HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-generálního ředitelství HZS ČR“. 

 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ zde
 • Přílohy výzvy:

·        Příloha č. 1 zde,  v editovatelné podobě zde

·        Příloha č. 2 zde, v editovatelné podobě zde

·        Příloha č. 3 zde

 • Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.
 • Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 9. října 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu přičemž musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro podání žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.
 • Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (dále jen „portál“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a její evidence bude zahájena dne 8. září 2023 ve 12:00:01 hodin.

Upozorňujeme, že formulář žádosti na https://isprofin.mfcr.cz/rispfje plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari. Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer11 a nižší.

Dále upozorňujeme, že v případě dotace, která se neposkytuje v paušální výši, se do žádosti a včetně příloh vyplňuje zaokrouhlená na celé koruny tak, že:

 • částka zakončená číslicí 1 až 4 se zaokrouhluje dolů,
 • částka zakončená číslicí 5 až 9 se zaokrouhluje nahoru.

V případě uvedení haléřů se nevypočítá dotace v dané oblasti podpory a žádost v portálu nebude odeslána.

Ÿ    Činnost portálu bude ukončena dne 9. října 2023 ve 23:59:59 hodin.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V2_2023 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Žádost evidovaná na portále neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě.

K žádosti podávané do datové schránky místně příslušného HZS kraje je žadatel povinen přiložit:

 • vyplněnou přílohu č. 1 této výzvy v  případě, že žadatel nestanoví paušální výši dotace za uskutečněný zásah jednotky SDH obce a žádá o dotaci dle čl. 3 odst. 2 písm. d), tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
 •  vyplněnou přílohu č. 2 této výzvy v případě, že žadatel žádá o dotaci na oblast podpory „vybavení a opravy neinvestiční povahy“, tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
 • prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace poskytnuta (viz ustanovení čl. 5  odst. 7), tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
 • prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u jiné banky, (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace poskytnuta (viz ustanovení čl. 5 odst. 8), tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu.

Postup pro HZS krajů a Krajských úřadů při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy“  (dále jen „zásady“) zde

Příloha zásad:

 • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady zde, v editovatelné podobě zde

K případným dotazům upřesňujeme znění výzvy.

1.       Dotaci na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje čl. 1 odst. 2 výzvy lze do žádosti uvádět:

a)       jako výdaje stanovené paušálem čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) výzvy,

b)      nebo stanovené výpočtem čl. 3 odst. 2 písm. d) výzvy,

c)       možná je tedy kombinace obou výše uvedených možností.

2.       Upřesnění znění čl. 1 odst. 3 výzvy Vybavení a opravy neinvestiční povahy - „Dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy) zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje (§ 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.), nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje ( § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.) “. Tzn:

a)       dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce jednotky PO s územní působností kategorie JPO II, JPO III,

b)      dotace je určena obci, zřizovateli jednotky kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy) zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje (§ 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.), nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje (§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze dne 3. 3. 2023

 • MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“ .
 •  „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2023“ zde
 •    Příloha výzvy:
 •            příloha výzvy zde , v editovatelné podobě  zde 
 • Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.
 • Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 6. dubna 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro podání žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.
 • Žádost se povinně eviduje v Jednotném dotačním portálu (dále jen „portál“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a její evidence bude zahájena dne 6. března 2023 ve 12:00:01 hodin

Upozorňujeme, že formulář žádosti na https://isprofin.mfcr.cz/rispf je plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari. Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer 11 a nižší.

Ÿ    Činnost portálu bude ukončena dne 6. dubna 2023 v 23:59:59 hodin.

Ÿ    Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V1_2023 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí

 • Žádost evidovaná na portále neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě.
 • K žádosti podávané do datové schránky místně příslušného HZS kraje je žadatel povinen přiložit:
 1. prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace poskytnuta (viz ustanovení odst. 7 a odst. 8 výzvy), tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
 2. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy přílohu této výzvy, tuto přílohu žadatel přiloží i do portálu,
 3. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy prostou kopii pracovní smlouvy každého člena - zaměstnance, který vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2023 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. V případě, že funkce není uvedena v pracovní smlouvě přiložit i  prostou kopii pracovní náplně,
 4. k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) výzvy v případě, že člen – zaměstnanec je již držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce prostou kopii platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce.

Dále člen – zaměstnanec musí k 1. lednu 2023:

 • splňovat odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů, získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách SDH podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru zde, ve znění pokynu č. 57/2019 zde, tzn. být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce uvedené v pracovní smlouvě, nebo v pracovní náplni nebo,
 • být přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR k výkonu funkce v jednotce SDH obce uvedené v pracovní smlouvě, nebo v pracovní náplni.

Splnění výše uvedeného požadavku na odbornou způsobilost člena - zaměstnance dokládá žadatel formou četného prohlášení - formuláře tvořícím přílohu výzvy, v případě, že člen – zaměstnanec je již držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce, uvedené v pracovní smlouvě nebo v pracovní náplni, doloží žadatel i prostou kopii platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dané funkce.

Postup pro HZS krajů a Krajských úřadů při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2023“ (dále jen „zásady“) zde

Příloha zásad:

 • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady zde, v editovatelné podobě zde.

Informace k vyplnění žádosti

 • Zveřejňujeme informace s uvedením postupu vyplnění žádosti v Jednotném dotačním portálu zde.

vytisknout  e-mailem