Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VII ČÍSLO 12/2008

V TOMTO ČÍSLE: ANALÝZA zásahu jednotek HZS Středočeského kraje na požár ve výrobním závodě AKUMA, a.s. Seznamujeme s POZNATKY z využití mobilního ohňového simulátoru v přípravě hasičů, INFORMUJEME o taktickém cvičení ROPA 2008, o činnosti nevládních subjektů činných v ochraně obyvatelstva ve Francii, o prioritách nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU pro oblast civilní ochrany. Přinášíme POZVÁNKU na výstavu Kriminalistika proti zločinu konanou k 50. výročí Kriminalistického ústavu Praha, jehož experti se podílejí také na zkoumání vzniku příčin požáru u významnějších případů. V PŘÍLOHÁCH se věnujeme zkouškám koordinace požárně bezpečnostních zařízení a systému ventilace v tunelu Klimkovice, otiskujeme souhrnný obsah letošního ročníku časopisu. 

Požár výrobní haly závodu AKUMA, a.s., v Mladé Boleslavi, byl ohlášen na tísňovou linku krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje dne 12. září 2008 v 16.01 hodin. Na místo požáru bylo postupně vysláno 40 jednotek požární ochrany – z toho 19 profesionálních, 19 jednotek SDH obcí Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje a dvě jednotky HZS podniků. Zasahovalo celkem 195 hasičů.

Po příjezdu jednotek PO bylo zjištěno, že se jedná o požár výrobní haly v plném rozsahu, který se dále rozšiřoval na komplex budov navazujících na východní část výrobního závodu. V průběhu zásahu byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Požár se svým rozsahem a výší škody zařadil mezi největší požáry ve Středočeském kraji.

Popis objektu

Požár objektuPožár objektu
Požárem byly zasaženy tyto prostory v objektu závodu:

č. 1 Hala formace - jednopodlažní objekt, obvodové zdivo je cihelné. V centru haly je vystavěna monolitická železobetonová konstrukce (vestavba pro nabíjecí zdroje). Podlaha objektu je betonová, s povrchovou úpravou proti působení ředěné kyseliny sírové (H2SO4). Okna a vrata do objektu jsou ocelová, střecha objektu je celodřevěná. Střešní krytinu tvoří asfaltové modifikované pásy. Výška objektu je 7,2 m, zastavěná plocha 808 m2. V objektu je rozvod elektroinstalace 220/380 V, rozvody vody (užitková, požární a technologická), teplovzdušné vytápěcí jednotky (plynové) a technologické rozvody kyseliny sírové.

č. 2 Hala expedice - jednopodlažní objekt bez vnitřního dělení, stavebně řešen železobetonovými sloupy 30 x 30 cm v modulu 6 m. Na sloupech jsou uloženy železobetonové průvlaky sedlového tvaru střechy, které tvoří nosnou část střechy. Na těchto průvlacích jsou uloženy žebírkové železobetonové panely, střešní krytina z asfaltových modifikovaných pásů. Obvodové zdivo je vyplněno cihelným zdivem. Podlaha objektu je betonová. Výška objektu je 5,5 m, zastavěná plocha 638 m2. V objektu je proveden rozvod elektroinstalace 220/380 V.

č. 3 Hala propojení objektů - byla postavena v roce 1975 mezi stávajícími objekty. Jednopodlažní objekt - nosná konstrukce haly je ocelová tvořená svařenými sloupy + průvlaky se zakrytím z trapézových plechů. Ocelová konstrukce je v rovině střechy zavětrována. Stabilita ocelové konstrukce je zajištěna vetknutými ocelovými sloupy. Konstrukce střechy je tvořena perlitobetonem s tepelnou izolací a asfaltovými modifikovanými pásy. Podlaha je betonová s povrchovou úpravou proti působení ředěné kyseliny sírové. Okna a vrata do objektu jsou ocelová. Výška objektu je 5,3 m, zastavěná plocha 675 m2. V objektu je rozvod elektroinstalace 220/380 V, rozvody vody (užitková, požární, technologická), teplovzdušné vytápěcí jednotky (plyn), technologie rozvodu kyseliny sírové.

