HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Port.All pro jednotky SDH obcí

Informace k webové aplikaci PORT.ALL určené výkonným jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí se zaměřením na jednotky dislokované v Moravskoslezském kraji. 

 • Základní informace o aplikaci
 • Aktuality
 • Lidé - evidence osob
 • Strojní služba
 • Prostředky - chemická, technická a spojová služba
 • Nastavení aplikace
 • Zprávy o zásahu
 • Ekonomika
 • Různé
 • Kontaktní informace

Základní informace o aplikaci

Základní informace o webové aplikaci PORT.ALL pro JSDH obcí.

Co je to PORT.ALL?

Aplikace PORT.ALL je webový informační systém, ve kterém jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí  schopny spravovat základní agendu spojenou s výkonem jejich funkce. Systém navazuje na existující aplikaci ZOZ offline a na sadu aplikací používaných u HZS.

Technologicky se jedná o webovou aplikaci, která je přístupná z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s běžným webovým prohlížečem a přístupem na internet. Aplikaci není nutné do těchto zařízení instalovat.

V rámci tohoto informačního systému jsou jeho uživatelé schopni spravovat základní informace o členech jednotky a dalších důležitých osobách pro jednotku, zásahové technice, odborné přípravě, poskytovaných služebách jiným subjektům a v neposlední řadě rovněž jsou schopni zpracovat zprávy o zásazích a ostatních činnostech. Nechybí rovněž tiskové sestavy s přednastavenými výstupy např. o pohybu provozních kapalin, knize jízd apod.

Základní informace k používání aplikace PORT.ALL jsou uvedeny v uživatelské příručce.

Prezentace z úvodního školení nových uživatelů PORT.ALL: 2017_10_-_Skoleni_PORT_ALL.pdf

Přístup na PORT.ALL:     https://jsdh.izscr.cz

Přihlášení do aplikace PORT.ALL

Položka Vyplněný údaj
Typ přihlášení JSDH
Kraj Moravskoslezský
Zákazník vaše jednotka PO
Uživatelské jméno vaše uživatelské jméno přidělené administrátorem vaší JSDHO
Heslo vaše uživatelské heslo přidělené administrátorem vaší JSDHO

Aktuality

Aktuality

2017-12-02
Přidána prezentace ze školení nových uživatelů PORT.ALL - 2017_10_-_Skoleni_PORT_ALL.pdf

2017-11-29
Prostředky - doplněny informace týkající se evidence prostředků chemické a technické služby.

2017-10-01
Různé - Způsob synchronizace údajů mezi databází PORT.ALL a databází HZS kraje.

2017-10-01
Přidána nová kapitola - Různé

2017-09-28
Dne 6. 10. 2017 od 16:00 proběhne v budově IBC MSK školení zástupců jednotek PO kategorie JPO II na nové moduly v rámci Port.All.

2017-09-11
Probíhá organizační a technická příprava uvolnění modulu Prostředky pro jednotky v Moravskoslezském kraji. Tento modul obsahuje agendu chemické, technické a spojové služby.

2017-09-11
Spouštění části webových stránek HZS MSK věnované PORT.ALL

Lidé - evidence osob

Lidé

V rámci evidence osob je velmi důležité dodržovat určité zásady. Při jejich nedodržení totiž může dojít k přenesení chybných informací až do systému příslušného HZS kraje a způsobit tak např. vyrozumívání chybných osob při vyhlašování poplachů jednotce.

Menu_Lide.JPG

Členství v jednotce, nová osoba v evidenci PORT.ALL

 1. Nová osoba, která nikdy nebyla v evidenci jednotky na PORT.ALL - přidání provedeme v základní nabídce pomocí stisku tlačítka "Nová".
 2. Osoba, která v jednotce končí a je předpoklad, že nikdy už nebude jejím členem (např. z důvodu úmrtí) - osobu je možné "Zneplatnit".
 3. Osoba, která končí svou činnost v jednotce, ale je do budoucna předpoklad, že svou činnost obnoví - osobě pouze odebereme "Funkci" v detailech osoby (položka nebude vyplněna).
 4. Osoba, která končí svou činnost v jednotce natrvalo, ale je žádoucí, aby i nadale měla přístup do PORT.ALL - osobě pouze odebereme "Funkci" v detailech osoby (položka nebude vyplněna).

Uživatel nikdy nesmí provést to, že nového člena jednotky zavede přepsáním položek osoby, která svou činnost v jednotce ukončila (přepsáním údajů). Vždy se musí postupovat dle výše uvedených možností !!!


