Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 6/2011

Části POŽÁRNÍ OCHRANA dominuje zpravodajství z průběhu letošních veletrhů PYROS/ISET a IDET. Dále přinášíme analýzu zásahu na požár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně. Druhým článkem uzavíráme problematiku požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. V bloku IZS seznamujeme se závěry konference Pyromeeting 2011. Další díl seriálu o výchově záchranných psů je věnován výcviku psů pro vyhledávání osob na ploše. V části OCHRANA OBYVATELSTVA informujeme o dostupnosti antidot k léčbě intoxikací a přinášíme studii cvičení Temná zima. Strategie obnovy území po loňských povodních ve Zlínském kraji a zpravodajství z konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“ jsou náplní části časopisu zaměřené na KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále najdete například výsledky soutěže Hasič roku 2010 nebo ohlédnutí za výstavou FIRECO 2011. Součástí je také PŘÍLOHA se seznamem osobností, které převzaly medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství.  

Dne 18. února 2011 došlo k rozsáhlému požáru skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně-Přílukách. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požár je již plně rozvinutý a u objektu je částečně probořená střecha. Práci zasahujícím ztěžovalo velmi složité členění hořícího objektu a uskladněné tlakové lahve v blízkosti požáru. Na místě události zasahovalo třináct jednotek PO a téměř sto profesionálních a dobrovolných hasičů.

Popis objektu

Šlo se o jednopodlažní skladovou halu stavebních materiálů o celkové skladovací ploše 1437,9 m2, rozdělenou požárně dělící konstrukcí na dva skladovací prostory o skladovací ploše 906,6 m2 a 531,3 m2. Skladová hala byla dispozičně umístěna v samostatném oploceném areálu prodejního centra stavebních materiálů průmyslové zóny Zlín-Příluky. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 12. listopadu 2010.
Nosná konstrukce haly byla z ocelových rámů, jejichž příčný modul byl 6 m nebo 7 m a rozpon 22 m. Ocelové rámy byly tvořeny válcovanými nosníky HEA a IPE. Pro uchycení opláštění z trapézového plechu byly na stěnách tenkostěnné C paždíky. Střešní vaznice byly ze zastudena válcovaných Z a C profilů. Ocelová konstrukce byla opatřena certifikovaným požárním nátěrem na odolnost 30 minut. Stěnový plášť u hranice sousedního pozemku (západní strana) byl tvořen vodorovným sendvičovým PUR panelem tloušťky 100 mm uchyceným na nosné sloupy. Ostatní obvodové panely byly ze zinkovaných plechů s povrchovou úpravou PES 25 micronů. Požární odolnost stěnových panelů byla EW 30 DP3. Vnitřní požární stěnu mezi skladovými prostory tvořil sendvičový panel s požární odolností EI 30 DP1. Střešní vaznice byly tenkostěnné pozinkované Z a C profily sloužící pouze pro vynesení pláště. Příčle byly součástí ocelových rámů z válcovaných IPE profilů. Vaznice byly navrženy na požární odolnost 15 minut. Střešní plášť byl ze střešních PIR panelů tloušťky 100/142 mm a trapézových plechů uchycených na střešních Z a C vaznicích. Požární odolnost střešních panelů byla EI 15 DP1. Z východní strany skladovací haly byla osazena troje sekční vrata s tepelnou izolací PUR sekcí tloušťky 40 mm s integrovanými vstupními dveřmi o rozměrech 900/1970 mm. Podlaha skladovací haly byla drátkobetonová na užitné zatížení 60 kN/m2. Hala nebyla vytápěna a nebyla tepelně izolována. Elektrická instalace byla provedena kabely CYKY vedenými ve žlabech MARS. Veškerá elektroinstalace haly byla napojena na rozvaděč RH101 typu HAGER umístěný ve vnitřní části haly, konkrétně v jejím jihovýchodním rohu.

Průběh zásahu

Průběh zásahuPrůběh zásahu
V pátek 18. února 2011 v 19.13 hodin byl na krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje (dále jen KOPIS) nahlášen požár skladovací haly. Vzhledem k četným dalším tísňovým voláním svědků, kteří upřesnili rozsah požáru, vyhlásil operační důstojník požární poplach čtyřem jednotkám PO (jednotce HZS Zlínského kraje stanice Zlín, jednotce SDH Zlín-Prštné, jednotce SDH Zlín-Želechovice a jednotce SDH Slušovice) se šesti CAS a výškovou požární technikou AZ 30. K požáru vyjel také velící důstojník směny.

