Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 6/2011

Části POŽÁRNÍ OCHRANA dominuje zpravodajství z průběhu letošních veletrhů PYROS/ISET a IDET. Dále přinášíme analýzu zásahu na požár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně. Druhým článkem uzavíráme problematiku požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. V bloku IZS seznamujeme se závěry konference Pyromeeting 2011. Další díl seriálu o výchově záchranných psů je věnován výcviku psů pro vyhledávání osob na ploše. V části OCHRANA OBYVATELSTVA informujeme o dostupnosti antidot k léčbě intoxikací a přinášíme studii cvičení Temná zima. Strategie obnovy území po loňských povodních ve Zlínském kraji a zpravodajství z konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“ jsou náplní části časopisu zaměřené na KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále najdete například výsledky soutěže Hasič roku 2010 nebo ohlédnutí za výstavou FIRECO 2011. Součástí je také PŘÍLOHA se seznamem osobností, které převzaly medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství.  

Dne 13. května 2011 se v kongresovém sále hotelu Continental konala v rámci mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET 2011 konference Pyromeeting 2011 na téma Chemická a radiační bezpečnost. Na její organizaci se z odborného hlediska podílely MV-generální ředitelství HZS ČR a Profesní komora požární ochrany.

genmjr. Ing. Miroslav Štěpángenmjr. Ing. Miroslav Štěpán„Chemická služba zaznamenala v posledních deseti letech nebývalý rozvoj, na němž velký podíl měla zejména spolupráce s pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ řekl na úvod generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a dodal: „záchranáři musejí být připraveni na všechny typy událostí a úniky nebezpečných látek, které se vyskytují i při živelních pohromách. Proto ani investice do zděných a mobilních laboratoří vybavených nejnovějšími přístroji nebyly zbytečné.“

Generální ředitel  HZS ČR se také zmínil o dlouho připravovaném záměru zabývat se podrobněji bezpečností pražského metra a jeho zajištěním před teroristickými útoky. Připravuje se zpracování nové typové činnosti složek IZS při společném zásahu zaměřené na mimořádnou událost v metru, která bude použitelná i pro jiné podzemní prostory, například tunely.

Chemická služba HZS ČR

Pro nadcházejícím zasedání Výboru civilního a nouzového plánování a Bezpečnostní rady státu se připravuje informace o zajištění chemické a radiační bezpečnosti ČR, kterou budou společně předkládat MV-generální ředitelství HZS ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Po roce 2001 vznikly pro HZS ČR nové úkoly na úseku integrovaného záchranného systému. V oblasti chemické a radiační bezpečnosti byly pro jednotky PO a zařízení civilní ochrany postaveny úkoly v oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace osob a zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o vzniklé situaci.

V souvislosti s převedením civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra začal sbor od roku 2001 plnit úkoly ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k aktuálnosti hrozby teroristických útoků po roce 2001 a zneužití nebezpečných látek a v souvislosti s některými novými úkoly HZS ČR vznikla z původní chemicko-technické služby samostatná chemická služba. V posledních letech došlo k zásadní změně v úkolech chemické služby HZS ČR, neboť její příslušníci plní úkoly nejen v organizačním řízení, které zahrnují zejména údržbu věcných prostředků a odbornou přípravu a podporu jednotek PO ve vztahu k nebezpečným látkám, ale rovněž v operačním řízení, kde se podílejí na průzkumu, označování a vytyčování nebezpečných oblastí, varování a evakuaci obyvatelstva, dekontaminaci, informační podpoře a provádění záchranných a likvidačních prací na místě zásahu. V souvislosti s některými specializovanými činnostmi u zásahů byly vytvořeny opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce, mj. pro likvidaci havárií nebezpečných látek, rozšířenou detekci nebezpečných látek, dekontaminaci osob a techniky, olejové havárie a nouzové přežití obyvatelstva.

Připravenost na řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek je na vysoké úrovni.  Hasiči při těchto událostech zasahují v dýchacích přístrojích a ochranných oděvech, mají k dispozici např. technický automobil chemický, přenosné detekční přístroje (Ramanův spektrometr, dozimetry), mobilní chemické laboratoře a chemické laboratoře s rozšířenou detekcí nebezpečných látek. Nejméně se zatím HZS ČR orientoval na biologické látky, ale po této stránce je zabezpečena spolupráce se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany a Státní veterinární správou.

Chemická služba je dynamicky se rozvíjející službou HZS ČR. Díky investicím v posledních letech, změnám ve vzdělávacím systému a pravidelnému odbornému výcviku se podařilo povýšit profesionální úroveň sboru v oblasti problematiky nebezpečných látek na úroveň nejvyspělejších států Evropy a podílet se tak na výrazném zlepšení zajištění chemické a radiační bezpečnosti ČR.

Chemický a radiační terorismus

Účastníci konferenceÚčastníci konferenceZ hlediska ohrožení chemickým nebo radiologickým terorismem je nutné se zaměřit na zabezpečení významných budov a zařízení, prostor, kde se shromažďuje velké množství lidí a na ochranu prostředků hromadné dopravy. Jsou střežena úložiště, neboť jsou hlášeny ztráty některých nebezpečných látek. Teroristé potřebují vyvolat strach a nejistotu a způsobit společnosti ekonomické a psychosociologické škody. Podobně se často chovají média, například v souvislosti s havárií elektrárny Fukušima v Japonsku po zemětřesení a zasažení vlnou tsunami.

