SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

22.5.2021 - Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

V tomto týdnu nás navštívil generální ředitel HZS ČR pan genpor. Ing. Drahoslav Ryba se svými náměstky a to: 

1. Náměstek GŘ HZS ČR pro IZS  a operační řízení pan brig. gen. Ing. František Zadina
2. Náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost pan brig. gen. Ing. Daniel Miklós MPA
3. Náměstek GŘ HZS ČR pro řízení lidských zdrojů pan plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D.LL.M
4. Náměstek GŘ HZS ČR pro ekonomiku pan brig. gen. Mgr. Slavomír Bell MSc. MBA

Dále se setkání zúčastnili hosté:

5. Náměstek ředitele HZS kraje plk. Ing. Radim Kuchař
6. Ředitel územního odboru plk. Ing. Vojtěch Nezval
7. Ředitel ŠVZ HZS ČR plk. Mgr. Martin Oujezský, MBA
8. Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB TU-Ostrava Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

Během návštěvy se seznámil generální ředitel, jeho náměstci a hosté s vývojem modernizace naší školy v rámci projektu „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 který je spolufinancován Evropskou unií. Při setkání našich zaměstnanců a příslušníků s generálním ředitelem bylo ředitelem naší školy plk. Ing. Radimem Palochem poděkováno za dosavadní spolupráci s Generálním ředitelem a za dosavadní práci všech při momentální komplikované situace vlivem pandemie.  Dále návštěvu seznámil s jednotlivými kroky při realizaci modernizace. Následně měl slova generální ředitel, který rovněž poděkoval za práci, zhodnotil, co se vše za jeho doby ve funkci povedlo a jaký očekává směr HZS ČR a rozloučil se se všemi z důvodu jeho odchodu z jeho pozice.

Následně pokračovala návštěva k jednotlivým již provedeným modernizacím školy v areálu Pavlíkova a v místě byli příslušníky a zaměstnanci školy seznámeni s očekávanou činností v modernizovaných prostorech:

1. Polygon zdravotnické přípravy

Polygon je určen především pro přípravu příslušníků HZS ČR, členů jednotek PO a příslušníků PČR v oblasti zdravotní přípravy. Polygon může využívat také personál poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb nebo osoby z ostatních složek IZS (např. Horské služby, VZS ČČK apod). Umožní kvalitativně vyšší úroveň zdravotní přípravy u všech výše uvedených složek. Polygon umožňuje jak základní přípravu v oblasti zdravotní přípravy – nácvik běžných činností spojených s první pomocí, tak i komplexní a náročnější výcvik v reálně simulovaných podmínkách způsobených mimořádnou událostí na třech samostatně fungujících pracovištích nebo na jednom komplexním pracovišti umožňujícím simulovat rozsáhlejší mimořádnou událost s velkým počtem zraněných osob. Polygon bude v navrhované podobě umožňovat součinnostní výcviky složek IZS například pro společné typové činnosti STČ-08 Dopravní nehoda, STČ-09 Zásah s velkým počtem zraněných a obětí. Navíc prostor lze využít i k seminářům, IMZům v rozsahu až 100 osob.

2. Výcviková multifunkční  hala

Hala o ploše cca 1000 m2 umožňuje různé formy výcviku příslušníků HZS ČR, osob zařazených v jednotkách PO, studentů školy apod. V rámci haly lze organizovat i praktický výcvik zaměřený na ochranu obyvatelstva (např. evakuační středisko, místo nouzového ubytování, výstavba protipovodňových stěn, vyhledávání a záchrana osob, provádění bojových rozvinutí apod.). Tyto činnosti je možné provádět s menší závislostí na vlivu počasí. Hala umožňuje vytvořit různá pracoviště umožňující výcvik v oblasti zdolávání mimořádných událostí s možností ovlivnění podmínek výcviku včetně využití mobilní požární techniky. Takto prováděný výcvik doplňuje výcvik prováděný v simulátoru taktického a takticko-strategického řízení a další praktické výcviky zejména při součinnosti složek IZS.

3. Komplex laboratoří a učeben

Nově vybudovaná budova skrývá několik prostor, které se využívají pro níže specifikované oblasti:

a) Učebna specializovaných informačních technologií

Učebna umožňuje praktickou výuku specializovaných informačních technologií a softwaru využitelného pro řízení zásahu, oblast krizového řízení a oblast ochrany obyvatelstva (např. databázové a informační systémy využívané jednotkami PO a složkami IZS, apod.). Cílem učebny je seznámit personál složek IZS a orgány zapojené do oblasti krizového řízení s možnostmi informační podpory a se způsoby efektivního využití dostupných a získaných informací. Učebna bude sloužit jako předstupeň výcviku na dalších simulátorech, zejména pro základní formy výcviku.

b) Laboratoř požární prevence

Laboratoř požární prevence je taktéž vybavena sofistikovanými zařízeními, která mají vztah k chování látek při hoření s důrazem na požární prevenci. Jedná se často o drahé přístroje, které mnohdy nemají ani certifikované zkušební instituce.
Mezi takové vybavení můžeme řadit například Zařízení pro měření minimální iniciační energie prachových disperzí (MIE) podle ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 a ČSN EN 13821, zařízení pro stanovení hořlavosti kyslíkovým indexem (pro stanovení LOI) podle ČSN EN ISO 4589-2 nebo zařízení pro stanovení teploty vznícení podle ČSN 14 522 apod.

c) Laboratoř Nebezpečných látek

Laboratoř nebezpečných látek (Obrázek 1) se soustředí zejména na praktické stanovení standardních požárně technických charakteristik, jako je teplota vzplanutí a teplota hoření. K dispozici jsou moderní a přesné přístroje typu Pensky-Martens, Cleveland, Abel, rychlá rovnovážná metoda apod. 
Kurzanti také mohou stanovovat Ph látek a určovat jejich předpokládané vlastnosti. Samozřejmostí je propojení do datové sítě, kterými mohou být výsledky stanovené na přístrojích posílány a dále zpracovávány. Ve všech prostorách nechybí výkonný ventilační systém pro odvětrání spalin vzniklých při činností zkušebních přístrojů.