Po příjezdu první jednotky PO ze stanice Zlín s požární technikou CAS 20, CAS 24, CAS 32 a AZ 30 na místo události byly vidět evidentní příznaky šířících se zplodin hoření a tepelné degradace. Patrná byla také ztráta celistvosti obvodového pláště a střešní krytiny skladovací haly zhruba v jedné třetině půdorysné plochy z jižní strany. Požár se šířil vnitřním prostorem, především pásmem zakouření severovýchodním směrem od požárního ohniska. Velitel zásahu proto prostřednictvím KOPIS povolal další síly a prostředky, zřídil štáb a určil jeho náčelníkem velícího důstojníka směny, který přijel současně s první jednotkou PO. Velitel zásahu rozdělil místo události na tři úseky, a to ze západní, jižní a východní strany objektu. Poté prostřednictvím KOPIS vyhlásil druhý stupeň poplachu a vyžádal si další výškovou požární techniku (AP 42).

Evakuace tlakových lahví

Objekt po požáruObjekt po požáru
Prvotním úkolem jednotek PO bylo evakuovat tlakové lahve (30 lahví PB o hmotnosti 2 kg, 10 kg a 33 kg) uskladněné v bezprostřední blízkosti požárem zasažené haly. Další komplikaci představovaly tři vysokozdvižné vozíky, poháněné propan butanem, zaparkované uvnitř haly. Velitel zásahu rozhodl o vytvoření proudů od CAS za účelem ochlazení tlakových lahví a o jejich následném transportu do bezpečné vzdálenosti od požáru. Současně probíhalo jedním útočným proudem ochlazování stěny stavební konstrukce, aby byli hasiči, manipulující s lahvemi v její těsné blízkosti, chráněni před vysokým žárem.

Dovnitř haly nebylo možné vstoupit, a to z důvodu narušené části střešní konstrukce (polykarbonátových světlíků), která se během zásahu částečně zřítila. Kvůli destrukci střešních světlíků a silného zakouření v prostoru haly byl velitelem zásahu vstup do objektu zakázán. Vstup do budovy byl možný jen dveřmi v sekčních vratech. Jejich značné tepelné namáhání však způsobilo komplikovanou manipulaci se zaklíněnými vraty z důvodu tepelné roztažnosti.

Za těmito vraty se nacházel vysokozdvižný vozík, který byl funkční, ale zkušenosti s manipulací s tímto vozíkem nikdo ze zasahujících hasičů neměl. Přesto byl velitelem úseku jeden příslušník jednotky PO pověřen, aby se pokusil v zakouřeném prostředí přijít na ovládání, což se mu podařilo. Po uvedení vozíku do provozu, byla vrata nadzvednuta trhacími háky a vozík byl přepraven ven. S jeho použitím pak byla vrata vytažena ještě více nahoru ke snadnějšímu odvodu tepla a kouře.

Využití termokamery

Během zásahu byla k měření teploty nosných konstrukcí haly využita termokamera. Průzkumem bylo zjištěno, že nedochází k narušení nosnosti, nýbrž k propadnutí polykarbonátových světlíků. Zásah byl dále veden dvěma proudy C 52 uvnitř budovy a současně byla lafetovou proudnicí z AZ 30 ochlazována střecha. Zároveň, pro zvýšení výšky neutrální roviny, byly paralelně nasazeny přetlakové ventilátory. Pro osvětlení objektu byly v jednotlivých úsecích nasazeny reflektory.

Do štábu velitele zásahu byli jmenováni provozovatel hořícího objektu, vedoucí složky Policie ČR, vedoucí složky zdravotnické záchranné služby (z důvodu nepotvrzených informací zda se v místě události nacházejí zraněné nebo intoxikované osoby), člen pro spojení a člen pro týl. Později byl do štábu velitele zásahu jmenován také náměstek primátora statutárního města Zlín.