Při experimentu v pražském metru byly zjišťovány faktory, které mohou ovlivnit šíření otravné látky mezi cestujícími ve vlakové soupravě i ve stanicích. Na základě zpracované studie bude nutné realizovat opatření, která zabrání neoprávněnému vniknutí větracími šachtami do prostoru metra se záměrem kontaminovat jej.

Nelegální sklad v Bělé nad Svitavou

Jeden z největších případů nalezení nelegálních skladů nebezpečných látek se odehrál v říjnu loňského roku v obci Bělá nad Svitavou v Pardubickém kraji, kde byl odhalen nelegální sklad a malá laboratoř s velkým množstvím výbušnin, střelných zbraní, munice, chemikálií, radioaktivních a vysoce toxických látek. Vše bylo ukryto v hromadách komunálního odpadu v soukromém obydlí pětačtyřicetiletého muže a jeho matky. Příslušníci Policie ČR a HZS ČR zde řešili, jak bezpečně z radioaktivního prostředí dostat veškerý materiál proložený nástražnými výbušnými systémy. Byli povoláni pracovníci Dekonta, a.s., kteří pod dohledem pyrotechniků odborně odkrývali postupně odpad a zajišťovali nalezené trhaviny, chemikálie a další nebezpečné látky, například zajistili 60 kg silné výbušniny pentritu (pentaerythrittetranitrát). Celkem odebrali 271 vzorků chemikálií, z toho 235 identifikovali Ramanovým spektrometrem (36 vzorků určila akreditovaná laboratoř). Postupovali velmi pomalu a obezřetně, za pravidelného měření ovzduší a zároveň probíhalo vyšetřování trestné činnosti. Střelivo bylo uschováno v důmyslných skrýších v kuchyňském nádobí apod. Zbraně a munice byly zabaveny Policií ČR. V blízkosti domku byla vybudována dekontaminační sprcha pro účastníky vyklízecích prací a certifikovaný sklad, kam byly ukládány identifikované, pečlivě vytříděné, zaevidované, označené a v plastových pytlech odborně zajištěné nebezpečné látky. Práce trvaly až do začátku prosince, kdy je již ovlivňovalo i nepříznivé počasí. Do spalovny v Ostravě bylo v době náledí za asistence Policie ČR a HZS ČR odvezeno na sedm tun nebezpečného odpadu, který byl zlikvidován během dvou dnů.

Přeprava nebezpečných látek

Ke správné a bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami je nutné látky přesně identifikovat, klasifikovat a označit. Avšak nových látek velmi rychle přibývá a orientace v nich je nesnadná. Na internetu lze najít řadu databází o vlastnostech a značení látek. Pro přepravu nebezpečných látek po silnici byla doporučena čtvrtletně aktualizovaná databáze spravovaná ve spolupráci společností Medistyl a DEKRA-Automobil.

Odborní poradci Akademie dopravního vzdělávání DEKRA se specializují na předpisy pro pozemní, leteckou a námořní přepravu nebezpečných věcí. Na přepravě nebezpečných věcí se podílejí řidič, odesílatel, dopravce, příjemce, nakládce, balič, provozovatel a majitel motorového vozidla, případně závozník. Ti všichni mají své přesné povinnosti pro konkrétní druh přepravované věci. Povinnosti by měl určit ustanovený bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v každém podniku (v nemocnicích), jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace (balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí). Pak by nedocházelo k nehodám s drastickými dopady pro zdraví a životy osob a životní prostředí.

Transportní, informační a nehodový systém (TRINS) již 15 let reguluje dopravu nebezpečných věcí a poskytuje prostřednictvím svých středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou nebo skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Operačním a informačním střediskům IZS předává potřebné údaje o výrobcích, látkách a jejich bezproblémové přepravě a skladování a zkušenosti z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami nebo s likvidací škod při mimořádných událostech spojených s nebezpečnými látkami.

Aktuální problematika

Téma zajištění chemické a radiační bezpečnosti nebylo organizátory konference zvoleno náhodně. Ze statistických údajů vyplývá, že oproti roku 2000 stoupl v roce 2009 počet událostí spojených s únikem nebezpečných látek o více než 50 %. V současnosti ze zhruba 6000 událostí s výskytem nebezpečných látek připadá přibližně 5000 událostí na látky ropné povahy. Zbytek zaujímají události spojené s únikem chemických nebo biologických látek (1000 událostí). Přibývá také počet zásahů s podezřením na bojovou chemickou nebo biologickou látku, zejména v kombinaci s nástražnými výbušnými systémy. Aktuálnost tématu mimo jiné dokladovaly i dvě závažné mimořádné události letošního dubna – výbuch nitroglycerinu v pardubické společnosti Explosia, a.s. a rozsáhlý požár podniku na zpracování plastů v Chropyni. Stranou nemůže zůstat ani skutečnost, že také v České republice nelze vyloučit možnost zneužití nebezpečných chemických látek k teroristickému útoku.

Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, foto Milan VÁVRŮ
 

vytisknout  e-mailem