HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Personální a finanční stabilizace sboru. Nová technika a vybavení. Ale také vyšší počet zásahů.

(25.1.2016) Vedení krajských profesionálních hasičů hodnotilo rok 2015. 

Konec měsíce ledna patří každoročně komplexnímu hodnocení činnosti Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje za předchozí rok. V dnešních dopoledních hodinách se v budově krajského ředitelství profesionálních hasičů sešli nejvyšší představitelé velení sboru se zástupci médií, aby prezentovali výsledky roku 2015.

Jako první se slova ujal ředitel krajských hasičů plk. Ing. Vít Rušar. Ten ve svém krátkém vystoupení připomenul nabytí účinnosti nového zákona č.320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, který nově stanovit nebo upravit některá oprávnění tohoto veřejného sboru, zpřesnil a doplnil důležité problematiky, a to při zachování postavení i poslání Hasičského záchranného sboru. Dále pak zdůraznil, že v roce 2015 došlo k  nárůstu zásahové činnosti hasičů na území našeho kraje v porovnání s rokem 2014. Loňský počet zásahů byl také nejvyšším v  posledních patnácti letech.

Po vystoupení plk. Ing. Rušara se slova ujal ředidel kanceláře krajského ředitele plk. Ing. Jiří Volák, který prezentoval stav sboru v oblasti personální a mzdové. Jak uvedl, v roce 2015 byly početní stavy HZS Zlínského kraje téměř shodné jako v roce 2014, kdy došlo k podstatnému početnímu nárůstu ve prospěch příslušníků ve výjezdových jednotkách. Pro zabezpečení činnosti HZS Zlínského kraje bylo k 1.1.2015 určeno 451 příslušníků a 27 občanských zaměstnanců. K 1.2.2015 nastaly podstatné změny ve vnitřním uspořádání sboru, které zároveň změnily systemizaci služebních a pracovních míst HZS Zlínského kraje. Především se jednalo o doplnění početních stavů na  stanicích typu P1 v Holešově a Luhačovicích. Zároveň k uvedenému datu došlo k navýšení počtu příslušníků o 2 systemizovaná  místa pro oblast prevence  na krajském ředitelství, a to v souvislosti s vyhodnocením dopadů mimořádné události výbuchu munice ve Vrběticích. Po uvedených změnách se početní stav HZS Zlínského kraje k 31.12.2015 změnil na počet  452 příslušníků a 27 občanských zaměstnanců. Na tento počet zaměstnanců byly určeny i mzdové prostředky a související výdaje. Z hlediska čerpání mzdových prostředků a docílení průměrných platů byl rok 2015 po letech stagnace úspěšný a srovnatelný s lety 2009 a 2010. Tento stav byl docílen především navýšením platových tarifů k 1.1.2015 o 1,5% a k 1.11.2015 o 3 %. Celkově pak zhodnotil oblast personálního vývoje za rok 2015 v porovnání s předchozími lety jako velmi úspěšnou, včetně příznivého vývoje odměňování příslušníků a občanských zaměstnanců.

Jako další byla prezentována oblast ekonomická. Zde náměstek pro ekonomiku plk. Mgr. et Mgr. Petr Bobčík uvedl, že na tzv. běžné výdaje v roce 2015 (jde o výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, povinné pojistné, FKSP a ostatní běžné výdaje neboli provozní výdaje) bylo vynaloženo 306 782.000,- Kč a na financování programů reprodukce majetku (investice) 32 107.000,- Kč. Celkové výdaje HZS Zlínského kraje tak dosáhly částky 338 889.000,- Kč. HZS Zlínského kraje v průběhu roku 2015 uskutečnil několik investičních akcí jak z vlastních prostředků, kdy šlo o menší stavební akce na požárních stanicích ve Valašském Meziříčí (úprava střechy a garážových vrat z důvodu nové vyšší techniky), Uherském Hradišti (rekonstrukce odpadů, sociálního zařízení a koupelny pro výjezdovou jednotku), Otrokovicích (vybudování vjezdové brány; rekonstrukce prostor chemicko-technické služby) a Valašských Kloboukách (vybudování sušáku požárních hadic), tak spolufinancovaných s finančních darů Zlínského kraje (pořízení velkokapacitních praček a sušiček na zásahové oděvy pro profesionální i dobrovolné hasiče a také tří kusů protichemických ochranných oděvů) a některých měst (z finančních darů měst Vizovice, Slušovice a Fryšták byla pořízena termokamera). Mezi větší akce patří nyní dokončovaná celková rekonstrukce požární stanice Vsetín. Dále byly realizovány dvě IT investice (nový dohledový systém v rámci bezpečnostního informačního systému a nový aktivní prvek LAN - páteřní switch) a také došlo na základě dosavadních zkušeností ze zásahu ve Vrběticích např. k pořízení většího stanu pro štáb velitele zásahu, a dalších věcných prostředků požární ochrany. V rámci čerpání financí z projektů EU byl v minulém roce dokončen Krajský standardizovaný projekt týkající se krajského operačního střediska.

