Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PODPORA VÝUKY ZE STRANY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

 • Kontaktní údaje na jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů
 • Multimediální učebny Hasičských záchranných sborů krajů
 • Podíl Hasičského záchranného sboru ČR na výuce problematiky ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí
 • Historie výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Kontaktní údaje na jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů

Podporu výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách poskytují i jednotlivé HZS krajů. Informace o jejich činnosti a projektech naleznete na níže uvedených webových stránkách HZS krajů.

Z důvodu snadnější orientace jsme pro Vás připravili přímé odkazy na tyto stránky, současně s kontaktními údaji na osobu, s kterou je možné předmětnou problematiku v jednotlivém kraji konzultovat.

HZS Hlavního města Prahy

Kontaktní osoba:
kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel: 950 811 589

HZS Středočeského kraje

Další projekt:
Kontaktní osoba:
por. Ing. Lucie Jelínková
tel: 605 058 437

HZS Jihočeského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Jana Mejzlíková
tel: 950 230 263

HZS Plzeňského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Lenka Basáková
tel: 950 330 179

HZS Karlovarského kraje

Další projekt:
Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Veronika Krajsová
tel: 950 370 296

HZS Ústeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Iva Karafiátová
tel: 950 431 231

HZS Libereckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Mgr. Iva Michalíčková
tel: 950 470 230

HZS Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Vladislava Šipková
tel: 950 530 747

HZS Pardubického kraje

Další projekty:
Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Eva Kuthanová
tel: 950 570 458

HZS kraje Vysočina

Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Jaroslav Bárta
tel: 950 270 127

HZS Jihomoravského kraje

Další projekt:
Kontaktní osoba:
kpt. Bc. Pavla Pražáková
tel: 950 630 118

HZS Olomouckého kraje

Další projekt:
Kontaktní osoba:
por. Klára Beranová, Dis.
tel: 950 770 341

HZS Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Marcela Pavlicová
tel: 950 739 250

HZS Zlínského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Adam Fuksa
tel: 950 670 331

Multimediální učebny Hasičských záchranných sborů krajů

U Hasičských záchranných sborů krajů začínají vznikat multimediální učebny, které jsou určeny ke vzdělávání nejen dětí z mateřských, základních a středních škol, ale i jejich pedagogů. Učebny jsou vybaveny vzdělávacími pomůckami, herní místností/koutkem a řadou interaktivních her. Multimediální učebnou disponuje
Kontaktní osoba:
por. Ing. Lucie Jelínková
tel: 950 870 263
Kontaktní osoba:
kpt. Bc. Jana Mejzlíková
tel: 950 230 263
Kontaktní osoba:
kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel: 950 812 387

Podíl Hasičského záchranného sboru ČR na výuce problematiky ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí

Podíl HZS ČR při výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních, středních a vyšších odborných školách

Od zavedení výuky uvedené problematiky do škol a v rámci dokumentu „Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ podniká HZS ČR řadu činností, které podporují a obohacují edukaci žáků v dané oblasti:
 • pomáhá při přípravě praktických cvičení,
 • organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
 • pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími složkami IZS),
 • umožňuje exkurze škol na stanicích HZS krajů,
 • připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku (viz sekce Podklady a učebnice).
 

Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2016

V současné době bylo ukončeno pod vedením České školní inspekce pro školní rok 2015/2016 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládala z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách v České republice a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky poslouží jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana zdraví).

V rámci této inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání v jednotlivých tématech v rámci jednotlivých školních vzdělávacích programů organizováno, do kterých předmětů nebo vzdělávacích oblastí a jakým způsobem jsou daná bezpečnostní témata zařazována, jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se ve větší míře podílejí na vzdělávání v příslušných tématech, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli, jako je např. Hasičský záchranný sbor ČR, učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami, s jakými subjekty na vzdělávání spolupracují, jaké metody a formy jsou při výuce užívány, jaké druhy akcí a praktických cvičení školy při vzdělávání v příslušných tématech organizují, jakým způsobem jsou ověřovány znalosti dětí a žáků v daných oblastech nebo do jaké míry si děti a žáci znalosti a dovednosti v jednotlivých bezpečnostních tématech osvojují.

