Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 6/2009

V TOMTO ČÍSLE: Analyzujeme ZÁSAH na požár lisovny plastů na Mladoboleslavsku, uveřejňujeme ZÁVĚRY z valného shromáždění Profesní komory požární ochrany, upozorňujeme na nově aktualizovaný CD-ROM Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany. Přinášíme souhrnnou INFORMACI o veletrhu IDET 2009 a HODNOCENÍ taktického cvičení ROPA 2009. Seznamujeme s průběhem DNE ZÁCHRANÁŘŮ. Přinášíme ANALÝZU stavu ochrany obyvatelstva před katastrofami v Německu, otiskujeme případovou STUDII k teroristickému útoku látkou sarin, ke kterému došlo před patnácti lety v Japonsku. Přibližujeme průběh mezinárodní výstavy FIRECO 2009 a také seznamujeme se závěry KONFERENCE bezpečnostního managementu 2009. Upozorňujeme na možnosti využití ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ k ochraně osob a majetku. Speciální PŘÍLOHA přináší seznam osobností, které v Trojském zámku převzaly medaile HZS ČR udělené při příležitosti Státního svátku Dne osvobození od fašismu.  

Průběh cvičeníPrůběh cvičení

Jak je známo, pokrok se nedá zastavit, a proto se snažíme udržet s ním krok. I toto je důvod našich cvičení. Kolegové za řekou Moravou dostali od provozovatele ropovodu DRUŽBA na Slovensku - společnosti Transpetrol, a.s., nový automobil Mercedes Actros na likvidaci ekologických havárií zejména na ropovodu. My jsme zase chtěli vyzkoušet nornou stěnu REO756 od společnosti REO AMOS, s.r.o. Dalším impulzem byla mimořádná událost, která se udála na Slovensku v blízkosti hranice s ČR, a to náraz osobního automobilu do ropovodu a následný požár.

A nebyli jsme sami, kdo potřeboval něco vyzkoušet. Provozovatelé ropovodu a produktovodu si chtěli vyzkoušet i vlastní připravenost na likvidaci mimořádných událostí. V rámci HZS Jihomoravského kraje (dále jen „JmK“) jsme chtěli také prověřit novou složku – Záchranný útvar HZS ČR Hlučín (dále jen „ZÚ HZS ČR“), zejména jeho možnosti zajistit stravování při dlouhodobých zásazích.

Téma a cíl cvičení

Tématem cvičení bylo prověření činnosti složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) se zapojením zahraničních sil a prostředků (dále jen „SaP“), štábu velitele zásahu, operačních a informačních středisek IZS a ostatních operačních středisek v reakci na mimořádnou událost, vyvolanou hrozbou poškození ropovodu DRUŽBA nebo produktovodu.


Cílem bylo procvičit:
→ součinnostní vazby operačních středisek IZS při nasazování složek IZS a zahraničních SaP,
→ systém vyrozumění v případě příhraniční pomoci v prostoru řeky Moravy při realizaci záchranných a likvidačních prací se zapojením operačních středisek a řídících štábů,
→ aktivaci SaP Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky (dále jen „HaZS SR“) a jejich zapojení při vzájemné pomoci při mimořádné události,
→ taktiku nasazených složek IZS při společném zásahu a ověřit postupy složek při likvidačních pracích podle zpracované havarijní dokumentace,
→ činnost štábu velitele zásahu v podmínkách přihraniční spolupráce při řešení havarijního znečištění vod.

Průběh cvičení

V ranních hodinách dne 29. dubna 2009 bylo dispečinku CTR MERO ČR, a.s., v Nelahozevsi telefonicky oznámeno neznámou osobou nebezpečí poškození ropovodu DRUŽBA MERO ČR, a.s. a produktovodu ČEPRO v hraničním pásmu Hodonín. Dispečink CTR MERO ČR, a.s., vyhodnocuje informaci jako výhružný telefonát a informuje integrované operační středisko Policie ČR Jmk, KOPIS HZS Jmk, společnost ČEPRO, a.s., provozovatele ropovodu DRUŽBA ve Slovenské republice TRANSPETROL, a.s., smluvně vázané SaP pro likvidační a asanační práce při havárii na ropovodu Družba (II. sled) a další subjekty a funkcionáře dle havarijního plánu. Obdobně postupuje i dispečink produktovodu ČEPRO, a.s.

Po přijetí oznámení byla na stanovené místo (areál Vodních sportů Hodonín) vyslána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Jmk Hodonín, inspekční technik a trasař ze společnosti MERO ČR, a.s., a pohotovostní technik společnosti ČEPRO, a.s.

V 09.13 hodin došlo k narušení potrubí ropovodu DRUŽBA a potrubí produktovodu ČEPRO, a.s., v prostoru přechodu potrubí přes řeku Moravu v lokalitě Vodních sportů, k.ú. města Hodonín. Bylo zjištěno, že narušení potrubí bylo způsobeno vyvrácením stromu vlivem silného podmáčení půdy. Na potrubí ropovodu se vytvořila trhlina o velikosti 70 mm2 (délka trhliny 35 mm), ze které uniká ropa (v průběhu první minuty unikne 395 l ropy, za šest minut unikne celkem 1160 l ropy při hustotě 865 kg/m3). Na potrubí produktovodu se vytvořila trhlina o velikosti 50 mm2 (délka trhliny 30 mm), ze které uniká benzin (v průběhu první minuty unikne 320 l benzinu, za šest minut unikne celkem 1000 l benzinu při hustotě 725 kg/m3).  Do doby zahájení zásahu složek IZS unikne přibližně 7000 l ropy a 5000 l benzinu.