č. 4 Bývalý režijní sklad - jednopodlažní objekt, obvodové zdivo je cihelné. Podlaha objektu je betonová, okna dřevěná. Střecha objektu je celodřevěná (sedlové vazníky s prkenným záklopem a podbitím), střešní krytina je z asfaltových pásů. Výška objektu je 6,5 m, zastavěná plocha 623 m2. V objektu je rozvod elektroinstalace 220 V a rozvody vody (užitková a pitná).

č. 5 Kanceláře provozu a bývalá kuchyň s jídelnou - dvoupodlažní objekt, nosné obvodové stěny jsou zděné z pálených cihel. Vnitřní dělicí konstrukce jsou cihelné tl. 15 cm. Podlaha v objektu je betonová a podlahová krytina je kombinací PVC a dlažby. Strop a střechu objektu tvoří železobetonová konstrukce. Konstrukce střechy je sedlového tvaru s krytinou z asfaltových pásů. Vnitřní schodiště je betonové, okna a dveře dřevěné. Výška objektu je 7,8 m, zastavěná plocha 410 m2. V objektu je rozvod elektroinstalace 220 V a rozvod pitné vody.

č. 6 Sklad výroby - jednopodlažní objekt, nosné zdivo je z pálených cihel, podlaha objektu je betonová, střecha celodřevěná – vazníky s prkenným záklopem a podbitím. Střešní krytina je z asfaltových pásů. Výška objektu je 9 m. Zastavěná plocha činí 158 m2.
Jednotlivé objekty zasažené požárem nebyly mezi sebou požárně odděleny. Naopak tyto objekty byly mezi sebou propojeny celou řadou technologických prvků, otevřenými otvory a vraty ve svislých stavebních konstrukcích.

Průběh zásahu

Průběh zásahuPrůběh zásahu
V době příjezdu první jednotky PO ze stanice Mladá Boleslav byla požárem zasažena výrobní hala formace č. 1, a to v plném rozsahu rozvoje požáru (přibližně 1000 m2). Vlivem přítomnosti značného množství hořlavých materiálů, zejména plastů, docházelo na místě požáru k rychlému nárůstu teplot a tím k rychlému šíření požáru všemi směry uvnitř objektu. Vlivem vysoké lineární rychlosti šíření požáru se požár šířil velmi rychle do sousedních objektů; postupně byly požárem zasaženy objekty č. 2, 3, 4, 5 a 6.

Jednotky PO ze stanice Mladá Boleslav provádějí současně tzv. „průzkum bojem“ a hasební zásah utvořením dopravního vedení B 75 od CAS 20 přes rozdělovač a dvou útočných proudů C 52 do prostoru hořícího objektu – haly formace č. 1, a to otevřenými vraty a okny z jižní strany za použití dýchacích přístrojů (DP).

Po provedeném průzkumu a zjištění, že elektrická energie a plynovodní přípojka jsou vypnuty a v objektu se nenacházejí žádné osoby, je o situaci na místě události informováno sektorové OPIS Mladá Boleslav a je požadováno vyhlášení II. a následně III. stupně poplachu podle požárně poplachového plánu, (II. byl vyhlášen v 16.09 hodin a III. byl vyhlášen v 16.32 hodin). Později, ve 20.39 hodin, byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Všechny vyšší stupně poplachu byly vyhlášeny sektorovým OPIS ve spolupráci s KOPIS HZS Středočeského kraje.

K doplňování a zásobování CAS hasební vodou určil velitel zásahu (VZ) podzemní hydranty veřejné vodovodní sítě města Mladá Boleslav. Tato síť však byla neúčinná, a to i přes následné zvýšení tlakových poměrů. Z tohoto důvodu VZ rozhodl o zřízení čerpacího stanoviště na řece Jizeře, ve vzdálenosti přibližně 100 m od místa požáru. Pěti plovoucími čerpadly a CAS byly doplňovány CAS, které zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu.
Vzhledem k situaci na místě mimořádné události, kdy docházelo vlivem hoření různých hořlavých materiálů k velkému vývinu kouře a zplodin hoření, VZ nařídil zasahujícím jednotkám práci v DP. VZ předpokládal, že hořením velkého množství různých hořlavých látek a uniklých kyselin bude docházet k uvolňování celé řady nebezpečných látek. Z tohoto hlediska byl pohyb hasičů při provádění hasebních prací vyhodnocen jako pohyb v toxickém prostředí.

Na místo zásahu se dále postupně dostavují další jednotky PO s CAS, výškovou požární technikou (AZ a AP) a protiplynovými automobily (PPLA). Na příkaz VZ je požární technika postupně rozmisťována po obvodu místa zásahu tak, aby jednotky PO byly schopny za pomoci výškové techniky s rozvinutými útočnými proudy B 75 a C 52, chráněné DP, zamezit šíření požáru a snížit intenzitu hoření v zasažených objektech. Hasební práce prováděné uvnitř objektu musely být neprodleně přerušeny a zasahující hasiči byli z vnitřních prostor odvoláni – důvodem bylo silné sálavé teplo a destrukce vnitřních stavebních konstrukcí, které ohrožovaly pádem zasahující hasiče.

Rozdělení místa požáru do sektorů

V průběhu organizace hasebních prací svolal VZ štáb velitele zásahu a místo zásahu bylo rozděleno na tři sektory (úseky).

Sektor č. 1 - jižní strana objektů z Nádražní ulice – zásah za pomoci výškové požární techniky ze střechy na objekty č. 3, 4 a 5 s cílem snížit intenzitu hoření a zabránit dalšímu šíření požáru, zásobování hasební vodou od CAS a kyvadlovou dopravou CAS.

Sektor č. 2 - jižní strana objektu č. 1 – hala formace a objektu č. 2 – hala expedice - zásah za pomoci výškové požární techniky a CAS na střechu s cílem zabránit šíření požáru ve směru větru na sousední objekty, zásobování hasební vodou od CAS a kyvadlovou dopravou CAS.

Sektor č. 3 - východní strana objektů č. 4, 5, a 6 - zásah za pomoci výškové požární techniky a CAS, s cílem snížit intenzitu hoření a zabránit dalšímu šíření požáru, zásobování hasební vodou od CAS a kyvadlovou dopravou CAS.

I přes nasazení celkem 18 proudů B 75 a C 52 s dodávkou hasební vody na místo požáru nedochází ke snížení intenzity hoření a požár se stále šíří na další nezasažené prostory. Více jednotek PO s požární technikou již není možné nasadit s ohledem na poměrně stísněné prostory okolo závodu, a zejména na nádvoří v prostoru sektoru č. 2 a sektoru č. 3. Oba tyto sektory jsou navíc ohrožovány velkým množstvím zplodin hoření. Na pokyn štábu VZ je ve veřejném rozhlasu v Mladé Boleslavi uveřejněna informace občanům o situaci na místě požáru a výzva, aby občané omezili větrání okny a pobyt ve venkovním prostředí. Na místo zásahu je povolána chemická laboratoř HZS Středočeského kraje z Kamenice a pracovníci vodního hospodářství, aby prováděli měření ovzduší a vodního toku řek Jizery a Klenice s cílem zjistit případné úniky kyseliny sírové do vody a ovzduší. Únik nebezpečných látek do venkovního prostředí nebyl při měření zjištěn. Dále bylo monitorováno ovzduší jednotkou stanice Mělník s vozidlem PPLA na podvozku Iveco pomocí multidetektorů OLDHAM MX 21 a DRÄGER Multiwarn II. Detekce proběhla s nulovými výsledky.

