HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečné pohraničí

Název projektu:   Bezpečné pohraničí - Bezpieczne pogranicze

Operační program:   INTERREG Česká republika - Polsko, projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:   CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006

Doba trvání projektu:   01.01.2016 - 30.09.2021

logo INTERREG.pnglogo INTERREG.png

Partnery projektu jsou hasičské sbory na obou stranách společné česko-polské hranice, tj. pět Hasičských sborů krajů na straně České republiky a tři Státní hasičské sbory vojvodstev (Komendy Wojewódzke Państwowej Straży Pożarnej) na straně Polska. Hlavním cílem projektu je pozvednutí přeshraniční připravenosti při řešení mimořádných událostí a krizových stavů prostřednictvím spolupráce všech složek, podílejících se na zajištění bezpečnosti v pohraničí. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení znalostí o systému zdolávání mimořádných událostí druhé země, vzájemné přiblížení v oblasti taktického řízení společných zásahů, rozšíření si jazykových znalostí, vzájemná informovanost o nebezpečích a zkvalitnění spolupráce při přípravě na řešení mimořádných událostí v příhraničí. K dosažení těchto cílů se v rámci projektu pořádají společné výcviky, workshopy, semináře a konference a pořizuje se chybějící technika. Veškeré tyto činnosti jsou vykonávány v rámci šesti klíčových aktivit:

  • Analýza a hodnocení stávajícího stavu spolupráce složek a institucí odpovídajících
    za bezpečnost v pohraničí,
  • Posílení systému komunikace, sdílení informací pro krizové řízení,
  • Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při hašení požárů,
  • Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně z vody a potápění,
  • Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně u dopravních nehod,
  • Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů technické záchraně a ochraně životního prostředí.

BP plakát.pngBP plakát.png

Hlavním cílem klíčové aktivity „Analýza a hodnocení stávajícího stavu spolupráce složek a institucí“ je vytvoření přehledu o stavu současné spolupráce jednotek odpovědných za bezpečnost na česko-polské hranici. V rámci projektu je prováděná hloubková analýza, na základě které jsou stanovena doporučení, která budou zavedena v rámci realizace kompatibilního přeshraničního systému výměny informací a spolupráce jednotek z obou stran hranice. V rámci aktivity byly uzavřeny (podepsány) dílčí regionální dohody o spolupráci mezi hasičskými sbory Polska a České republiky. V rámci aktivity jsou rovněž realizovány konference a expertní panely, v průběhu kterých jsou představeny dosavadní efekty spolupráce včetně uvedení problematických oblastí a představení směrů dalšího rozvoje.

Hlavním cílem klíčové aktivity „Posílení systému komunikace, sdílení informací pro krizové řízení“ je vytvoření plně funkčního systému přeshraniční výměny informací. Systém bude sloužit českým i polským operačním střediskům hasičů k řízení zásahů přeshraničního charakteru vedených na základě mezinárodních či státních dohod a rovněž k průběžné výměně informací mezi jednotkami na obou stranách. Systém je založen na technologii kompatibilních videokonferencí, v rámci kterých je možno propojit více uživatelů současně, což pomůže v koordinaci aktivit se zbývajícími bezpečnostními a záchrannými složkami. Systém umožňuje spojení se také s mobilními zařízeními, což umožňuje např. vedení přeshraniční komunikace krizových štábů (např. v případě povodní) s možností sledování situace na místě.

Hlavním cílem klíčové aktivity „Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při hašení požárů“ je vytvoření efektivnějšího a rychlejšího modelu reagování v případě přeshraničních zásahů v jednotlivých oblastech ohrožení. S tímto cílem je realizována řada společných aktivit s účastí všech projektových partnerů a jiných zaangažovaných sborů zaměřujících se na zvýšení kompatibilnosti v případě rozlehlých a dlouhotrvajících požárů a požárů na druhé straně hranice, které jsou lépe dostupné pro jednotky sousední země (rychlost reagování, terénní překážky atp.). Tématem školení a cvičení bude také likvidace požárů ve specifických oblastech, které se nacházejí na polsko-českém pohraničí. V rámci aktivity jsou realozovány expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tematické oblasti, školení v oblasti hasících aktivit a doplnění vybavení.

V rámci klíčové aktivity „Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně z vody a potápění“ jsou realizovány aktivity v oblasti zvýšení přeshraniční kompatibility vybavení a postupů jednotek z obou stran hranice v oblasti vodní a povodňové záchrany. Těmito aktivitami jsou expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tematické oblasti, školení pro potápěče a vodní záchranáře na člunech, doplnění technického vybavení a cvičení pro zajištění odborné přípravy záchranářů.  

Cílem klíčové aktivity „Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně u dopravních nehod“ je zvýšení kvality, efektivity zásahu a zkrácení času reakce u událostí typu dopravní nehody. V rámci této klíčové aktivity jsou realizovány expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tematické oblasti, školení (lékařská pomoc, bezpečný převoz zásahových vozidel včetně pravidla řízení těchto vozidel na území zahraničního partnera), doplnění technického vybavení a cvičení zajišťující odbornou přípravu záchranářů.

Hlavním cílem klíčové aktivity „Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při technické záchraně a ochraně životního prostředí“ je zajištění vzájemné kompatibility technického vybavení a činnosti záchranářů na obou stranách hranice při společné realizaci záchranných prací. V rámci aktivity jsou realizovány expertní panely s účastí subjektů spolupracující v této tematické oblasti, se zvláštním zohledněním bezpečnosti kritické infrastruktury a rovněž připravenosti sborů na havarijní situace a jiná nezvyklá rizika. V rámci této oblasti je také řešena připravenost na havárie ve vazbě na kritickou infrastrukturu (blackout atp.), jsou realizována školení ve směru k zásahům s nebezpečnými látkami, je doplněno chybějící technické vybavení jednotek a je organizována odborná příprava formou cvičení záchranářů.

Více informací na webových stránkách projektu http://www.bezpecnepohranici.eu/cz/.

Odkazy do noveho okna

Konference BlackOut Ostrava - pohled na konferencni sal

Konference BlackOut Ostrava - pohled na ... 

Detailní náhled

Výcvik hašení lesních požárů - hasící automobil a hadicové vedení v lese

Výcvik hašení lesních požárů - hasící au... 

Detailní náhled

Výcvik lezců - transport zraněného z jeskyně

Výcvik lezců - transport zraněného z jes... 

Detailní náhled

Výcvik na únik nebezpečných látek - pohled na dekontaminační prostor a hasiče v oblecích

Výcvik na únik nebezpečných látek - pohl... 

Detailní náhled

Výcvik řidičů - hasičské automobily v polygonu

Výcvik řidičů - hasičské automobily v po... 

Detailní náhled

Výcvik vodních záchranářů - hasiči při výcviku na splavu

Výcvik vodních záchranářů - hasiči při v... 

Detailní náhled

Výcvik vodních záchranářů - záchranářský člun na Slezské Hartě

Výcvik vodních záchranářů - záchranářský... 

Detailní náhled

Videokonferenční portál - pohled na reaizovanou ČR-PL videokonferenci

Videokonferenční portál - pohled na reai... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem