. místo: plk. Jaroslav Klíma, HZS Plzeňského kraje
3. místo: Jaroslav Muchl, HZS Jihočeského kraje
 
Galerie osobností HZS ČR
plk. Ing. Pavel Stoklásek, in memoriam
 
Hasič roku 2010
1. místo: nprap. Jan Klášterka, HZS hl. m. Prahy – záchrana života dvouletého dítěte z parapetu okna ve čtvrtém patře domu
2. místo: plk. Ing. Jan Pastucha, HZS Olomouckého kraje – záchrana života muže topícího se pod jezem v řece
3. místo: nstržm. Lubomír Erban, HZS Libereckého kraje – záchrana života řidičky a její čtyřleté dcery z hořícího automobilu
 
 

 

V tištěné podobě časopisu ještě najdete

• PREVENCE
Požární bezpečnost fotovoltaických systémů II
Podmínky požární bezpečnosti pro umísťování a navrhování fotovoltaických systémů
plk. Ing. Zdeněk Hošek

• POZNATKY-ZKUŠENOSTI
Povodně 2010 ve Zlínském kraji a strategie obnovy území
plk. Ing. Zdeněk Otrusina, plk. Ing. Josef Bambuch, Ing. Karel Malinovský

• ZE ZAHRANIČÍ
Trenčín hostil jubilejní výstavu FIRECO
plk. Dr. Jaroslav Vykoukal, Mgr. Zuzana Cikhartová

• PŘÍLOHA
Medaile HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství

vytisknout  e-mailem