HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služba PCO HZS hl. m. Prahy - ceník a všeobecné podmínky

 

 CENÍK HZS HL. M. PRAHY ZA SLUŽBU PCO

 
Ceník platný a účinný od 1. 1. 2015:
Položka
 
1.
Střežení objektu - připojený subjekt
2 142 Kč/měsíc
2.
Planý poplach
8 200 Kč
 
HZS hl. m. Prahy není plátcem DPH.
HZS hl. m. Prahy si vyhrazuje změnu výše nákladů. Výše nákladů zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.
Náklady spojené s výjezdem za planý poplach se účtují vždy za druhý a každý další výjezd na planý poplach za kalendářní rok.
Společnost M connections s. r. o., Pomezní 10/1369, Praha 8 na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy zajišťuje službu PCO HZS hl. m. Prahy a je oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení.

Kontaktní osoba za HZS hl. m. Prahy pro službu PCO HZS hl. m. Prahy:
vedoucí oddělení krajského operačního a informačního střediska
Kontaktní osoba za M connections s.r.o. pro službu PCO HZS hl. m. Prahy:
oddělení dokumentace

HS a uzemi pro zpracovani DZP a sluzbu PCO.jpg

Všeobecné podmínky pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

  

U objektů, kde je nutnost instalace zařízení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) podle čl. 4.6.2 ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, je-li požadován (navržen) dálkový přenos dat z ústředny EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu, je v případě navržené EPS podle požadavků 4.2.1a), 4.2.1b) a 4.2.1c) této normy možný pouze na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) příslušného hasičského záchranného sboru, resp. za podmínek příslušného hasičského záchranného sboru. Tyto všeobecné podmínky musí splňovat i EPS instalované před 1. 5. 2011. Na území hl. m. Prahy je dálkový přenos informací (signálu) z ústředny EPS možný pouze na PCO HZS hl. m. Prahy a za níže uvedených podmínek pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

            Při posuzování funkčnosti systému vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, například elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, provozuschopná, funkční a zda jsou vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání.

            Objekt musí být užíván v souladu s platným souhlasem s užíváním stavby (např. závěrečná kontrolní prohlídka nebo kolaudační rozhodnutí) a podle podmínek dokumentace požární ochrany daného objektu. Na službu PCO HZS hl. m. Prahy se mohou připojovat pouze objekty, které splňují následující obecné a technické podmínky a předloží následující dokumentaci:

 1. systém EPS je instalován ve všech prostorách objektu mimo prostory bez požárního rizika, výjimku tvoří:
  1. bytové domy, které mají v souladu s technickými předpisy instalován systém EPS ve společných prostorách (garáže, sklepy, technické a technologické místnosti, schodišťové moduly apod.) a nemají instalován systém EPS v bytech (detekce požáru je řešena autonomní detekcí),
  2. provozovny právních subjektů v objektech jiných právních subjektů (nájemní prostory), které mají vlastní systém EPS a jsou stavebně i požárně odděleny od ostatních částí objektu;
 2. je zajištěn vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy do všech střežených prostor vybavených hlásiči EPS v objektu prostřednictvím klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“) s navazujícím klíčovým hospodářstvím - systémem generálního klíče;
 3. v prostoru nad KTPO je instalován zábleskový maják, viditelný při příjezdu k objektu; na základě konkrétních podmínek v objektu může být počet KTPO (míst vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy do objektu) stanoven odborem integrovaného záchranného systému HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s oprávněným projektantem;
 4. uvnitř objektu v blízkosti vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy bude umístěno obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) či ústředna EPS, a to ve vzdálenosti do 10 metrů od tohoto vstupu. V případě, že bude ústředna EPS umístěna jinde v objektu, bude u OPPO instalováno paralelní indikační tablo ústředny EPS. V bezprostřední blízkosti OPPO musí být umístěna schránka obsahující aktuální verzi DZP v tištěné formě;
 5. průvodní dokumentaci výrobce, technickou a provozní dokumentaci, včetně popisu konstrukce a funkce systému EPS;
 6. doklady o uvedení na trh v České republice, popřípadě posudky specializovaných pracovišť (například dokumentaci o provedeném posouzení vlastností nebo typovém schválení systému či homologaci systému EPS, včetně jednotlivých prvků systému);
 7. doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace od oprávněné osoby, včetně dokladů o kompletnosti systému a dokladů o splnění předepsaných nebo projektových vlastností a parametrů systému (možno nahradit dokumentací skutečného provedení);
 8. doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce (výchozí revize EPS elektro, revize EPS);
 9. doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách, včetně kopie provozní knihy EPS;
 10. doklady potvrzující oprávnění osob k projektování, montáži a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek;
 11. dokumentaci definovanou platnými normami, prokazující provozuschopnost návazných technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách, koordinačních funkčních zkouškách apod.);
 12. projektovou dokumentaci skutečného provedení EPS a požárně bezpečnostní řešení objektu;
 13. dokumentaci o umístění OPPO, KTPO, zábleskového majáku a eventuálně paralelního indikačního tabla;
 14. kontaktní údaje osob připojeného subjektu;
 15. kontaktní údaje osoby, která bude informována o zásahu v objektu připojeného subjektu (tato osoba je oprávněna převzít objekt po jeho otevření a provedení zásahu, je oprávněna telefonicky určit takovou osobu či pouze může vzít tuto informaci na vědomí);
 16. zajištění funkčnosti zařízení KTPO v závislosti na jeho umístění a klimatických podmínkách;
 17. dokumentace zdolávání požáru je zpracována dle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107 a Zásad pro zpracování DZP pro HZS hl. m. Prahy. Dokumentace zdolávání požáru bude předložena společnosti M connections s.r.o. v písemné formě a v elektronické podobě na optickém nebo elektronickém médiu, včetně rozhodnutí o schválení Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Označení místností a prostorů na operativní kartě a na ústředně EPS musí odpovídat označení jednotlivých místností a prostorů v objektu. Toto označení je aktualizováno v písemné i v elektronické podobě při každé změně;
 18. servisní smlouvy na instalovaná požárně bezpečnostní zařízení stavby - prohlášení majitele (provozovatele objektu) o tom, že má pro dané zařízení uzavřenou platnou servisní smlouvu s oprávněnou osobou;
 19. splnění výše uvedených podmínek a technických podmínek připojení písemně hodnotí společnost M connections s. r. o., IČ: 26432595.

Tyto všeobecné podmínky platí do vydání nových všeobecných podmínek.

V Praze dne 14. 11. 2017

vytisknout  e-mailem