Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PODPORA VÝUKY ZE STRANY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Podíl HZS ČR při výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních, středních a vyšších odborných školách

Od zavedení výuky uvedené problematiky do škol a v rámci dokumentu „Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ podniká HZS ČR řadu činností, které podporují a obohacují edukaci žáků v dané oblasti:
  • pomáhá při přípravě praktických cvičení,
  • organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
  • pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími složkami IZS),
  • umožňuje exkurze škol na stanicích HZS krajů,
  • připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku (viz sekce Podklady a učebnice).
 

Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2016

V současné době bylo ukončeno pod vedením České školní inspekce pro školní rok 2015/2016 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládala z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách v České republice a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky poslouží jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana zdraví).

V rámci této inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání v jednotlivých tématech v rámci jednotlivých školních vzdělávacích programů organizováno, do kterých předmětů nebo vzdělávacích oblastí a jakým způsobem jsou daná bezpečnostní témata zařazována, jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se ve větší míře podílejí na vzdělávání v příslušných tématech, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli, jako je např. Hasičský záchranný sbor ČR, učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami, s jakými subjekty na vzdělávání spolupracují, jaké metody a formy jsou při výuce užívány, jaké druhy akcí a praktických cvičení školy při vzdělávání v příslušných tématech organizují, jakým způsobem jsou ověřovány znalosti dětí a žáků v daných oblastech nebo do jaké míry si děti a žáci znalosti a dovednosti v jednotlivých bezpečnostních tématech osvojují.

Tematická zpráva ke stažení na stránkách České školní inspekce.

Soutěže pro děti a mládež

HZS ČR v rámci preventivně výchovné činnosti pořádá na ústřední a regionální úrovni také soutěže pro děti a mládež. Jedná se především o výtvarné a pohybově-vědomostní soutěže. Pohybově-vědomostní soutěže probíhají v několika krajích s podobným obsahem, ovšem pod rozdílným názvem. Soutěž se nejčastěji skládá ze dvou částí, a to znalostní test z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a praktické a dovednostní disciplíny.
Uvedené soutěže pořádají, nebo spolupořádají následující HZS krajů:
HZS Ústeckého kraje
HZS Plzeňského kraje
HZS Jihočeského kraje
 

Činnosti podporující výuku ochrany člověka za mimořádných událostí

Na činnostech podporujících uvedenou problematiku se podílejí ve spolupráci s HZS ČR i další organizace.
Občanské sdružení Asociace "Záchranný kruh" vytvořila integrovaný projekt s názvem "Záchranný kruh". Cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních subjektů Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek IZS v Karlovarském kraji a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Do budoucna je zamýšleno projekt rozšířit a zpřístupnit subjektům po celé ČR.
 
Další podporující činností, na které spolupracují vybrané HZS krajů, je program systému vzdělávání žáků základních škol s názvem „HASÍK CZ“. Jedná se o předávání informací dětem základních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává určená dvojice aktivistů, která prošla kurzy instruktorů pořádanými o.s. Citadela Bruntál.
 
Organizace Centrum pro bezpečný stát realizuje projekt Ochrana obyvatel. Cílem projektu je zlepšit informovanost občanů o tom, co dělat v krizových situacích. V rámci projektu byla vydána, za odborné spolupráce MV ČR-GŘ HZS ČR, odborné gesce Policejního prezidia ČR a Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, účelová publikace „Co dělat…“ – aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, která byla cestou HZS krajů distribuována do všech základních, středních a vyšších odborných škol po celé ČR.
 
Významnou organizací, která se věnuje uvedené výuce je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má po celé České republice 3 464 kolektivů mladých hasičů, o které se stará 6 194 dospělých vedoucích. Tyto kolektivy navštěvují děti od 6 let. Členové ve věku 6-11 let se učí formou her a to jak správně přivolat hasiče, rozdělení hasicích přístrojů a jejich použití, první pomoc atd. Členové ve věku 11-15 let jsou seznámeni s činnostmi - jak se správně chovat při požáru v domě, jak se chovat při vzniku mimořádné události, orientace v přírodě, obsah evakuačního zavazadla a další.
Vedoucí kolektivů spolupracují při výchově ostatních dětí se základními školami. Předávání informací je založeno na formě komunikace mezi dětmi, tedy členy Sdružení a dětmi ze základní školy. Vedoucí kolektivů ve spolupráci se základní školou pořádají ukázky své činnosti, kde děti předvádí svým vrstevníkům co se vše naučili ve Sdružení hasičů.
 

Neinvestiční dotace

MV-GŘ HZS ČR dále poskytuje neinvestičních dotace ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace na výchovnou a vzdělávací činnost v oblastech:
  • požární ochrana, ochrana obyvatelstva a příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,

  • preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagaci a historii požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,

  • publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

 
Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2009
 
V rámci spolupráce s ÚIV proběhlo od 30. listopadu 2009 do 4. prosince 2009, v rámci čtvrté vlny projektu Rychlá šetření 2009, šetření týkající se výuky ochrany člověka za mimořádných událostí. Respondenti, kterými jsou ředitelé základních a středních škol, odpovídali na jednotlivé otázky, na jejichž tvorbě úzce spolupracovali zástupci Ústavu pro informace ve vzdělávání se zástupci MV-GŘ HZS ČR. Šetření se z celkového počtu 4 000 oslovených základních a středních škol účastnilo (tj. dotazník vyplnilo a odeslalo) celkem 2 725 škol, tedy návratnost činí 68,1 %.
Výsledky šetření jsou podrobně vyhodnoceny a dále využívány při plnění úkolů spojených s výukou ochrany člověka za mimořádných událostí.
 
 

 

vytisknout  e-mailem