HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín

Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín (dále VHP JE Temelín) je dokument Jihočeského kraje / hejtmana obsahující opatření k omezování následků při radiační havárii na JE Temelín. Dokument slouží složkám IZS a orgánům havarijní připravenosti ke strategickému rozhodování při koordinaci záchranných a likvidačních prací prováděných v důsledku radiační havárie na JE Temelín.
VHP JE Temelín je zpracován dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, a dalšími právními předpisy.
Zpracovatelem VHP JE Temelín je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále HZS JčK). Způsob zpracování a obsah je stanoven vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS.
VHP JE Temelín se zpracovává na základě podkladů předaných držitelem povolení k provozu jaderného zařízení (ČEZ, a.s.), podkladů připravených krajským úřadem, jednotlivými složkami IZS, a dále ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady, územními správními úřady, obcemi s rozšířenou působností, obcemi dotčenými ZHP a příjmovými obcemi.
Opatření stanovená ve VHP JE Temelín navazují na Vnitřní HP JE Temelín. Vzájemné vazby obou plánů havarijní připravenosti byly projednány držitelem povolení s KÚ JčK a s dotčenými obecními úřady obcí s RP za účasti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
VHP JE Temelín byl po projednání s dotčenými obcemi a dotčenými správními úřady v listopadu roku 2001 schválen hejtmanem JčK. Na základě vydané vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS a její pozdější novelizaci byl VHP JE Temelín novelizován v lednu roku 2003 a v říjnu 2003. Obě zmíněné novelizace byly projednány bezpečnostní radou kraje a následně schváleny hejtmanem JčK. Poslední novelizace byla schválena hejtmanem JčK dne 28. 05. 2013 a platná od 1. 1. 2014.
V září 2015 se uskutečnilo třídenní cvičení ZÓNA 2015, které bylo zaměřeno na prověření činnosti ústředních správních úřadů, územních správních úřadů, orgánů kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí, složek integrovaného záchranného systému
a dalších subjektů zařazených do VHP JE Temelín při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na JE Temelín.
Cílem cvičení na krajské úrovni bylo prověřit reálnost zpracovaných dokumentů s důrazem na provedení evakuace, informační toky a komunikaci dle VHP JE Temelín mezi jednotlivými krizovými štáby, územními správními úřady a složkami IZS.
Do třídenního řešení simulované radiační havárie byla průřezově všemi stupni orgánů krizového řízení a složek IZS zapojena až tisícovka cvičících.

vytisknout  e-mailem