Další část tiskové konference patřila prezentaci činnosti úseku IZS a operačního řízení. Slova se tak ujal náměstek krajského ředitele plk. Ing. Pavel Hráček. První část jeho vystoupení patřila připomenutí zajímavých událostí, u kterých zasahovaly jednotky požární ochrany kraje. Jednalo se například o evakuaci více jak tisícovky osob z jednoho z nákupních center a jeho okolí v centru Zlína dne 17.3. 2015, kdy  bylo na tísňovou linku ohlášeno uložení nástražného výbušného systému. Podobný scénář nastal také v případě nahlášení výbušnin v objektech soudů ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně dne 24.3.2015. Při této události hasiči evakuovali 520 osob. Dále to byl střet nákladního vozidla s osobním vlakem u obce Dobrotice dne 9.6.2015 nebo požár průmyslové budovy v areálu firmy zabývající se skladováním a výrobou průmyslových trhavin nedaleko obce Rataje na Kroměřížsku. K události došlo dne 15.6.2015. Po připomenutí dalších významných událostí plk. Ing. Hráček prezentoval základní statistické údaje zásahové činnosti. V roce 2015 bylo evidováno celkem 722 požárů, 868 dopravních nehod, 261 úniků nebezpečných látek, 2 293 technických havárií, jedna ostatní mimořádná událost a 362 planých poplachů. Celkem HZS Zlínského kraje tak evidoval 4 507 událostí. Stranou hodnocení nezůstaly také projekty Integrovaných operačních programů spolufinancovaných z prostředků EU. Díky nim pokračovala modernizace vozového parku a vybavení jednotek profesionálních hasičů kraje.

Poslední hodnocenou oblastí byl úsek prevence a civilního nouzového plánování. Činnost v těchto oblastech prezentoval náměstek krajského ředitele plk. Ing. Zdeněk Otrusina. Ten uvedl, že výkon státního požárního dozoru byl po navýšení početního stavu o 2 příslušníky zajišťován celkem 29 příslušníky včetně jednotlivých vedoucích. Na úseku CNP vykonávalo službu celkem 13 příslušníků. Na úseku zjišťování příčin požárů bylo zpracováno 418 spisů o požárech za přispění 3 požárně technických expertiz a 15 znaleckých zkoumání. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů lze zařadit technické závady a nedbalostní jednání. V roce 2015 bylo na území Zlínského kraje evidováno u požárů pět usmrcených osob, z toho u tří osob došlo k úmrtí v přímé souvislosti s požárem. Na úseku kontrolní činnosti bylo plánováno 602 kontrolních akcí. Průměrně provedl každý příslušník zařazený na úseku kontrolní činnosti HZS kraje 61 kontrol. Z provedených 552 kontrolních akcí bylo pouze 57 bez závad (9,96 %). V průběhu roku se příslušníci prevence podíleli na několika celorepublikových kontrolních akcích. Byly to kontroly zaměřené na provozovatele činností souvisejících s nakládáním s výbušinami, výbušnými předměty a pomůckami, střelivem a pyrotechnickými předměty, na vlastníky nebo uživatele lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů nebo na právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Kontrolovány byly také restaurační zařízení a památkové objekty. Na úseku stavební prevence bylo vydáno 3879 stanovisek ke stavební dokumentaci. Meziročně došlo k nárůstu počtu vydaných stanovisek ke stavební dokumentaci o 7 %  a 9% u stanovisek k užívání staveb. V roce 2015 bylo celkem uloženo HZS kraje podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám 86 sankcí a celková výše pokut dosáhla 1 041 000,- Kč. Z dalších prezentovaných údajů vyplynulo, že přibližně při každé 6. kontrole byla uložena sankce. Fyzickým osobám bylo za spáchání přestupku v blokovém řízení uloženo celkem 107 pokut, což bylo o 28,9 % pokut více  než v roce 2014.  V roce 2015 byla v rámci přestupkového řízení uložena v 10 případech sankce písemným napomenutím a v rámci  jednoho přestupkového řízení byly uloženy 2 sankce fyzickým osobám, každá po 1000 Kč.

Stranou nezůstalo ani hodnocení preventivně výchovné činnosti. Ta byla v roce 2015 zaměřena na všechny skupiny obyvatelstva, přičemž některým byla věnována zvýšená pozornost. Jak plk. Ing. Otrusina upřesnil, HZS kraje se již sedmým rokem úspěšně podílí na výchově dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu „Hasík“. Na programu se podílí 51 instruktorů - příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a to především z řad výjezdových hasičů. Do programu bylo v roce 2015 zapojeno i 6 instruktorů z řad dobrovolných hasičů. Za loňský rok bylo ve Zlínském kraji navštíveno 85 základních škol, ve kterých bylo proškoleno 158 druhých a 108 šestých tříd; tzn. celkem 266 tříd, na kterých dvojice instruktorů odučily 798 hodin, převážně ze svého volného času. Celkem tak hasiči proškolili 5170 dětí. V roce 2015 se HZS Zlínského kraje rovněž více věnoval přípravě seniorů. Při deseti organizovaných akcích jich prošlo našimi přednáškami 602.  HZS Zlínského kraje pořádal či se účastnil několika velkých akcí, přičemž za největší lze považovat Den požární bezpečnosti v pátek 13. března 2015. Centrální požární stanice ve Zlíně připravila návštěvníkům bohatý program za účasti dalších složek Integrovaného záchranného systému. Celkem ten den prošlo pomyslnými otevřenými dveřmi všech 13 stanic profesionálních hasičů přes jeden tisíc dětí i dospělých.

V roce 2015 proběhla implementace nové webové aplikace www.humanitarni-pomoc.cz, vytvořené za účelem zlepšení organizace a koordinace materiálu humanitární pomoci v kraji, a to jak při přípravě, tak i při samotném řešení mimořádných událostí.

Závěrečná informace patřila spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje při vzdělávání starostů obcí Zlínského kraje. Starostové se prostřednictvím jednotlivých přednášek seznámili se základními informacemi z oblasti krizového řízení a bezpečnostního systému ČR, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a prevence a problematiky operačního řízení.

Ještě před ukončením tiskové konference poděkoval krajský ředitel plk. Ing. Rušar cestou přítomných novinářů všem příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS Zlínského kraje za odvedenou práci. Uvedl také, že si vysoce váží spolupráce se zaměstnanci a příslušníky  ostatních složek IZS, vedení Zlínského kraje a zástupci vedení měst a obcí našeho kraje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem