HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pálení čarodějnic

V pátek 30. dubna nás čeká filipojakubská noc, na kterou se mnozí těší v souvislosti s oslavou příchodu jara a také s opékáním buřtů, což je spojené se spalováním látek přírodního charakteru. Letošní pálení ohňů bude ovšem, obdobně jako to loňské, vzhledem ke stále platným vládním nařízením pouze komornějšího charakteru. 

Většina čarodějných ohňů tak bude menších, převážně v prostorách soukromých zahrad. Při spalování látek přírodního charakteru je zapotřebí dodržovat tato pravidla:

 • Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, což znamená zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné fyzickým osobám udělit pokutu do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.
 • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Dále jsou povinny pálení předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
 • Pokud je organizátorem akce obec (případně místní zájmová nebo společenská organizace), je dobré domluvit přítomnost dobrovolných hasičů své obce.
 • I v případě, že čarodějnickou akci pořádají fyzické osoby, doporučujeme toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

Několik rad, které je dobré při pálení čarodějnic dodržovat:

 • Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.
 • Důkladně zvažte povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).
 • Hranici z polen je třeba stavět tak, aby byla stabilní a nemohlo dojít k jejímu zhroucení.
 • Při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku vážného poranění.
 • Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí ani na okamžik ponechat bez dozoru.
 • Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.

V neposlední řadě je třeba upozornit, že mimo stanovená pravidla jsou stále v účinnosti mimořádná epidemiologická opatření, která omezují shromažďování osob i na volném prostranství.

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem