HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost u HZS MSK v roce 2017

Publikováno: 12. 1. 2018 - Nedílnou součástí pracovního života Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je realizace preventivně výchovné činnosti (dále jen PVČ). Jejím cílem je působit na obyvatelstvo a předcházet tak vzniku mimořádných událostí nebo mírnit jejich dopady právě žádoucím chováním obyvatelstva. HZS MSK má propracovaný systém realizace PVČ na svém území a při svém působení se zaměřuje na široké spektrum veřejnosti, od předškolního vzdělávání až po seniory a handicapované spoluobčany 

Program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“)

Prioritním úkolem PVČ u HZS MSK je realizace preventivně výchovného programu „Hasík CZ“. V roce 2017 navštívili instruktoři v rámci programu „Hasík CZ“ 364 základních škol (1016 druhých a šestých tříd), což představuje 84,5 % všech základních škol v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). Na tomto výsledku se podílelo 205 instruktorů. Z tohoto počtu bylo 130 instruktorů z řad příslušníků HZS MSK.

Obr. 1 Počty navštívených škol v procentním vyjádření

Obr. 2 Počty navštívených tříd členěné po ÚO HZS MSK

Celkový výsledek programu v roce 2017 vysoce překročil hranici stanovenou „Koncepcí preventivně výchovné činnosti - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ ze dne 27. 10. 2005, ve které byl stanoven cíl implementovat program do 60 % základních škol v MSK (více o koncepci zde).

Program „Vzdělávání pedagogů, žáků a studentů v zónách ohrožení“, (dále jen „Školy v zónách“)

K dalším úkolům, na kterých HZS MSK pokračoval i v roce 2017, patří realizace programu „Školy v zónách“, ve kterém je zahrnuto 176 školských zařízení ohrožených úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů rizik a přirozenou povodní. V jednotlivých zónách ohrožení je 76 mateřských škol (dále jen MŠ), 71 základních škol a 29 středních škol.

Instruktoři v rámci programu působili:

- na 55 základních školách, což je 77,5 % všech škol, zahrnutých do programu;
- na 27 středních školách, což je 93,1 % všech škol, zahrnutých do programu;
- u MŠ byl stanoven tříletý interval návštěv a v roce 2017 bylo navštíveno všech 21 MŠ, jimž dobíhala tříletá periodicita.

Vzdělávání pedagogů

V roce 2017 proběhlo vzdělávání pedagogů v rámci rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na dvou územních odborech HZS MSK. Tato vzdělávání se uskutečnila 30. října 2017 na územním odboru Bruntál s účastí 10 pedagogů základních škol ležících na území Krnovska. Druhý seminář proběhl 9. listopadu 2017 na územním odboru Opava s účastí 15 pedagogů.

Přednášky pro studenty Univerzit 3. věku

V roce 2017 pokračoval HZS MSK ve spolupráci s vysokými školami napříč Moravskoslezským krajem ve vzdělávání seniorů v rámci Univerzit 3. věku. Na osmi přednáškách se potkalo 17 lektorů z řad příslušníků HZS MSK s 212 posluchači tohoto typu studia a strávili spolu 22 hodin přednášek s následnou živou diskuzí.

Spolupráce v rámci dlouhodobé preventivní kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“

V rámci spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje pokračovala preventivní kampaň „Ochrana proti únikům plynu a požárům“. Byly zpracovány nové webové stránky a aktualizován facebookový profil kampaně. Současně byla v jarním období roku 2017 připravena pro veřejnost vědomostní soutěž o výhry v podobě detektorů. Pracovní skupina k tomu zřízená pokračovala ve své činnosti přípravou prezentace kampaně na mezinárodní konferenci „Požární ochrana 2017“ a pro konferenci Českého svazu plynařů. Závěrem roku 2017 byla vyhlášena nová soutěž pro literární a filmové (video) příspěvky na téma „Jak mě (nás) hlásič zachránil a nebezpečí zabránil“. Její vyhodnocení proběhne na počátku roku 2018.

Další úkoly, které si HZS MSK stanovil a zrealizoval v roce 2017:

  • ve spolupráci s Kluby seniorů, ale i např. se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, proběhlo 21 přednášek pro seniory a handicapované občany s účastí 957 osob;
  • byly zveřejňovány aktuální informace z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na webových stránkách a sociálních sítích HZS MSK. HZS MSK se také aktivně zapojil do mediální kampaně na podporu propagace PVČ u HZS ČR;
  • pokračovala publikační činnost s vybranými periodiky, regionálním tiskem a zpravodaji obcí a také byly zveřejňovány aktuální informace pomocí rozhlasového i televizního vysílání zejména ve spolupráci s TV POLAR a Českým rozhlasem Ostrava;
  • v roce 2017 byly pro veřejnost připraveny ve spolupráci s televizní stanicí POLAR tři preventivní klipy, reflektující aktuální problematiku osobní bezpečnosti a bezpečnosti v domácnosti: Ochrana domácnosti před požáry, Detekce nebezpečných plynů a Hlásiče požáru;
  • v rámci další publikační činnosti byly připraveny ve spolupráci s oddělením IZS brožury, informující veřejnost o aktivitách HZS MSK pro potřeby pomoci občanům, seznamující s případnými riziky na území MSK a poskytující obyvatelům pomocí Rodinného průvodce informace o žádoucím chování obyvatelstva za nouzových situací;
  • byly aktualizovány informační letáky velikosti A4, které jsou volně přístupné na webových stránkách HZS MSK. Této možnosti využívají zejména obce k následnému zveřejnění těchto materiálů ve svých obecních zpravodajích;
  • probíhala setkání s veřejností při různých příležitostech. Byly to např. Den požární bezpečnosti, pro děti mladšího školního věku se četly na hasičských stanicích hasičské pohádky, probíhaly exkurze na hasičských stanicích, HZS MSK participoval i na různých akcích, organizovaných jinými subjekty. Akcí s největším počtem návštěvníkům, kteří navštíví stan PVČ HZS MSK, jsou bezesporu Dny NATO. V loňském roce navštívilo stan PVČ i přes nepřízeň počasí cca 5000 návštěvníků.

Plán HZS MSK k realizaci preventivně výchovné činnosti na rok 2018

Pro rok 2018 je zpracován Plán HZS MSK k realizaci PVČ s několika hlavními úkoly v podobě pokračování v realizacích programů „Hasík CZ“ a „Školy v zónách“. Bude navázáno také na předchozí léta vzděláváním pedagogů, a seniorů a univerzit třetího věku. Jedním z hlavních úkolů je také spolupráce s provozovateli objektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 244/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v oblasti PVČ. Bude pokračovat publikační činnost a zveřejňování aktuálních informací nebo setkání s veřejností při různých akcích. Nadále spolupracujeme s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje v rámci dlouhodobé preventivní kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“. Novým úkolem je realizace vědomostní, literární a výtvarné soutěže pro žáky základních a středních škol v rámci projektu Direct - snižování rizik při katastrofách v oblasti regionální a mezinárodní spolupráce a realizace seminářů pro management škol a místní správu.

vytisknout  e-mailem