HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost
Oddělení kontrolní činnosti jako organizační složka Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
Při provádění kontrolní činnosti se vychází zejména z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), předpisů vydaných na základě zákona o požární ochraně nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany.
 
Požární kontroly
Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě nebo jiné předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany.  Uvedené kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob. V omezené míře jsou prováděny taktéž u fyzických osob (vlastníci společných prostor, majitelé zdrojů vody pro hašení požárů a majitelé lesů v souvislých porostech nad 50 hektarů).
Na každý kalendářní rok je sestaven plán kontrol, který určuje, u kterých subjektů bude kontrola provedena.
Plán kontrol se vytváří zejména podle
 • požárního nebezpečí vykonávaných činností,
 • požadavků zaslaných jinými správními úřady (např. podle zákona o prevenci závažných havárií),
 • tematického zaměření určeného Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.
 Mimo těchto kontrol provádíme mimořádné kontroly např. festivalů, diskoték, na podněty občanů.
 
Typy kontrol
Existují 3 typy kontrol
 • Komplexní kontrola
 • Tematická kontrola
 • Kontrolní dohlídka
Komplexní kontrola
Komplexní kontrolou se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
Při komplexní kontrole se vždy zjišťuje
 • správnost začlenění, stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
 • vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům,
 • odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
 • zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených,
 • způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany nebo požárních hlídek,
 • zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
 • zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
 
Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je také ověření, zda posouzení požárního nebezpečí odpovídá skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.
 
Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením. V současné době je oznamování prováděno do datové schránky kontrolovaného subjektu.
 
 
Tematická kontrola
Tematickou kontrolou se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech, které jsou předem stanoveny v programu kontroly. Termín provedení tematické kontroly nemusí být kontrolovanému subjektu předem ohlášen.

 
 
Kontrolní dohlídka
Kontrolní dohlídkou se prověřuje plnění opatření uložených při komplexní nebo tematické kontrole. Termín provedení kontrolní dohlídky nemusí být kontrolovanému subjektu předem ohlášen
 
 
Zápis o kontrole
O provedené kontrole vyhotoví orgán vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního orgánu, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.
 
Zpráva o odstranění závad
V případě nepodání zprávy o odstranění závad ve stanovené lhůtě, může být uložena kontrolovanému subjektu pokuta až ve výši 250 000 Kč, který provozuje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč, který provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, podle § 76 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně.


vytisknout  e-mailem