HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v krizovém řízení

Bezpečnostní rada státu schválila v Usnesení č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 aktualizovanou "Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení". Cílem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení je : systémové řešení přípravy osob v oblasti krizového řízení, stanovení cílových skupin stanovení způsobů a zásad pro zpracování rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny, vytvořit podmínky k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí krizového řízení, realizovat koordinaci a výkon státní správy v oblasti činnosti spojených se vzděláváním v krizovém řízení v odpovědnosti MV ve spolupráci s dalšími zainteresovanými ústředními správními úřady.  

Základní východiska
Legislativní základ procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení je tvořen zákony a odvozenými legislativními předpisy a dalšími dokumenty řešícími zejména problematiku:

 • národního programu rozvoje vzdělávání v České republice,
 • krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, obrany státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, integrovaného záchranného systému a hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • působnosti a úkolů orgánů krizového řízení, ministerstev a jiných správních úřadů.

Dále se jedná o právní normy a další interní akty řízení nově upravující přípravu a vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců ve správních úřadech a úředníků samosprávných celků:

 • zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení vlády č. 1028/2001 O Pravidlech, kterým se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády ČR.

Systém přípravy osob pro krizové řízení
Systém přípravy osob se v předmětné oblasti člení na dvě úrovně:

 • získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského vzdělávání,
 • další profesní vzdělávání.

Kategorizace vzdělávacích modulů

 • MODUL A: obecné základy krizového řízení
 • MODUL B: úvod do problematiky krizového řízení
 • MODUL C: krizové řízení při nevojenských krizových situacích
 • MODUL D: obrana státu
 • MODUL E: ochrana obyvatelstva
 • MODUL F: ochrana ekonomiky
 • MODUL G: vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 • MODUL H: hospodářská opatření pro krizové stavy
 • MODUL I: integrovaný záchranný systém
 • MODUL J: krizové řízení v oblasti zdravotnictví

Stanovení cílových skupin
Byly stanoveny následující cílové skupiny

 1. úředníci územních samosprávných celků,
 2. státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech,
 3. osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory (např. HZS ČR, AČR, PČR atd.)
 4. ostatní osoby u právnických a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování (subjekty hospodářské mobilizace, zdravotnictví, významné subjekty v oblasti energetiky, chemického průmyslu, dopravy, spojů atd.)
 5. volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělávání podle výše uvedených právních předpisů a vyžadující individuální přístupy (členové Parlamentu ČR, Kanceláře prezidenta republiky, hejtmani krajů, primátorové a starostové obcí, ČNB a funkcionáři uvedení v § 2 zákona č. 218/2002 Sb.)

Závěr
Systémové řešení procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení respektuje existující legislativní rámec. Jeho realizace je jednou z priorit krizového řízení v České republice a systematická příprava je rovněž prioritou zemí Evropské unie.

vytisknout  e-mailem