Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mechanismus civilní ochrany Unie

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie je stěžejním dokumentem EU v oblasti civilní ochrany. Tento legislativní nástroj umožňuje užší spolupráci zúčastněných států a lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo EU. Jeho cílem je podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti zúčastněných států v oblasti civilní ochrany a zlepšovat účinnost systémů v oblasti prevence, připravenosti a odezvy na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. V současné době se mechanismus civilní ochrany Unie vztahuje na 27 členských států EU, Černou Horu, Island, Makedonii, Norsko, Srbsko, Turecko a Velká Británie (po dobu přechodného období). Využití některých z jeho opatření je umožněno i ostatním kandidátským zemím a potenciálním kandidátům a zemím, které jsou součástí evropské politiky sousedství. Naposledy byl mechanismus civilní ochrany Unie revidován v roce 2019. 

  1. Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události
  2. Evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události

1) Evropský soubor civilní ochrany

V zájmu lepšího plánování operací a posílení dostupnosti klíčových zdrojů je prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie zřízen tzv. Evropský soubor civilní ochrany (dále jen "ECPP"). ECPP je složen z dobrovolně vyčleněných zdrojů zúčastněných států a zahrnuje moduly civilní ochrany, celou řadu specializovaných týmů, experty pro poradní mise, materiál nebo zásoby pro pomoc nutnou ke zmírnění okamžitých následků katastrof (generátory, vodní čerpadla, apod.).

V současné době jsou moduly civilní ochrany považovány za hlavní operativní nástroj ECPP. Jsou tvořeny ze zdrojů jednoho nebo více zúčastněných států a jsou schopny provádět předem definované úkoly v oblasti odezvy v souladu se zavedenými mezinárodními pokyny, a tudíž mohou:

  • být nasazeny ve velmi krátkém časovém horizontu od předložení žádosti o poskytnutí pomoci prostřednictvím střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC);
  • pracovat samostatně a nezávisle po stanovené období.
Zároveň jsou tyto moduly schopny spolupracovat s jinými subjekty Unie nebo případně s mezinárodními organizacemi (zejména s OSN).
Česká republika v současné době nabízí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie žlutě zvýrazněné moduly:
Moduly civilní ochrany EU_final.jpgModuly civilní ochrany EU_final.jpg
Na následujícím odkazu naleznete seznam úkolů všech existujících modulů civilní ochrany: Moduly civilní ochrany EU
Další podrobnosti týkající se modulů MUSAR a HUSAR naleznete na následujícím internetovém odkazu: www.usar.cz

2) RescEU

Tzv. rescEU představuje rezervu prostředků, která se použije v případě, že kapacity členských států na vnitrostátní úrovni a kapacity v ECPP nestačí k účinné reakci na mimořádnou událost. Veškeré náklady na případné nasazení rescEU budou plně hrazeny Unií, přičemž Evropská komise bude spravovat soustředěné prostředky a v úzké součinnosti s členskými státy, které rescEU vlastní či pronajímají, rozhodne o jejich nasazení prostřednictvím ERCC.

Kapacity rescEU lze využít také pro vnitrostátní účely, pokud nejsou využívány pro operace v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. V takovém případě má členský stát povinnost informovat o využití rescEU Evropskou komisi.

Složení rescEU:

  • Kapacity pro letecké hašení lesních požárů
  • Kapacity pro odezvu na mimořádné události s přítomností CBRN látek (chemických, biologických, radiologických, nukleárních)
  • Kapacity pro zdravotnickou pomoc

vytisknout  e-mailem