HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární kontroly

Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě nebo jiné předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany. 

Komplexní kontroly

Komplexní kontrolou se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně (§ 45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci).
Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 3 zákona o požární ochraně), je také ověření, zda posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 zákona o požární ochraně odpovídá skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.

Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením. 
 

Tematické kontroly

Tematickou kontrolou se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech, které jsou předem stanoveny v programu kontroly.
Termín provedení tematické požární kontroly nemusí být kontrolovanému subjektu předem ohlášen.
 

Kontrolní dohlídky

Kontrolní dohlídkou se prověřuje plnění opatření uložených při komplexní nebo tematické požární kontrole.
Termín provedení kontrolní dohlídky nemusí být kontrolovanému subjektu předem ohlášen


Z požárních kontrol se vyhotovuje zápis, ve kterém je popsán zjištěný stav, uvedeny zjištěné nedostatky a uložena opatření k jejich odstranění. Zápis se projednává se statutárním zástupcem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat orgánu státního požárního dozoru písemnou zprávu o odstranění závad uvedených v zápise z požární kontroly ve stanoveném termínu.

vytisknout  e-mailem