Díky přítomnosti provozovatele hořící haly byly velmi rychle získány podrobné informace o jejím konstrukčním řešení, provozu a materiálu uskladněném v objektu. Právě konstrukční a dispoziční řešení skladovací haly a uskladněný stavební materiál byly příčinou velmi rychlého šíření požáru. K zamezení šíření fronty požáru bylo nutné násilné vniknutí do objektu vytvořením otvorů v obvodovém plášti na západní a východní části haly.

Kyvadlová doprava vody

Na místo požáru se postupně dostavily jednotky z 2. stupně požárního poplachu s požární technikou (jednotky SDH obcí Vizovice, Fryšták, Lípa, Zádveřice, Kostelec, Lhota u Malenovic, Racková a Otrokovice). Vzhledem k nízkému tlaku v hydrantové síti areálu, ze které byla doplňována voda, byla zřízena kyvadlová doprava vody šesti CAS z blízkých hydrantů. Zároveň byl povolán PPLA ze stanice Uherské Hradiště k zajištění obměny tlakových lahví dýchacích přístrojů a k zabezpečení stravy a prostoru pro týl k regeneraci zasahujících hasičů.

Příslušníci Policie ČR obvodního oddělení Zlín zajišťovali uzavření místa zásahu a současně s dopravní policií i regulaci dopravy u místa události. Vzhledem k předpokládanému dlouhotrvajícímu zásahu byli příslušníci z mezisměnového volna prostřednictvím KOPIS povoláváni do zálohy (pohotovosti na pracovišti). Na místo události se dostavil územní řídící důstojník HZS Zlínského kraje a náměstek primátora statutárního města Zlín, který zajistil stravu pro zasahující. Počet zasahujících jednotek PO dosáhl třetího stupně požárního poplachu a celkového počtu 13. Velitel zásahu zřídil prostor pro informování sdělovacích prostředků.

Požár byl lokalizován dne 18. února 2011 ve 20.36 hodin a likvidován tentýž den ve 23.37 hodin. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 10 100 000 Kč.

Příčina vzniku požáru

Vyšetřovatel požárů krajského ředitelství HZS Zlínského kraja se na místo události dostavil dne 18. února 2011 v 19.50 hodin. Po skončení prvotních úkonů šetření a zadokumentování místa události, vzhledem k probíhajícímu hasebnímu zásahu v součinnosti s příslušníky Policie ČR Zlín, bylo rozhodnuto, že podrobné ohledání místa události bude provedeno dne 19. února 2011. Následné šetření na místě události, kterého se také účastnil povolaný znalec Policie ČR v oboru elektro­technických expertiz, bylo prováděno až do 22. února 2011. Na základě provedeného šetření a ohledání místa události byla příčinou vzniku požáru stanovena technická závada elektroinstalace rozvaděče RH101.

Poznatky ze zásahu

Negativa

zranění zasahujícího hasiče při zdolávání mimořádné události,
přítomnost tlakových lahví v bezprostřední blízkosti požáru,
silné zakouření zplodinami hoření ve složitě dispozičně řešeném objektu,
nepříznivé klimatické podmínky, venkovní teplota se pohybovala okolo -1 °C, záchranné práce byly prováděny v nočních hodinách,
chybějící štábní a týlový kontejner pro regeneraci zasahujících hasičů,
nedostatek radiostanic a dýchacích přístrojů v jednotkách SDH obcí,
nízký tlak v hydrantové síti objektu,
špatná manipulace se zaklíněnými sekčními vraty způsobená tepelnou roztažností.

Pozitiva

přítomnost provozovatele skladovací haly, který poskytoval veliteli zásahu informace o konstrukčním a dispozičním řešení objektu,
disciplína a obětavé nasazení zasahujících hasičů po celou dobu zásahu,
pracovní nasazení příslušníků HZS Zlínského kraje z mezisměnového volna k pokrytí sil a prostředků v hasebním obvodu stanice Zlín,
výborná spolupráce ze strany náměstka primátora statutárního města Zlín, zejména při zajištění péče o zasahující hasiče,
využití termokamery k průzkumu a ke zjišťování teplot nosných konstrukcí.

mjr. Ing. Jiří MOSKVA, kpt. Bc. Libor NETOPIL, foto mjr. Mgr. Bc. Ivo MITÁČEK, HZS Zlínského kraje

 

vytisknout  e-mailem