HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled základních právních předpisů v oblasti krizového řízení

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Stanovuje povinnosti v zájmu zajištění bezpečnosti státu a dále, že tento ústavní zákon bude působit vedle Ústavy České republiky a umožní tak fungování státu za krizových situací, se kterými ústava nepočítá. Jde zejména o institut krizových stavů a kompetence při jejich vyhlašování, vytvoření poradního orgánu k zajišťování bezpečnosti ČR.
 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Dále práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Související právní předpisy:

 • Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 • Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
 • Usnesení vlády ČR č. 165 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.
 • Usnesení vlády ČR č. 805 z roku 2013 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.
 • Nařízení vlády ČR č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
 • Metodická pomůcka MV PO-1590/IZS-2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností.

Související právní předpisy:

 • Nařízení vlády ČR č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení.
 • Nařízení vlády ČR č. 432/2010 Sb. k provedení § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
 • č.281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovchovy, kterou provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 240/200 Sb., o krizovém řízení
 • Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje,krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.
 • Směrnice MV č.j. MV-556649-19/PO-OKR-2013  Směrnice MV, o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Směrnice MV č.j. MV-55649-20/PO-OKR-2013 Pomůcka krizového řízení o stanovení jednotlivých pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Směrnice MV č.j. MV-45519-1/PO-OKR-2015 Metodická pomůcka pro označování , evidenci, manipulacia  ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob  ke styku se zvláštními skutečnostmi

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Vymezuje základní pojmy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, působnost orgánů v systému těchto opatření, charakterizuje tento systém v rovině nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, definuje možnosti využít regulačních opatření, kontroly, sankce aj.

Související právní předpisy:

 • Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

 

vytisknout  e-mailem