Informace o rozsahu poškození potrubí byly předány na KOPIS HZS JmK, který informuje příslušné instituce a orgány podle plánu (Oblastní inspektorát ČIŽP Brno, Povodí Moravy, s.p., odbor ŽP a zemědělství KÚ JmK a další složky).

Na místo mimořádné události (MU) jsou vyslány určené jednotky HZS JmK a SDH obcí a je informován MěÚ města Hodonín a Krajský úřad JmK. O pomoc byl požádán ZÚ HZS ČR, který do místa MU vyslal techniku k zajištění stravování zasahujících složek IZS.

Na základě smluvních závazků a v rámci přeshraniční spolupráce bylo o situaci informováno operační středisko Krajského ředitelství HaZS SR v Trnavě, které do místa MU vysílá vlastní jednotky PO a SaP společnosti Transpetrol, a.s.

Likvidace následků havárie

K likvidaci následků úniku ropy bylo rozhodnuto o postavení norných stěn a o dalších opatřeních. Místo zásahu bylo rozděleno na čtyři úseky.

Úsek č. 1 byl zřízen podél ropovodu a produktovodu v blízkosti místa, kde překonává ropovod DRUŽBA řeku Moravu a kde nastal masivní únik ropných látek do okolního prostředí a vodního toku. Na úseku č. 1 je instalována dvoukomorová norná stěna k zamezení dalšího úniku ropy z terénu do řeky Moravy a lesní vegetace, dále jsou přistaveny dvě nádrže pro přečerpání a odvoz unikající ropy. Na místě havárie je třeba zabránit vzniku požáru (eliminace statického náboje, vyloučení zápalných zdrojů, měření výbušné koncentrace explozimetrem), uniklé ropné látky jsou pokryty střední pěnou. Dalšímu úniku ropy a benzínu z trhlin v potrubí zabrání instalace těsnících vaků. Pro odčerpání ropy z terénu je třeba vyhloubit čerpací jámu. Vzhledem k rozsahu havárie a množství nasazených sil a prostředků je ke koordinaci prací zřízen štáb velitele zásahu. Povolány jsou síly a prostředky na odvoz odčerpaných ropných látek, technika na odtěžení kontaminované půdy a zásoby sorbentu.

Úsek č. 2 byl zřízen v prostoru Veslařského klubu Hodonín. V tomto úseku jsou k zachycení unikající ropy postupně postaveny čtyři norné stěny. U každé norné stěny se zřizuje technologie na jímání ropných látek z hladiny a jejich následnou separaci od vody. Na místo přijíždí technika  na odvoz již odseparovaných ropných látek k likvidaci. Zde byla ustavena také polní kuchyně ZÚ HZS ČR, která by se osvědčila při ostrém zásahu, pokud by práce trvaly několik dní (viz havárie ropovodu v Čáslavi).

Úsek č. 3 byl zřízen na řece Moravě v okrese Břeclav v katastru obce Tvrdonice. Vzhledem k rozsahu úniku ropy je v tomto úseku instalována další norná stěna. Ta má zachytit zbytky ropy, které nestačily pojmout norné stěny v Hodoníně.

Úsek č. 4 byl zřízen na slovenském břehu řeky Moravy, prakticky naproti areálu Veslařského klubu v Hodoníně. Při vyhodnocování situace a následků úniku ropy je nutné zahájit záchranné a likvidační práce také na levém, slovenském břehu řeky. Cílem je zabránit šíření unikající ropy do zdejší chráněné krajinné oblasti. Velitel úseku rozhoduje o nasazení sorpčních hadů, příp. norné stěny v místě meandrů řeky a přítoku Kátovského a Skalického potoka. Zbytky ropy jsou zasypávány sorbentem a tento použitý materiál hasiči sbírají z hladiny do nádob k ekologické likvidaci.

Na místě události zasahovalo 14 jednotek českých a slovenských hasičů, dále Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, výjezdové skupiny společností MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s. a Dekonta, a.s. a další specialisté a experti na likvidaci následků ekologických havárií. Odstranění následků havárie trvalo tři hodiny. Cvičení bylo doplněno praktickými ukázkami vybavenosti technikou a zařízením složek IZS a společností (Dekonta, a.s., REO AMOS, spol. s r.o., Vodní zdroje, a.s.).

Závěr

Cvičení na zásah při úniku ropy má v Hodoníně tradici a uskutečnilo se již poněkolikáté.

Předběžné vyhodnocení průběhu a výsledků mezinárodního taktického cvičení ROPA 2009 ukázalo, že stanovené cíle cvičení byly splněny v plném rozsahu a že IZS jako celek splnil úspěšně úkol likvidace simulované mimořádné události.

Za hlavní nedostatky můžeme označit velmi špatné spojení, zejména v okolí nadzemní části ropovodu a produktovodu. Problém spojení s hasiči ze SR jsme vyřešili začleněním jednoho příslušníka HaZS SR do štábu velitele zásahu, který předával pokyny velitele zásahu svým kolegům. Ale nejvíc jsme se potýkali s nedostatečnou kapacitou a rychlým vybíjením zdrojů přenosných radiostanic MATRA.

Význam cvičení podtrhl svou účastí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, který zasahující hasiče pochválil a vyjádřil jim svou důvěru.

plk. Ing. Václav ŠPÉRA, foto por. Mgr. Jaroslav HAID, HZS Jihomoravského kraje

 

vytisknout  e-mailem