4. Učebna pro výuku zásahů na zdolávání nebezpečných látek

Učebna je zaměřena na výcvik řízení zásahů spojených s únikem nebezpečných látek, simulací a stanovení rozsahu šíření úniků látek a stanovení vhodných opatření v oblasti ochrany obyvatelstva. Svým obsahem bude navazovat na výuku v laboratoři nebezpečných látek a při této výuce budou zohledněny znalosti a poznatky získané v laboratoři nebezpečných látek. Umožňuje seznámení personálu složek IZS s komplexní taktikou na zdolávání úniků nebezpečných látek, včetně případů, kdy bude únik nebezpečných látek souviset s terorismem a navazuje na Simulátor taktického a strategického řízení.

5. Učebna pro výuku charakteristických jevů a možného rozvoje požárů

Vysoce specializované výukové pracoviště je zaměřeno na výuku zejména dynamických jevů spojených s požárem a faktorů ovlivňujících jeho šíření. Pracoviště využívá k výuce účastníků širokého spektra ze složek IZS, včetně výuky specialistů v oblasti kriminální služby PČR. Učebna bude vybavena ukázkami technických zařízení a věcnými prostředky požární ochrany včetně vybraných částí požárně bezpečnostních zařízení. Učebna umožňuje s použitím didaktických a audiovizuálních prostředků simulaci jevů spojených s požárem, včetně simulace průběhu požáru, který je ovlivněn požárně bezpečnostními zařízeními nebo prvky požární bezpečnosti staveb. Výuka v této učebně bude úzce navazovat na výuku v laboratoři požární prevence a stavebních materiálů.

6. Simulátor pro výuku taktického a takticko – strategického řízení

Slouží k přípravě velitelů jednotek PO a velitelů zásahů a vedoucích složek IZS se zaměřením na řízení zásahu složek IZS jak na taktické, tak na takticko – strategické úrovní řízení zásahu a k řízení jednotlivých složek IZS. Důraz bude kladen na získání znalostí a dovedností potřebných k řešení reálných situací. Simulátor je představován pracovištěm, které modeluje příslušné zásahové situace v prostředí virtuální reality, s odpovídající možností datové a informační podpory velitele jednotky požární ochrany prostřednictvím komunikačních a informačních prostředků, včetně možnosti podpory velitele prostřednictvím štábu velitele zásahu. Celý simulátor je postaven na užití programu XVR.

7. Simulátor pro výuku operačního řízení

Simulátor je komplex jednotlivých pracovišť operátorů tísňových linek jednotlivých složek (především HZS ČR) a je doplněn simulační technologií, která simuluje jak provoz na tísňových linkách (tísňová i falešná hlášení), tak simulaci komunikace z míst zásahů složek IZS, případně simulaci z pracovišť krizových štábů (nebo dalších složek IZS). Toto umožňuje propojení s pracovišti (simulátory) pro výcviky a výuku v oblasti taktického, takticko – strategického a krizového řízení, tím bude možno dosáhnout vyšší úrovně výcviku operátorů.

8. Simulátor komunikačních technologií

Je zaměřen na seznámení a výcvik s radiokomunikačními a informačními prostředky, které využívají jednotlivé složky IZS.Cílem výuky a výcviku je získání dovedností, návyků nezbytných pro obsluhu a efektivní využívání komunikačních technologií, které umožní bezproblémové spojení jednotlivých složek IZS. Simulátor představující komunikační a informační prostředky využívané IZS, HZS ČR a jednotkami PO a umožňuje i výcvik probíhající v terénních podmínkách a venkovním prostředí, které je náročné na zajištění funkčního spojení mezi jednotkami PO a složkami IZS. Část vybavení simulátoru je využívaná i při praktických výcvicích v areálu i mimo areál školy.

9. Simulátor pro výuku krizového řízení

Je určen pro přípravu středního a vyššího managementu v oblasti krizového řízení, pro přípravu členů krizových štábů. Umožňovat simulaci reálných situací, které musí řešit členové krizových štábů s využitím dostupných komunikačních a informačních prostředků. Zde je možné propojit výcviky členů krizových štábů a řídících pracovníků jednotlivých složek IZS na úrovni nejvyššího managementu. Simulátor je představován cvičným pracovištěm krizového štábu s komunikačními prostředky umožňujícími jak příjem podnětů – informací o vzniklých mimořádných událostech, tak reakci – předání rozhodnutí krizového štábu výkonným subjektům – složkám IZS a zúčastněným subjektům veřejné správy, odpovídající datovou a technickou podporou a vstupy samotného simulátoru.

Na závěr celé návštěvy bylo ještě jednou poděkováno naším ředitelem školy plk. Ing. Radimem Palochem generálnímu řediteli a všem přítomným za spolupráci se školou.


plk. Ing. Jiří Rogowski - vedoucí oddělení Odborné přípravy

Odkazy do noveho okna

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v prostorách školy

Návštěva generálního ředitele HZS ČR v p... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem