Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 5/2010

V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár transformovny v areálu rozvodny Výškov v Ústeckém kraji, který způsobil škodu ve výši 30 milionů korun. Dále seznamujeme se způsoby praktických zkoušek hasicích schopností přenosných hasicích přístrojů prováděných v Technickém ústavu požární ochrany v Praze a informujeme o výsledcích konference Červený kohout věnované požární bezpečnosti staveb. V části OCHRANA OBYVATELSTVA seznamujeme s poznatky a zkušenostmi HZS Jihomoravského kraje v oblasti informování obyvatelstva při přípravě na mimořádné události. V části KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme studii možností vzniku závažných havárií ve Středočeském kraji. V časopisu dále najdete např. zpravodajství z předávání Zlatých záchranářský křížů za výjimečné záchranářské činy, nebo představení České hasičské sportovní federace. Vložená PŘÍLOHA je věnována problematice úmrtí osob při požárech. 

Dne 10. prosince 2009 v 08.25 hodin byl na tísňovou linku 112 HZS Ústeckého kraje nahlášen požár transformovny 400/220/110 kV v areálu rozvodny Výškov.

Požár transformovnyPožár transformovny
Popis objektu
Areál rozvodny s velínem 400/220/110/22kV ve Výškově má vnitřní a vnější technologii. Skládá se z budovy společných provozů, budovy pomocných provozů, hlavní provozní budovy, vnitřní rozvodny R 22kV a R110kV. Východně od budovy společných provozů jsou umístěny technologie vnějších rozvoden. Rozvodny jsou členěny do jednotlivých polí, která se dají samostatně vypnout.

Jednou z vnějších rozvoden je transformovna T402 (požárně otevřené technologické zařízení), která byla umístěna nad záchytnou jímkou. Byla vyrobena v roce 1988 v tehdejším SSSR.


Průběh zásahu
Operační důstojník vyslal na místo události v souladu s poplachovým plánem jednotky HZS podniku ČEZ, a.s., Elektrárny Počerady s CAS 16 a CAS 32, HZS Ústeckého kraje, stanice Žatec s CAS 24 a CAS 32, SDH obce Postoloprty s CAS 24 a CAS 32. Jako první přijela na místo požáru jednotka HZS podniku ČEZ, a.s., Elektrárny Počerady v 08.35 hodin. Na místě zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár transformovny T402 obsahující 63 tun hořícího oleje. Plameny dosahovaly až nad kovovou konstrukci nad transformovnou do výše asi 20 až 25 metrů. Po odpojení elektrického proudu bylo zahájeno ochlazování okolí vysokotlakým proudem z CAS 16 a dvěma proudy C 52. Po příjezdu druhé jednotky SDH obce Postoloprty v 08.43 hodin byl nasazen třetí proud C 52.

Jako třetí se v 08.47 hodin na místo dostavila jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Žatec. Po seznámení se situací v 08.50 hodin převzal velení zásahu velitel jednotky ze stanice Žatec, který nařídil zabezpečení celého místa zásahu proti vstupu nepovolaných osob. Velitel zásahu (VZ) vyhlásil druhý stupeň poplachu a požádal KOPIS o povolání dalších jednotek PO. Na místě zásahu bylo nutné soustředit dostatek sil a prostředků pro zdolání požáru, a to zejména dostatečným počtem techniky, zasahujících hasičů, zásobou vody a pěnidla.

Při nasazení útočného vedení hrozilo, že by mohlo dojít k přeplnění záchytné jímky a následné kontaminaci okolní půdy, a tím i k ekologické havárii. Po dohodě se zástupcem vlastníka objektu VZ rozhodl, že před zahájením hašení povolá firmu, která zajistí odčerpávání nebezpečné kapaliny z jímky. Zatím nařídil provádět pouze ochlazování okolí.

Současně bylo zapotřebí zabezpečit dodávku dostatečného množství požární vody.

 Po připojení na hydrantovou síť a otevření uzávěru však zhruba po pěti minutách došlo k poškození přívodního potrubí u jednoho ze dvou hydrantů. Proto bylo nutné řešit přívod požární vody jiným způsobem. Ve vzdálenosti přibližně 500 m od místa požáru se nacházela požární nádrž o objemu 1300 m3 vody. VZ proto nasadil další přijíždějící jednotku ze stanice Louny v 8.58 hodin k vodní nádrži, aby zřídila dopravu vody hadicovým vedením.

