Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkumné projekty

Výzkumné projekty TÚPO-OVV řešené v období od roku 2016 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu MV:

1. č. VI20162020021 "Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020

2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany (koordinátor projektu), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze

3. požadované hlavní výsledky: 1x H - poskytovatelem realizované výsledky, 1x N - certifikovaná metodika

4. požadované vedlejší výsledky: 6x D - článek ve sborníku, 4x J - článek v odborném periodiku (časopise)

 2. č. VI20162019034 "Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

2. řešitelé projektu: České vysoké učení technické v Praze (koordinátor projektu), Technický ústav požární ochrany, Vysoká škola báňská - Techniká univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně

3. požadované hlavní výsledky: 4x N - certifikovaná metodika, 1x R - software

4. požadované vedlejší výsledky: 1x B - odborná kniha, 6x D - článek ve sborníku, 2x J - článek v odborném periodiku (časopise)

Výzkumné projekty TÚPO-OVV řešené v období 2011 – 2015 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu MV:

1. č. VF20112015020 "Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek"

výsledky projektu:

                           1. databáze PTCH hodnot hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek

                           2. akreditované/certifikované metodiky (viz Osvědčení o akreditaci):

                                 -   Metodika TÚPO č. 28-12 „Stanovení rychlosti vypařování těkavých hořlavých kapalin metodou
                                     úbytku měřeníhmotnosti v čase zkoušky“. Dle Osvědčení o akreditaci je pořadové číslo zkoušky 70.
                                 -   Metodika TÚPO č. 35-14 „Stanovení chování pevných látek a materiálů při zahřívání vysokotlakou 
                                     diferenční snímací kalorimetrií“. Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 58.
                                 -   Metodika TÚPO č. 37-14 „Stanovení koncentračních mezí výbušnosti hořlavých plynů za  
                                     technologických podmínek“. Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 71.
                                 -   Metodika TÚPO č. 41-15 „Stanovení teploty vzplanutí a vznícení pevných materiálů za
                                     technologických podmínek". Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 56.
                                 -   Metodika TÚPO č. 42-15 „Stanovení mezní experimentální bezpečné spáry (MEBS) hořlavých plynů
                                     a par hořlavých kapalin za technologických podmínek". Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 59.

                           3. software Výpočet teplotních bodů výbušnosti.exe

                           4 .užitné vzory:

                                 -  Užitný vzor na „Zkušební zařízení ke stanovení koncentračních mezí výbušnosti, 
                                    výbuchového tlaku a brizance hořlavých plyn a par za technologických podmínek“,
                                 -  Užitný vzor na „Zkušební zařízení ke stanovení teploty vznícení pevných hořlavých látek          
                                    a kapalin za technologických podmínek“,
                                 -  Užitný vzor na „Zkušební zařízení pro stanovení mezní experimentální bezpečné spáry
                                    za technologických podmínek“.

                         5. publikační výsledky – celkem byly publikovány 3 odborné články a 9 článků ve sbornících z různých konferencí.

2. č. VF20112015021 "Výzkum efektivnosti vybraných hasiv"

výsledky projektu:

                           1. databáze hasiv

                           2. akreditované/certifikované metodiky (viz Osvědčení o akreditaci):

                                 -  Metodika TÚPO č. 25-12, přílohy A-E „Vzorkování“. Dle Osvědčení o akreditaci jsou pořadová čísla
                                    vzorkování 2-6.
                                 -  Metodika TÚPO č. 26-12, postup A „Chemické analýzy těkavých organických látek z ovzduší 
                                    požárních plynů a extraktů stěrů, sorbentů z Radiella a sorpčních trubic pomocí plynové chromatografie“   
                                    a postup B „Chemické analýzy ovzduší požárních plynů pomocí AP Testa 350 XL“.
                                    Dle Osvědčení o akreditaci jsou čísla zkoušek 66 a 67.
                                 -  Metodika TÚPO č. 30-13 „Stanovení viskozity a hustoty pěnidel a smáčedel pro hasební účely“. 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 72.                          
                                 -  Metodika TÚPO č. 31-13 „Stanovení hustoty kapalin do 3 g/cm3". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 73.
                                 -  Metodika TÚPO č. 32-14 „Stanovení chemického složení plynného hasiva plynovou chromatografií".
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 48.
                                 -  Metodika TÚPO č. 33-14 „Stanovení čistoty plynného hasiva plynovou chromatografií". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 49.
                                 -  Metodika TÚPO č. 34-14 „Stanovení netěkavého zbytku plynného hasiva plynovou chromatografií". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 50.
                                 -  Metodika TÚPO č. 38-15 „Stanovení kyselosti plynného hasiva alkalimetricky". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 64.
                                 -  Metodika TÚPO č. 39-15 „Stanovení sedimentu v plynném hasivu gravimetricky". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 65.
                                 -  Metodika TÚPO č. 40-15 „Stanovení vody v plynném hasivu". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 74.
                                 -  Metodika TÚPO č. 43-15 „Refraktometrické stanovení obsahu účinné látky v hasivech". 
                                    Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 61.
                                 -  Metodika TÚPO č. 44-15 „Využití zařízení AWK v 97 pro stanovení velikosti a distribuce částic u hasicích
                                    prášků a sprchových proudnic". Dle Osvědčení o akreditaci je číslo zkoušky 62.

                           3. software Toxicita

                           4. užitné vzory:

                                 -  Užitný vzor na „Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti vysokotlaké vodní mlhy u polostabilních 
                                    a stabilních hasicích zařízení“

                           5. publikační výsledky – celkem bylo publikováno 7 odborných článků a 21 článků ve sbornících z různých konferencí.

 

TÚPO – OVV řešilo v období let 1999 – 2010 následující výzkumné projekty:
 
Identifikační kód
Název výzkumného projektu/záměru
Termín řešení
VD20062010A07
Zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí
1.10.2006 – 31.12.2010
VD20062007A01
Vývoj a validace pož. modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů a tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků
1.7.2006 – 31.12.2007
RN20022003003
Dekontaminace v podmínkách činnosti požárních jednotek
03/2002 – 12/2004
RN200012003008
Výzkum efektivnosti hasiv
02/2001 – 12/2003
RN20002001006
Alternativní řešení vývoje ochranného oděvu pro hasiče
03/2000 – 12/2001
MV0/K02/00003
Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů
1999 – 2003
MV0/K02/00002
Výzkum a vývoj zkuš. metod stanovení pož. techn. charakteristik materiálů
1999 – 2003
MV0/K02/00001
Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů
1999 – 2003
MV0/K02:003/1
Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu pož. bezpečnosti a pož. techn. expertíz
01/2000 – 12/2004
RN19981999010
Výzkum toxicity zplodin hoření materiálů
01/1998 – 12/1999
RN19971999006
Výzkum a vývoj zk. metod pro hodnocení pož. bezpečnosti výrobků a hodnocení parametrů pož. techniky a has. prostředků
02/1997 - 12/1999
 

zpět

vytisknout  e-mailem