Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2019 - Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách

  • Zásahy a ostatní činnosti, u kterých byla použita technika pořízená za pomoci fondů IOP (příklady):
  • Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už pět let zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
  • O projektech operace Živelní pohroma

Zásahy a ostatní činnosti, u kterých byla použita technika pořízená za pomoci fondů IOP (příklady):

Aktuální informace a Informace k těmto zásahům najdete na níže uvedených odkazech a dále na stránkách Facebooku ZÚ HZS ČR.

.

Hasiči zajištění jeřábem odlehčují střechu vodárny - Odkaz na zásah . 

Další foto z tohoto zásahu jsou například na sránkách Facebooku HZS Karlovarského kraje

datum místo typ události technika
13. - 14.1.2019 Horní Blatná - KVk TP - Sněhová kalamita, zprůjezdnění komunikací pro složky IZS

Automobil sklápěcí, stroj univerzální (Huddig), souprava tahač návěsů s podvalníkem, nosič kontejnerů

14. - 16.1.2019 Abertamy - KVk TP - Sněhová kalamita, zprůjezdnění komunikací pro složky IZS Automobil sklápěcí, stroj univerzální (Huddig), souprava tahač návěsů s podvalníkem
11. - 13.1.2019 Boží Dar - KVK TP - Sněhová kalamita, zprůjezdnění komunikací pro složky IZS stroj univerzální (Huddig), nosič kontejnerů, souprava tahač návěsů s podvalníkem
18.1.2019 Bohuslavice MSk TP - odstranění nebezpečných stavů - nález pumy (II.sv.válka) stroj univerzální (Huddig)
31.1. - 1.2. 2019 Vackov - KVk TP - spolupráce se sl. IZS - zemní práce pro PČR - hledání sudů s chemikáliemi stroj univerzální (Huddig)
27. - 28.2. 2019 Beroun - Osek - SČk Požár stohu - zemědělské družstvo stroj univerzální (Huddig), ouprava tahač návěsů s podvalníkem
průběžně 2019 Vrbětice ZLk Dlouhodobý zásah - odstraňování následků výbuchů v muničním skladě (od října 2016) Smykem řízený nakladač 

UNIE.png

Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už pět let zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

28. 2. 2019 (Nicole Zaoralová) - Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už pět let zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách 

Fondy 1.jpgK datu 28.2.2019 končí povinná pětiletá doba udržitelnosti projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“). Jedná se o projekty, které byly realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013.

V projektech operace Živelní pohroma byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika:

  1. Požární nosiče kontejnerů, kontejnery valníkové a nakladače – tento komplex techniky je určen pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
  2. které jsou určeny pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo pro přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
  3. Automobily pro potápěčskou skupinu se systémem pro zásah v kontaminovaných vodách, které budou nasazeny pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami.
  4. Kontejnery technické vyprošťovací, které jsou využívány pro provádění vyprošťovacích prací z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.
  5. Nákladní automobily, které jsou nasazovány pro záchranu osob z míst ohrožených povodněmi, pro evakuaci osob a cenného materiálu, pro dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu apod.

Přehlídka.jpg

Uvedená technika byla postupně v letech 2012 – 2013 uváděna do užívání a od té doby slouží ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení Hasičského záchranného sboru České republiky a přispívá ke zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. Účelnost pořízené techniky již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale vybraná technika byla také prezentována například na akci „Přehlídka 2018“ konané v rámci oslav 100 let československé státnosti.

Více o projektech operace Živelní pohroma:

V letech 2012 a 2013 byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány projekty operace „Živelní pohroma“. Operace „Živelní pohroma“ zahrnovala celkem 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizační fáze projektů byla ukončena k 28.2.2014.

V rámci operace „Živelní pohroma“ bylo pořízeno 83 kusů nové techniky, která hasičům pomáhá zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Projekty operace „Živelní pohroma“ byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013, a to částkou 253 mil. Kč (= 85 % způsobilých výdajů projektů).

Bližší informace o projektech: https://www.hzscr.cz/clanek/faze-udrzitelnosti-zaverecna-informace-k-realizovanym-projektum-operace-zvyseni-akceschopnosti-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky-pro-zachranne-a-likvidacni-prace-pri-zivelnich-pohromach.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu: https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy-(1)/IOP

Bližší informace k akci „Přehlídka 2018“: https://www.hzscr.cz/fotogalerie/tak-to-byla-prehlidka-2018.aspx

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

O projektech operace Živelní pohroma

UNIE.png

V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo HZS hl. m. Prahy - není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky.Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace.

Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů a k Záchrannému útvaru HZS ČR zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.

http://is-izs.izscr.cz

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 UNIE.png

vytisknout  e-mailem