Funkce

Pokud osoba zastává funkci v jednotce, pak je tuto nutné vyplnit (Velitel jednotky, Velitel družstva, Strojník, Hasič).
Pokud se jedná o osobu, která se na výkon funkce v jednotce připravuje, ale zatím nemá provedenou potřebnou odbornou přípravu, pak zvolíme možnost "Neurčeno".

Pokud se jedná o osobu, která nezastává jakoukoli funkci v jednotce, pak tato položka NENÍ VYPLNĚNA.


Adresa

Adresu trvalého bydliště osoby vyplňujeme tak, abychom pokud možno využili vyplnění položky "Č.dom. z reg". Tato položka adresy vychází z platného registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).


Kontakty

Telefony
V případě evidence telefonních čísel je nutné zvolit tzv. preferenci pro hlas a preferenci pro SMS. Správné nastavení těchto parametrů u daných telefonních čísel zabezpečí při vyhlášení poplachu jednotce zaslání informací na správná (požadovaná) telefonní čísla.

V případech, kdy má osoba uvedena více telefonních čísel, je nutné nastavit, na které telefonní číslo má vyrozumívací systém HZS kraje provést poplachové volání (AMDS) a na které zaslat poplachovou SMS. Je možné kombinovat, na které telefonní číslo bude vyrozumívací systém HZS kraje volat a na které bude zasílat SMS, přičemž na úrovni PORT.ALL nelze nastavit, volání a zasílání SMS na 2 různá telefonní čísla zároveň.

Emaily
Vyplněním této položky je zabezpečeno např. automatické vyrozumění osoby o vyhlášení poplachu jednotce (viz také "Automatická akce - Vyhlášení poplachu").


Priorita vyrozumívání

Priorita vyrozumívání má zásadní vliv na pořadí, ve kterém jsou jednotliví členové jednotky vyrozumívání při vyhlášení poplachu - zejména při poplachovém volaní pomocí služby AMDS (nově IVR).

Snížení nebo zvýšení priority vyrozumívání provede uživatel klikáním na příslušné tlačítko v základní nabídce evidence osob.
Aby došlo k přenesení nastaveného pořadí i do informačního systému HZS kraje, je nutné tyto změny "Exportovat" - zvolením volby v základní nabídce evidence osob "Exportovat / Priority vyrozumění".

Poslední aktulizace:  11. 9. 2017

Strojní služba

Strojní služba

Bližší informace týkající se obecného používání agendy strojní služby jsou uvedeny v uživatelské příručce.
Z pohledu výměny dat mezi PORT.ALL jednotky a HZS Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je nutné dodržovat tyto zásady:

Nová technika spadající do evidence strojní služby

 • Prvotní evidenci je nutné provést přes formuláře dodané odd. služeb – strojní služba HZS MSK.
 • Po obdržení všech nezbytných údajů provede odd. služeb - strojní služba zavedení této techniky do informačního systému HZS MSK a následně provede export do PORT.ALL jednotky.

Zneplatnění vyřazené techniky

 • Technika, která se vyřazuje z důvodu konce životnosti se na straně PORT.ALL jednotky „Zneplatní“ a do komentáře se uvede důvod.
 • Změny parametrů a umístění na vozidle se provedou na straně PORT.ALL jednotky s následným exportem do informačního systému HZS MSK.
 • Převod techniky mezi jednotkami se provede ve dvou krocích:
  • Jednotka, která techniku předává tuto na straně PORT.ALL „Zneplatní“ a do komentáře uvede „Převod na JPO xxx“.
  • Jednotka, která techniku přijímá tuto na straně PORT.ALL nezadává samostatně, ale vyčká na příchod datového balíčku od HZS MSK.

Prostředky - chemická, technická a spojová služba

Prostředky

Prostředky chemické a technické služby

Mezi základní pravidla nastavená oddělením služeb HZS MSK patří:

 • prostředky CHS a TS zadávají jednotky do systému PORT.ALL samy, přičemž
 • dodržují názvosloví stávajícího resjtříku a
 • po zavedení tyto prostředky exportují na HZS kraje.
   

Zavádějí se tyto skupiny prostředků chemické služby:

 • dýchací přístroje
 • tlakové lahve
 • ochranné masky
 • evakuační masky (Parat C)
 • detekční technika
 • protichemické obleky.

Zavádějí se tyto skupiny prostředků technické služby:

 • prostředky pro práci na vodě
 • zásahové obleky
 • zásahové přilby
 • pneumatické zařízení
 • čerpadla
 • žebříky
 • AKU nářadí
 • lezecké prostředky
 • osvětlovací prostředky
 • nosítka.