Tematická zpráva ke stažení na stránkách České školní inspekce.

Soutěže pro děti a mládež

HZS ČR v rámci preventivně výchovné činnosti pořádá na ústřední a regionální úrovni také soutěže pro děti a mládež. Jedná se především o výtvarné a pohybově-vědomostní soutěže. Pohybově-vědomostní soutěže probíhají v několika krajích s podobným obsahem, ovšem pod rozdílným názvem. Soutěž se nejčastěji skládá ze dvou částí, a to znalostní test z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a praktické a dovednostní disciplíny.
Uvedené soutěže pořádají, nebo spolupořádají následující HZS krajů:
 

Činnosti podporující výuku ochrany člověka za mimořádných událostí

Na činnostech podporujících uvedenou problematiku se podílejí ve spolupráci s HZS ČR i další organizace.
Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořila integrovaný projekt s názvem "Záchranný kruh". Cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních subjektů Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek IZS v Karlovarském kraji a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Do budoucna je zamýšleno projekt rozšířit a zpřístupnit subjektům po celé ČR.
 
Další podporující činností, na které spolupracují vybrané HZS krajů, je program systému vzdělávání žáků základních škol s názvem „HASÍK CZ“. Jedná se o předávání informací dětem základních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává určená dvojice aktivistů, která prošla kurzy instruktorů pořádanými o.s. Citadela Bruntál.
 
Organizace Centrum pro bezpečný stát realizuje projekt Ochrana obyvatel. Cílem projektu je zlepšit informovanost občanů o tom, co dělat v krizových situacích. V rámci projektu byla vydána, za odborné spolupráce MV ČR-GŘ HZS ČR, odborné gesce Policejního prezidia ČR a Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, účelová publikace „Co dělat…“ – aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, která byla cestou HZS krajů distribuována do všech základních, středních a vyšších odborných škol po celé ČR.
 
Významnou organizací, která se věnuje uvedené výuce je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má po celé České republice 3 464 kolektivů mladých hasičů, o které se stará 6 194 dospělých vedoucích. Tyto kolektivy navštěvují děti od 6 let. Členové ve věku 6-11 let se učí formou her a to jak správně přivolat hasiče, rozdělení hasicích přístrojů a jejich použití, první pomoc atd. Členové ve věku 11-15 let jsou seznámeni s činnostmi - jak se správně chovat při požáru v domě, jak se chovat při vzniku mimořádné události, orientace v přírodě, obsah evakuačního zavazadla a další.
Vedoucí kolektivů spolupracují při výchově ostatních dětí se základními školami. Předávání informací je založeno na formě komunikace mezi dětmi, tedy členy Sdružení a dětmi ze základní školy. Vedoucí kolektivů ve spolupráci se základní školou pořádají ukázky své činnosti, kde děti předvádí svým vrstevníkům co se vše naučili ve Sdružení hasičů.
 

Neinvestiční dotace

MV-GŘ HZS ČR dále poskytuje neinvestičních dotace ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace na výchovnou a vzdělávací činnost v oblastech:
 • požární ochrana, ochrana obyvatelstva a příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,

 • preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagaci a historii požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,

 • publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

 
Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2009
 
V rámci spolupráce s ÚIV proběhlo od 30. listopadu 2009 do 4. prosince 2009, v rámci čtvrté vlny projektu Rychlá šetření 2009, šetření týkající se výuky ochrany člověka za mimořádných událostí. Respondenti, kterými jsou ředitelé základních a středních škol, odpovídali na jednotlivé otázky, na jejichž tvorbě úzce spolupracovali zástupci Ústavu pro informace ve vzdělávání se zástupci MV-GŘ HZS ČR. Šetření se z celkového počtu 4 000 oslovených základních a středních škol účastnilo (tj. dotazník vyplnilo a odeslalo) celkem 2 725 škol, tedy návratnost činí 68,1 %.
Výsledky šetření jsou podrobně vyhodnoceny a dále využívány při plnění úkolů spojených s výukou ochrany člověka za mimořádných událostí.
 