Únik kyseliny sírové

V hořících objektech se nachází osm nadzemních dvouplášťových plastových nádrží na kyselinu sírovou v celkovém objemu 95 m3 různých koncentrací a nádrž s elektrolytem. Nádrže jsou naplněny v rozmezí od 50 do 75 % jejich objemu. Při úniku kyseliny sírové a elektrolytu z nádrží jsou nádrže jištěny záchytnými havarijními jímkami. K úniku kyselin o různých koncentracích i elektrolytu nakonec dochází. Nádrže jsou postupně poškozeny vlivem působení vysokých teplot. Hrozí nebezpečí úniku kyselin mimo záchytné havarijní jímky, protože do těchto jímek přitéká i velké množství hasební vody. Po dohodě s vedením závodu je k řešení tohoto úkolu povolána firma Dekonta, a.s., která postupně odčerpává obsah záchytných jímek do speciálních cisteren a odváží hasební vodu kontaminovanou kyselinou na sanační místo v Kladně. V záloze je připraven kamion naložený vápenným hydrátem k neutralizaci případného úniku kyseliny sírové. Další jednotka přiváží přívěs s vápenným hydrátem na místo zásahu. Současně je na místo mimořádné události povolán chemický odřad HZS hl. m. Prahy k řešení případného úniku kyseliny do okolního prostředí. Odřad je ponechán v záloze na stanici Mladá Boleslav, nezasahuje, neboť k úniku kyseliny sírové mimo havarijní jímky nedošlo. V sobotu 13. září 2008 se chemický odřad HZS hl. m. Prahy v ranních hodinách vrací zpět na základnu.

V průběhu hasebních prací bylo zjištěno, že do prostoru výrobní haly č. 2, zasažené požárem, neustále přitéká stále další nezjištěné množství kyseliny. Kyselina přitéká z nadzemní nádrže, která je umístěna vně objektu, ve výšce přibližně šesti metrů. Nádrž je vybavena dávkovacím zařízením, které dávkuje kyselinu sírovou v závislosti na odběru. Vzhledem k tomu, že došlo k přehoření rozvodů s kyselinou sírovou z nádrže až k jednotlivým plnicím místům, je dávkování maximální. VZ neprodleně řeší uzavření ventilů, které jsou umístěny vně nádrže. Na příkaz VZ tento úkol plní jednotka HZS hl. m. Prahy s AZ 30. Ventily se podařilo uzavřít a únik kyseliny zastavit. Po splnění úkolu je tato jednotka použita na hasební zásah v sektoru č. 3 - nádvoří - střecha.

Lokalizace požáru

Požár byl lokalizován dne 12. září 2008 ve 21.35 hodin. V době lokalizace požáru naplno pracuje štáb VZ, místo požáru je rozděleno do tří sektorů, je nasazeno celkem 18 proudů (B 75 a C 52) a 45 požárních automobilů různých typů. Je zřízeno čerpací stanoviště na řece Jizeře. Nepřetržitě je prováděna kyvadlová doprava vody cisternami z řeky Jizery, vzdálené asi sto metrů. Na nádvoří závodu AKUMA, a.s., se přes ulici Nádražní zřizuje pracoviště týlu. Dále byla zřízena tři pracoviště chemické služby pro výměnu a plnění tlakových lahví DP.
Jednotka stanice Beroun provádí měření pomocí termovizní kamery Bullard. Na pokyn VZ je jednotka přidělena do východního úseku - sektoru č. 2. Zde provádí průběžný monitoring místa zásahu a napomáhá s určováním ohnisek požáru k jejich dohašování.

V době lokalizace požáru se zabránilo šíření požáru a před požárem byly ochráněny objekty:

→ západní část haly formace,
→ budova Mlýna v severní části závodu,
→ nová budova šaten a sociálního zařízení, jídelny s prodejnou a recepcí v jižní části závodu,
→ budova administrativy ve východní části závodu.