Mezitím na místo zásahu přijely další jednotky SDH obce Libčeves s CAS 32, stanice Most s CAS 32 a OA Pick-up s 400 l Pyrocoolu, SDH obce Cítoliby s CAS 24 a SDH obce Líšťany s CAS 32. Vzhledem k tomu, že se při hoření velkého množství oleje vytvářel hustý černý kouř, který stoupal do výšky asi 300 m a pak směrem na severovýchod od místa zásahu začal klesat, VZ požádal KOPIS, aby byli informováni starostové dotčených obcí o hrozícím nebezpečí.

Místo zásahu bylo pro lepší koordinaci rozděleno velitelem zásahu na tři úseky:

  • úsek 1 (severní strana) – 2 proudy s Pyrocoolem, 1 proud na střední pěnu – proudnice Blizzard a 1 proud na těžkou pěnu – proudnice P3,
  • úsek 2 (jižní strana) – 2 proudy s Pyrocoolem, 1 proud na střední pěnu – proudnice Blizzard, 1 proud na těžkou pěnu – proudnice P6,
  • úsek 3 – dálková doprava vody.

Zásah hasičůZásah hasičů
 Lokalizace požáru
Po příjezdu techniky firmy PATOK, a.s., která začala s odčerpáváním kapaliny z jímky, bylo na místě zásahu již dostatek sil a prostředků potřebných k likvidaci požáru. Vzhledem k tomu, že se nad transformovnou nacházela kovová konstrukce, na kterou působilo velké sálavé teplo a hrozilo její zřícení, bylo rozhodnuto o rychlém nasazení všech proudů na hašení požáru.

V 11.25 hodin byl zahájen požární útok. Proudnicemi s Pyrocoolem bylo rychle ochlazeno místo požáru a následně byly použity další proudy se střední a těžkou pěnou. Během krátké doby byla transformovna pokryta pěnou a tím bylo zamezeno přístupu vzduchu. Podařilo se přerušit hoření a v 11.34 hodin byla provedena lokalizace požáru. Průběžně byla z jímky odčerpávána přebytečná kapalina.

Dále bylo potřeba ochlazovat stěny transformovny, respektive bylo nutné ochladit zbytek oleje pod teplotu vznícení. Vzhledem k vysoké teplotě oleje docházelo u horních otvorů k opětovnému vznícení oleje uvnitř nádoby. Z důvodu úspory hasební látky a zvýšení hasebního účinku byl na místo zásahu v 11.52 hodin povolán AZ 30 ze stanice Žatec.

Likvidace požáru
Po příjezdu AZ 30 ve 12.12 hodin byl zřízen proud B 75 po žebříkové sadě a z koše obsluhy žebříku byla dopravena těžká pěna na hladinu oleje uvnitř transformátoru.

VZ ve 13.00 hodin vyhodnotil, že na místě již není potřeba tolik sil a prostředků a postupně začal odvolávat jednotky zpět na základnu.

Po dohodě se zástupci rozvodny Výškov pak byla na místě zásahu přes noc ponechána místní jednotka SDH obce Postoloprty, která byla ve 23.30 hodin vystřídána jednotkou SDH obce Cítoliby.

Dne 11. prosince 2009 v 07.45 hodin bylo místo požáru předáno zpět majiteli a zásah byl ukončen.

 Na místě zasahovalo celkem 35 hasičů. Spotřeba vody byla přibližně 103 000 l, 240 l Pyrocoolu a 2200 l pěnidla.

 Příčinou vzniku požáru, který způsobil škodu ve výši 30 milionů Kč, byla stanovena technická závada.

Specifika zásahu
Pozitiva

  • zásah proběhl bez jediného zranění, a to jak zasahujících hasičů, tak zaměstnanců rozvodny Výškov,
  • nedošlo k přeplnění záchytné jímky a tím ke kontaminaci okolí,
  • velice se osvědčilo nasazení proudnic Blizzard,
  • plně se prokázaly ochlazovací schopnosti hasiva Pyrocool,
  • dobrá spolupráce se zástupci rozvodny Výškov, kteří zabezpečili odpojení, elektrického proudu, dodali dokumentaci zdolávání požáru a poskytli zasahujícím hasičům základní týlové zabezpečení (teplý čaj, toalety),
  • dobrá příprava sil a prostředku před zahájením požárního útoku.

Zápory nedostatečná vybavenost CAS proudnicemi na střední pěnu – Blizzard,

  • jednotky SDH obcí nemají CAS většinou vybaveny zásobou pěnidla, vzhledem k jeho životnosti a ceně.

 

Tento článek je věnován památce našeho kamaráda a spolupracovníka npor. Bc. Jana Šulíka, velitele stanice Louny.

mjr. Bc. Pavel BEM,
foto ppor. Michal HRDLIČKA, HZS Ústeckého kraje

 

vytisknout  e-mailem