 

 

Historie výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Historie a současnost

Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách – od historie k současnému stavu

Jednou z forem předávání informací obyvatelstvu je výuka ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách, která prošla řadou změn. V letech 1973 – 1991 se prakticky jednalo o výuku povinného předmětu „branná výchova“ (zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově; zrušeno zákonem 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově). Po zrušení tohoto předmětu se problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, první pomoci atd. na školách nevěnovala větší pozornost. Po roce 1989 došlo ke změně pohledu na problematiku civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva. Pokud do roku 1989 vše řešil stát, v následujících letech, vzhledem k hlubokým společenským změnám, leží velký díl odpovědnosti za ochranu na každém občanovi. Občané mají právo na pomoc státu, ale mají také povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. O to více stoupla potřeba připravit občany na zvládání mimořádných událostí a jako nejefektivnější se jevila příprava přímo na školách.
 
Na základě těchto skutečností připravil koncem roku 1995 tehdejší Hlavní úřad civilní ochrany České republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze koncem roku 1995 projekt experimentu na vybraných základních a středních školách s cílem ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata týkající se ochrany člověka za mimořádných situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by se vytvářel samostatný předmět. Experiment probíhal v letech 1996 – 1997. Na základě experimentu byl vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů (č.j. 34776/98-22 ze dne 4. května 1999; dále jen „pokyn MŠMT“), který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT (červen 1999, Sešit 6). K tomu vydalo MV-GŘ HZS ČR pro potřebu učitelů metodickou příručku, která obsahuje podrobnější informace a doporučení k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti. O rozvržení témat do výuky jednotlivých předmětů a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech rozhodoval ředitel školy, který rovněž rozhodl o organizaci a formě praktického cvičení.
Na základě usnesením vlády ČR ze dne 8. 1. 2003 č. 11, k přehledu vybraných problémů k prioritnímu řešení, které byly identifikovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé v důsledku rozsáhlých povodní v srpnu 2002, byl v součinnosti s Ministerstvem vnitra aktualizován stávající pokyn MŠMT (č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a dodatkem k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003) byly doplněny platné učební texty.
Podstatnou a novou věcí bylo, že podle aktualizovaného pokynu se do učebních dokumentů pro základní, střední a vyšší odborné školy a učebních dokumentů pro speciální školy zařazuje tématika „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku, a to na základě rozhodnutí ředitele samostatně, nebo v rámci souvisejících předmětů podle platných učebních dokumentů. Obsah je zaměřen na ochranu osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečných výbuších, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí), před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek) a před následky použití nebo anonymní hrozbě použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost při nálezu či obdržení podezřelého předmětu). K této tématice vydalo MV-GŘ HZS ČR metodickou příručku pro učitele, výukové filmy pro žáky a zajistilo jejich distribuci do každé základní a střední školy (viz kapitola "Podklady a učebnice").
 
MŠMT v roce 2004 schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí se stala součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Principem je, že daná problematika prostupuje celým procesem uvedeného vzdělávání. Od 1. 9. 2007 podle něj začaly vyučovat všechny základní školy v České republice v 1. a 6. ročnících. V letošním roce dobíhá poslední ročník výuky podle starých vzdělávacích dokumentů a od příštího školního roku se ve školách bude vyučovat pouze podle RVP.
 
Od 1. září 2009 začala všechna čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií vyučovat podle školních vzdělávacích programů vytvořených podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia nebo Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou.
 
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání byly vytvářeny postupně od roku 2007 do roku 2012. Pro každý obor vzdělání uvedený v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy samostatný RVP (celkem bylo vydáno 281 RVP). Školy jsou povinny postupovat podle vydaných RVP, tj. zpracovat školní vzdělávací program a zahájit výuku, nejpozději do dvou let od vydání příslušného RVP, a to s účinností od 1. ročníku.
 
V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy jsou platné od školního roku 2013/2014, což znamená, že nejen školy musí reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé musí zvládat konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.
V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy (DV) a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.
 
Jedná se o tyto programy:
 
Čerpáno ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout  e-mailem