Při hasebním zásahu došlo ke zranění zasahujícího hasiče - člena jednotky SDH obce, ošetření a odvoz zraněného do nemocnice v Mladé Boleslavi zajistila ZZS Mladá Boleslav. Zranění hasiče bylo kvalifikováno jako středně těžké.

Likvidace požáru

Následky požáruNásledky požáru
Požár byl zlikvidován dne 13. září 2008 v 10.00 hodin. Místo požáru bylo předáno zástupci společnosti AKUMA, a.s., s upozorněním, že objekt je po požáru staticky nestabilní, hrozí nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí. Byla uložena opatření k další spolupráci s orgány HZS Středočeského kraje a Policií ČR při vyšetřování příčiny vzniku požáru.
Na uhašení požáru bylo spotřebováno 1 758 900 litrů hasební vody, dopravené na místo požáru pomocí CAS, a 1600 litrů pěnidla. Na likvidaci požáru se podílelo 45 požárních automobilů různých typů.

Následky požáru

Požár ve výrobním závodě AKUMA, a.s., Mladá Boleslav zachvátil plochu celkem 3312 m2. Došlo ke zničení výrobní technologie, materiálových zásob, části rozpracované výroby a hotových výrobků, poškození stavebních konstrukcí, zničení rozvodů elektrické energie a plynu v objektech:

č. 1. - hala formace,
č. 2. - hala expedice vedle haly formace,
č. 3. - hala - propojení objektů,
č. 4. - prostor bývalého režijního skladu,
č. 5. - kanceláře provozu a bývalá kuchyň s jídelnou,
č. 6. - sklad výroby.

Předběžná škoda je odhadována na 200 milionů Kč. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 430 milionů Kč.

Příčina vzniku požáru

Příčina vzniku požáru je stále v šetření. Vyšetřovací skupinou HZS ČR a Policie ČR byly stanoveny verze:

→ technická závada na elektroinstalaci,
→ nedbalost.

Specifika zásahu

První jednotka PO stanice Mladá Boleslav se dostavila na místo požáru v době, kdy byl požár v plném rozvoji, hořely různé druhy hořlavých materiálů na bázi plastů, dřeva a asfaltů na ploše přibližně 1000 m2 a docházelo k vývinu hustého kouře a sálavého tepla. Tyto skutečnosti komplikovaly zásah, který byl velice náročný z hlediska organizace hasebních prací, zásobování hasební vodou a nasazením sil a prostředků PO.

Negativa

→ nedostatečné tlakové poměry v hydrantové síti závodu a města Mladá Boleslav,
→ vysoká lineární rychlost šíření požáru,
→ silný vývin hustého kouře a sálavého tepla,
→ značné množství kyseliny sírové na místě požáru,
→ stísněné až nedostatečné prostory kolem zasažených objektů,
→ ne zcela zřetelné ohlášení požáru.

Pozitiva

→ zabránění rozšíření požáru na další objekty,
→ dobré meteorologické podmínky,
→ nebyly naměřeny škodlivé látky a koncentrace v ovzduší a vodních tocích.

Závěr

Jednalo se o velmi složitý a náročný požární zásah, při kterém se zasahující jednotky PO musely vypořádat s plně rozvinutým požárem. Velitel zásahu řídil a koordinoval nasazení velkého počtu jednotek PO s požární technikou včetně zajištění střídání zasahujících hasičů a týlové podpory ve spolupráci se štábem velitele zásahu.
V průběhu organizace zásahu se osvědčila spolupráce složek IZS (Policie ČR, Městské policie Mladá Boleslav, ZZS Mladá Boleslav), Magistrátu města Mladá Boleslav (za osobní přítomnosti primátora města a zástupců odboru životního prostředí) a organizací Povodí Labe Mladá Boleslav, VaK Mladá Boleslav, Dekonta, a.s., a Vápenka Čertovy schody, a.s., Tmaň, okr. Beroun.

mjr. Ing. Jan LEJSEK, HZS Středočeského kraje, foto archiv HZS Středočeského kraje

 

vytisknout  e-mailem