HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

  • Varování obyvatelstva
  • Druhy signálů a akustické ukázky
  • Kontakty
  • Odkazy

Varování obyvatelstva

Čím je dána povinnost varovat obyvatelstvo před nebezpečím?
Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon o IZS). Vychází z dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény. Dále také  místní informační systémy (obecní rozhlasy), sdělovací prostředky a mobilní varovací prvky.

Kolik a jakých sirén je na území Prahy?
V současné době šíří varovný signál na území Prahy celkem 423 sirén z toho 196 elektrických (rotačních), které  jsou v majetku HZS hl.m.Prahy a 221 elektronických (obsahují verbální informace), které jsou v majetku Magistrátu hl.m.Prahy. 5 kusů v majetku HZS HMP a 1x MIS PČR.

Před čím varují sirény?
Celý systém je budován za účelem varování obyvatelstva před hrozící nebo již nastalou mimořádnou situací. Jedná se například o tyto událostí:
 

  • povodně,
  • havárie v provozech využívajících nebezpečné chemické látky,
  • havárie v silniční a železniční dopravě s únikem nebezpečných škodlivin,
  • havárie vodohospodářských děl,
  • a další možná rizika.

 Jak se zachovat při vyhlášení signálu "Všeobecná výstraha".

Jste-li v budově, zapněte rádio nebo televizi. Mimo budovy vyslechněte hlášení z elektronických sirén. Dále postupujte podle pokynů ze sdělovacích prostředků a dalších varovacích prostředků nebo kompetentních pracovníků. 

Druhy signálů a akustické ukázky

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál má tvar kolísavého tónu po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace (elektronické sirény), kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. V Praze je oproti jiným městům  tísňová informace odvysílána i v prostorech stanic metra. Na území Prahy se používají dva typy sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem a elektrické rotační. Celý systém je ovládán dálkově prostřednictvím operačních středisek HZS hlavního města Prahy nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

1. Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha elektronická siréna: zvuková ukázka

 průběh.vse.elektronoka.PNG

U koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace (jedná se především o elektronické sirény) lze živým vstupem podat informací o nastalé mimořádné událostí.

Příklady přednastavených verbálních informací, následujicích po zaznění varovného signálu:

Všeobecná výstraha elektrická (rotační) siréna: zvuková ukázka

 průběh.vse.elektrická.PNG

2. Požární poplach

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany (dobrovolní hasiči). Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. (Pozor na odlišnost tónu u elektronické sirény a elektrické rotační).

Požární poplach elektronická siréna: zvuková ukázka

 požarní poplach.elektronika.PNG

 Příklady přednastavených verbálních informací, následujicích po zaznění požárního poplachu:

Požární poplach elektrická (rotační) siréna: zvuková ukázka

 

3. Zkouška sirén

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 hod. se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také verbální informací o probíhající zkoušce. Zkouška se obvykle neprovádí např. při již vyhlášeném krizovém stavu nebo mimořádné události.

Zkouška sirén elektronická siréna: zvuková ukázka
Zkouška sirén elektrická (rotační) siréna: zvuková ukázka

 

 V Praze jsou obyvatelé informování o zkoušce sirén i v prostorech stanic metra a to ve čtyřech jazycích:

Kontakty

V případě nefunkční sirény můžou občané tuto skutečnost oznámit na úřadech městských částí, operačním středisku HZS hlavního města Prahy a nebo na níže uvedené kontakty pracovníků HZS hlavního města Prahy. 

Adresa pro poštovní kontakt:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Sokolská 62
121 24 Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Generála Šišky - Hasičská stanice Modřany
Praha 12 - Modřany
 
jméno funkce tel.


nprap. František Votava

pracovník zodpovědný za jednostný systém varování a vyrozumění
950 811 568

Odkazy

vytisknout  e-mailem