Vzor vyplňování výrobních čísel u dýchacích přístrojů:

Redukční ventily:            R: BRHH 04699

Plicní automatika:           A: BRHH 05177

Nastavení aplikace

Nastavení aplikace

Tato kapitola je určena především administrátorům, kteří mají na starost celkovou správu aplikace v rámci dané jednotky.

Uživatelská práva

Každý uživatel aplikace PORT.ALL musí mít své přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo. Aby však mohl být vytvořen samotný nový uživatel, musí být tento nejprve zaveden jako osoba v modulu Lidé. Není však podmínkou, aby byl zároveň členem jednotky.

U každého uživatele je možné nastavit, do jakých modulů bude mít přístup a k čemu všemu je oprávněn – editovat nebo jen číst údaje.Automatické akce a poplachové okno

Mezi automatické akce řadíme např. automatické odeslání emailu zvoleným osobám o vyhlášení poplachu jednotce. V současné době existují v rámci aplikace PORT.ALL pouze dva druhy automatických akcí, a to odeslání emailu a vyhlášení poplachu (myšleno poplachové okno).


Poplachové okno a poplachový uživatel

Poplachové okno slouží k informování členů jednotky o místě události vč. zobrazení v mapě, bližších informací k adrese, ohlašovateli a výjezdové technice jednotek, které jsou na místo vyslány. Jednotky, které mají na hasičské zbrojnici trvale zapnutým počítač s připojením na internet, si mohou po vyhlášení poplachu jednotce toto poplachové okno prohlédnout a vytisknout si ho (obdoba příkazu k výjezdu). Každé příchozí vyhlášení poplachu je doprovázené zvukovým signálem (zvuk sirény).

Podmínkou pro zobrazování poplachového okna je vytvoření automatické akce „Vyhlášení poplachu“ v nastavení automatických akcí!!!

Poslední aktualizace:  13.9.2017

Zprávy o zásahu

Zprávy o zásahu

Vyplňování zpráv o zásahu, dílčích zpráv o zásahu a zpráv o činnosti se řídí Sbírkou interních aktů řízení č. 37/2015, vydanou MV-GŘ HZS ČR. Bližší informace k vyplňování jednotlivých částí zpráv jsou pak uvedeny v Návodu vyplňování zpráv.

Na úrovni PORT.ALL jsou uživatelé schopni vyplnit (dílčí)zprávu o zásahu, přičemž rozlišení, zda-li se jedná o (dílčí)zprávu o zásahu nebo zprávu o činnosti je v současné době možné pouze v položce „Popis typu“, kde se v úvodu vypíše „ZOČ – co se stalo“.

ECUD – evidenční číslo události

V případech, kdy z jakéhokoli důvodu nemohla být událost do aplikace PORT.ALL zadána přes krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (dále jen KOPIS HZS MSK), je možné na straně PORT.ALL zadat novou událost a vygenerovat ji příslušné evidenční číslo události (ECUD). Toto se provede přes tlačítko „Nová ZOZ“ v základním okně přehledu zpráv a následně v detailu ZOZ se klikne na tlačítko „Získat ECUD z kraje“. Tímto je události vygenerováno jedinečné ECUD v rámci informačního systému HZS Moravskoslezského kraje a zároveň také PORT.ALL.


Vyplňování časových údajů zasahující jednotky PO

Časové údaje zásahu (ostatní činnosti) jednotky PO musí na sebe chronologicky navazovat, a to vč. časových údajů jednotlivé zasahující techniky (hlavní i pomocné).

Od července 2017 již není nutné pro korektní uzavření zprávy vyplňovat čas „Vyhlášení poplachu“, pokud nedošlo k vyhlášení poplachu jednotce KOPIS HZS MSK.


Velitel JPO

V položce „Velitel JPO“ je předvyplněno jméno velitele jednotky (funkce v rámci jednotky). Toto je nutné změnit, pokud jednotce v místě zásahu velel jiný velitel, než je předvyplněný.


Vzdálenost

Do položky „Vzdálenost“ na kartě „Základní údaje“ se doplní vzdálenost v kilometrech, jakou měla jednotka z místa dislokace do místa zásahu (ostatní činnosti). Nejedná se o celkový počet kilometrů ujetých např. jedním ze zasahujících vozidel.


Účel (druh) objektu, prostor vzniku, majitel, uživatel

Do těchto položek na kartě „Základní údaje“ se doplní účel druhu objektu (např. rodinný domek, komunikace v obci), prostor vzniku (např. půdy, střechy, obvodové zdi /zateplení/) a dále pak, pokud je známo, příjmení a jméno majitele, resp. uživatele objektu.


