HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Blíží se topná sezóna

Každý rok se začátkem topné sezóny narůstá ve statistikách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje počet požárů způsobených komíny, kouřovody a spotřebiči paliv. 

V topné sezóně 2011/2012 (od září 2011 do března 2012) došlo na území Olomouckého kraje k 55 požárům, které měly souvislost s topnou sezónou. (V topné sezóně 2010/2011 došlo ve stejném období ke 41 požárům.) Požáry způsobily škodu 7058 tisíc korun Kč a bylo při nich zraněno 8 osob a jedna osoba zemřela.
 
Příčina
Počet požárů
Škoda (v tis.)
jiskry z komína a zažehnutí sazí
20
1608
nesprávná obsluha topidla
15
973
manipulace se žhavým popelem
7
1795
zazděný nebo přizděný trám v komíně
2
730
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů
5
1430
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka
3
400
technická závada topidla
2
102
Špatný stav topidla nebo kouřovodu
1
20
 
Požáry v topné sezóně podle územních odborů:

ÚO

Počet požárů

Škoda (v tis.)

Jeseník

7

1294,0

Olomouc

13

1278,5

Prostějov

6

861,5

Přerov

15

659,0

Šumperk

14

2965,0

Komíny

Od 1. 1. 2011 platí nová právní úprava, a to Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podle tohoto nařízení si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Je tedy třeba pravidelně:
 • spalinovou cestu – kontrolovat, čistit a provádět u ní revize,
 • spotřebič paliv – čistit.
Bližší informace o lhůtách kontrol, čištění a revizích spalinové cesty najdete na zde

Topidla

Topidloje tepelné zařízení určené k výrobě tepla, a to buď pro vytápění prostorů, nebo pro technologické procesy (sušení, nahřívání, kalení apod.). Topidla dělíme z hlediska dodávané energie na topidla spalující pevná, kapalná a plynná paliva a na topidla elektrická, která přeměňují elektrickou energii na energii tepelnou.
Topidla se dále dělí na topidla lokální (místní ohřev, vytápění) nebo ústřední (ohřev ve více prostorech), pevná, přenosná a pojízdná, dále na otevřená a uzavřená.
 

Rady občanům v souvislosti s topnou sezónou 

 • Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutímtrámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb).
 • Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.

 • K požáru může dojít i od nedostatečnězajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.

 • Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.

 • Také pro komínové těleso platí zásada bezpečné vzdálenosti, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr. Riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako např. konstrukce krovu, stropu, obložení apod.).

 • Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost uživatel, ne kominík.
 • V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

 • Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Při provozu topidel je třeba dodržovat tyto zásady:

 • Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí).
 • Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.

 • Neinstalujte a nepoužívejte tepelná zařízení neschválená nebo podomácku vyrobená.

 • Nepřikrývejte a nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty.

 • Dodržujte lhůty k provádění pravidelných revizí u všech typů tepelných zařízení stanovené výrobcem nebo příslušným právním předpisem.

 • Při topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.

 • Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.

 • Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.

 • V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat.

Nejen v topné sezóně hrozí samovznícení paliv...

 • Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení.

 • Materiály skladujte tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m).

 • Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá, stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.

 • Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou a starou navážku.

 • V blízkosti topných materiálů zamezte umístění zdrojů tepla (např. rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody apod.).

 • Pozor na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva.

 • Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.

Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.

 
Autor:
por.Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem