SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Absolutorium

Absolutorium probíhá dle § 101 a 102 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění současných předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolutorium je závěrečná komisionální zkouška, kterou se ukončuje studium ve vyšší odborné škole. Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

Absolutorium se skládá ze tří částí:

  • obhajoba absolventské práce
  • zkouška z odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka

V dopoledních hodinách (ve dnech uvedených v pozvánce k absolutoriu) proběhnou obhajoby absolventských prací a zkouška z odborných předmětů - zdolávání mimořádných událostí a navazující odborné předměty, krizové řízení a požární bezpečnost staveb, včetně příbuzných předmětů.
V odpoledních hodinách proběhne zkouška z cizího jazyka.

Absolutorium začíná dle rozpisu připravou prvního studenta k obhajobě absolventské práce a ke zkoušce z odborných předmětů. Příprava na obhajobu a zkoušku z odborného předmětu trvá celkem 40 minut. Následně bude zahájeno zkoušení a začíná se připravovat další student.

Obhajoba a prezentace absolventské práce

Téma absolventské práce schvaluje ředitel školy, zadávání probíhá v letním semestru 2. ročníku studia. Absolventskou práci studenti zpracovávají ve spolupráci s vedoucím absolventské práce.

Obhajova a prezentace absolvenstské práce trvá nejvýše 20 minut. U obhajoby student v krátkém vystoupení uvede důvod výběru daného tématu, cíl práce, použité metody zpracování, výsledky a závěry, k nimž dospěl. Dále zaujme stanovisko k posudkům vedoucího absolventské práce i oponenta. Odpovídá na otázky uvedené v posudku oponenta, případně na dotazy dalších členů komise. Podkladem pro hodnocení jsou vedle samotné absolventské práce hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta. Obhajoba se klasifikuje, o klasifikaci rozhoduje komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Zkouška z odborných předmětů

Zkouška z odborných předmětů trvá také nejvýše 20 minut. Každý student si vylosuje otázky z bloků "ZMU" a "Prevence, požární bezpečnost staveb a krizové řízení". Zkouška probíhá ústní formou.

Zkouška z cizího jazyka

Příprava na zkoušku z cizího jazyka trvá 20 minut, zkouška samotná také nejvýše 20 minut. Zkouška probíhá formou konverzacei se zaměřením na vylosované téma.

Klasifikace a hodnocení při absolutoriu

Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 - výborně

2 - velmi dobře

3 - dobře

4 - nevyhověl/a

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické zkoušky z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka. Celkové hodnocení absolutoria provádí zkušební komise podle této stupnice:

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50;

b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 - dobře;

c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 - nevyhověl.

Celkové hodnocení absolutoria a hodnocení prospěchu jeho jednotlivých částí oznámí studentovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém student absolutorium vykonal.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. V případě opakování obhajoby komise též rozhodne, zdali je třeba absolventskou práci přepracovat.

Po úspěšném složení této zkoušky získá absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat za příjmením titul „DiS.“, diplomovaný specialista v daném oboru studia.

Veškeré dokumenty k absolutoriu naleznete v sekci Studium VOŠ/Dokumenty ke stažení


aktualizováno: 27.2.2024

vytisknout  e-mailem