Počet zásahů

Velice důležitou informací v rámci vyplněné zprávy je počet zásahů. Do této položky se uvede skutečný počet zásahů, který jednotka provedla u dané události. Toto se využívá například při zjednodušené evidenci vícenásobných zásahů u větrných smrští, kdy jednotka přejíždí z místa na místo a provádí odklízení spadlých stromů. Dá se říci, že co adresní bod, to zásah. Další možností tohoto způsobu vyplnění je případ, kdy jednotka zasahuje v čase T1 na místě události, pak je odvolána např. zpět na základnu a následně v čase T2 je na místo opětovně povolána. Příkladem může být zásah u dopravní nehody, kdy po provedení záchranných prací (zásah č. 1) je jednotka odvolána zpět na základnu a po 3 hodinách je povolána k provedení likvidačních prací (zásah č. 2).


Hlavní a pomocná technika

Na kartě „Technika“ se vyplní hlavní a pomocná technika jednotky, která u události zasahovala a následně se vyplní osádka (obsluha). Osádka se u každé techniky vyplňuje v pořadí strojník, velitel, ostatní členové.


Ochranné prostředky

Na kartě „Ochranné prostředky“ je nutné si uvědomit, které pomocné prostředky odpovídající číselníkovému typu jednotliví zasahující členové jednotky použili. Je rovněž nutné si uvědomit, zda-li dané prostředky spadají do např. chemické služby a jsou zavedeny v příslušné evidenci jednotky (modul Prostředky) a je možno vyplnit v části „Ochranné prostředky z katalogu“, nebo dané prostředky nejsou mezi evidovanými prostředky a je nutné je vyplnit v části „Ochranné prostředky ručně“.


Zranění, zachránění, evakuovaní, usmrcení

Na kartě „Zranění + Evak.“ je možné vyplnit informace o „postižených“ osobách u události. Je možno vyplnit jak záznamy o zranění členů jednotky, tak o zranění ostatních (civilních) osob, přičemž způsob a pravidla popisuje pokyn k SSU.


Popis zásahu

To textové části na kartě „Popis zásahu“ uvede velitel jednotky veškeré podstatné informace o situaci na místě události (v případě ZOZ) a činnosti jednotky (DZOZ) a to takovým způsobem, aby bylo zřejmé, co se na místě události dělo, jakou činnost jednotka prováděla apod.


Uložení, uzavření a exportování zprávy

Při vypisování každé zprávy je vhodné provádět průběžné ukládání doplněných informací. Po vyplnění zprávy je nutné tuto nejprve uzavřít přes tlačítko „Uzavřít ZOZ“ a následně v seznamu ZOZ „Exportovat na kraj“.

Ekonomika

Ekonomika

Správa a vedení informací v této agendě je zcela v režii každé jednotky. Vyplněné údaje se nedají exportovat na příslušné HZS kraje. Podrobnější informace ke správě tohoto modulu naleznete v uživatelské příručce k PORT.ALL, která je dostupná po příhlašení uživatele v nabídce hlavního menu "O aplikaci / Uživatelská příručka".

Různé

Různé

Rozdíly v datech mezi DB HZS kraje a PORT.ALL

Po aktualizaci PORT.ALL, která proběhla v měsíci září 2017, byl upraven způsob synchronizace dat mezi databází PORT.ALL a databází HZS kraje. Nově je možné například v rámci agendy strojní služby si zkontrolovat, jaké údaje jsou k jednolivé technice vedené v těchto dvou databázích. Rozdílná nebo chybějící data je pak možné jednoduše uložit do databáze PORT.ALL.

Dialogové okno pro porovnání údajů vyvolá uživatel stiskem tlačítka Button_Rozdily_HZS.JPG . Tlačítko "Rozdíly oproti HZS" uživatel nalezne např. v agendě LidéEvidence techniky, Prostředky atd. 

Práce v dialogovém okně je pak velmi jednoduchá, protože uživatel pouze zvolí, které údaje se mají z databáze HZS kraje nahrát do databáze PORT.ALL.

PortAll_-_Strojni_Rozdil_HZS.JPG

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Pro informační a technickou podboru ze strany HZS Moravskoslezského kraje, je možné kontaktovat tyto osoby:

kpt. Ing. Martin Adamec
Tel.:      950 739 263
Email:    martin.adamec@hzsmsk.cz

kpt. Ing. Dušan Válek
Tel.:      950 739 261
Email:    dusan.valek@hzsmsk.cz

vytisknout  e-mailem